Category

Shiva stotram

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (లంకేశ్వర కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lankeshwara Krita Shiva Stuti గలే కలితకాలిమః ప్రకటితేన్దుఫాలస్థలే వినాటితజటోత్కరం రుచిరపాణిపాథోరుహే | ఉదఞ్చితకపాలజం జఘనసీమ్ని సన్దర్శిత ద్విపాజినమనుక్షణం కిమపి ధామ వన్దామహే || ౧ || వృషోపరి పరిస్ఫురద్ధవలదామధామశ్రియా కుబేరగిరి-గౌరిమప్రభవగర్వనిర్వాసి తత్ | క్వచిత్పునరుమా-కుచోపచితకుఙ్కుమై రఞ్జితం గజాజినవిరాజితం వృజినభఙ్గబీజం భజే || ౨ || ఉదిత్వర-విలోచనత్రయ-విసృత్వరజ్యోతిషా కలాకరకలాకర-వ్యతికరేణ చాహర్నిశమ్ | వికాసిత జటాటవీ విహరణోత్సవప్రోల్లస- త్తరామర తరఙ్గిణీ తరల-చూడమీడే మృడమ్ || ౩ || విహాయ కమలాలయావిలసితాని విద్యున్నటీ- విడంబనపటూని మే విహరణం విధత్తాం మనః | కపర్దిని కుముద్వతీరమణఖణ్డచూడామణౌ కటీ తటపటీ…

Andhaka Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Andhaka Krita Shiva Stuti నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని భూతాధిప ముచ్చరంతి || ౩ || నిశాచరాస్తూగ్రముపాచరంతి భవేతి పుణ్యాః పితరో నమస్తే | దాసోఽస్మి తుభ్యం…

Shiva Rama Ashtakam – శ్రీ శివరామాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Rama Ashtakam శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర గురో గజరక్షక గోపతే | శివతనో భవశంకర పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౨ || సుజనరంజనమంగలమందిరం భజతి తే పురుషః పరమం పదమ్ | భవతి తస్య సుఖం పరమాద్భుతం శివ హరే విజయం కురు మే…

Vedasara Shiva stotram – వేదసార శివ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Vedasara Shiva stotram పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ | విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ || గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ | భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ || శివాకాంత శంభో శశాంకార్ధమౌళే మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్ | త్వమేకో జగద్వ్యాపకో…

Halasyesha Ashtakam – శ్రీ హాలాస్యేశాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Halasyesha Ashtakam కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ నివేశ నిర్జరధునీ భాస్వజ్జటామండల | కైలాసాచలవాస కార్ముకహర త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౨ || ఫాలాక్ష ప్రభవ ప్రభంజన సఖ ప్రోద్యత్స్ఫులింగచ్ఛటా- -తూలానంగక చారుసంహనన సన్మీనేక్షణావల్లభ | శైలాదిప్రముఖైర్గణైస్స్తుతగణ త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౩ ||…

Shiva Manasa Puja Stotram – శ్రీ శివ మానస పూజ

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Manasa Puja Stotram శ్రీ శివ మానస పూజ రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ | జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || ౧ || సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ | శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు || ౨ || ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం…

Mahadeva Stotram – శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Mahadeva Stotram జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || ౩ || జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ | జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత || ౪ || జయ బ్రహ్మాదిభిః పూజ్య జయ విష్ణోః పరామృత…

Kalabhairava Ashtakam telugu – కాలభైరవాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Kalabhairava Ashtakam telugu దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరమ్ | నారదాదియోగిబృందవందితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౧ || భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం నీలకంఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ | కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౨ || శూలటంకపాశదండపాణిమాదికారణం శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయమ్ | భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౩ || భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం భక్తవత్సలం స్థిరం సమస్తలోకవిగ్రహమ్ | నిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకింకిణీలసత్కటిం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౪ || ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్ |…

Shankara Ashtakam 2 – శ్రీ శంకరాష్టకమ్ 2

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shankara Ashtakam 2 హే వామదేవ శివశఙ్కర దీనబన్ధో కాశీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ | హే విశ్వనాథ భవబీజ జనార్తిహారిన్ సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ||౧|| హే భక్తవత్సల సదాశివ హే మహేశ హే విశ్వతాత జగదాశ్రయ హే పురారే | గౌరీపతే మమ పతే మమ ప్రాణనాథ సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ||౨|| హే దుఃఖభఞ్జక విభో గిరిజేశ శూలిన్ హే వేదశాస్త్రవినివేద్య జనైకబన్ధో | హే వ్యోమకేశ భువనేశ జగద్విశిష్ట సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ||౩|| హే ధూర్జటే గిరిశ హే గిరిజార్ధదేహ హే సర్వభూతజనక…

