Category

venkateswara stotra

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం మార్కండేయ ఉవాచ | నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే హరిః || ౨ || ఆకాశరాట్సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు | దేవదేవోత్తమో పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః || ౩ || సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిరీశ్వరః | పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు || ౪ ||…

srinivasa Gadyam – శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

srinivasa Gadyam శ్రీమదఖిల మహీమండల మండన ధరణిధర మండలాఖండలస్య, నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధి వీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుష కృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగన గంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగగుణ రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ (మలమర్దన) కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల (స)మజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక…

Alamelumanga Smarana (Manasa Smarami) – శ్రీ అలమేలుమంగా స్మరణ (మనసా స్మరామి)

Alamelumanga Smarana (Manasa Smarami) పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా అలమేలుమంగా మనసా స్మరామి పద్మావతీ దేవి అలమేలుమంగా పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా పద్మోద్భవా అలమేలుమంగా పద్మాలయా దేవి అలమేలుమంగా సుప్రసన్నా అలమేలుమంగా సముద్రతనయా అలమేలుమంగా సురపూజితా అలమేలుమంగా సరోజహస్తా దేవి అలమేలుమంగా సౌభాగ్యదాయిని అలమేలుమంగా సరసిజనయనా అలమేలుమంగా సర్వజ్ఞశక్తివే అలమేలుమంగా సర్వమయీదేవి అలమేలుమంగా దుఃఖప్రశమనే అలమేలుమంగా దుష్టభయంకరి అలమేలుమంగా శక్తిస్వరూపా అలమేలుమంగా దాంతస్వరూపిణి అలమేలుమంగా సౌమ్యసల్లక్షణా అలమేలుమంగా శాంతస్వరూపిణి అలమేలుమంగా సంపత్కరీదేవి అలమేలుమంగా సర్వతీర్థస్థిత అలమేలుమంగా ఆద్యన్తరహితా అలమేలుమంగా ఆదిశక్తివే అలమేలుమంగా అతీతదుర్గా అలమేలుమంగా అనంతనిత్యా అలమేలుమంగా…

Ujjvala Venkatanatha Stotram – ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

Ujjvala Venkatanatha Stotram రంగే తుంగే కవేరాచలజకనకనద్యంతరంగే భుజంగే శేషే శేషే విచిన్వన్ జగదవననయం భాత్యశేషేఽపి దోషే | నిద్రాముద్రాం దధానో నిఖిలజనగుణధ్యానసాంద్రామతంద్రాం చింతాం యాం తాం వృషాద్రౌ విరచయసి రమాకాంత కాంతాం శుభాంతామ్ || ౧ ||   తాం చింతాం రంగక్లుప్తాం వృషగిరిశిఖరే సార్థయన్ రంగనాథ శ్రీవత్సం వా విభూషాం వ్రణకిణమహిరాట్సూరిక్లుప్తాపరాధమ్ | ధృత్వా వాత్సల్యమత్యుజ్జ్వలయితుమవనే సత్క్రతౌ బద్ధదీక్షో బధ్నన్స్వీయాంఘ్రియూపే నిఖిలనరపశూన్ గౌణరజ్జ్వాఽసి యజ్వా || ౨ ||   జ్వాలారావప్రనష్టాసురనివహమహాశ్రీరథాంగాబ్జహస్తం శ్రీరంగే చింతితార్థాన్నిజజనవిషయే యోక్తుకామం తదర్హాన్ | ద్రష్టుం దృష్ట్యా…

