Category

Gayatri stotra

Gayatri Bhujanga Stotram – శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

Gayatri Bhujanga Stotram in telugu ఉషఃకాలగమ్యాముదాత్త స్వరూపాం అకారప్రవిష్టాముదారాంగభూషామ్ | అజేశాది వంద్యామజార్చాంగభాజాం అనౌపమ్యరూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్ || ౧ || సదా హంసయానాం స్ఫురద్రత్నవస్త్రాం వరాభీతి హస్తాం ఖగామ్నాయరూపామ్ | స్ఫురత్స్వాధికామక్షమాలాం చ కుంభం దధనామహం భావయే పూర్వసంధ్యామ్ || ౨ || ప్రవాళ ప్రకృష్టాంగ భూషోజ్జ్వలంతీం కిరీటోల్లసద్రత్నరాజప్రభాతామ్ | విశాలోరు భాసాం కుచాశ్లేషహారాం భజే బాలికాం బ్రహ్మవిద్యాం వినోదామ్ || ౩ || స్ఫురచ్చంద్ర కాంతాం శరచ్చంద్రవక్త్రాం మహాచంద్రకాంతాద్రి పీనస్తనాఢ్యామ్ | త్రిశూలాక్ష హస్తాం త్రినేత్రస్య పత్నీం వృషారూఢపాదాం భజే…

Sri Gayatri Stuti – శ్రీ గాయత్రీ స్తుతిin Telugu in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

నారద ఉవాచ | భక్తానుకంపిన్ సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ | గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్ గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరథ || ౧ || శ్రీ నారాయణ ఉవాచ | ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణీ | సర్వత్ర వ్యాపికేఽనంతే శ్రీ సంధ్యే తే నామోఽస్తుతే || ౨ || త్వమేవ సంధ్యా గాయత్రీ సావిత్రీ చ సరస్వతీ | బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌద్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతరా || ౩ || ప్రాతర్బాలా చ మధ్యాహ్నే యౌవనస్థా భవేత్పునః | వృద్ధా సాయం భగవతీ చింత్యతే మునిభిస్సదా…

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 1 – మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) -1in Telugu in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

[ ప్రథమ భాగం – ద్వితీయ భాగం – తృతీయ భాగం ] (శ్రీదేవీభాగవతం ద్వాదశ స్కంధం దశమోఽధ్యాయః) వ్యాస ఉవాచ – బ్రహ్మలోకాదూర్ధ్వభాగే సర్వలోకోఽస్తి యః శ్రుతః | మణిద్వీపః స ఏవాస్తి యత్ర దేవీ విరాజతే || ౧ || సర్వస్మాదధికో యస్మాత్సర్వలోకస్తతః స్మృతః | పురా పరాంబయైవాయం కల్పితో మనసేచ్ఛయా || ౨ || సర్వాదౌ నిజవాసార్థం ప్రకృత్యా మూలభూతయా | కైలాసాదధికో లోకో వైకుంఠాదపి చోత్తమః || ౩ || గోలోకాదపి సర్వస్మాత్సర్వలోకోఽధికః స్మృతః | నైతత్సమం త్రిలోక్యాం…

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – శ్రీ గాయత్రీ పంచోపచార పూజ

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || గణపతి పూజ చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ గాయత్రీ దేవతా ప్రీత్యర్థం పంచోపచార సహిత శ్రీ గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే || గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః || గాయత్రీ ఆవాహనం – ఓమిత్యేకాక్ష॑రం బ్ర॒హ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ॑…

Sri Gayathri Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామావళిః in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

ఓం తరుణాదిత్యసంకాశాయై నమః | ఓం సహస్రనయనోజ్జ్వలాయై నమః | ఓం విచిత్రమాల్యాభరణాయై నమః | ఓం తుహినాచలవాసిన్యై నమః | ఓం వరదాభయహస్తాబ్జాయై నమః | ఓం రేవాతీరనివాసిన్యై నమః | ఓం ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞాయై నమః | ఓం యంత్రాకృతవిరాజితాయై నమః | ఓం భద్రపాదప్రియాయై నమః | ౯ ఓం గోవిందపదగామిన్యై నమః | ఓం దేవర్షిగణసంతుష్టాయై నమః | ఓం వనమాలావిభూషితాయై నమః | ఓం స్యందనోత్తమసంస్థానాయై నమః | ఓం ధీరజీమూతనిస్వనాయై నమః | ఓం మత్తమాతంగగమనాయై…

Gayatri mantra in Telugu – శ్రీ గాయత్రీ మంత్రం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వి॒తుర్వరే॑ణ్య॒o భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి | ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా॑త్ || (ఋ.౩.౬౨.౧౦) ఇప్పుడు వివిధ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాలు చూడండి. తరువాత శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం పఠించండి. సంధ్యావందనం చూడండి.

