Category

Devi stotra

Kirata Varahi Stotram English

Devi stotra, English Nov 17, 2023

Kirata Varahi Stotram Asya Sri Kiratha Varahi Stotra Mahamantrasya – Durvaso Bhagavan Rishih – Anushtup Chandah – Sri Kirathavarahi Mudrarupini Devta – Hum Beejam – Ram Shaktih – Kleem Vital – Mama Sarvashatrukshayarth Sri Kirathavarahhistotrajape kaldah | Ugrarupam Mahadevi Shathrunasanatatparam | Kruram Kiratavaraheem Vandeham Karyasiddhaye || 1 || Urdhvakesimugradharam Somasuryagnilochanam | Lochanagnisfulingadyarbhasmitriktvajagatrayam || 3 || Urdhvakesimugradharam Somasuryagnilochanam | Lochanagnisfulingadyarbhasmitriktvajagatrayam ||…

Kirata Varahi Stotram – శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Kirata Varahi Stotram అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య – దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా – హుం బీజం – రం శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః | ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం | క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే || ౧ || ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం | లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం || ౩ || ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం | లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం ||…

Padmavati Navaratna Malika Stuti

Padmavati Navaratna Malika Stuti శ్రీ పద్మావతీ నవరత్నమాలికా స్తుతిః శ్రీమాన్ యస్యాః ప్రియస్సన్ సకలమపి జగజ్జంగమస్థావరాద్యం స్వర్భూపాతాలభేదం వివిధవిధమహాశిల్పసామర్థ్యసిద్ధమ్ | రంజన్ బ్రహ్మామరేంద్రైస్త్రిభువనజనకః స్తూయతే భూరిశో యః సా విష్ణోరేకపత్నీ త్రిభువనజననీ పాతు పద్మావతీ నః || ౧ || శ్రీశృంగారైకదేవీం విధిముఖసుమనఃకోటికోటీరజాగ్ర- -ద్రత్నజ్యోత్స్నాప్రసారప్రకటితచరణాంభోజనీరాజితార్చామ్ | గీర్వాణస్త్రైణవాణీపరిఫణితమహాకీర్తిసౌభాగ్యభాగ్యాం హేలానిర్దగ్ధదైన్యశ్రమవిషమమహారణ్యగణ్యాం నమామి || ౨ || విద్యుత్కోటిప్రకాశాం వివిధమణిగణోన్నిద్రసుస్నిగ్ధశోభా- సంపత్సంపూర్ణహారాద్యభినవవిభవాలంక్రియోల్లాసికంఠామ్ | ఆద్యాం విద్యోతమానస్మితరుచిరచితానల్పచంద్రప్రకాశాం పద్మాం పద్మాయతాక్షీం పదనలిననమత్పద్మసద్మాం నమామి || ౩ || శశ్వత్తస్యాః శ్రయేఽహం చరణసరసిజం శార్ఙ్గపాణేః పురంధ్ర్యాః స్తోకం యస్యాః…

Trailokya Vijaya Vidya Mantra – త్రైలోక్యవిజయవిద్యా

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Trailokya Vijaya Vidya Mantra in telugu మహేశ్వర ఉవాచ – త్రైలోక్యవిజయాం వక్ష్యే సర్వయన్త్రవిమర్దినీమ్ || ౧ || ఓం హూం క్షూం హ్రూం ఓం నమో భగవతి దంష్ట్రణి భీమవక్త్రే మహోగ్రరూపే హిలి హిలి రక్తనేత్రే కిలి కిలి మహానిస్వనే కులు కులు ఓం విద్యుజ్జిహ్వే హులు హులు ఓం నిర్మాంసే కట కట గోనసాభరణే చిలి చిలి జీవమాలాధారిణి ద్రావయ ఓం మహారౌద్రీ సార్ధచర్మకృతాచ్ఛదే విజృంభ ఓం నృత్య అసిలతాధారిణి భృకుటికృతాపాఙ్గే విషమనేత్రకృతాననే వసామేదో విలిప్తగాత్రే కహ కహ ఓం…