Shiva kesadi padantha varnana stotram – శివ కేశాది పాదాంత వర్ణన స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva kesadi padantha varnana stotram దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యంతనిర్య- త్ప్రాంశుస్తంబాః పిశంగాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః | దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః || ౧ ||   కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశంకాం శక్రారీణాం పురాణాం త్రయవిజయకృతస్పష్టరేఖాయమాణమ్ | అవ్యాదవ్యాజముచ్చైరలికహిమధరాధిత్యకాంతస్త్రిధోద్య- జ్జాహ్నావ్యాభం మృడానీకమితురుడుపరుక్పాండరం వస్త్రిపుండ్రమ్ || ౨ ||   క్రుధ్యద్గౌరీప్రసాదానతిసమయపదాంగుష్ఠసంక్రాంతలాక్షా- బిందుస్పర్ధి స్మరారేః స్ఫటికమణిదృషన్మగ్నమాణిక్యశోభమ్ | మూర్ధ్న్యుద్యద్దివ్యసింధోః పతితశఫరికాకారి వో మస్తకం స్తా- దస్తోకాపత్తికృత్యై హుతవహకణికామోక్షరూక్షం సదాక్షి || ౩ ||   భూత్యై దృగ్భూతయోః స్యాద్యదహిమహిమరుగ్బింబయోః స్నిగ్ధవర్ణో దైత్యౌఘధ్వంసశంసీ స్ఫుట ఇవ పరివేషావశేషో విభాతి…

Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠిక- Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Siva Sahasranama stotram in English శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||   పూర్వపీఠిక ||   వాసుదేవ ఉవాచ | తతః స ప్రయతో భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర | ప్రాంజలిః ప్రాహ విప్రర్షిర్నామసంగ్రహమాదితః || ౧ ||   ఉపమన్యురువాచ | బ్రహ్మప్రోక్తైః ఋషిప్రోక్తైర్వేదవేదాంగసంభవైః | సర్వలోకేషు విఖ్యాతం స్తుత్యం స్తోష్యామి నామభిః || ౨ ||   మహద్భిర్విహితైః సత్యైః సిద్ధైః సర్వార్థసాధకైః | ఋషిణా తండినా భక్త్యా కృతైర్వేదకృతాత్మనా ||…

Lingashtakam in telugu – లింగాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lingashtakam in telugu with Meaning లింగాష్టకం   బ్రహ్మమురారిసురార్చిత లింగం నిర్మలభాసితశోభిత లింగమ్ | జన్మజదుఃఖవినాశక లింగం తత్ప్రణమామి సదా శివ లింగమ్ || ౧ ||   అర్థం – ఏ లింగమును బ్రహ్మ, విష్ణు మొదలగు సురులు అర్చించుదురో, ఏ లింగము నిర్మలత్వమను శోభతో కూడి యున్నదో, ఏ లింగము జన్మమునకు ముడిపడియున్న దుఃఖములను నశింపజేయగలదో, అటువంటి సదాశివలింగమునకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను.   దేవమునిప్రవరార్చిత లింగం కామదహం కరుణాకర లింగమ్ | రావణదర్పవినాశన లింగం తత్ప్రణమామి సదా శివ లింగమ్…

Deva Danava Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (దేవదానవ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Deva Danava Krita Shiva Stotram దేవదానవాః ఊచుః – నమస్తుభ్యం విరూపాక్ష నమస్తే తిగ్మచక్షుషే | నమః పినాకహస్తాయ ధన్వినే కామరూపిణే || ౧ || నమస్తే శూలహస్తాయ దండహస్తాయ ధూర్జటే | నమస్త్రైలోక్యనాథాయ భూతగ్రామశరీరిణే || ౨ || నమస్సురారిహంత్రే చ సోమార్కానలచక్షుషే | బ్రహ్మణే చైవ రుద్రాయ నమస్తే విష్ణురూపిణే || ౩ || బ్రహ్మణే వేదరూపాయ నమస్తే విశ్వరూపిణే | సాంఖ్యయోగాయ భూతానాం నమస్తే శంభవాయ తే || ౪ || మన్మథాంగవినాశాయ నమః కాలక్షయంకర | రంహసే…