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || ౧ || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే || ౨ || అనంతకోటిబ్రహ్మాండవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ | నిత్యానందే మహామాయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే || ౩ || త్వం బ్రహ్మా త్వం హరిః సాక్షాద్రుద్రస్త్వమింద్రదేవతా | మిత్రస్త్వం వరుణస్త్వం చ త్వమగ్నిరశ్వినౌ భగః || ౪ || పూషాఽర్యమా మరుత్వాంశ్చ ఋషయోపి మునీశ్వరాః | పితరో నాగయక్షాంశ్చ గంధర్వాఽప్సరసాం గణాః ||…

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

  నారద ఉవాచ – భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ || ౧ || సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే | కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనమ్ || ౨ || బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనమ్ | ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన || ౩ || వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః | శ్రీనారాయణ ఉవాచ – సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ || ౪ ||…

Vividha Gayatri Mantra – వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ చక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ నన్దిః ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాసే॒నాయ॑ ధీమహి | తన్నః షణ్ముఖః ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ సువర్ణప॒క్షాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ గరుడః ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం వే॒దా॒త్మ॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ హిరణ్యగ॒ర్భాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ బ్రహ్మ ప్రచో॒దయా”త్ ||…

Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

తరుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా | విచిత్రమాల్యాభరణా తుహినాచలవాసినీ || ౧ || వరదాభయహస్తాబ్జా రేవాతీరనివాసినీ | ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞా యంత్రాకృతవిరాజితా || ౨ || భద్రపాదప్రియా చైవ గోవిందపదగామినీ | దేవర్షిగణసంతుష్టా వనమాలావిభూషితా || ౩ || స్యందనోత్తమసంస్థా చ ధీరజీమూతనిస్వనా | మత్తమాతంగగమనా హిరణ్యకమలాసనా || ౪ || ధీజనాధారనిరతా యోగినీ యోగధారిణీ | నటనాట్యైకనిరతా ప్రణవాద్యక్షరాత్మికా || ౫ || చోరచారక్రియాసక్తా దారిద్ర్యచ్ఛేదకారిణీ | యాదవేంద్రకులోద్భూతా తురీయపథగామినీ || ౬ || గాయత్రీ గోమతీ గంగా గౌతమీ గరుడాసనా | గేయగానప్రియా గౌరీ…

Manidweepa Varnana (Telugu) – మణిద్వీపవర్ణన (తెలుగు) in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

గమనిక: మణిద్వీపవర్ణనం దేవీభాగవతంలో సంస్కృతంలో కూడా ఉంది చూడండి. మహాశక్తి మణిద్వీప నివాసినీ ముల్లోకాలకు మూలప్రకాశినీ | మణిద్వీపములో మంత్రరూపిణీ మన మనసులలో కొలువైయుంది || ౧ || సుగంధ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణ పూలు | అచంచలంబగు మనో సుఖాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || ౨ || లక్షల లక్షల లావణ్యాలు అక్షర లక్షల వాక్సంపదలు | లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || ౩ || పారిజాతవన సౌగంధాలు సూరాధినాధుల సత్సంగాలు | గంధర్వాదుల గానస్వరాలు మణిద్వీపానికి…

Sri Gayatri Kavacham – శ్రీ గాయత్రీ కవచం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం అస్య శ్రీగాయత్రీకవచస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, గాయత్రీ ఛందః, గాయత్రీ దేవతా, భూః బీజమ్, భువః శక్తిః, స్వః కీలకం, గాయత్రీ ప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః | ధ్యానం – పంచవక్త్రాం దశభుజాం సూర్యకోటిసమప్రభామ్ | సావిత్రీం బ్రహ్మవరదాం చంద్రకోటిసుశీతలామ్ || ౧ || త్రినేత్రాం సితవక్త్రాం చ ముక్తాహారవిరాజితామ్ | వరాభయాంకుశకశాహేమపాత్రాక్షమాలికామ్ || ౨ || శంఖచక్రాబ్జయుగళం కరాభ్యాం దధతీం వరామ్ | సితపంకజసంస్థాం చ హంసారూఢాం సుఖస్మితామ్ || ౩ || ధ్యాత్వైవం మానసాంభోజే గాయత్రీకవచం జపేత్ || ౪ ||…

Sri Devi Khadgamala Namavali – దేవీ ఖడ్గమాలా నామావళీ in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

(గమనిక: దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం కూడా ఉన్నది చూడండి.) ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం హృదయదేవ్యై నమః | ఓం శిరోదేవ్యై నమః | ఓం శిఖాదేవ్యై నమః | ఓం కవచదేవ్యై నమః | ఓం నేత్రదేవ్యై నమః | ఓం అస్త్రదేవ్యై నమః | ఓం కామేశ్వర్యై నమః | ఓం భగమాలిన్యై నమః | ౯ ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః | ఓం భేరుండాయై నమః | ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః | ఓం మహావజ్రేశ్వర్యై నమః | ఓం…

Gayatri ashtakam – శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

విశ్వామిత్రతపఃఫలాం ప్రియతరాం విప్రాలిసంసేవితాం నిత్యానిత్యవివేకదాం స్మితముఖీం ఖండేందుభూషోజ్జ్వలామ్ | తాంబూలారుణభాసమానవదనాం మార్తాండమధ్యస్థితాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౧ || జాతీపంకజకేతకీకువలయైః సంపూజితాంఘ్రిద్వయాం తత్త్వార్థాత్మికవర్ణపంక్తిసహితాం తత్త్వార్థబుద్ధిప్రదామ్ | ప్రాణాయామపరాయణైర్బుధజనైః సంసేవ్యమానాం శివాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౨ || మంజీరధ్వనిభిః సమస్తజగతాం మంజుత్వసంవర్ధనీం విప్రప్రేంఖితవారివారితమహారక్షోగణాం మృణ్మయీమ్ | జప్తుః పాపహరాం జపాసుమనిభాం హంసేన సంశోభితాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౩ || కాంచీచేలవిభూషితాం శివమయీం మాలార్ధమాలాదికా- న్బిభ్రాణాం పరమేశ్వరీం శరణదాం మోహాంధబుద్ధిచ్ఛిదామ్ |…