Kumari Stotram – కుమారీ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Kumari Stotram Telugu జగత్పూజ్యే జగద్వంద్యే సర్వశక్తిస్వరూపిణీ | పూజాం గృహాణ కౌమారి జగన్మాతర్నమోఽస్తు తే || ౧ || త్రిపురాం త్రిపురాధారాం త్రివర్గజ్ఞానరూపిణీమ్ | త్రైలోక్యవందితాం దేవీం త్రిమూర్తిం పూజయామ్యహమ్ || ౨ || అణిమాదిగుణాధరా-మకారాద్యక్షరాత్మికామ్ | అనంతశక్తికాం లక్ష్మీం రోహిణీం పూజయామ్యహమ్ || ౪ || అణిమాదిగుణాధరా-మకారాద్యక్షరాత్మికామ్ | అనంతశక్తికాం లక్ష్మీం రోహిణీం పూజయామ్యహమ్ || ౪ || కామచారీం శుభాం కాంతాం కాలచక్రస్వరూపిణీమ్ | కామదాం కరుణోదారాం కాలికాం పూజయామ్యహమ్ || ౫ || చండవీరాం చండమాయాం చండముండప్రభంజినీమ్ |…

Amba Bhujanga Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబా భుజంగపంచరత్న స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Amba Bhujanga Pancharatna Stotram వధూరోజగోత్రోధరాగ్రే చరంతం లుఠంతం ప్లవంతం నటం తపతంతమ్ పదం తే భజంతం మనోమర్కటంతం కటాక్షాళిపాశైస్సుబద్ధం కురు త్వమ్ || ౧ || గజాస్యష్షడాస్యో యథా తే తథాహం కుతో మాం న పశ్యస్యహో కిం బ్రవీమి సదా నేత్రయుగ్మస్య తే కార్యమస్తి తృతీయేన నేత్రేణ వా పశ్య మాం త్వమ్ || ౨ || ఇయద్దీనముక్త్వాపి తేఽన్నర్త శీతం తతశ్శీతలాద్రేః మృషా జన్మతే భూత్ కియంతం సమాలంబకాలం వృథాస్మి ప్రపశ్యామి తేఽచ్ఛస్వరూపం కదాహమ్ || ౪ || ఇయద్దీనముక్త్వాపి…

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) – శ్రీ మనసా దేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (నాగభయ నివరణ స్తోత్రం)

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram ఓం నమో మనసాయై | జరత్కారుర్జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగినీ | వైష్ణవీ నాగభగినీ శైవీ నాగేశ్వరీ తథా || ౧ || జరత్కారుప్రియాస్తీకమాతా విషహరీతీ చ | మహాజ్ఞానయుతా చైవ సా దేవీ విశ్వపూజితా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య నాగభయం నాస్తి తస్య వంశోద్భవస్య చ || ౩ || నాగభీతే చ శయనే నాగగ్రస్తే చ మందిరే | నాగక్షతే నాగదుర్గే నాగవేష్టితవిగ్రహే ||…

Devi Khadgamala stotram Telugu – దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Devi Khadgamala stotram Telugu (గమనిక: దేవీ ఖడ్గమాలా నామావళీ కూడా ఉన్నది చూడండి.)   ప్రార్థన | హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రిణేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || ధ్యానమ్ | తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేన హస్తస్థితేనవై | అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి || ఆరక్తాభాం త్రినేత్రామరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యాం | హస్తాంభోజైస్సపాశాంకుశమదన ధనుస్సాయకైర్విస్ఫురంతీమ్ | ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాంగీం | ధ్యాయేదంభోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ్ || లమిత్యాది పంచ పూజాం కుర్యాత్, యథాశక్తి మూలమంత్రం జపేత్ |…

