Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja – శ్రీ శివ స్తవరాజః (బాణేశ్వర కవచ సహితం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja

(బ్రహ్మవైవర్త పురాణాంతర్గతం)

 

ఓం నమో మహాదేవాయ |

 

[– కవచం –]
బాణాసుర ఉవాచ |
మహేశ్వర మహాభాగ కవచం యత్ప్రకాశితమ్ |
సంసారపావనం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౪౩ ||

 

మహేశ్వర ఉవాచ |
శృణు వక్ష్యామి హే వత్స కవచం పరమాద్భుతమ్ |
అహం తుభ్యం ప్రదాస్యామి గోపనీయం సుదుర్లభమ్ || ౪౪ ||

 

పురా దుర్వాససే దత్తం త్రైలోక్యవిజయాయ చ |
మమైవేదం చ కవచం భక్త్యా యో ధారయేత్సుధీః || ౪౫ ||

 

జేతుం శక్నోతి త్రైలోక్యం భగవన్నవలీలయా |
సంసారపావనస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః || ౪౬ ||

 

ఋషిశ్ఛందశ్చ గాయత్రీ దేవోఽహం చ మహేశ్వరః |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౪౭ ||

 

పంచలక్షజపేనైవ సిద్ధిదం కవచం భవేత్ |
యో భవేత్సిద్ధకవచో మమ తుల్యో భవేద్భువి |
తేజసా సిద్ధియోగేన తపసా విక్రమేణ చ || ౪౮ ||

 

శంభుర్మే మస్తకం పాతు ముఖం పాతు మహేశ్వరః |
దంతపంక్తిం నీలకంఠోఽప్యధరోష్ఠం హరః స్వయమ్ || ౪౯ ||

 

కంఠం పాతు చంద్రచూడః స్కంధౌ వృషభవాహనః |
వక్షఃస్థలం నీలకంఠః పాతు పృష్ఠం దిగంబరః || ౫౦ ||

 

సర్వాంగం పాతు విశ్వేశః సర్వదిక్షు చ సర్వదా |
స్వప్నే జాగరణే చైవ స్థాణుర్మే పాతు సన్తతమ్ || ౫౧ ||

 

ఇతి తే కథితం బాణ కవచం పరమాద్భుతమ్ |
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గోపనీయం ప్రయత్నతః || ౫౨ ||

 

యత్ఫలం సర్వతీర్థానాం స్నానేన లభతే నరః |
తత్ఫలం లభతే నూనం కవచస్యైవ ధారణాత్ || ౫౩ ||

 

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా భజేన్మాం యః సుమందధీః |
శతలక్షప్రజప్తోఽపి న మంత్రః సిద్ధిదాయకః || ౫౪ ||

 

సౌతిరువాచ |
ఇదం చ కవచం ప్రోక్తం స్తోత్రం చ శృణు శౌనక |
మంత్రరాజః కల్పతరుర్వసిష్ఠో దత్తవాన్పురా || ౫౫ ||

 

ఓం నమః శివాయ |

 

[– స్తవరాజః –]
బాణాసుర ఉవాచ |
వందే సురాణాం సారం చ సురేశం నీలలోహితమ్ |
యోగీశ్వరం యోగబీజం యోగినాం చ గురోర్గురుమ్ || ౫౬ ||

 

జ్ఞానానందం జ్ఞానరూపం జ్ఞానబీజం సనాతనమ్ |
తపసాం ఫలదాతారం దాతారం సర్వసంపదామ్ || ౫౭||

 

తపోరూపం తపోబీజం తపోధనధనం వరమ్ |
వరం వరేణ్యం వరదమీడ్యం సిద్ధగణైర్వరైః || ౫౮ ||

 

కారణం భుక్తిముక్తీనాం నరకార్ణవతారణమ్ |
ఆశుతోషం ప్రసన్నాస్యం కరుణామయసాగరమ్ || ౫౯ ||

 

హిమచందన కుందేందు కుముదాంభోజ సన్నిభమ్ |
బ్రహ్మజ్యోతిః స్వరూపం చ భక్తానుగ్రహవిగ్రహమ్ || ౬౦ ||

 

