Category

Lalitha stotram

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక-

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ || అగస్త్య ఉవాచ- హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల | త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ || రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా | ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ || తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే | కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ || కిమిదం కారణం బ్రూహి జ్ఞాతవ్యాంశోపి వా పునః |…

Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali ఓం కళ్యాణ్యై నమః | ఓం త్రిపురాయై నమః | ఓం బాలాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సుందర్యై నమః | ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః | ఓం క్లీంకార్యై నమః | ఓం సర్వమంగళాయై నమః | ౯   ఓం హ్రీంకార్యై నమః | ఓం స్కందజనన్యై నమః | ఓం పరాయై నమః | ఓం పంచదశాక్షర్యై నమః | ఓం…

Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika || అథోత్తరభాగే ఫలశ్రుతిః || ఇత్యేతన్నామసాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ | రహస్యానాం రహస్యం చ లలితాప్రీతిదాయకమ్ || ౧ || అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి | సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనమ్ || ౨ || సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్ | సర్వాజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ || ౩ || పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్థప్రదాయకమ్ | ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకమ్ || ౪ || జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోప్రాస్తితత్పరః | ప్రాతస్స్నాత్వా విధానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్య చ…

Saundaryalahari – సౌందర్యలహరీ

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Saundaryalahari in telugu శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహరవిరించాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యః ప్రభవతి || ౧ ||   తనీయాంసం పాంసుం తవ చరణపంకేరుహభవం విరించిః సంచిన్వన్విరచయతి లోకానవికలమ్ వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూళనవిధిమ్ || ౨ ||   అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందస్రుతిఝరీ | దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌ నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపువరాహస్య భవతీ ||…

Sri Lalitha Sahasranamavali – శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః-lyricsin Telugu in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః | ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః | ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః | ఓం చిదగ్నికుండసంభూతాయై నమః | ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః | ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః | ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః | ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః | ఓం క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలాయై నమః | ఓం మనోరూపేక్షుకోదండాయై నమః | ౧౦ ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై నమః | ఓం నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలాయై నమః | ఓం చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచాయై నమః | ఓం కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితాయై నమః |…

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం-lyricsin Telugu in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

<< శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠికా శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం అస్య శ్రీలలితా దివ్యసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ మధ్యకూటేతి శక్తిః శక్తికూటేతి కీలకమ్ మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ మమ శ్రీలలితా మహాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ | పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ || అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్…

Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం | రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః | హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || ౧ || శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || ౨ || మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || ౩ || సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః | వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః || ౪ || కస్తూరీతిలకోల్లాసనిటిలాయై నమో నమః | భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమో నమః || ౫ || వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమో నమః | శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమో నమః ||…

Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూజా విధానం (పూర్వాంగం) చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీముద్దిశ్య శ్రీ లలితాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థం యవచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే || పీఠపూజ – ఆధారశక్త్యై నమః | వరాహాయ నమః | దిగ్గజేభ్యో నమః | పత్రేభ్యో నమః | కేసరేభ్యో నమః |…

Sri Lalitha Pancharatnam – శ్రీ లలితా పంచరత్నం in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రత్నాంగుళీయలసదంగులిపల్లవాఢ్యామ్ | మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ | పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ || ౩ || ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం త్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ | విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మనసాతిదూరామ్ || ౪ || ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి | శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి వాగ్దేవతేతి…

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham – శ్రీ లలితా మూలమంత్ర కవచమ్ in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

అస్య శ్రీలలితాకవచ స్తవరాత్న మంత్రస్య, ఆనందభైరవ ఋషిః, అమృతవిరాట్ ఛందః, శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ లలితాపరాంబా దేవతా ఐం బీజం హ్రీం శక్తిః శ్రీం కీలకం, మమ శ్రీ లలితాంబా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీ లలితా కవచస్తవరత్నం మంత్ర జపే వినియోగః | కరన్యాసః | ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | శ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః | శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః | హ్రీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఐం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | అంగన్యాసః | ఐం హృదయాయ నమః…

Sri Lalitha Arya Kavacham – శ్రీ లలితార్యా కవచ స్తోత్రం in Telugu

అగస్త్య ఉవాచ – హయగ్రీవ మహాప్రాజ్ఞ మమ జ్ఞానప్రదాయక | లలితా కవచం బ్రూహి కరుణామయి చేత్తవ || ౧ || హయగ్రీవ ఉవాచ- నిదానం శ్రేయసామేతల్లలితావర్మసంజ్ఞితం | పఠతాం సర్వసిద్ధిస్స్యాత్తదిదం భక్తితశ్శృణు || ౨ || లలితా పాతు శిరో మే లలాటమంబా మధుమతీరూపా | భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వం || ౩ || పాయాన్నాసాం బాలా సుభగాదంతాంశ్చ సుందరీజిహ్వాం | అధరోష్ఠమాది శక్తిశ్చక్రేశీ పాతు మే సదా చుబుకమ్ || ౪ || కామేశ్వర్యవతు కర్ణౌ కామాక్షీ…

Sri Lalitha Arya Dwisathi – శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం in Telugu

వందే గజేంద్రవదనం వామాంకారూఢవల్లభాశ్లిష్టం | కుంకుమపరాగశోణం కువలయినీజారకోరకాపీడం || ౧ || స జయతి సువర్ణశైలః సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్తిః | కాంచన నికుంజవాటీ కందళదమరీప్రపంచ సంగీతః || ౨ || హరిహయనైరృతమారుత హరితామంతేష్వవస్థితం తస్య | వినుమః సానుత్రితయం విధిహరిగౌరీశవిష్టపాధారం || ౩ || మధ్యే పునర్మనోహరరత్నరుచిస్తబక రంజితదిగంతమ్ | ఉపరి చతుః శతయోజనముత్తంగ శృంగంపుంగవముపాసే || ౪ || తత్ర చతుః శతయోజనపరిణాహం దేవ శిల్పినా రచితమ్ | నానాసాలమనోజ్ఞం నమామ్యహం నగరం ఆదివిద్యాయాః || ౫ || ప్రథమం సహస్రపూర్వక షట్శతసంఖ్యాక యోజనం…

Sri Lalitha Panchavimsati Nama Stotram – శ్రీ లలితా పంచవింశతినామ స్తోత్రం in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

అగస్త్య ఉవాచ | వీజివక్త్ర మహాబుద్ధే పంచవింశతినామభిః | లలితాపరమేశాన్యా దేహి కర్ణరసాయనమ్ || ౧ హయగ్రీవ ఉవాచ | సింహాసనా శ్రీలలితా మహారాజ్ఞీ పరాంకుశా | చాపినీ త్రిపురా చైవ మహాత్రిపురసుందరీ || ౪ సుందరీ చక్రనాథా చ సామ్రాజీ చక్రిణీ తథా | చక్రేశ్వరీ మహాదేవీ కామేశీ పరమేశ్వరీ || ౫ కామరాజప్రియా కామకోటిగా చక్రవర్తినీ | మహావిద్యా శివానంగవల్లభా సర్వపాటలా || ౬ కులనాథామ్నాయనాథా సర్వామ్నాయనివాసినీ | శృంగారనాయికా చేతి పంచవింశతినామభిః || ౭ స్తువంతి యే మహాభాగాం లలితాం…

Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

భృగురువాచ – చతుర్వక్త్ర జగన్నాథ స్తోత్రం వద మయి ప్రభో | యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ నరో భక్తిమవాప్నుయాత్ || ౧ || బ్రహ్మోవాచ – సహస్రనామ్నామాకృష్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతరం గుహ్యం సున్దర్యాః పరికీర్తితమ్ || ౨ || అస్య శ్రీషోడశ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శమ్భురృషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీషోడశీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం త్రిపురా షోడశీ మాతా త్ర్యక్షరా త్రితయా త్రయీ | సున్దరీ సుముఖీ సేవ్యా సామవేదపరాయణా || ౩ || శారదా శబ్దనిలయా సాగరా సరిదమ్బరా | శుద్ధా…

Sri Lalitha Chalisa – శ్రీ లలితా చాలీసా in Telugu

లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ || హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం || ౨ || పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి || ౩ || శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి || ౪ || నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ ఆదిబిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాదాపరమేశ్వరుడు || ౫ || కదంబవన సంచారిణిగా కామేశ్వరుని కళత్రముగా కామితార్థ ప్రదాయినిగా…

Sri Lalitha Stavaraja Stotram – శ్రీ లలితా స్తవరాజః in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

దేవా ఊచుః | జయ దేవి జగన్మాతర్జయ దేవి పరాత్పరే | జయ కల్యాణనిలయే జయ కామకలాత్మికే || ౧ || జయకారి చ వామాక్షి జయ కామాక్షి సున్దరి | జయాఖిలసురారాధ్యే జయ కామేశి మానదే || ౨ || జయ బ్రహ్మమయే దేవి బ్రహ్మాత్మకరసాత్మికే | జయ నారాయణి పరే నన్దితాశేషవిష్టపే || ౩ || జయ శ్రీకణ్ఠదయితే జయ శ్రీలలితేఽంబికే | జయ శ్రీవిజయే దేవి విజయ శ్రీసమృద్ధిదే || ౪ || జాతస్య జాయమానస్య ఇష్టాపూర్తస్య హేతవే |…

Sri Lalitha Ashtakarika Stotram – శ్రీ లలితా అష్టకారికా స్తోత్రం in Telugu

Sri Lalitha Ashtakarika Stotram << శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన (ధన్యవాదః – ఋషిపీఠం ముద్రణమ్) విశ్వరూపిణి సర్వాత్మే విశ్వభూతైకనాయకి | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౧ || ఆనందరూపిణి పరే జగదానందదాయిని | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౨ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపే మహాజ్ఞానప్రకాశిని | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౩ || లోకసంహారరసికే కాళికే భద్రకాళికే | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేః సముద్భవ || ౪ || లోకసంత్రాణరసికే మంగళే సర్వమంగళే | లలితా…

Sri Lalitha Trisathi Namavali – శ్రీ లలితా త్రిశతినామావళిః in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

|| ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం || ఓం కకారరూపాయై నమః ఓం కళ్యాణ్యై నమః ఓం కళ్యాణగుణశాలిన్యై నమః ఓం కళ్యాణశైలనిలయాయై నమః ఓం కమనీయాయై నమః ఓం కళావత్యై నమః ఓం కమలాక్ష్యై నమః ఓం కల్మషఘ్న్యై నమః ఓం కరుణమృతసాగరాయై నమః ఓం కదంబకాననావాసాయై నమః || ౧౦ || ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమః ఓం కందర్పవిద్యాయై నమః ఓం కందర్పజనకాపాంగవీక్షణాయై నమః ఓం కర్పూరవీటీసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటాయై నమః ఓం కలిదోషహరాయై నమః ఓం కంజలోచనాయై నమః ఓం కమ్రవిగ్రహాయై నమః…

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తర శతనామావళిః in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

ఓం త్రిపురాయై నమః | ఓం షోడశ్యై నమః | ఓం మాత్రే నమః | ఓం త్ర్యక్షరాయై నమః | ఓం త్రితయాయై నమః | ఓం త్రయ్యై నమః | ఓం సున్దర్యై నమః | ఓం సుముఖ్యై నమః | ఓం సేవ్యాయై నమః | ౯ ఓం సామవేదపరాయణాయై నమః | ఓం శారదాయై నమః | ఓం శబ్దనిలయాయై నమః | ఓం సాగరాయై నమః | ఓం సరిదమ్బరాయై నమః | ఓం శుద్ధాయై నమః…

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram – శ్రీ లలితా స్తోత్రం (సర్వ దేవత కృతం) in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

ప్రాదుర్భభూవ పరమం తేజః పుంజమానూపమమ్ | కోటిసూర్యప్రతీకాశం చంద్రకోటిసుశీతలమ్ || ౧ || తన్మధ్యమే సముదభూచ్చక్రాకారమనుత్తమమ్ | తన్మధ్యమే మహాదేవిముదయార్కసమప్రభామ్ || ౨ || జగదుజ్జీవనాకారాం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్ | సౌందర్యసారసీమాన్తామానందరససాగరామ్ || ౩ || జపాకుసుమసంకాశాం దాడిమీకుసుమాంబరామ్ | సర్వాభరణసంయుక్తాం శృంగారైకరసాలయామ్ || ౪ || కృపాతారంగితాపాంగ నయనాలోక కౌముదీమ్ | పాశాంకుశేక్షుకోదండ పంచబాణలసత్కరామ్ || ౫ || తాం విలోక్య మహాదేవీం దేవాస్సర్వే స వాసవాః | ప్రణేముర్ముదితాత్మానో భూయో భూయోఽఖిలాత్మికామ్ || ౬ || మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రములు చూడండి.

