Category

Uncategorized

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Uncategorized Jun 20, 2023

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram in telugu త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ తపస్వీ భూతసైనికః | మంత్రవేదీ మహావేదీ మారుతో జగదీశ్వరః || ౨ ||   లోకాధ్యక్షోఽగ్రణీః శ్రీమానప్రమేయపరాక్రమః | సింహారూఢో గజారూఢో హయారూఢో మహేశ్వరః || ౩ ||   నానాశస్త్రధరోఽనర్ఘో నానావిద్యావిశారదః | నానారూపధరో వీరో నానాప్రాణినిషేవితః || ౪ ||   భూతేశో భూతితో భృత్యో భుజంగాభరణోజ్వలః | ఇక్షుధన్వీ పుష్పబాణో మహారూపో మహాప్రభుః || ౫ ||   మాయాదేవీసుతో మాన్యో మహనీయో మహాగుణః | మహాశైవో మహారుద్రో…

Maha Sastha Anugraha Kavacham – శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

Uncategorized Jun 20, 2023

Maha Sastha Anugraha Kavacham మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨   స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా | తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషద్వజ || ౩   ఈశ్వర ఉవాచ- శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే | మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి కవచం పుణ్యవర్ధనమ్ || ౪   అగ్నిస్తంభ జలస్తంభ సేనాస్తంభ విధాయకమ్ | మహాభూతప్రశమనం మహావ్యాధినివారణమ్ || ౫   మహాజ్ఞానప్రదం పుణ్యం విశేషాత్ కలితాపహమ్…

Ayyappa Pancharatnam – శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం- Telugu

Uncategorized Jun 20, 2023

Ayyappa Pancharatnam Telugu లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ | పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ || విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ | క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ || మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితమ్ | సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ || అస్మత్కులేశ్వరం దేవమస్మచ్ఛత్రు వినాశనమ్ | అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ || పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహమ్ | ఆర్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౫ || పంచరత్నాఖ్యమేతద్యో నిత్యం…

Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

Uncategorized Jun 20, 2023

Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in telugu ఓం మహాశాస్త్రే నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం మహాదేవసుతాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం లోకకర్త్రే నమః | ఓం లోకభర్త్రే నమః | ఓం లోకహర్త్రే నమః | ఓం పరాత్పరాయ నమః | ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః | ౯   ఓం ధన్వినే నమః | ఓం తపస్వినే నమః | ఓం భూతసైనికాయ నమః | ఓం మంత్రవేదినే నమః | ఓం…

Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata – పద్ధెనిమిది మెట్ల స్తుతి

Uncategorized Jun 20, 2023

Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata ఒణ్ణాం తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా | స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే పొన్ అయ్యప్పా స్వామియెల్లాదొరు శరణమిల్లైయ్యప్పా || ౧   రెణ్డామ్ తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా | స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే పొన్ అయ్యప్పా స్వామియెల్లాదొరు శరణమిల్లైయ్యప్పా || ౨   మూణామ్ తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా | స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే పొన్ అయ్యప్పా స్వామియెల్లాదొరు శరణమిల్లైయ్యప్పా || ౩   నాన్గామ్ తిరుప్పడి…

Dharma Sastha Bhujanga Stotram – శ్రీ ధర్మశాస్తా భుజంగ స్తోత్రం

Uncategorized Jun 20, 2023

Dharma Sastha Bhujanga Stotram విభుం వేదవేదాంతవేద్యం వరిష్ఠం విభూతిప్రదం విశ్రుతం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ | విభాస్వత్ప్రభావప్రభం పుష్కలేష్టం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౨   పరిత్రాణదక్షం పరబ్రహ్మసూత్రం స్ఫురచ్చారుగాత్రం భవధ్వాంతమిత్రమ్ | పరం ప్రేమపాత్రం పవిత్రం విచిత్రం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౩   పరేశం ప్రభుం పూర్ణకారుణ్యరూపం గిరీశాధిపీఠోజ్జ్వలచ్చారుదీపమ్ | సురేశాదిసంసేవితం సుప్రతాపం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౪   హరీశానసంయుక్తశక్త్యేకవీరం కిరాతావతారం కృపాపాంగపూరమ్ | కిరీటావతంసోజ్జ్వలత్ పింఛభారం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్…