Venkatesha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం

Venkatesha Stotram Telugu   కౌశికశ్రీనివాసార్యతనయం వినయోజ్జ్వలమ్ | వాత్సల్యాదిగుణావాసం వందే వరదదేశికమ్ || పద్మస్థాం యువతీం పరార్ధ్యవృషభాద్రీశాయతోరస్స్థలీ- మధ్యావాసమహోత్సవాం క్షణసకృద్విశ్లేషవాక్యాసహామ్ | మూర్తీభావముపాగతామివ కృపాం ముగ్ధాఖిలాంగాం శ్రియం నిత్యానందవిధాయినీం నిజపదే న్యస్తాత్మనాం సంశ్రయే || ౧ || శ్రీమచ్ఛేషమహీధరేశచరణౌ ప్రాప్యౌ చ యౌ ప్రాపకౌ అస్మద్దేశికపుంగవైః కరుణయా సందర్శితౌ తావకౌ | ప్రోక్తౌ వాక్యయుగేన భూరిగుణకావార్యైశ్చ పూర్వైర్ముహుః శ్రేయోభిః శఠవైరిముఖ్యమునిభిస్తౌ సంశ్రితౌ సంశ్రయే || ౨ || యస్యైకం గుణమాదృతాః కవయితుం నిత్యాః ప్రవృత్తా గిరః తస్యాభూమితయా స్వవాఙ్మనసయోర్వైక్లబ్యమాసేదిరే | తత్తాదృగ్బహుసద్గుణం కవయితుం…

Govindaraja Stotram – శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

Govindaraja Stotram Telugu శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార | శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ ||   లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ | స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా ప్రదేహి || ౨ ||   శ్రీభూమినాయకదయాకరదివ్యమూర్తే దేవాధిదేవజగదేక శరణ్య విష్ణో | గోపాంగనాకుచసరోరుహభృంగరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ కోమలాంగ || ౩ ||   దేవాధిదేవ ఫణిరాజ విహంగరాజ రాజత్కిరీట మణిరాజివిరాజితాంఘ్రే | రాజాధిరాజ యదురాజకులాధిరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపచంద్ర ||…

Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – శ్రీ వేంకటేశ్వర నవరత్నమాలికా స్తుతిః

Venkateshwara Navaratna Malika Stuti in Telugu శ్రీమానంభోధికన్యావిహరణభవనీభూతవక్షఃప్రదేశః భాస్వద్భోగీంద్రభూమీధరవరశిఖరప్రాంతకేలీరసజ్ఞః | శశ్వద్బ్రహ్మేంద్రవహ్నిప్రముఖసురవరారాధ్యమానాంఘ్రిపద్మః పాయాన్మాం వేంకటేశః ప్రణతజనమనఃకామనాకల్పశాఖీ || ౧ ||   యస్మిన్ విశ్వం సమస్తం చరమచరమిదం దృశ్యతే వృద్ధిమేతి భ్రశ్యత్యంతే చ తాదృగ్విభవవిలసితస్సోఽయమానందమూర్తిః | పద్మావాసాముఖాంభోరుహమదమధువిద్విభ్రమోన్నిద్రచేతాః శశ్వద్భూయాద్వినమ్రాఖిలమునినివహో భూయసే శ్రేయసే మే || ౨ ||   వందే దేవం మహాంతం దరహసితలసద్వక్త్రచంద్రాభిరామం నవ్యోన్నిద్రావదాతాంబుజరుచిరవిశాలేక్షణద్వంద్వరమ్యమ్ | రాజన్మార్తాండతేజఃప్రసితశుభమహాకౌస్తుభోద్భాస్యురస్కం శాంతం శ్రీశంఖచక్రాద్యమలకరయుతం భవ్యపీతాంబరాఢ్యమ్ || ౩ ||   పాయాద్విశ్వస్య సాక్షీ ప్రభురఖిలజగత్కారణం శాశ్వతోఽయం పాదప్రహ్వాఘరాశిప్రశమననిభృతాంభోధరప్రాభవో మామ్ | వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపో దురధిగమపదః ప్రాక్తనీనాం…

