Category

Rama

Sri rama ashtakam in Telugu – శ్రీ రామాష్టకం 1

Rama, Stotram Jul 27, 2023

Sri rama ashtakam in Telugu భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ | స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || ౧ || జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ | స్వభక్తభీతిభంజనం భజే హ రామమద్వయమ్ || ౨ || నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాఽపహమ్ | సమం శివం నిరంజనం భజే హ రామమద్వయమ్ || ౩ || సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్ | నిరాకృతిం నిరామయం భజే హ రామమద్వయమ్ || ౪ || నిష్ప్రపంచ నిర్వికల్ప నిర్మలం నిరామయమ్ | చిదేకరూపసంతతం భజే హ రామమద్వయమ్ ||…

Rama Ashtakam in English

English, Rama, Stotram Jul 27, 2023

Rama Ashtakam in English bhajé visêsasundaram samastapäpakhandanam | svabhaktacittaranjanam sadaiva râmamadvayam || 1 || jatakalapasobhitam samastapäpanasakam | svabhaktabhitibhanjanam bhaje ha rāmamadvayam || 2 || nijasvarüpabödhakam krpäkaram bhava: ‘paham | samam sivam niranianam bhajé ha râmamadvayam || 3 || sada prapañcakalpitam hyanāmarûpavâstavam | nirākrtim nirāmayam bhaje ha râmamadvayam |l 4 ll nisprapanca nirvikalpa nirmalam niramayam | cidekarüpasantatam bhaje ha râmamadvayam ||…