Category

Lakshmi stotra

Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu– శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Bhadra Lakshmi Stavam శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం మహాలక్ష్మిః ద్వాదశం లోకసుందరీ || ౩ || శ్రీః పద్మ కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ | మా క్షీరాబ్ధి సుతాఽరవిందజననీ విద్యా సరోజాత్మికా || ౪ || సర్వాభీష్టఫలప్రదేతి సతతం నామాని…

Padmavati Navaratna Malika Stuti

Padmavati Navaratna Malika Stuti శ్రీ పద్మావతీ నవరత్నమాలికా స్తుతిః శ్రీమాన్ యస్యాః ప్రియస్సన్ సకలమపి జగజ్జంగమస్థావరాద్యం స్వర్భూపాతాలభేదం వివిధవిధమహాశిల్పసామర్థ్యసిద్ధమ్ | రంజన్ బ్రహ్మామరేంద్రైస్త్రిభువనజనకః స్తూయతే భూరిశో యః సా విష్ణోరేకపత్నీ త్రిభువనజననీ పాతు పద్మావతీ నః || ౧ || శ్రీశృంగారైకదేవీం విధిముఖసుమనఃకోటికోటీరజాగ్ర- -ద్రత్నజ్యోత్స్నాప్రసారప్రకటితచరణాంభోజనీరాజితార్చామ్ | గీర్వాణస్త్రైణవాణీపరిఫణితమహాకీర్తిసౌభాగ్యభాగ్యాం హేలానిర్దగ్ధదైన్యశ్రమవిషమమహారణ్యగణ్యాం నమామి || ౨ || విద్యుత్కోటిప్రకాశాం వివిధమణిగణోన్నిద్రసుస్నిగ్ధశోభా- సంపత్సంపూర్ణహారాద్యభినవవిభవాలంక్రియోల్లాసికంఠామ్ | ఆద్యాం విద్యోతమానస్మితరుచిరచితానల్పచంద్రప్రకాశాం పద్మాం పద్మాయతాక్షీం పదనలిననమత్పద్మసద్మాం నమామి || ౩ || శశ్వత్తస్యాః శ్రయేఽహం చరణసరసిజం శార్ఙ్గపాణేః పురంధ్ర్యాః స్తోకం యస్యాః…

Sowbhagya Lakshmi Stotram – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sowbhagya Lakshmi Stotram ఓం శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మై వరలక్ష్మై నమో నమః | నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧ ||   వచోలక్ష్మై కావ్యలక్ష్మై గానలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే శృంగారలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨ ||   ధనలక్ష్మ్యై ధాన్యలక్ష్మ్యై ధరాలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే అష్టైశ్వర్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౩ ||   గృహలక్ష్మ్యై గ్రామలక్ష్మ్యై రాజ్యలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః…

Sri Stotram in Telugu Agni puranam – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Stotram Agni puranam in Telugu పుష్కర ఉవాచ | రాజ్యలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః | స్తుతిః కృతా తథా రాజా జయార్థం స్తుతిమాచరేత్ || ౧ || ఇంద్ర ఉవాచ | నమస్యే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవాం | శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితామ్ || ౨ || త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం లోకపావనీ | సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా భూతిర్మేధా శ్రద్ధా సరస్వతీ || ౩ || యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా చ శోభనే | ఆత్మవిద్యా చ…

Lakshmi Sahasranamavali in Telugu – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామావళిః

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Lakshmi Sahasranamavali in Telugu ఓం నిత్యాగతాయై నమః | ఓం అనన్తనిత్యాయై నమః | ఓం నన్దిన్యై నమః | ఓం జనరఞ్జన్యై నమః | ఓం నిత్యప్రకాశిన్యై నమః | ఓం స్వప్రకాశస్వరూపిణ్యై నమః | ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ఓం మహాకాళ్యై నమః | ఓం మహాకన్యాయై నమః | ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం భోగవైభవసన్ధాత్ర్యై నమః | ఓం భక్తానుగ్రహకారిణ్యై నమః | ఓం ఈశావాస్యాయై నమః | ఓం మహామాయాయై నమః |…