Sri Govinda Namavali (Namalu) – శ్రీ గోవింద నామాలు-lyricsin Telugu

గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా | శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా | శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా | భక్తవత్సలా గోవిందా | భాగవతప్రియ గోవిందా || ౧ నిత్యనిర్మలా గోవిందా | నీలమేఘశ్యామ గోవిందా | పురాణపురుషా గోవిందా | పుండరీకాక్ష గోవిందా || ౨ నందనందనా గోవిందా | నవనీతచోర గోవిందా | పశుపాలక శ్రీ గోవిందా | పాపవిమోచన గోవిందా || ౩ దుష్టసంహార గోవిందా | దురితనివారణ గోవిందా | శిష్టపరిపాలక గోవిందా | కష్టనివారణ గోవిందా…

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – శ్రీ వేంకటేశ విజయార్యా సప్తవిభక్తి స్తోత్రంin Telugu

శ్రీవేంకటాద్రిధామా భూమా భూమాప్రియః కృపాసీమా | నిరవధికనిత్యమహిమా భవతు జయీ ప్రణతదర్శితప్రేమా || ౧ || జయ జనతా విమలీకృతిసఫలీకృతసకలమంగళాకార | విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ వేంకటాచలాధీశ || ౨ || కమనీయమందహసితం కంచన కందర్పకోటిలావణ్యమ్ | పశ్యేయమంజనాద్రౌ పుంసాం పూర్వతనపుణ్యపరిపాకమ్ || ౩ || మరతకమేచకరుచినా మదనాజ్ఞాగంధిమధ్యహృదయేన | వృషశైలమౌలిసుహృదా మహసా కేనాపి వాసితం జ్ఞేయమ్ || ౪ || పత్యై నమో వృషాద్రేః కరయుగపరికర్మశంఖచక్రాయ | ఇతరకరకమలయుగళీదర్శిత-కటిబంధదానముద్రాయ || ౫ || సామ్రాజ్యపిశునమకుటీసుఘటలలాటాత్ సుమంగలా పాంగాత్ |…

Sri Venkatesha Karavalamba Stotram in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్in Telugu

శ్రీశేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష | లీలాకటాక్షపరిరక్షితసర్వలోక శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మాదివందితపదాంబుజ శంఖపాణే శ్రీమత్సుదర్శనసుశోభితదివ్యహస్త | కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || వేదాంతవేద్య భవసాగర కర్ణధార శ్రీపద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ | లోకైకపావన పరాత్పర పాపహారిన్ శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ || లక్ష్మీపతే నిగమలక్ష్య నిజస్వరూప కామాదిదోషపరిహారిత బోధదాయిన్ | దైత్యాదిమర్దన జనార్దన వాసుదేవ శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪…

Sri Venkatesha Vijaya Stotram – శ్రీ వేంకటేశ విజయ స్తోత్రం

దైవతదైవత మంగలమంగల పావనపావన కారణకారణ | వేంకటభూధరమౌలివిభూషణ మాధవ భూధవ దేవ జయీభవ || ౧ || వారిదసంనిభదేహ దయాకర శారదనీరజచారువిలోచన | దేవశిరోమణిపాదసరోరుహ వేంకటశైలపతే విజయీభవ || ౨ || అంజనశైలనివాస నిరంజన రంజితసర్వజనాంజనమేచక | మామభిషించ కృపామృతశీతల- -శీకరవర్షిదృశా జగదీశ్వర || ౩ || వీతసమాధిక సారగుణాకర కేవలసత్త్వతనో పురుషోత్తమ | భీమభవార్ణవతారణకోవిద వేంకటశైలపతే విజయీభవ || ౪ || స్వామిసరోవరతీరరమాకృత- -కేలిమహారసలాలసమానస | సారతపోధనచిత్తనికేతన వేంకటశైలపతే విజయీభవ || ౫ || ఆయుధభూషణకోటినివేశిత- -శంఖరథాంగజితామతసం‍మత | స్వేతరదుర్ఘటసంఘటనక్షమ వేంకటశైలపతే విజయీభవ…