Sri Ayyappa Stotram – శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం-lyrics

Uncategorized Jun 20, 2023

[ad_1] చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*] విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ || ౨ || వ్యాఘ్రారూఢం రక్తనేత్రం స్వర్ణమాలావిభూషణం | వీరాపట్టధరం దేవం వందేఽహం శంభునందనమ్ || ౩ || కింకిణ్యోడ్యాన భూతేశం పూర్ణచంద్రనిభాననం | కిరాతరూప శాస్తారం వందేఽహం పాండ్యనందనమ్ || ౪ || భూతభేతాళసంసేవ్యం కాంచనాద్రినివాసితం | మణికంఠమితి ఖ్యాతం వందేఽహం శక్తినందనమ్ || ౫ || ఇతి శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం | మరిన్ని శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రములు చూడండి. [ad_2]

Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – శ్రీభూతనాథ కరావలంబ స్తవః-

Uncategorized Jun 20, 2023

[ad_1] నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక నక్షత్రనాథముఖ నిర్మల చిత్తరంగ కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర భూతసంఘ శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ మంత్రార్థ తత్త్వ నిగమార్థ మహావరిష్ఠ యంత్రాది తంత్ర వర వర్ణిత పుష్కలేష్ట సంత్రాసితారికుల పద్మసుఖోపవిష్ట శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ శిక్షాపరాయణ శివాత్మజ సర్వభూత రక్షాపరాయణ చరాచర హేతుభూత అక్షయ్య మంగళ వరప్రద చిత్ప్రబోధ శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ వాగీశ వర్ణిత విశిష్ట వచోవిలాస యోగీశ యోగకర యాగఫలప్రకాశ యోగేశ యోగి…

Gauri Dasakam – గౌరీ దశకం-lyricsin Telugu

Uncategorized Jun 20, 2023

లీలాలబ్ధస్థాపితలుప్తాఖిలలోకాం – లోకాతీతైర్యోగిభిరంతశ్చిరమృగ్యామ్ బాలాదిత్యశ్రేణిసమానద్యుతిపుంజాం – గౌరీమంబామంబురుహాక్షీమహమీడే || ౧ || ప్రత్యాహారధ్యానసమాధిస్థితిభాజాం – నిత్యం చిత్తే నిర్వృతికాష్ఠాం కలయంతీమ్ సత్యజ్ఞానానందమయీం తాం తనురూపాం – గౌరీమంబామంబురుహాక్షీమహమీడే || ౨ || చంద్రాపీడానందితమందస్మితవక్త్రాం – చంద్రాపీడాలంకృతనీలాలకభారామ్ | ఇంద్రోపేంద్రాద్యర్చితపాదాంబుజయుగ్మాం – గౌరీమంబామంబురుహాక్షీమహమీడే || ౩ || ఆదిక్షాంతామక్షరమూర్త్యా విలసంతీం – భూతే భూతే భూతకదంబప్రసవిత్రీమ్ | శబ్దబ్రహ్మానందమయీం తాం తటిదాభాం – గౌరీమంబామంబురుహాక్షీమహమీడే || ౪ || మూలాధారాదుత్థితవీథ్యా విధిరంధ్రం – సౌరం చాంద్రం వ్యాప్య విహారజ్వలితాంగీమ్ | యేయం సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతనుస్తాం సుఖరూపాం –…

Sri Kedareswara Vratham – శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రతకల్పము

Uncategorized Jun 20, 2023

Sri Kedareswara Vratham in telugu (గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.)   పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభ ఫలావాప్త్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రీ కేదారేశ్వర…