Ashtalakshmi stotram in Telugu – అష్టలక్ష్మీస్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

  ఆదిలక్ష్మీ – సుమనసవందిత సుందరి మాధవి చంద్రసహోదరి హేమమయే మునిగణవందిత మోక్షప్రదాయిని మంజులభాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౧ ||   (శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >>)   ధాన్యలక్ష్మీ – అయి కలికల్మషనాశిని కామిని వైదికరూపిణి వేదమయే క్షీరసముద్భవ మంగళరూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రితపాదయుతే జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౨ ||…

Sree Stuti – శ్రీస్తుతిః

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Stuti శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ||   ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతిసంవర్ధినీమ్ | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం ||   మానాతీతప్రథితవిభవాం మంగళం మంగళానాం వక్షఃపీఠీం మధువిజయినో భూషయంతీం స్వకాంత్యా | ప్రత్యక్షానుశ్రవికమహిమప్రార్థినీనాం ప్రజానాం శ్రేయోమూర్తిం శ్రియమశరణస్త్వాం శరణ్యాం ప్రపద్యే || ౧ ||   ఆవిర్భావః కలశజలధావధ్వరే వాఽపి యస్యాః స్థానం యస్యాః సరసిజవనం విష్ణువక్షఃస్థలం వా | భూమా…

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) – శ్రీ మనసా దేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (నాగభయ నివరణ స్తోత్రం)

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram ఓం నమో మనసాయై | జరత్కారుర్జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగినీ | వైష్ణవీ నాగభగినీ శైవీ నాగేశ్వరీ తథా || ౧ || జరత్కారుప్రియాస్తీకమాతా విషహరీతీ చ | మహాజ్ఞానయుతా చైవ సా దేవీ విశ్వపూజితా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య నాగభయం నాస్తి తస్య వంశోద్భవస్య చ || ౩ || నాగభీతే చ శయనే నాగగ్రస్తే చ మందిరే | నాగక్షతే నాగదుర్గే నాగవేష్టితవిగ్రహే ||…

Lakshmi Ashtaka Stotram – శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Lakshmi Ashtaka Stotram in Telugu మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసి- -న్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే | జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ ||   సతి స్వస్తి తే దేవి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే | సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౨ ||   సదా సిద్ధగంధర్వయక్షేశవిద్యా- -ధరైః స్తూయమానే రమే రామరామే | ప్రశస్తే సమస్తామరీ సేవ్యమానే ప్రసాదం ప్రపన్నే…

Lakshmi Sahasranama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Lakshmi Sahasranama stotram in telugu నామ్నాం సాష్టసహస్రం చ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యాః భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ ||   గార్గ్య ఉవాచ | సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభమ్ | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ ||   సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై | భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే || ౩ ||   సనత్కుమార భగవన్ సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః | ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనమ్ || ౪ ||   ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలమ్…

Agastya Kruta Lakshmi Stotram – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Agastya Kruta Lakshmi Stotram జయ పద్మపలాశాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే | జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || ౧ || మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి | హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || ౨ || పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే | సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || ౩ || జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే | దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తు తే || ౪ || నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి | వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష…

Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ మహాలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మంత్రలక్ష్మ్యై నమః | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మాయాలక్ష్మ్యై నమః | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మతిప్రదాయై నమః | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మేధాలక్ష్మ్యై నమః | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మోక్షలక్ష్మ్యై నమః | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహీప్రదాయై నమః | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం విత్తలక్ష్మ్యై నమః | ఓం…

Padmavathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Padmavathi Ashtottara Shatanamavali ఓం పద్మావత్యై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం పద్మోద్భవాయై నమః | ఓం కరుణప్రదాయిన్యై నమః | ఓం సహృదయాయై నమః | ఓం తేజస్వరూపిణ్యై నమః | ఓం కమలముఖై నమః | ఓం పద్మధరాయై నమః | ఓం శ్రియై నమః | ౯   ఓం పద్మనేత్రే నమః | ఓం పద్మకరాయై నమః | ఓం సుగుణాయై నమః | ఓం కుంకుమప్రియాయై నమః | ఓం హేమవర్ణాయై నమః…