Sri Venkatesha Tunakam – శ్రీ వేంకటేశ తూణకం

వజ్రశంఖబాణచాపచిహ్నితాంఘ్రిపంకజం నర్తితాయుతారుణాగ్ర్యనిస్సరత్ప్రభాకులమ్ | వజ్రపాణిముఖ్యలేఖవందితం పరాత్పరం సజ్జనార్చితం వృషాద్రిసార్వభౌమమాశ్రయే || ౧ || పంచబాణమోహనం విరించిజన్మకారణం కాంచనాంబరోజ్జ్వలం సచంచలాంబుదప్రభమ్ | చంచరీకసంచయాభచంచలాలకావృతం కించిదుద్ధతభ్రువం చ వంచకం హరిం భజే || ౨ || మంగళాధిదైవతం భుజంగమాంగశాయినం సంగరారిభంగశౌండమంగదాధికోజ్జ్వలమ్ | అంగసంగిదేహినామభంగురార్థదాయినం తుంగశేషశైలభవ్యశృంగసంగినం భజే || ౩ || కంబుకంఠమంబుజాతడంబరాంబకద్వయం శంబరారితాతమేనమంబురాశితల్పగమ్ | బంభరార్భకాలిభవ్యలంబమానమౌలికం శంఖకుందదంతవంతముత్తమం భజామహే || ౪ || పంకజాసనార్చతం శశాంకశోభితాననం కంకణాదిదివ్యభూషణాంకితం వరప్రదమ్ | కుంకుమాంకితోరసం సశంఖచక్రనందకం వేంకటేశమిందిరాపదాంకితం భజామహే || ౫ || ఇతి శ్రీ వేంకటేశ తూణకమ్ |…

Sri Venkateshwara Dwadasha Nama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వేంకటేశ్వరో దేవతా ఇష్టార్థే వినియోగః | నారాయణో జగన్నాథో వారిజాసనవందితః | స్వామిపుష్కరిణీవాసీ శంఖచక్రగదాధరః || ౧ || పీతాంబరధరో దేవో గరుడాసనశోభితః | కందర్పకోటిలావణ్యః కమలాయతలోచనః || ౨ || ఇందిరాపతిగోవిందః చంద్రసూర్యప్రభాకరః | విశ్వాత్మా విశ్వలోకేశో జయ శ్రీవేంకటేశ్వరః || ౩ || ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః | దారిద్ర్యదుఃఖనిర్ముక్తో ధనధాన్యసమృద్ధిమాన్ || ౪ || జనవశ్యం రాజవశ్యం సర్వకామార్థసిద్ధిదమ్ | దివ్యతేజః సమాప్నోతి…

Sri Indrakshi Stotram – శ్రీ ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ | ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమాఖ్యాహి నారాయణ గుణార్ణవ | పార్వత్యై శివసంప్రోక్తం పరం కౌతూహలం హి మే || నారాయణ ఉవాచ | ఇంద్రాక్షీ స్తోత్ర మంత్రస్య మాహాత్మ్యం కేన వోచ్యతే | ఇంద్రేణాదౌ కృతం స్తోత్రం సర్వాపద్వినివారణమ్ || తదేవాహం బ్రవీమ్యద్య పృచ్ఛతస్తవ నారద | కరన్యాసః – ఇంద్రాక్ష్యై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | మహాలక్ష్మ్యై తర్జనీభ్యాం నమః | మహేశ్వర్యై మధ్యమాభ్యాం నమః | అంబుజాక్ష్యై అనామికాభ్యాం నమః | కాత్యాయన్యై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | కౌమార్యై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |…

Sri Srinivasa Smarana (Manasa Smarami) – శ్రీ శ్రీనివాస స్మరణ (మనసా స్మరామి)

శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రితపారిజాతం శ్రీ వేంకటేశం మనసా స్మరామి | విశ్వస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | వషట్కారాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతకృతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతభృతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భావాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతభావనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – పూతాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | పరమాత్మనే…

Sri Srinivasa Taravali – శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ (శ్రీదేవశర్మ కృతం)