Devi bhujanga stotram – దేవి భుజంగ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Devi bhujanga stotram విరించ్యాదిభిః పంచభిర్లోకపాలైః సమూఢే మహానందపీఠే నిషణ్ణమ్ | ధనుర్బాణపాశాంకుశప్రోతహస్తం మహస్త్రైపురం శంకరాద్వైతమవ్యాత్ || ౧ || యదన్నాదిభిః పంచభిః కోశజాలైః శిరఃపక్షపుచ్ఛాత్మకైరంతరంతః | నిగూఢే మహాయోగపీఠే నిషణ్ణం పురారేరథాంతఃపురం నౌమి నిత్యమ్ || ౨ || వినోదాయ చైతన్యమేకం విభజ్య ద్విధా దేవి జీవః శివశ్చేతి నామ్నా | శివస్యాపి జీవత్వమాపాదయంతీ పునర్జీవమేనం శివం వా కరోషి || ౪ || వినోదాయ చైతన్యమేకం విభజ్య ద్విధా దేవి జీవః శివశ్చేతి నామ్నా | శివస్యాపి జీవత్వమాపాదయంతీ పునర్జీవమేనం శివం…

Anandalahari – ఆనందలహరీ

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Anandalahari భవాని స్తోతుం త్వాం ప్రభవతి చతుర్భిర్న వదనైః ప్రజానామీశానస్త్రిపురమథనః పంచభిరపి | న షడ్భిః సేనానీర్దశశతముఖైరప్యహిపతి- స్తదాన్యేషాం కేషాం కథయ కథమస్మిన్నవసరః || ౧ || ఘృతక్షీరద్రాక్షామధుమధురిమా కైరపి పదైః విశిష్యానాఖ్యేయో భవతి రసనామాత్ర విషయః | తథా తే సౌందర్యం పరమశివదృఙ్మాత్రవిషయః కథంకారం బ్రూమః సకలనిగమాగోచరగుణే || ౨ || విరాజన్మందారద్రుమకుసుమహారస్తనతటీ నదద్వీణానాదశ్రవణవిలసత్కుండలగుణా నతాంగీ మాతంగీ రుచిరగతిభంగీ భగవతీ సతీ శంభోరంభోరుహచటులచక్షుర్విజయతే || ౪ || విరాజన్మందారద్రుమకుసుమహారస్తనతటీ నదద్వీణానాదశ్రవణవిలసత్కుండలగుణా నతాంగీ మాతంగీ రుచిరగతిభంగీ భగవతీ సతీ శంభోరంభోరుహచటులచక్షుర్విజయతే || ౪ ||…

Padmavathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Padmavathi Ashtottara Shatanamavali ఓం పద్మావత్యై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం పద్మోద్భవాయై నమః | ఓం కరుణప్రదాయిన్యై నమః | ఓం సహృదయాయై నమః | ఓం తేజస్వరూపిణ్యై నమః | ఓం కమలముఖై నమః | ఓం పద్మధరాయై నమః | ఓం శ్రియై నమః | ౯   ఓం పద్మనేత్రే నమః | ఓం పద్మకరాయై నమః | ఓం సుగుణాయై నమః | ఓం కుంకుమప్రియాయై నమః | ఓం హేమవర్ణాయై నమః…

Sri Jogulamba Ashtakam – శ్రీ జోగుళాంబాష్టకం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Jogulamba Ashtakam మహాయోగిపీఠస్థలే తుంగభద్రాతటే సూక్ష్మకాశ్యాం సదాసంవసంతీం | మహాయోగిబ్రహ్మేశవామాంకసంస్థాం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౧ ||   జ్వలద్రత్నవైడూర్యముక్తా ప్రవాళ ప్రవీణ్యస్థగాంగేయకోటీరశోభాం | సుకాశ్మీరరేఖాప్రభాఖ్యాం స్వఫాలే శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౨ ||   ఘనశ్యామలాపాదసంలోక వేణీం మనశ్శంకరారామపీయూష వాణీం | శుకాశ్లిష్టసుశ్లాఘ్యపద్మాభపాణీం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౪ ||   ఘనశ్యామలాపాదసంలోక వేణీం మనశ్శంకరారామపీయూష వాణీం | శుకాశ్లిష్టసుశ్లాఘ్యపద్మాభపాణీం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౪ ||   సుధాపూర్ణ గాంగేయకుంభస్తనాఢ్యాం లసత్పీతకౌశేయవస్త్రాం స్వకట్యాం |…

Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) – కళ్యాణవృష్టి స్తవః

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి- -ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగళదీపికాభిః | సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౧ ||   ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే | సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య || ౨ ||   లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి తావకీనం కారుణ్యకందలితకాంతిభరం కటాక్షమ్ | కందర్పకోటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః సంమోహయంతి తరుణీర్భువనత్రయేఽపి || ౪ ||   లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి తావకీనం కారుణ్యకందలితకాంతిభరం కటాక్షమ్ | కందర్పకోటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః సంమోహయంతి తరుణీర్భువనత్రయేఽపి…

Sri Kamakshi stotram – శ్రీ కామాక్షీ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Kamakshi stotram కల్పనోకహ పుష్పజాల విలసన్నీలాలకాం మాతృకాం కాంతాం కంజదళేక్షణాం కలిమల ప్రధ్వంసినీం కాళికాం కాంచీనూపురహార హీరసుభగాం కాంచీపురీనాయకీం కామాక్షీం కరికుంభసన్నిభకుచాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౧ ||   మాయామాదిమకారణం త్రిజగతామారాధితాంఘ్రిద్వయా- -మానందామృతవరిదాసి జగతాం విద్యాం విపద్దుఃఖహాం మాయామానుషరూపిణీ మణులసన్మధ్యాం మహామాతృకాం కామాక్షీం గజరాజ మందగమనాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౨ ||   ఐం క్లీం సౌమితియాం వదంతి మునయస్తత్వార్థరూపాం పరాం వాచామాదిమకారణాం హృది సదా ధ్యాయంతి యాం యోగినః బాలాం ఫాలవిలోచనాం నవజపావర్ణాం సుషుమ్నాలయాం కామాక్షీం సకలార్తిభంజనపరాం వందే…

Devi Pranava sloki stuti – దేవీ ప్రణవశ్లోకీ స్తుతి

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Devi Pranava sloki stuti చేటీ భవన్నిఖిల కేటీ కదంబ వనవాటీషు నాకపటలీ కోటీర చారుతర కోటీమణీ కిరణ కోటీకరంజిత పదా | పాటీర గంధి కుచ శాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిపసుతామ్ ఘోటీకులాదధిక ధాటీ ముదారముఖ వీటీర సేనతనుతామ్ || ౧ ||   ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివసోపానధూళిచరణా పాపాప హస్వ మను జాపానులీన జన తాపాప నోద నిపుణా | నీపాలయా సురభి ధూపాలకా దురిత కూపాదుదంచయతుమామ్ రూపాధికా శిఖరి భూపాల వంశమణి దీపాయితా భగవతీ || ౨ ||  …

Garbha Rakshambika Stotram – శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Garbha Rakshambika Stotram శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ || వాపీతటే వామభాగే వామదేవస్య దేవస్య దేవి స్థితా త్వమ్ | మాన్యా వరేణ్యా వదాన్యా పాహి గర్భస్థజంతూన్ తథా భక్తలోకాన్ || ౧ || శ్రీగర్భరక్షాపురే యా దివ్యసౌందర్యయుక్తా సుమాంగళ్యగాత్రీ | ధాత్రీ జనిత్రీ జనానాం దివ్యరూపాం దయార్ద్రాం మనోజ్ఞాం భజే త్వామ్ || ౨ || శ్రీగర్భరక్షాపురే యా దివ్యసౌందర్యయుక్తా సుమాంగళ్యగాత్రీ | ధాత్రీ జనిత్రీ జనానాం దివ్యరూపాం దయార్ద్రాం మనోజ్ఞాం భజే త్వామ్ || ౨ ||…

Sri Annapurna Stotram (Ashtakam) – శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Annapurna Stotram (Ashtakam) నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్యరత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిలఘోరపావనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ | ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౧ ||   నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ ముక్తాహారవిలంబమానవిలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ | కాశ్మీరాగరువాసితాంగరుచిరా కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౨ ||   కైలాసాచలకందరాలయకరీ గౌరీ ఉమా శంకరీ కౌమారీ నిగమార్థగోచరకరీ ఓంకారబీజాక్షరీ | మోక్షద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౪ ||   కైలాసాచలకందరాలయకరీ గౌరీ ఉమా శంకరీ కౌమారీ నిగమార్థగోచరకరీ ఓంకారబీజాక్షరీ |…