Sri Bhoothanatha Dasakam – శ్రీ భూతనాథ దశకం

Uncategorized Jun 20, 2023

[ad_1] ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద | భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౨ || పంచబాణకోటికోమలాకృతే కృపానిధే పంచగవ్యపాయసాన్నపానకాదిమోదక | పంచభూతసంచయ ప్రపంచభూతపాలక పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౩ || చంద్రసూర్యవీతిహోత్రనేత్ర నేత్రమోహన సాంద్రసుందరస్మితార్ద్ర కేసరీంద్రవాహన | ఇంద్రవందనీయపాద సాధువృందజీవన పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౪ || వీరబాహువర్ణనీయవీర్యశౌర్యవారిధే వారిజాసనాదిదేవవంద్య సుందరాకృతే | వారణేంద్రవాజిసింహవాహ భక్తశేవధే పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౫ || అత్యుదారభక్తచిత్తరంగనర్తనప్రభో నిత్యశుద్ధనిర్మలాద్వితీయ ధర్మపాలక |…

Sri Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru – శ్రీ ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

Uncategorized Jun 19, 2023

[ad_1] శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి || ౨ || తేష్వేవ కర్మందివరేషు విద్యా- -తపోధనేషు ప్రథితానుభావః | విద్యాసుతీర్థోఽభినవోఽద్య యోగీ శాస్తారమాలోకయితుం ప్రతస్థే || ౩ || ధర్మస్య గోప్తా యతిపుంగవోఽయం ధర్మస్య శాస్తారమవైక్షతేతి | యుక్తం తదేతద్యుభయోస్తయోర్హి సమ్మేలనం లోకహితాయ నూనమ్ || ౪ || కాలేఽస్మిన్ కలిమలదూషితేఽపి ధర్మః శ్రౌతోఽయం న ఖలు విలోపమాప తత్ర | హేతుః ఖల్వయమిహ నూనమేవ నాన్యః శాస్తాఽస్తే సకలజనైకవంద్యపాదః || ౫ || జ్ఞానం…

Sri Sabari Girisha Ashtakam – శ్రీ శబరిగిరీశాష్టకం

Uncategorized Jun 19, 2023

[ad_1] మకర మహోత్సవ మంగళదాయక భూతగణావృత దేవతనో మధురిపు మన్మథమారక మానిత దీక్షితమానస మాన్యతనో | మదగజసేవిత మంజుల నాదక వాద్య సుఘోషిత మోదతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ మామనిశమ్ || ౨ జయ జయ హే శబరీగిరినాయక సాధయ చింతితమిష్టతనో కలివరదోత్తమ కోమల కుంతల కంజసుమావలికాంత తనో | కలివరసంస్థిత కాలభయార్దిత భక్తజనావనతుష్టమతే జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ మామనిశమ్ || ౩ నిశిసురపూజన మంగలవాదన మాల్యవిభూషణ మోదమతే సురయువతీకృతవందన నర్తననందిత మానస…

Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – శ్రీ కిరాతాష్టకం

Uncategorized Jun 19, 2023

[ad_1] కరన్యాసః – ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః | ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః | ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం హ్రః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః | అంగన్యాసః – ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః | ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా | ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ | ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ | ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్…

Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam – శ్రీ అయ్యప్ప షోడశోపచార పూజ

Uncategorized Jun 19, 2023

[ad_1] పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పూజా విధానం చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ పూర్ణాపుష్కలాంబా సమేత హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అయ్యప్ప స్వామినః ప్రీత్యర్థం ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే || ధ్యానం – ఆశ్యామకోమల విశాలతనుం విచిత్ర- వాసోవసానమరుణోత్పల వామహస్తం | ఉత్తుంగరత్నమకుటం కుటిలాగ్రకేశం శాస్తారమిష్టవరదం శరణం ప్రపద్యే ||…