శ్రీవేంకటేశం లక్ష్మీశమనిష్టఘ్నమభీష్టదమ్ | చతుర్ముఖాఖ్యతనయం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౧ || యదపాంగలవేనైవ బ్రహ్మాద్యాః స్వపదం యయుః | మహారాజాధిరాజం తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౨ || అనంతవేదసంవేద్యం నిర్దోషం గుణసాగరమ్ | అతీంద్రియం నిత్యముక్తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౩ || స్మరణాత్సర్వపాపఘ్నం స్తవనాదిష్టవర్షిణమ్ | దర్శనాత్ ముక్తిదం చేశం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౪ || అశేషశయనం శేషశయనం శేషశాయినమ్ | శేషాద్రీశమశేషం చ శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౫ || భక్తానుగ్రాహకం విష్ణుం సుశాంతం గరుడధ్వజమ్ | ప్రసన్నవక్త్రనయనం…

Tiruppavai – తిరుప్పావై

( శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః >> ) నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ | స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః || [** అన్న వయల్ పుదువై యాణ్డాళ్ అరంగర్కు పన్ను తిరుప్పావైప్ పల్ పదియమ్, ఇన్ని శైయాల్ పాడిక్కొడుత్తాళ్ నఱ్పామాలై పూమాలై శూడిక్కొడుత్తాళైచ్ చొల్ శూడిక్కొడుత్త శుడర్కొడియే తొల్‍పావై పాడియరుళవల్ల పల్వళైయాయ్, నాడి నీ వేంగడవఱ్కెన్నై విది యెన్‍ఱ విమ్మాఱ్ఱమ్ నాం కడవా వణ్ణమే…

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (స్కాందపురాణే)

నమో దేవాధిదేవాయ వేంకటేశాయ శార్ఙ్గిణే | నారాయణాద్రివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౧ || నమః కల్మషనాశాయ వాసుదేవాయ విష్ణవే | శేషాచలనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౨ || నమస్త్రైలోక్యనాథాయ విశ్వరూపాయ సాక్షిణే | శివబ్రహ్మాదివంద్యాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౩ || నమః కమలనేత్రాయ క్షీరాబ్ధిశయనాయ తే | దుష్టరాక్షససంహర్త్రే శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౪ || భక్తప్రియాయ దేవాయ దేవానాం పతయే నమః | ప్రణతార్తివినాశాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౫ ||…

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానం | శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసమ్ | శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే || మునయ ఊచుః | సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంతపారగ | యేన చారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ || భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే | ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ || ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || ౨ || శ్రీసూత ఉవాచ | అస్తి కించిన్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్ | పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే || ౩ || నామ్నామష్టశతం…

Abhirami Stotram – అభిరామి స్తోత్రం

Abhirami Stotram నమస్తే లలితే దేవి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరి | భక్తానామిష్టదే మాతః అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౧ || చన్ద్రోదయం కృతవతీ తాటంకేన మహేశ్వరి | ఆయుర్దేహి జగన్మాతః అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౨ || కళ్యాణి మంగళం దేహి జగన్మంగళకారిణి | ఐశ్వర్యం దేహి మే నిత్యం అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౪ || కళ్యాణి మంగళం దేహి జగన్మంగళకారిణి | ఐశ్వర్యం దేహి మే నిత్యం అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౪ || చంద్రమండలమధ్యస్థే మహాత్రిపురసుందరి…

Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam) – శ్రీ వేంకటేశ్వర శరణాగతి స్తోత్రం (సప్తర్షి కృతం)

Sri Venkateswara Saranagathi Stotram in telugu శేషాచలం సమాసాద్య కశ్యపాద్యా మహర్షయః | వేంకటేశం రమానాథం శరణం ప్రాపురంజసా || ౧ || కలిసంతారకం ముఖ్యం స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః | సప్తర్షివాక్ప్రసాదేన విష్ణుస్తస్మై ప్రసీదతి || ౨ || కశ్యప ఉవాచ – కాదిహ్రీమంతవిద్యాయాః ప్రాప్యైవ పరదేవతా | కలౌ శ్రీవేంకటేశాఖ్యా తామహం శరణం భజే || ౩ || అత్రిరువాచ – అకారాది క్షకారాంత వర్ణైర్యః ప్రతిపాద్యతే | కలౌ స వేంకటేశాఖ్యశ్శరణం మే ఉమాపతిః || ౪ || భరద్వాజ ఉవాచ…