Sri Meenakshi Navaratnamala – శ్రీ మీనాక్షీ నవరత్నమాలా

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Meenakshi Navaratnamala గౌరీం కాంచనపద్మినీతటగృహాం శ్రీసుందరేశప్రియాం నీపారణ్యసువర్ణకంతుకపరిక్రీడావిలోలాముమాం | శ్రీమత్పాండ్య కులాచలాగ్రవిలసద్రత్నప్రదీపాయితాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౧ || గౌరీం వేదకదంబకాననశుకీం శాస్త్రాటవీకేకినీం వేదాంతాఖిలధర్మహేమనళినీహంసీం శివాం శాంభవీం | ఓంకారాబుజనీలమత్తమధుపాం మంత్రామ్రశాఖాపికాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౨ || గౌరీం నూపురశోభితాంఘ్రికమలాం తూణోల్లసజ్జంఘికాం దంతాదర్శసమానజానుయుగళాం రంభానిభోరూజ్జ్వలాం | కాంచీబద్ధమనోజ్ఞపీన జఘనామావర్తనాభీహృదాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౩ || గౌరీం వ్యోమసమానమధ్యమధృతాముత్తుంగవక్షోరుహాం వీణామంజుళశారికాన్వితకరాం శంఖాభకంఠోజ్జ్వలాం | రాకాచంద్రసమానచారువదనాం లోలంబనీలాలకాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం…

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam – శ్రీ వాసవీకన్యకాష్టకం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam ( శ్రీ వాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః కూడా ఉన్నది చూడండి. )   నమో దేవ్యై సుభద్రాయై కన్యకాయై నమో నమః | శుభం కురు మహాదేవి వాసవ్యైచ నమో నమః || ౧ ||   జయాయై చంద్రరూపాయై చండికాయై నమో నమః | శాంతిమావహనోదేవి వాసవ్యై తే నమో నమః || ౨ ||   నందాయైతే నమస్తేస్తు గౌర్యై దేవ్యై నమో నమః | పాహినః పుత్రదారాంశ్చ వాసవ్యై తే నమో నమః || ౩…

Abhirami Stotram – అభిరామి స్తోత్రం

Abhirami Stotram నమస్తే లలితే దేవి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరి | భక్తానామిష్టదే మాతః అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౧ || చన్ద్రోదయం కృతవతీ తాటంకేన మహేశ్వరి | ఆయుర్దేహి జగన్మాతః అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౨ || కళ్యాణి మంగళం దేహి జగన్మంగళకారిణి | ఐశ్వర్యం దేహి మే నిత్యం అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౪ || కళ్యాణి మంగళం దేహి జగన్మంగళకారిణి | ఐశ్వర్యం దేహి మే నిత్యం అభిరామి నమోఽస్తు తే || ౪ || చంద్రమండలమధ్యస్థే మహాత్రిపురసుందరి…

Bhramaramba ashtakam – భ్రమరాంబాష్టకం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Bhramaramba ashtakam చాంచల్యారుణలోచనాంచితకృపాచంద్రార్కచూడామణిం చారుస్మేరముఖాం చరాచరజగత్సంరక్షణీం తత్పదామ్ చంచచ్చంపకనాసికాగ్రవిలసన్ముక్తామణీరంజితాం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౧ ||   కస్తూరీతిలకాంచితేందువిలసత్ప్రోద్భాసిఫాలస్థలీం కర్పూరద్రవమిశ్రచూర్ణఖదిరామోదోల్లసద్వీటికామ్ లోలాపాంగతరంగితైరధికృపాసారైర్నతానందినీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౨ ||   రాజన్మత్తమరాలమందగమనాం రాజీవపత్రేక్షణాం రాజీవప్రభవాదిదేవమకుటైః రాజత్పదాంభోరుహామ్ రాజీవాయతమందమండితకుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౩ ||   షట్తారాం గణదీపికాం శివసతీం షడ్వైరివర్గాపహాం షట్చక్రాంతరసంస్థితాం వరసుధాం షడ్యోగినీవేష్టితామ్ షట్చక్రాంచితపాదుకాంచితపదాం షడ్భావగాం షోడశీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౪ ||   శ్రీనాథాదృతపాలితత్రిభువనాం శ్రీచక్రసంచారిణీం…