Lakshmi Gayatri Mantra Stuti – శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః-lyricsin Telugu

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

శ్రీర్లక్ష్మీ కల్యాణీ కమలా కమలాలయా పద్మా | మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకమ్ || ౧ || తత్సదోం శ్రీమితిపదైః చతుర్భిశ్చతురాగమైః | చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౨ || సచ్చిత్సుఖత్రయీమూర్తి సర్వపుణ్యఫలాత్మికా | సర్వేశమహిషీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౩ || విద్యా వేదాంతసిద్ధాంతవివేచనవిచారజా | విష్ణుస్వరూపిణీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౪ || తురీయాద్వైతవిజ్ఞానసిద్ధిసత్తాస్వరూపిణీ | సర్వతత్త్వమయీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౫ || వరదాభయదాంభోజధరపాణిచతుష్టయా | వాగీశజననీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౬ || రేచకైః పూరకైః…

Kanakadhara Stotram (Variation) – కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం)-lyricsin Telugu

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

(గమనిక: కనకధారా స్తోత్రం మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.) అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ || ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందమ్- ఆనందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః || ౩ || బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి…

Sri Mahalakshmi Ashtakam – శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం-lyricsin Telugu

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

ఇంద్ర ఉవాచ | నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || ౧ || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || ౨ || సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వదుష్టభయంకరి | సర్వదుఃఖహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || ౩ || సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి భుక్తిముక్తిప్రదాయిని | మంత్రమూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || ౪ || ఆద్యంతరహితే దేవి ఆద్యశక్తి మహేశ్వరి | యోగజే యోగసంభూతే మహాలక్ష్మి…

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రంin Telugu

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుపాది నానాఛందాంసి, ఆద్యాది శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీం బీజం, హ్రీం శక్తిః, ఐం కీలకమ్, శ్రీమహాలక్ష్మీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || అథన్యాసః | ఓం భార్గవఋషయే నమః శిరసి | అనుష్టుపాదినానాఛందోభ్యో నమః ముఖే | ఆద్యాదిశ్రీమహాలక్ష్మీ దేవతాయై నమః హృదయే | శ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే | హ్రీం శక్తయే నమః పాదయోః | ఐం కీలకాయ నమః సర్వాంగే | కరన్యాసః | ఓం శ్రీం అంగుష్టాభ్యాం నమః | ఓం…

Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam – శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానంin Telugu

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

(కృతజ్ఞతలు – శ్రీ టి.ఎస్.అశ్వినీ శాస్త్రి గారికి) గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, శ్రీ మహాగణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజ విధానం ఆచరించవలెను. పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ మమ సహకుటుంబస్య మమ చ సర్వేషాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళావాప్త్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన ధేను కాంచన…

Sri Lakshmi Kavacham – శ్రీ లక్ష్మీ కవచం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Lakshmi Kavacham శుకం ప్రతి బ్రహ్మోవాచ – మహాలక్ష్మ్యాః ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ | సర్వపాపప్రశమనం దుష్టవ్యాధివినాశనమ్ || ౧ ||   గ్రహపీడాప్రశమనం గ్రహారిష్టప్రభఞ్జనమ్ | దుష్టమృత్యుప్రశమనం దుష్టదారిద్ర్యనాశనమ్ || ౨ ||   పుత్రపౌత్రప్రజననం వివాహప్రదమిష్టదమ్ | చోరారిహారి జపతామఖిలేప్సితదాయకమ్ || ౩ ||   సావధానమనా భూత్వా శృణు త్వం శుక సత్తమ | అనేకజన్మసంసిద్ధిలభ్యం ముక్తిఫలప్రదమ్ || ౪ ||   ధనధాన్యమహారాజ్య-సర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ | సకృత్స్మరణమాత్రేణ మహాలక్ష్మీః ప్రసీదతి || ౫ ||   క్షీరాబ్ధిమధ్యే పద్మానాం…

Sarva Deva Krutha Sri Lakshmi Stotram – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవ కృతం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

దేవా ఊచుః | క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే | శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || ౧ || ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే | త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ | రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః || ౩ || కైలాసే పార్వతీ త్వం చ క్షీరోదే సింధుకన్యకా | స్వర్గే చ స్వర్గలక్ష్మీస్త్వం మర్త్యలక్ష్మీశ్చ భూతలే || ౪ || వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ…

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

(ఈ అష్టోత్తరములు కూడా ఉన్నయి – 1. శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః , 2. శ్రీ ధాన్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః , 3. శ్రీ ధైర్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః , 4. శ్రీ గజలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః , 5. శ్రీ సంతానలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః , 6. శ్రీ విజయలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః , 7. శ్రీ విద్యాలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః , 8. శ్రీ ఐశ్వర్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః) శ్రీ అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః ఓం శ్రీమాత్రే నమః | ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః | ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః |…

Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) – శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం (పాఠాంతరం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

ధ్యానమ్ | బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం భద్రాం షడ్భుజాం చ చతుర్ముఖీమ్ | త్రినేత్రాం ఖడ్గత్రిశూలపద్మచక్రగదాధరామ్ || పీతాంబరధరాం దేవీం నానాఽలంకారభూషితామ్ | తేజఃపుంజధరీం శ్రేష్ఠాం ధ్యాయేద్బాలకుమారికామ్ || స్తోత్రమ్ | ఓంకారం లక్ష్మీరూపం తు విష్ణుం వాగ్భవమవ్యయమ్ | విష్ణుమానందమవ్యక్తం హ్రీంకారబీజరూపిణీమ్ || క్లీం అమృతా నందినీం భద్రాం సత్యానందదాయినీమ్ | శ్రీం దైత్యశమనీం శక్తీం మాలినీం శత్రుమర్దినీమ్ || తేజఃప్రకాశినీం దేవీ వరదాం శుభకారిణీమ్ | బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం రౌద్రీం కాలికారూపశోభినీమ్ || అకారే లక్ష్మీరూపం తు ఉకారే విష్ణుమవ్యయమ్…

Sri Padmavathi Stotram – శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం

Sri Padmavathi Stotram విష్ణుపత్ని జగన్మాతః విష్ణువక్షస్థలస్థితే | పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౧ ||   వేంకటేశప్రియే పూజ్యే క్షీరాబ్దితనయే శుభే | పద్మేరమే లోకమాతః పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౨ ||   కళ్యాణీ కమలే కాంతే కళ్యాణపురనాయికే | కారుణ్యకల్పలతికే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౩ ||   సహస్రదళపద్మస్థే కోటిచంద్రనిభాననే | పద్మపత్రవిశాలాక్షీ పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౪ ||   సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వమంగళదాయినీ | సర్వసమ్మానితే దేవీ…

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >> దేవ్యువాచ | దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర | కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక | అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ౧ || ఈశ్వర ఉవాచ | దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨ || సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం పరమ్ || ౩ || దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టికళాస్పదమ్ | పద్మాదీనాం వరాంతానాం విధీనాం నిత్యదాయకమ్ || ౪ || సమస్తదేవసంసేవ్యమణిమాద్యష్టసిద్ధిదమ్ | కిమత్ర…

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం శుద్ధ లక్ష్మై నమః | ఓం బుద్ధి లక్ష్మై నమః | ఓం వర లక్ష్మై నమః | ఓం సౌభాగ్య లక్ష్మై నమః | ఓం వశో లక్ష్మై నమః | ఓం కావ్య లక్ష్మై నమః | ఓం గాన లక్ష్మై నమః | ఓం శృంగార లక్ష్మై నమః | ఓం ధన లక్ష్మై నమః | ౯ ఓం ధాన్య లక్ష్మై నమః | ఓం ధరా లక్ష్మై నమః | ఓం అష్టైశ్వర్య లక్ష్మై నమః…