Category

Surya stotra

Brihaspati Kavacham in telugu – శ్రీ బృహస్పతి కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Brihaspati Kavacham in telugu అస్య శ్రీబృహస్పతికవచస్తోత్రమన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః  బృహస్పతిర్దేవతా  అం బీజం  శ్రీం శక్తిః  క్లీం కీలకం మమ బృహస్పతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   కరన్యాసః || గాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః | గీం తర్జనీభ్యాం నమః | గూం మధ్యమాభ్యాం నమః | గైం అనామికాభ్యాం నమః | గౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | గః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగన్యాసః || గాం హృదయాయ నమః | గీం శిరసే స్వాహా | గూం…

Navagraha Mangala Sloka – (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౧ || చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౨ || భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ వృశ్చికమేషయోస్సు గురుశ్చార్కశ్శశీ సౌహృదః, జ్ఞోఽరిష్షట్త్రిఫలప్రదశ్చ వసుధాస్కందౌ క్రమాద్దేవతే భారద్వాజకులోద్వహోఽరుణరుచిః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౩ || సౌమ్యః పీత ఉదఙ్ముఖస్సమిదపామార్గో త్రిగోత్రోద్భవో బాణేశానదిశస్సుహృద్రవిసుతశ్శేషాస్సమాశ్శీతగోః, కన్యాయుగ్మపతిర్దశాష్టచతురష్షణ్ణేత్రగశ్శోభనో విష్ణుర్దేవ్యధిదేవతే మగధపః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౪ || జీవశ్చాంగిరగోత్రజోత్తరముఖో…

Surya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Ashtottara Shatanama Stotram శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ || ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః || ౪ || ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః || ౫ || ఊర్జస్వలాయ…

srinivasa Gadyam – శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

srinivasa Gadyam శ్రీమదఖిల మహీమండల మండన ధరణిధర మండలాఖండలస్య, నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధి వీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుష కృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగన గంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగగుణ రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ (మలమర్దన) కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల (స)మజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక…

Shani Kavacham – శ్రీ శని కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Shani Kavacham ఓం అస్య శ్రీ శనైశ్చర కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య కాశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శనైశ్చరో దేవతా, శం బీజం, వాం శక్తిః, యం కీలకం, మమ శనైశ్చరకృతపీడాపరిహారార్థే జపే వినియోగః ||   కరన్యాసః || శాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | శీం తర్జనీభ్యాం నమః | శూం మధ్యమాభ్యాం నమః | శైం అనామికాభ్యాం నమః | శౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | శః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||   అంగన్యాసః || శాం హృదయాయ నమః | శీం శిరసే…

Navagraha Suktam lyrics – నవగ్రహ సూక్తం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Navagraha Suktam lyrics in telugu ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్| ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే ||   ఓం భూః ఓం భువ॑: ఓగ్॒o సువ॑: ఓం మహ॑: ఓం జనః ఓం తప॑: ఓగ్ం స॒త్యమ్ ఓం తత్స॑వి॒తుర్వరే”ణ్య॒o భర్గో॑దే॒వస్య॑ ధీమహి ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం ఆపో॒ జ్యోతీ॒రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ ||   మమోపాత్త-సమస్త-దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ నమస్కారాన్ కరిష్యే ||   ఓం…

Samba Panchashika – సాంబపంచాశికా

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Samba Panchashika Telugu పుష్ణన్ దేవానమృతవిసరైరిందుమాస్రావ్య సమ్యగ్ భాభిః స్వాభీ రసయతి రసం యః పరం నిత్యమేవ | క్షీణం క్షీణం పునరపి చ తం పూరయత్యేవమీదృగ్ దోలాలీలోల్లసితహృదయం నౌమి చిద్భానుమేకమ్ ||   శబ్దార్థత్వవివర్తమానపరమజ్యోతీరుచో గోపతే- -రుద్గీథోఽభ్యుదితః పురోఽరుణతయా యస్య త్రయీమండలమ్ | భాస్యద్వర్ణపదక్రమేరితతమః సప్తస్వరాశ్వైర్వియ- -ద్విద్యాస్యందనమున్నయన్నివ నమస్తస్మై పరబ్రహ్మణే || ౧ ||   ఓమిత్యంతర్నదతి నియతం యః ప్రతిప్రాణి శబ్దో వాణీ యస్మాత్ప్రసరతి పరా శబ్దతన్మాత్రగర్భా | ప్రాణాపానౌ వహతి చ సమౌ యో మిథో గ్రాససక్తౌ దేహస్థం తం…

