Category

Navagraha stotra

Rahu Kavacham in Telugu– శ్రీ రాహు కవచం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Kavacham అస్య శ్రీరాహుకవచస్తోత్ర మహామన్త్రస్య చంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  రాహుర్దేవతా  నీం బీజమ్  హ్రీం శక్తిః  కాం కీలకమ్ మమ రాహుగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్- రాహుం చతుర్భుజం చర్మశూలఖడ్గవరాంగినమ్ కృష్ణామ్బరధరం నీలం కృష్ణగన్ధానులేపనమ్ | గోమేధికవిభూషం చ విచిత్రమకుటం ఫణిమ్ కృష్ణసింహరథారూఢం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || ప్రణమామి సదా రాహుం సర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం భక్తానామభయప్రదమ్ || ౧ || కవచమ్ – నీలామ్బరః శిరః పాతు లలాటం లోకవన్దితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే…

Rahu Stotram – శ్రీ రాహు స్తోత్రం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Stotram in telugu ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః  అనుష్టుప్చ్ఛందః  రాహుర్దేవతా  శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ ||   సర్వసంపత్కరం చైవ గుహ్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ | ఆదరేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానాశ్చ శృణ్వత || ౨ ||   రాహుః సూర్యరిపుశ్చైవ విషజ్వాలాధృతాననః | సుధాంశువైరిః శ్యామాత్మా విష్ణుచక్రాహితో బలీ || ౩ ||…

Ketu Stotram in telugu– శ్రీ కేతు స్తోత్రం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Ketu Stotram in telugu అస్య శ్రీ కేతుస్తోత్రమంత్రస్య వామదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః  కేతుర్దేవతా  శ్రీ కేతు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   గౌతమ ఉవాచ | మునీంద్ర సూత తత్త్వజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | సర్వరోగహరం బ్రూహి కేతోః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౧ ||   సూత ఉవాచ | శృణు గౌతమ వక్ష్యామి స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతమం కేతోః బ్రహ్మణా కీర్తితం పురా || ౨ ||   ఆద్యః కరాళవదనో ద్వితీయో రక్తలోచనః | తృతీయః పింగళాక్షశ్చ చతుర్థో…

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram in telugu శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ ||   సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ ||   శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్ దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ ||   శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః || ౪ ||   ఉల్కాపాతజనిః శూలీ నిధిపః కృష్ణసర్పరాట్ విషజ్వలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాద్యసంప్రదః || ౫ ||   రవీందుభీకరశ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాలాస్యో…

Sri Ketu Kavacham – శ్రీ కేతు కవచం in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

ఓం అస్య శ్రీకేతుకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య పురన్దర ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  కేతుర్దేవతా కం బీజం  నమః శక్తిః కేతురితి కీలకమ్  మమ కేతుకృత పీడా నివారణార్థే సర్వరోగనివారణార్థే సర్వశత్రువినాశనార్థే సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే కేతుప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ – ధూమ్రవర్ణం ధ్వజాకారం ద్విభుజం వరదాంగదమ్ చిత్రామ్బరధరం కేతుం చిత్రగన్ధానులేపనమ్ | వైడూర్యాభరణం చైవ వైడూర్య మకుటం ఫణిమ్ చిత్రంకఫాధికరసం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ | ప్రణమామి సదా దేవం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ || ౧ || కవచమ్ – చిత్రవర్ణః శిరః…

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం కేతవే నమః | ఓం స్థూలశిరసే నమః | ఓం శిరోమాత్రాయ నమః | ఓం ధ్వజాకృతయే నమః | ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః | ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః | ఓం మహాభీతికరాయ నమః | ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః | ఓం పింగళాక్షకాయ నమః | ౯ ఓం ఫలోధూమ్రసంకాశాయ నమః | ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః | ఓం మహోరగాయ నమః | ఓం రక్తనేత్రాయ నమః | ఓం చిత్రకారిణే నమః | ఓం తీవ్రకోపాయ నమః…

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః | ౯ ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః | ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః | ఓం శూలాయుధాయ నమః | ఓం మేఘవర్ణాయ నమః | ఓం కృష్ణధ్వజపతాకావతే నమః…

Sri Sani Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః || ౧ || సౌమ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోకవిహారిణే సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమః || ౨ || ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః || ౩ || మందాయ మందచేష్టాయ మహనీయగుణాత్మనే మర్త్యపావనపాదాయ మహేశాయ నమో నమః || ౪ || ఛాయాపుత్రాయ శర్వాయ శరతూణీరధారిణే చరస్థిరస్వభావాయ చంచలాయ నమో నమః || ౫ || నీలవర్ణాయ నిత్యాయ నీలాంజననిభాయ చ నీలాంబరవిభూషాయ నిశ్చలాయ నమో నమః ||…

Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

శృణు నామాని జప్యాని కేతో రథ మహామతే కేతుః స్థూలశిరాశ్చైవ శిరోమాత్రో ధ్వజాకృతిః || ౧ || నవగ్రహయుతః సింహికాసురీగర్భసంభవః మహాభీతికరశ్చిత్రవర్ణో వై పింగళాక్షకః || ౨ || స ఫలోధూమ్రసంకాశః తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహోరగః రక్తనేత్రశ్చిత్రకారీ తీవ్రకోపో మహాసురః || ౩ || క్రూరకంఠః క్రోధనిధిశ్ఛాయాగ్రహవిశేషకః అంత్యగ్రహో మహాశీర్షో సూర్యారిః పుష్పవద్గ్రహీ || ౪ || వరదహస్తో గదాపాణిశ్చిత్రవస్త్రధరస్తథా చిత్రధ్వజపతాకశ్చ ఘోరశ్చిత్రరథశ్శిఖీ || ౫ || కుళుత్థభక్షకశ్చైవ వైడూర్యాభరణ స్తథా ఉత్పాతజనకః శుక్రమిత్రం మందసఖస్తథా || ౬ || గదాధరః నాకపతిః అంతర్వేదీశ్వరస్తథా జైమినీగోత్రజశ్చిత్రగుప్తాత్మా…

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali in telugu – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే నమః | ౯ | ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః | ఓం సుందరాయ నమః | ఓం ఘనాయ నమః | ఓం ఘనరూపాయ నమః | ఓం ఘనాభరణధారిణే…