విషయాణాం విభేదేన బిభ్రతం బహురూపకమ్ |
జలరూపమగ్నిరూప-మాకాశరూపమీశ్వరమ్ || ౬౧ ||

 

వాయురూపం చంద్రరూపం సూర్యరూపం మహత్ప్రభుం |
ఆత్మనః స్వపదం దాతుం సమర్థమవలీలయా || ౬౨ ||

 

భక్తజీవనమీశం చ భక్తానుగ్రహకారకమ్ |
వేదా న శక్తా యం స్తోతుం కిమహం స్తౌమి తం ప్రభుమ్ || ౬౩ ||

 

అపరిచ్ఛిన్నమీశాన-మహోవాఙ్మనసోః పరమ్ |
వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరం వృషభస్థం దిగంబరమ్ |
త్రిశూలపట్టిశధరం సస్మితం చంద్రశేఖరం || ౬౪ ||

 

ఇత్యుక్త్వా స్తవరాజేన నిత్యం బాణః సుసంయతః |
ప్రాణమచ్ఛంకరం భక్త్యా దుర్వాసాశ్చ మునీశ్వరః || ౬౫ ||

 

ఇదం దత్తం వసిష్ఠేన గంధర్వాయ పురా మునే |
కథితం చ మహాస్తోత్రం శూలినః పరమాద్భుతం || ౬౬ ||

 

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం పఠేద్భక్త్యా చ యో నరః |
స్నానస్య సర్వతీర్థానాం ఫలమాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౬౭ ||

 

అపుత్రో లభతే పుత్రం వర్షమేకం శృణోతి యః |
సంయతశ్చ హవిష్యాశీ ప్రణమ్య శంకరం గురుమ్ || ౬౮ ||

 

గలత్కుష్ఠీ మహాశూలీ వర్షమేకం శృణోతి యః |
అవశ్యం ముచ్యతే రోగాద్వ్యాసవాక్యమితి శ్రుతమ్ || ౬౯ ||

 

కారాగారేఽపి బద్ధో యో నైవ ప్రాప్నోతి నిర్వృతిమ్ |
స్తోత్రం శ్రుత్వా మాసమేకం ముచ్యతే బంధనాద్ధృవమ్ || ౭౦ ||

 

భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం భక్త్యామాసం శృణోతి యః |
మాసం శ్రుత్వా సంయతశ్చ లభేద్భ్రష్టధనో ధనమ్ || ౭౧ ||

 

యక్ష్మగ్రస్తో వర్షమేకమాస్తికో యః శృణోతి చేత్ |
నిశ్చితం ముచ్యతే రోగాచ్ఛంకరస్య ప్రసాదతః || ౭౨ ||

 

యః శృణోతి సదా భక్త్యా స్తవరాజమిమం ద్విజః |
తస్యాసాధ్యం త్రిభువనే నాస్తి కించిచ్చ శౌనక || ౭౩ ||

 

కదాచిద్బంధువిచ్ఛేదో న భవేత్తస్య భారతే |
అచలం పరమైశ్వర్యం లభతే నాత్ర సంశయః || ౭౪ ||

 

సుసంయతోఽతి భక్త్యా చ మాసమేకం శృణోతి యః |
అభార్యో లభతే భార్యాం సువినీతాం సతీం వరామ్ || ౭౫ ||

 

మహామూర్ఖశ్చ దుర్మేధా మాసమేకం శృణోతి యః |
బుద్ధిం విద్యాం చ లభతే గురూపదేశమాత్రతః || ౭౬ ||

 

కర్మదుఃఖీ దరిద్రశ్చ మాసం భక్త్యా శృణోతి యః |
ధ్రువం విత్తం భవేత్తస్య శంకరస్య ప్రసాదతః || ౭౭ ||

 

ఇహ లోకే సుఖం భుక్త్వా కృత్వాకీర్తిం సుదుర్లభామ్ |
నానా ప్రకార ధర్మం చ యాత్యంతే శంకరాలయమ్ || ౭౮ ||

 

పార్షదప్రవరో భూత్వా సేవతే తత్ర శంకరమ్ |
యః శృణోతి త్రిసంధ్యం చ నిత్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౭౯ ||

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *