Category

Saraswathi stotralu

Kamalajadayita Ashtakam – శ్రీ కమలజదయితాష్టకమ్

Kamalajadayita Ashtakam శృంగక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాంఘ్రిపద్మే స్వాంగచ్ఛాయావిధూతామృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి | శంభుశ్రీనాథముఖ్యామరవరనికరైర్మోదతః పూజ్యమానే విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౧ ||   కల్యాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ ప్రాబల్యం నేతుకామో యతివరవపుషాగత్య యాం శృంగశైలే | సంస్థాప్యార్చాం ప్రచక్రే బహువిధనుతిభిః సా త్వమింద్వర్ధచూడా విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౨ ||   పాపౌఘం ధ్వంసయిత్వా బహుజనిరచితం కిం చ పుణ్యాలిమారా- -త్సంపాద్యాస్తిక్యబుద్ధిం శ్రుతిగురువచనేష్వాదరం భక్తిదార్ఢ్యమ్ | దేవాచార్యద్విజాదిష్వపి…

Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || ౧ ||   శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || ౨ ||   మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభోగా మహాభుజా | మహాభాగా మహోత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || ౩ ||   మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || ౪ ||  …

Saraswathi Dvadasanama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

Saraswathi Dvadasanama Stotram in telugu సరస్వతీ త్వయం దృష్ట్యా వీణాపుస్తకధారిణీ | హంసవాహ సమాయుక్తా విద్యాదానకరీ మమ || ౧ ||   ప్రథమం భారతీ నామా ద్వితీయం చ సరస్వతీ | తృతీయం శారదాదేవీ చతుర్థం హంసవాహనా || ౨ ||   పంచమం జగతీఖ్యాతం షష్ఠం వాగీశ్వరీ తథా | కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్తమష్టమం బ్రహ్మచారిణీ || ౩ ||   నవమం బుద్ధిధాత్రీ చ దశమం వరదాయినీ | ఏకాదశం క్షుద్రఘంటా ద్వాదశం భువనేశ్వరీ || ౪ ||…

Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

Saraswathi Ashtottara Shatanamavali in telugu ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం మహాభద్రాయై నమః | ఓం మహామాయాయై నమః | ఓం వరప్రదాయై నమః | ఓం శ్రీప్రదాయై నమః | ఓం పద్మనిలయాయై నమః | ఓం పద్మాక్ష్యై నమః | ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః | ఓం శివానుజాయై నమః | ౯   ఓం పుస్తకభృతే నమః | ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః | ఓం రమాయై నమః | ఓం పరాయై నమః | ఓం…

Sri Saraswathi Shodasopachara Puja – శ్రీ సరస్వతీ షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం, సకలవిద్యా పారంగత సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సరస్వతీ దేవీం ఉద్దిశ్య శ్రీ సరస్వతీ దేవతా ప్రీత్యర్థం యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే || ధ్యానం – పుస్తకేతు యతోదేవీ…

Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam – శ్రీ శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకం in Telugu

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ | సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౧ || కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ | పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౨ || లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలామ్ | కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౩ || సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్ | సుధామంథరాస్యాం ముదా చింత్యవేణీం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౪ || సుశాంతాం…

Sri Lalitha Arya Kavacham – శ్రీ లలితార్యా కవచ స్తోత్రం in Telugu

అగస్త్య ఉవాచ – హయగ్రీవ మహాప్రాజ్ఞ మమ జ్ఞానప్రదాయక | లలితా కవచం బ్రూహి కరుణామయి చేత్తవ || ౧ || హయగ్రీవ ఉవాచ- నిదానం శ్రేయసామేతల్లలితావర్మసంజ్ఞితం | పఠతాం సర్వసిద్ధిస్స్యాత్తదిదం భక్తితశ్శృణు || ౨ || లలితా పాతు శిరో మే లలాటమంబా మధుమతీరూపా | భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వం || ౩ || పాయాన్నాసాం బాలా సుభగాదంతాంశ్చ సుందరీజిహ్వాం | అధరోష్ఠమాది శక్తిశ్చక్రేశీ పాతు మే సదా చుబుకమ్ || ౪ || కామేశ్వర్యవతు కర్ణౌ కామాక్షీ…

Sri Maha Saraswati Stavam – శ్రీ మహాసరస్వతీ స్తవం in Telugu

అశ్వతర ఉవాచ | జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ | స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || ౧ || సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ | తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ || ౨ || త్వమక్షరం పరం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ | అక్షరం పరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ || ౩ || అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వంచైతత్క్షరాత్మకమ్ | దారుణ్యవస్థితో వహ్నిర్భౌమాశ్చ పరమాణవః || ౪ || తథా త్వయి స్థితం బ్రహ్మ జగచ్చేదమశేషతః | ఓంకారాక్షరసంస్థానం యత్తు దేవి…

Sri Lalitha Arya Dwisathi – శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం in Telugu

వందే గజేంద్రవదనం వామాంకారూఢవల్లభాశ్లిష్టం | కుంకుమపరాగశోణం కువలయినీజారకోరకాపీడం || ౧ || స జయతి సువర్ణశైలః సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్తిః | కాంచన నికుంజవాటీ కందళదమరీప్రపంచ సంగీతః || ౨ || హరిహయనైరృతమారుత హరితామంతేష్వవస్థితం తస్య | వినుమః సానుత్రితయం విధిహరిగౌరీశవిష్టపాధారం || ౩ || మధ్యే పునర్మనోహరరత్నరుచిస్తబక రంజితదిగంతమ్ | ఉపరి చతుః శతయోజనముత్తంగ శృంగంపుంగవముపాసే || ౪ || తత్ర చతుః శతయోజనపరిణాహం దేవ శిల్పినా రచితమ్ | నానాసాలమనోజ్ఞం నమామ్యహం నగరం ఆదివిద్యాయాః || ౫ || ప్రథమం సహస్రపూర్వక షట్శతసంఖ్యాక యోజనం…

Sri Saraswati Kavacham – శ్రీ సరస్వతీ కవచం

(గమనిక: శ్రీ సరస్వతీ కవచం (పాఠాంతరం)  మరొక బీజాక్షర సంపుటితో కూడా ఉన్నది చూడండి.) (బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణాంతర్గతం) భృగురువాచ | బ్రహ్మన్బ్రహ్మవిదాంశ్రేష్ఠ బ్రహ్మజ్ఞానవిశారద | సర్వజ్ఞ సర్వజనక సర్వపూజకపూజిత || ౬౦ సరస్వత్యాశ్చ కవచం బ్రూహి విశ్వజయం ప్రభో | అయాతయామమన్త్రాణాం సమూహో యత్ర సంయుతః || ౬౧ || బ్రహ్మోవాచ | శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ | శ్రుతిసారం శ్రుతిసుఖం శ్రుత్యుక్తం శ్రుతిపూజితమ్ || ౬౨ || ఉక్తం కృష్ణేన గోలోకే మహ్యం వృన్దావనే వనే | రాసేశ్వరేణ విభునా…

Sri Lalitha Chalisa – శ్రీ లలితా చాలీసా in Telugu

లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ || హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం || ౨ || పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి || ౩ || శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి || ౪ || నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ ఆదిబిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాదాపరమేశ్వరుడు || ౫ || కదంబవన సంచారిణిగా కామేశ్వరుని కళత్రముగా కామితార్థ ప్రదాయినిగా…

Sharada prarthana – శారదా ప్రార్థన in Telugu

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దేహి మే || ౧ || యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ || ౨ || నమామి యామినీం నాథలేఖాలంకృతకుంతలామ్ భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీమ్ || ౩ || భద్రకాళ్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః వేదవేదాంగవేదాంతవిద్యాస్థానేభ్య ఏవ చ || ౪ || బ్రహ్మస్వరూపా పరమా జ్యోతిరూపా సనాతనీ సర్వవిద్యాధిదేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమః || ౫ || యయా వినా…

Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) – శ్రీ సరస్వతీ సూక్తం

–(ఋ.వే.౬.౬౧) ఇ॒యమ॑దదాద్రభ॒సమృ॑ణ॒చ్యుత॒o దివో”దాసం వధ్ర్య॒శ్వాయ॑ దా॒శుషే” | యా శశ్వ”న్తమాచ॒ఖశదా”వ॒సం ప॒ణిం తా తే” దా॒త్రాణి॑ తవి॒షా స॑రస్వతి || ౧ || ఇ॒యం శుష్మే”భిర్బిస॒ఖా ఇ॑వారుజ॒త్సాను॑ గిరీ॒ణాం త॑వి॒షేభి॑రూ॒ర్మిభి॑: | పా॒రా॒వ॒త॒ఘ్నీమవ॑సే సువృ॒క్తిభి॑స్సర॑స్వతీ॒ మా వి॑వాసేమ ధీ॒తిభి॑: || ౨ || సర॑స్వతి దేవ॒నిదో॒ ని బ॑ర్హయ ప్ర॒జాం విశ్వ॑స్య॒ బృస॑యస్య మా॒యిన॑: | ఉ॒త క్షి॒తిభ్యో॒ఽవనీ”రవిన్దో వి॒షమే”భ్యో అస్రవో వాజినీవతి || ౩ || ప్రణో” దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ వాజే”భిర్వా॒జినీ”వతీ | ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు || ౪ || యస్త్వా” దేవి సరస్వత్యుపబ్రూ॒తే…

Sri Lalitha Ashtakarika Stotram – శ్రీ లలితా అష్టకారికా స్తోత్రం in Telugu

Sri Lalitha Ashtakarika Stotram << శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన (ధన్యవాదః – ఋషిపీఠం ముద్రణమ్) విశ్వరూపిణి సర్వాత్మే విశ్వభూతైకనాయకి | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౧ || ఆనందరూపిణి పరే జగదానందదాయిని | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౨ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపే మహాజ్ఞానప్రకాశిని | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౩ || లోకసంహారరసికే కాళికే భద్రకాళికే | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౪ || లోకసంత్రాణరసికే మంగళే సర్వమంగళే | లలితా…