Devacharya Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవాచార్య కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Devacharya Krita Shiva Stuti Telugu ఆంగీరస ఉవాచ – జయ శంకర శాంతశశాంకరుచే రుచిరార్థద సర్వద సర్వశుచే | శుచిదత్తగృహీత మహోపహృతే హృతభక్తజనోద్ధతతాపతతే || ౧ || తత సర్వహృదంబర వరదనతే నత వృజిన మహావనదాహకృతే | కృతవివిధచరిత్రతనో సుతనో- ఽతను విశిఖవిశోషణ ధైర్యనిధే || ౨ || నిధనాదివివర్జితకృతనతి కృ- త్కృతి విహిత మనోరథ పన్నగభృత్ | నగభర్తృనుతార్పిత వామనవపు- స్స్వవపుఃపరిపూరిత సర్వజగత్ || ౩ || త్రిజగన్మయరూప విరూప సుదృ- గ్దృగుదంచన కుంచనకృత హుతభుక్ | భవ భూతపతే ప్రమథైకపతే…

Somasundara Ashtakam – శ్రీ సోమసుందరాష్టకమ్

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Somasundara Ashtakam Telugu ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ ||   జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౨ ||   అశ్వమేధాదియజ్ఞైశ్చ యస్సమారాధ్యతే ద్విజైః | దదాతి చ ఫలం తేషాం తం వందే సోమసుందరమ్ || ౩ ||   యం విదిత్వా బుధాస్సర్వే కర్మబంధవివర్జితాః | లభంతే పరమాం ముక్తిం తం వందే సోమసుందరమ్ ||…

Himalaya Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రం (హిమాలయ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Himalaya Krita Shiva Stotram in Telugu హిమాలయ ఉవాచ – త్వం బ్రహ్మా సృష్టికర్తా చ త్వం విష్ణుః పరిపాలకః | త్వం శివః శివదోఽనంతః సర్వసంహారకారకః || ౧ ||   త్వమీశ్వరో గుణాతీతో జ్యోతీరూపః సనాతనః | ప్రకృతః ప్రకృతీశశ్చ ప్రాకృతః ప్రకృతేః పరః || ౨ ||   నానారూప విధాతా త్వం భక్తానాం ధ్యానహేతవే | యేషు రూపేషు యత్ప్రీతిస్తత్తద్రూపం బిభర్షి చ || ౩ ||   సూర్యస్త్వం సృష్టిజనక ఆధారః సర్వతేజసామ్ | సోమస్త్వం…

Aarthi Hara Stotram – ఆర్తిహరస్తోత్రమ్

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Aarthi Hara Stotram in telugu శ్రీ శంభో మయి కరుణా శిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్ | సంతాపమపాకురు మే మంతా పరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ || ౧ || అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోఽంహసాం ఖలు మే | తవ సన్నవసీదామి యదంతకశాసన నతత్తవానుగుణమ్ || ౨ || దేవ స్మరంతి తవ యే తేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితికీర్తిమ్ | కలయసి శివ పాహీతిక్రందన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ || ౩ || ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామంతర్యామిన్నసావఘాత్మేతి | ఆర్తిషుమజ్జయసే మాం కిం బ్రూయాం తవ…

Shiva Panchakshara Stotram – శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Panchakshara Stotram in Telugu ఓం నమః శివాయ ||   నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ || ౧ ||   మందాకినీసలిలచందనచర్చితాయ నందీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ | మందారముఖ్యబహుపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ || ౨ ||   శివాయ గౌరీవదనాబ్జవృంద- సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ | శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ || ౩ ||   వసిష్ఠకుంభోద్భవగౌతమార్య- మునీంద్రదేవార్చితశేఖరాయ | చంద్రార్కవైశ్వానరలోచనాయ తస్మై వకారాయ నమః…

Asitha Krutha Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (అసిత కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Asitha Krutha Shiva Stotram in Telugu అసిత ఉవాచ – జగద్గురో నమస్తుభ్యం శివాయ శివదాయ చ | యోగీంద్రాణాం చ యోగీంద్ర గురూణాం గురవే నమః || ౧ ||   మృత్యోర్మృత్యుస్వరూపేణ మృత్యుసంసారఖండన | మృత్యోరీశ మృత్యుబీజ మృత్యుంజయ నమోస్తు తే || ౨ ||   కాలరూపః కలయతాం కాలకాలేశ కారణ | కాలాదతీత కాలస్థ కాలకాల నమోస్తు తే || ౩ ||   గుణాతీత గుణాధార గుణబీజ గుణాత్మక | గుణీశ గుణినాం బీజ గుణినాం…