Navagraha Kavacham in telugu – నవగ్రహ కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Navagraha Kavacham in telugu శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః | ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ || బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః | జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ || పాదౌ కేతుః సదా పాతు వారాః సర్వాంగమేవ చ | తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు నక్షత్రాణి వపుః సదా || ౩ || అంసౌ రాశిః సదా పాతు యోగాశ్చ స్థైర్యమేవ చ |…

Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Sahasranama Stotram in Telugu అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః | కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుర్ధృతశంఖచక్రః || స్తోత్రమ్ | ఓం విశ్వవిద్విశ్వజిత్కర్తా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః | విశ్వేశ్వరో విశ్వయోనిర్నియతాత్మా జితేంద్రియః || ౧ || కాలాశ్రయః కాలకర్తా కాలహా కాలనాశనః | మహాయోగీ మహాసిద్ధిర్మహాత్మా సుమహాబలః || ౨ || ప్రభుర్విభుర్భూతనాథో భూతాత్మా…

Chandra Kavacham – శ్రీ చంద్ర కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Chandra Kavacham in telugu అస్య శ్రీచంద్రకవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | సోమో దేవతా | రం బీజమ్ | సం శక్తిః | ఓం కీలకమ్ | మమ సోమగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   కరన్యాసః | వాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | వీం తర్జనీభ్యాం నమః | వూం మధ్యమాభ్యాం నమః | వైం అనామికాభ్యాం నమః | వౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | వః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||   అంగన్యాసః |…

Chandra Ashtavimsathi nama stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టావింశతి నామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Chandra Ashtavimsathi nama stotram in telugu చంద్రస్య శృణు నామాని శుభదాని మహీపతే | యాని శృత్వా నరో దుఃఖాన్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౧ ||   సుధాకరో విధుః సోమో గ్లౌరబ్జః కుముదప్రియః | లోకప్రియః శుభ్రభానుశ్చంద్రమా రోహిణీపతిః || ౨ ||   శశీ హిమకరో రాజా ద్విజరాజో నిశాకరః | ఆత్రేయ ఇందుః శీతాంశురోషధీషః కళానిధిః || ౩ ||   జైవాతృకో రమాభ్రాతా క్షీరోదార్ణవసంభవః | నక్షత్రనాయకః శంభుశ్శిరశ్చూడామణిర్విభుః || ౪ ||   తాపహర్తా…

Shukra Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Shukra Ashtottara Shatanamavali in telugu ఓం శుక్రాయ నమః | ఓం శుచయే నమః | ఓం శుభగుణాయ నమః | ఓం శుభదాయ నమః | ఓం శుభలక్షణాయ నమః | ఓం శోభనాక్షాయ నమః | ఓం శుభ్రరూపాయ నమః | ఓం శుద్ధస్ఫటికభాస్వరాయ నమః | ఓం దీనార్తిహరకాయ నమః | ౯   ఓం దైత్యగురవే నమః | ఓం దేవాభివందితాయ నమః | ఓం కావ్యాసక్తాయ నమః | ఓం కామపాలాయ నమః | ఓం…

Chandra Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Chandra Ashtottara Shatanama Stotram శ్రీమాన్ శశధరశ్చంద్రో తారాధీశో నిశాకరః | సుధానిధిః సదారాధ్యః సత్పతిః సాధుపూజితః || ౧ ||   జితేంద్రియో జగద్యోనిః జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకః | వికర్తనానుజో వీరో విశ్వేశో విదుశాంపతిః || ౨ ||   దోషాకరో దుష్టదూరః పుష్టిమాన్ శిష్టపాలకః | అష్టమూర్తిప్రియోఽనంతకష్టదారుకుఠారకః || ౩ ||   స్వప్రకాశః ప్రకాశాత్మా ద్యుచరో దేవభోజనః | కళాధరః కాలహేతుః కామకృత్కామదాయకః || ౪ ||   మృత్యుసంహారకోఽమర్త్యో నిత్యానుష్ఠానదాయకః | క్షపాకరః క్షీణపాపః క్షయవృద్ధిసమన్వితః || ౫ ||…

Ratha Saptami Sloka – రథ సప్తమి శ్లోకాః

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Ratha Saptami Sloka in telugu స్నానకాల శ్లోకాః – యదా జన్మకృతం పాపం మయా జన్మసు జన్మసు | తన్మే రోగం చ శోకం చ మాకరీ హంతు సప్తమీ || ౧   ఏతజ్జన్మ కృతం పాపం యచ్చ జన్మాంతరార్జితమ్ | మనో వాక్కాయజం యచ్చ జ్ఞాతాజ్ఞాతే చ యే పునః || ౨   ఇతి సప్తవిధం పాపం స్నానాన్మే సప్త సప్తికే | సప్తవ్యాధి సమాయుక్తం హర మాకరి సప్తమీ || ౩   సప్త సప్త మహాసప్త…

Dasaratha Krutha Shani Stotram in Telugu – శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

Shani, Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Dasaratha Krutha Shani Stotram in Telugu నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || ౩ || నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే | నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోఽస్తు తే || ౪…

Surya Sahasranamavali – శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళీ

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Sahasranamavali ఓం విశ్వవిదే నమః | ఓం విశ్వజితే నమః | ఓం విశ్వకర్త్రే నమః | ఓం విశ్వాత్మనే నమః | ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః | ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః | ఓం విశ్వయోనయే నమః | ఓం నియతాత్మనే నమః | ఓం జితేంద్రియాయ నమః | ఓం కాలాశ్రయాయ నమః | ఓం కాలకర్త్రే నమః | ఓం కాలఘ్నే నమః | ఓం కాలనాశనాయ నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం మహాసిద్ధయే…

Budha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Budha Ashtottara Shatanama Stotram in telugu బుధో బుధార్చితః సౌమ్యః సౌమ్యచిత్తః శుభప్రదః దృఢవ్రతో దృఢబలః శ్రుతిజాలప్రబోధకః || ౧ ||   సత్యవాసః సత్యవచాః శ్రేయసాంపతిరవ్యయః సోమజః సుఖదః శ్రీమాన్ సోమవంశప్రదీపకః || ౨ ||   వేదవిద్వేదతత్త్వజ్ఞో వేదాంతజ్ఞానభాస్వరః విద్యావిచక్షణ విభుర్ విద్వత్ప్రీతికరో బుధః || ౩ ||   విశ్వానుకూలసంచారీ విశేషవినయాన్వితః వివిధాగమసారజ్ఞో వీర్యవాన్ విగతజ్వరః || ౪ ||   త్రివర్గఫలదోఽనంతః త్రిదశాధిపపూజితః బుద్ధిమాన్ బహుశాస్త్రజ్ఞో బలీ బంధవిమోచకః || ౫ ||   వక్రాతివక్రగమనో వాసవో…

Sri Surya Kavacham – శ్రీ సూర్య కవచ స్తోత్రం-lyricsin Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ | శృణుష్వ మునిశార్దూల సూర్యస్య కవచం శుభమ్ | శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧ || దేదీప్యమానముకుటం స్ఫురన్మకరకుండలమ్ | ధ్యాత్వా సహస్రకిరణం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౨ || శిరో మే భాస్కరః పాతు లలాటం మేఽమితద్యుతిః | నేత్రే దినమణిః పాతు శ్రవణే వాసరేశ్వరః || ౩ || ఘ్రాణం ఘర్మఘృణిః పాతు వదనం వేదవాహనః | జిహ్వాం మే మానదః పాతు కంఠం మే సురవందితః || ౪ || స్కంధౌ ప్రభాకరః పాతు వక్షః పాతు…

Sri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ అంగారక అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం-lyricsin Telugu in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

మహీసుతో మహాభాగో మంగళో మంగళప్రదః మహావీరో మహాశూరో మహాబలపరాక్రమః || ౧ || మహారౌద్రో మహాభద్రో మాననీయో దయాకరః మానజోఽమర్షణః క్రూరః తాపపాపవివర్జితః || ౨ || సుప్రతీపః సుతామ్రాక్షః సుబ్రహ్మణ్యః సుఖప్రదః వక్రస్తంభాదిగమనో వరేణ్యో వరదః సుఖీ || ౩ || వీరభద్రో విరూపాక్షో విదూరస్థో విభావసుః నక్షత్రచక్రసంచారీ క్షత్రపః క్షాత్రవర్జితః || ౪ || క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తః క్షమాయుక్తో విచక్షణః అక్షీణఫలదః చక్షుర్గోచరశ్శుభలక్షణః || ౫ || వీతరాగో వీతభయో విజ్వరో విశ్వకారణః నక్షత్రరాశిసంచారో నానాభయనికృంతనః || ౬ || కమనీయో దయాసారః…

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham – శ్రీ అంగారక కవచం-lyricsin Telugu in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య విరూపాక్ష ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛన్దః | అంగారకో దేవతా | అం బీజమ్ | గం శక్తిః | రం కీలకమ్ | మమ అంగారకగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః || ఆం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఈం తర్జనీభ్యాం నమః | ఊం మధ్యమాభ్యాం నమః | ఐం అనామికాభ్యాం నమః | ఔం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | అః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగన్యాసః || ఆం హృదయాయ నమః | ఈం…