Sri Padmavathi Stotram – శ్రీ పద్మావతీ స్తోత్రం

Sri Padmavathi Stotram విష్ణుపత్ని జగన్మాతః విష్ణువక్షస్థలస్థితే | పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౧ ||   వేంకటేశప్రియే పూజ్యే క్షీరాబ్దితనయే శుభే | పద్మేరమే లోకమాతః పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౨ ||   కళ్యాణీ కమలే కాంతే కళ్యాణపురనాయికే | కారుణ్యకల్పలతికే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౩ ||   సహస్రదళపద్మస్థే కోటిచంద్రనిభాననే | పద్మపత్రవిశాలాక్షీ పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౪ ||   సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వమంగళదాయినీ | సర్వసమ్మానితే దేవీ…

Sri Amba Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబా పంచరత్న స్తోత్రం

Sri Amba Pancharatna Stotram అంబాశంబరవైరితాతభగినీ శ్రీచంద్రబింబాననా బింబోష్ఠీ స్మితభాషిణీ శుభకరీ కాదంబవాట్యాశ్రితా | హ్రీంకారాక్షరమంత్రమధ్యసుభగా శ్రోణీనితంబాంకితా మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౧ ||   కల్యాణీ కమనీయసుందరవపుః కాత్యాయనీ కాలికా కాలా శ్యామలమేచకద్యుతిమతీ కాదిత్రిపంచాక్షరీ | కామాక్షీ కరుణానిధిః కలిమలారణ్యాతిదావానలా మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౨ ||   యా సా శుంభనిశుంభదైత్యశమనీ యా రక్తబీజాశనీ యా శ్రీ విష్ణుసరోజనేత్రభవనా యా బ్రహ్మవిద్యాఽఽసనీ | యా దేవీ మధుకైటభాసురరిపుర్యా మాహిషధ్వంసినీ మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౪ ||  …

Daya Shatakam – దయా శతకం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Daya Shatakam ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా | ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || ౧ ||   విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ | శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || ౨ ||   కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే | ధత్తే యత్సూక్తిరూపేణ త్రివేదీ సర్వయోగ్యతామ్ || ౩ ||   పరాశరముఖాన్వందే భగీరథనయే స్థితాన్ | కమలాకాంతకారుణ్యగంగాప్లావితమద్విధాన్ || ౪ ||   అశేషవిఘ్నశమనమనీకేశ్వరమాశ్రయే | శ్రీమతః కరుణాంభోధౌ శిక్షాస్రోత ఇవోత్థితమ్ || ౫ ||   సమస్తజననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీమ్ |…

Sri Annapurna Mantra Stava – శ్రీ అన్నపూర్ణా మంత్ర స్తవః

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Annapurna Mantra Stava శ్రీ దక్షిణామూర్తిరువాచ | అన్నపూర్ణామనుం వక్ష్యే విద్యాప్రత్యంగమీశ్వరీ | యస్య శ్రవణమాత్రేణ అలక్ష్మీర్నాశమాప్నుయాత్ || ౧ ||   ప్రణవం పూర్వముచ్చార్య మాయాం శ్రియమథోచ్చరేత్ | కామం నమః పదం ప్రోక్తం పదం భగవతీత్యథ || ౨ ||   ఋషిః బ్రహ్మాస్య మంత్రస్య గాయత్రీ ఛంద ఈరితమ్ | అన్నపూర్ణేశ్వరీదేవీ దేవతా ప్రోచ్యతే బుధైః || ౪ ||   ఋషిః బ్రహ్మాస్య మంత్రస్య గాయత్రీ ఛంద ఈరితమ్ | అన్నపూర్ణేశ్వరీదేవీ దేవతా ప్రోచ్యతే బుధైః ||…