Sri Amba Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబా పంచరత్న స్తోత్రం

Sri Amba Pancharatna Stotram అంబాశంబరవైరితాతభగినీ శ్రీచంద్రబింబాననా బింబోష్ఠీ స్మితభాషిణీ శుభకరీ కాదంబవాట్యాశ్రితా | హ్రీంకారాక్షరమంత్రమధ్యసుభగా శ్రోణీనితంబాంకితా మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౧ ||   కల్యాణీ కమనీయసుందరవపుః కాత్యాయనీ కాలికా కాలా శ్యామలమేచకద్యుతిమతీ కాదిత్రిపంచాక్షరీ | కామాక్షీ కరుణానిధిః కలిమలారణ్యాతిదావానలా మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౨ ||   యా సా శుంభనిశుంభదైత్యశమనీ యా రక్తబీజాశనీ యా శ్రీ విష్ణుసరోజనేత్రభవనా యా బ్రహ్మవిద్యాఽఽసనీ | యా దేవీ మధుకైటభాసురరిపుర్యా మాహిషధ్వంసినీ మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౪ ||  …

Sri Venkatesha Ashtakam in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ అష్టకం

వేంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః | సంకర్షణోఽనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ || ౧ || జనార్దనః పద్మనాభో వేంకటాచలవాసినః | సృష్టికర్తా జగన్నాథో మాధవో భక్తవత్సలః || ౨ || గోవిందో గోపతిః కృష్ణః కేశవో గరుడధ్వజః | వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః || ౩ || శ్రీధరః పుండరీకాక్షః సర్వదేవస్తుతో హరిః | శ్రీనృసింహో మహాసింహః సూత్రాకారః పురాతనః || ౪ || రమానాథో మహీభర్తా భూధరః పురుషోత్తమః | చోళపుత్రప్రియః శాంతో బ్రహ్మాదీనాం వరప్రదః || ౫ || శ్రీనిధిః సర్వభూతానాం…

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం వేంకటేశాయ నమః | ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః | ఓం వృషద్దృగ్గోచరాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం సదంజనగిరీశాయ నమః | ఓం వృషాద్రిపతయే నమః | ఓం మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః | ఓం సరఃస్వామితటీజుషే నమః | ఓం కుమారాకల్పసేవ్యాయ నమః | ౯ ఓం వజ్రిదృగ్విషయాయ నమః | ఓం సువర్చలాసుతన్యస్తసైనాపత్యభరాయ నమః | ఓం రామాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః | ఓం సదావాయుస్తుతాయ నమః | ఓం త్యక్తవైకుంఠలోకాయ నమః…

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం

శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమంబుజేక్షణం విచక్షణమ్ | శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౧ || ఉపేంద్రమిందుశేఖరారవిందజామరేంద్రబృ- -న్దారకాదిసేవ్యమానపాదపంకజద్వయమ్ | చంద్రసూర్యలోచనం మహేంద్రనీలసన్నిభమ్ నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౨ || నందగోపనందనం సనందనాదివందితం కుందకుట్మలాగ్రదంతమిందిరామనోహరమ్ | నందకారవిందశంఖచక్రశార్ఙ్గసాధనం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౩ || నాగరాజపాలనం భోగినాథశాయినం నాగవైరిగామినం నగారిశత్రుసూదనమ్ | నాగభూషణార్చితం సుదర్శనాద్యుదాయుధం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౪ || తారహీరశారదాభ్రతారకేశకీర్తి సం- -విహారహారమాదిమధ్యాంతశూన్యమవ్యయమ్ | తారకాసురాటవీకుఠారమద్వితీయకం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౫ || ఇతి…