Rudram – Namakam – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – నమకప్రశ్నః

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య || || ప్రథమ అనువాక || ఓం నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమ॑: | నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమ॑: |   యా త॒ ఇషు॑: శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: | శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ |   యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాఽపా॑పకాశినీ | తయా॑ నస్త॒నువా॒ శన్త॑మయా॒ గిరి॑శన్తా॒భిచా॑కశీహి |   యామిషు॑o గిరిశన్త॒ హస్తే॒ బిభ॒ర్ష్యస్త॑వే…

Shankara Ashtakam – శ్రీ శంకరాష్టకమ్

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shankara Ashtakam in Telugu శీర్షజటాగణభారం గరలాహారం సమస్తసంహారమ్ | కైలాసాద్రివిహారం పారం భవవారిధేరహం వన్దే || ౧ || చన్ద్రకలోజ్జ్వలఫాలం కణ్ఠవ్యాలం జగత్త్రయీపాలమ్ | కృతనరమస్తకమాలం కాలం కాలస్య కోమలం వన్దే || ౨ || కోపేక్షణహతకామం స్వాత్మారామం నగేన్ద్రజావామమ్ | సంసృతిశోకవిరామం శ్యామం కణ్ఠేన కారణం వన్దే || ౩ || కటితటవిలసితనాగం ఖణ్డితయాగం మహాద్భుతత్యాగమ్ | విగతవిషయరసరాగం భాగం యజ్ఞేషు బిభ్రతం వన్దే || ౪ || త్రిపురాదికదనుజాన్తం గిరిజాకాన్తం సదైవ సంశాన్తమ్ | లీలావిజితకృతాన్తం భాన్తం స్వాంతేషు దేవానాం…

Shiva Mangala Ashtakam – శ్రీ శివ మంగళాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Mangala Ashtakam in telugu భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || ౧ ||   వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ | పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ || ౨ ||   భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే | రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ || ౩ ||   సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే | సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ || ౪ ||   మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే | త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళమ్…

Shivananda Lahari – శివానందలహరీ

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shivananda Lahariin telugu కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపః- ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే | శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పున- ర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ || ౧ ||   గళంతీ శంభో త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజో దళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ | దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనం వసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || ౨ ||   త్రయీవేద్యం హృద్యం త్రిపురహరమాద్యం త్రినయనం జటాభారోదారం చలదురగహారం మృగధరమ్ | మహాదేవం దేవం మయి సదయభావం పశుపతిం చిదాలంబం సాంబం శివమతివిడంబం హృది భజే || ౩ ||…

Deva Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (దేవ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Deva Krita Shiva Stotram దేవా ఊచుః – నమో దేవాదిదేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే | రక్తపింగళనేత్రాయ జటామకుటధారిణే || ౧ ||   భూతవేతాళజుష్టాయ మహాభోగోపవీతినే | భీమాట్టహాసవక్త్రాయ కపర్ది స్థాణవే నమః || ౨ ||   పూషదంతవినాశాయ భగనేత్రహనే నమః | భవిష్యద్వృషచిహ్నాయ మహాభూతపతే నమః || ౩ ||   భవిష్యత్త్రిపురాంతాయ తథాంధకవినాశినే | కైలాసవరవాసాయ కరికృత్తినివాసినే || ౪ ||   వికరాళోర్ధ్వకేశాయ భైరవాయ నమో నమః | అగ్ని జ్వాలాకరాళాయ శశిమౌళికృతే నమః || ౫…

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram – Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram in telugu చాముండికాంబా శ్రీకంఠః పార్వతీ పరమేశ్వరః | మహారాజ్ఞీ మహాదేవస్సదారాధ్యా సదాశివః || ౧ ||   శివార్ధాంగీ శివార్ధాంగో భైరవీ కాలభైరవః | శక్తిత్రితయరూపాఢ్యా మూర్తిత్రితయరూపవాన్ || ౨ ||   కామకోటిసుపీఠస్థా కాశీక్షేత్రసమాశ్రయః | దాక్షాయణీ దక్షవైరి శూలినీ శూలధారకః || ౩ ||   హ్రీంకారపంజరశుకీ హరిశంకరరూపవాన్ | శ్రీమద్గణేశజననీ షడాననసుజన్మభూః || ౪ ||   పంచప్రేతాసనారూఢా పంచబ్రహ్మస్వరూపభృత్ | చండముండశిరశ్ఛేత్రీ జలంధరశిరోహరః || ౫ ||   సింహవాహా వృషారూఢః…

1 2 3 5