Sri Lalitha Trishati Stotram – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

సూత ఉవాచ- అస్య శ్రీలలితాత్రిశతీస్తోత్రమహామంత్రస్య – భగవాన్ హయగ్రీవఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ దేవతా – ఐం బీజం – సౌః శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ చతుర్విధ పురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఐమిత్యాదిభిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః | ధ్యానం- అతిమధురచాపహస్తామ్ అపరిమితామోదబాణసౌభాగ్యామ్ | అరుణామతిశయకరుణామ్ అభినవకులసుందరీం వందే | శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ- కకారరూపా కళ్యాణీ కళ్యాణగుణశాలినీ | కళ్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ || ౧ || కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరా | కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా || ౨…

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠికా in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

అగస్త్య ఉవాచ – అశ్వానన మహాబుద్ధే సర్వశాస్త్రవిశారద | కథితం లలితాదేవ్యాశ్చరితం పరమాద్భుతమ్ || ౧ || పూర్వం ప్రాదుర్భవో మాతుస్తతః పట్టాభిషేచనమ్ | భండాసురవధశ్చైవ విస్తరేణ త్వయోదితః || ౨ || వర్ణితం శ్రీపురం చాపి మహావిభవవిస్తరం | శ్రీమత్పంచదశాక్షర్యాః మహిమా వర్ణితస్తథా || ౩ || షోఢాన్యాసాదయో న్యాసాః న్యాసఖండే సమీరితాః | అంతర్యాగక్రమశ్చైవ బహిర్యాగక్రమస్తథా || ౪ || మహాయాగక్రమశ్చైవ పూజాఖండే సమీరితః | పురశ్చరణఖండే తు జపలక్షణమీరితమ్ || ౫ || హోమఖండే త్వయా ప్రోక్తో హోమద్రవ్యవిధిక్రమః |…

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక) in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

హయగ్రీవ ఉవాచ- ఇతీదం తే మయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయమ్ | రహస్యాతిరహస్యత్వా-ద్గోపనీయం మహామునే || ౬౦ || శివవర్ణాని నామాని శ్రీదేవీకథితాని వై | శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశకథితాని హి || ౬౧ || ఉభయాక్షరనామాని హ్యుభాభ్యాం కథితాని వై | తదన్యైర్గ్రథితం స్తోత్రమేతస్య సదృశం కిము || ౬౨ || నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీప్రీతిదాయకమ్ | లోకత్రయేపి కళ్యాణం సంభవేన్నాత్ర సంశయః || ౬౩ || సూత ఉవాచ- ఇతి హయముఖగీతం స్తోత్రరాజం నిశమ్య ప్రగళితకలుషోభూచ్ఛిత్తపర్యాప్తి మేత్య | నిజగురుమథ నత్వా…

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 – శ్రీ లలితా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 2 in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

శివా భవానీ కల్యాణీ గౌరీ కాళీ శివప్రియా | కాత్యాయనీ మహాదేవీ దుర్గార్యా చండికా భవా || ౧ || చంద్రచూడా చంద్రముఖీ చంద్రమండలవాసినీ | చంద్రహాసకరా చంద్రహాసినీ చంద్రకోటిభా || ౨ || చిద్రూపా చిత్కళా నిత్యా నిర్మలా నిష్కళా కళా | భావ్యాభవప్రియా భవ్యరూపిణీ కులభాషిణీ || ౩ || కవిప్రియా కామకళా కామదా కామరూపిణీ | కారుణ్యసాగరః కాళీ సంసారార్ణవతారికా || ౪ || దూర్వాభా దుష్టభయదా దుర్జయా దురితాపహా | లలితారాజ్యదాసిద్ధా సిద్ధేశీ సిద్ధిదాయినీ || ౫ ||…