Sri Saraswati Stotram (Agastya Kritam) – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం (అగస్త్య కృతం)

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || ౧ || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభైరక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాఽసమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || ౨ || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా | విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || ౩ || సరస్వతీ…

Sri Saraswati Sahasranama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం

ధ్యానం | శ్రీమచ్చందనచర్చితోజ్జ్వలవపుః శుక్లాంబరా మల్లికా- మాలాలాలిత కుంతలా ప్రవిలసన్ముక్తావలీశోభనా | సర్వజ్ఞాననిధానపుస్తకధరా రుద్రాక్షమాలాంకితా వాగ్దేవీ వదనాంబుజే వసతు మే త్రైలోక్యమాతా శుభా || శ్రీ నారద ఉవాచ – భగవన్పరమేశాన సర్వలోకైకనాయక | కథం సరస్వతీ సాక్షాత్ప్రసన్నా పరమేష్ఠినః || ౨ || కథం దేవ్యా మహావాణ్యాస్సతత్ప్రాప సుదుర్లభమ్ | ఏతన్మే వద తత్త్వేన మహాయోగీశ్వర ప్రభో || ౩ || శ్రీ సనత్కుమార ఉవాచ – సాధు పృష్టం త్వయా బ్రహ్మన్ గుహ్యాద్గుహ్యమనుత్తమమ్ | మయానుగోపితం యత్నాదిదానీం సత్ప్రకాశ్యతే || ౪…

Sri Saraswati Sahasranamavali – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామావళీ

ఓం వాచే నమః | ఓం వాణ్యై నమః | ఓం వరదాయై నమః | ఓం వంద్యాయై నమః | ఓం వరారోహాయై నమః | ఓం వరప్రదాయై నమః | ఓం వృత్త్యై నమః | ఓం వాగీశ్వర్యై నమః | ఓం వార్తాయై నమః | ఓం వరాయై నమః | ఓం వాగీశవల్లభాయై నమః | ఓం విశ్వేశ్వర్యై నమః | ఓం విశ్వవంద్యాయై నమః | ఓం విశ్వేశప్రియకారిణ్యై నమః | ఓం వాగ్వాదిన్యై నమః |…

Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం (యాజ్ఞ్యవల్క్య కృతం)

నారాయణ ఉవాచ | వాగ్దేవతాయాః స్తవనం శ్రూయతాం సర్వకామదమ్ | మహామునిర్యాజ్ఞవల్క్యో యేన తుష్టావ తాం పురా || ౧ || గురుశాపాచ్చ స మునిర్హతవిద్యో బభూవ హ | తదా జగామ దుఃఖార్తో రవిస్థానం చ పుణ్యదమ్ || ౨ || సంప్రాప్యతపసా సూర్యం కోణార్కే దృష్టిగోచరే | తుష్టావ సూర్యం శోకేన రురోద చ పునః పునః || ౩ || సూర్యస్తం పాఠయామాస వేదవేదాఙ్గమీశ్వరః | ఉవాచ స్తుహి వాగ్దేవీం భక్త్యా చ స్మృతిహేతవే || ౪ || తమిత్యుక్త్వా…

Sri Saraswati Kavacham (Variation) – శ్రీ సరస్వతీ కవచం (పాఠాంతరం)

శ్రీం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహా శిరో మే పాతు సర్వతః | శ్రీం వాగ్దేవతాయై స్వాహా ఫాలం మే సర్వదాఽవతు || ౧ || ఓం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహేతి శ్రోత్రే పాతు నిరంతరమ్ | ఓం శ్రీం హ్రీం భగవత్యై సరస్వత్యై స్వాహా నేత్రయుగ్మం సదాఽవతు || ౨ || ఐం హ్రీం వాగ్వాదిన్యై స్వాహా నాసాం మే సర్వదాఽవతు | ఓం హ్రీం విద్యాధిష్ఠాతృదేవ్యై స్వాహా చోష్ఠం సదాఽవతు || ౩ || ఓం శ్రీం హ్రీం బ్రాహ్మ్యై స్వాహేతి దంతపంక్తిం…

Sri Saraswathi Stotram 2 – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం – ౨

ఓం అస్య శ్రీసరస్వతీస్తోత్రమంత్రస్య  బ్రహ్మా ఋషిః  గాయత్రీ ఛందః  శ్రీసరస్వతీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః | ఆరూఢా శ్వేతహంసే భ్రమతి చ గగనే దక్షిణే చాక్షసూత్రం వామే హస్తే చ దివ్యాంబరకనకమయం పుస్తకం జ్ఞానగమ్యా | సా వీణాం వాదయంతీ స్వకరకరజపైః శాస్త్రవిజ్ఞానశబ్దైః క్రీడంతీ దివ్యరూపా కరకమలధరా భారతీ సుప్రసన్నా || ౧ || శ్వేతపద్మాసనా దేవీ శ్వేతగంధానులేపనా | అర్చితా మునిభిః సర్వైః ఋషిభిః స్తూయతే సదా | ఏవం ధ్యాత్వా సదా దేవీం వాంఛితం లభతే నరః || ౨…