Sri Budha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః-lyricsin Telugu in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

ఓం బుధాయ నమః | ఓం బుధార్చితాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః | ఓం శుభప్రదాయ నమః | ఓం దృఢవ్రతాయ నమః | ఓం దృఢఫలాయ నమః | ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధకాయ నమః | ఓం సత్యవాసాయ నమః | ౯ ఓం సత్యవచసే నమః | ఓం శ్రేయసాం పతయే నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం సోమజాయ నమః | ఓం సుఖదాయ నమః | ఓం శ్రీమతే…

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – శ్రీ వేంకటేశ విజయార్యా సప్తవిభక్తి స్తోత్రంin Telugu

శ్రీవేంకటాద్రిధామా భూమా భూమాప్రియః కృపాసీమా | నిరవధికనిత్యమహిమా భవతు జయీ ప్రణతదర్శితప్రేమా || ౧ || జయ జనతా విమలీకృతిసఫలీకృతసకలమంగళాకార | విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ వేంకటాచలాధీశ || ౨ || కమనీయమందహసితం కంచన కందర్పకోటిలావణ్యమ్ | పశ్యేయమంజనాద్రౌ పుంసాం పూర్వతనపుణ్యపరిపాకమ్ || ౩ || మరతకమేచకరుచినా మదనాజ్ఞాగంధిమధ్యహృదయేన | వృషశైలమౌలిసుహృదా మహసా కేనాపి వాసితం జ్ఞేయమ్ || ౪ || పత్యై నమో వృషాద్రేః కరయుగపరికర్మశంఖచక్రాయ | ఇతరకరకమలయుగళీదర్శిత-కటిబంధదానముద్రాయ || ౫ || సామ్రాజ్యపిశునమకుటీసుఘటలలాటాత్ సుమంగలా పాంగాత్ |…

Sri Budha Kavacham – శ్రీ బుధ కవచంin Telugu in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య కాత్యాయన ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః బుధో దేవతా యం బీజమ్ క్లీం శక్తిః ఊం కీలకమ్ మమ బుధగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కరన్యాసః || బాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః | బీం తర్జనీభ్యాం నమః | బూం మధ్యమాభ్యాం నమః | బైం అనామికాభ్యాం నమః | బౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | బః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగన్యాసః || బాం హృదయాయ నమః | బీం శిరసే స్వాహా | బూం శిఖాయై వషట్ | బైం…

Surya Mandala Stotram – సూర్యమండల స్తోత్రంin Telugu in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే | సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || ౧ || యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం రత్నప్రభం తీవ్రమనాదిరూపమ్ | దారిద్ర్యదుఃఖక్షయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || ౨ || యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం విప్రైః స్తుతం భావనముక్తికోవిదమ్ | తం దేవదేవం ప్రణమామి సూర్యం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || ౩ || యన్మండలం జ్ఞానఘనంత్వగమ్యం త్రైలోక్యపూజ్యం త్రిగుణాత్మరూపమ్ | సమస్తతేజోమయదివ్యరూపం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || ౪ || యన్మండలం గూఢమతిప్రబోధం ధర్మస్య వృద్ధిం…

Sri Chandra Stotram – శ్రీ చంద్ర స్తోత్రంin Telugu in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

ధ్యానం | శ్వేతాంబరాన్వితతనుం వరశుభ్రవర్ణం | శ్వేతాశ్వయుక్తరథగం సురసేవితాంఘ్రిమ్ || దోర్భ్యాం ధృతాభయవరం వరదం సుధాంశుం | శ్రీవత్సమౌక్తికధరం ప్రణమామి నిత్యమ్ || వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య విభూషణం | శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతగంధానులేపనం || శ్వేతచ్ఛత్రధరం వందే సర్వాభరణభూషితం | ఆగ్నేయభాగే సరథో దశాశ్వశ్చాత్రేయజో యామునదేశగశ్చ | ప్రత్యఙ్ముఖస్థశ్చతురశ్రపీఠే గదాధరోనో వతు రోహిణీశః || చంద్రం నమామి వరదం శంకరస్య విభూషణం | కళానిధిం కాంతిరూపం కేయూరమకుటోజ్జ్వలం || వరదం వంద్యచరణం వాసుదేవస్య లోచనం | సర్వలోకాసేచనకం చంద్రం తం ప్రణతోస్మ్యహం || సర్వంజగజ్జీవయతి…