Category

Subrahmanya stotralu

Subrahmanya Pancharatnam in telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

Subrahmanya Pancharatnam షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౪ || ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుమ్…

Karthikeya Karavalamba Stotram – శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం

Karthikeya Karavalamba Stotram in Telugu ఓం‍కారరూప శరణాశ్రయ శర్వసూనో సింగార వేల సకలేశ్వర దీనబంధో | సంతాపనాశన సనాతన శక్తిహస్త శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ పంచాద్రివాస సహజ సురసైన్యనాథ పంచామృతప్రియ గుహ సకలాధివాస | గంగేందు మౌళి తనయ మయిల్వాహనస్థ శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ఆపద్వినాశక కుమారక చారుమూర్తే తాపత్రయాంతక దాయాపర తారకారే ఆర్తాఽభయప్రద గుణత్రయ భవ్యరాశే శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ వల్లీపతే సుకృతదాయక పుణ్యమూర్తే…

Khanda sashti kavacham

Khanda sashti kavacham || కాప్పు || తుదిప్పోర్‍క్కు వల్వినైపోమ్ తున్బమ్ పోమ్ నెఞ్జిఱ్ పదిప్పోర్‍క్కు సెల్వమ్ పలిత్తు కథిత్తు ఓఙ్గుమ్ నిష్టైయుఙ్ కైకూడుమ్, నిమలర్ అరుళ్ కందర్ శష్ఠి కవచన్ తనై |   కుఱళ్ వెణ్బా | అమరర్ ఇడర్తీర అమరమ్ పురిన్ద కుమరన్ అడి నెఞ్జే కుఱి |   || నూల్ || శష్టియై నోక్క శరహణ భవనార్ శిష్టరుక్కుదవుమ్ శెఙ్కదిర్ వేలోన్ పాదమ్ ఇరణ్డిల్ పన్మణిచ్ చదఙ్గై గీతమ్ పాడ కిణ్కిణి యాడ   మైయ నడఞ్చెయుమ్…

Subrahmanya Bhujangam in Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

Subrahmanya Bhujangam in Telugu సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ ||   న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం న జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్ | చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే ముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ || ౨ ||   మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ | మహీదేవదేవం మహావేదభావం మహాదేవబాలం భజే లోకపాలమ్ || ౩ ||  …

Subrahmanya Pooja Vidhanam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పూజా విధానం-lyricsin Telugu

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వాంగం చూ. శ్రీ మహాగణపతి లఘు పూజ చూ. పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ప్రసాదేన సర్వోపశాంతి పూర్వక దీర్ఘాయురారోగ్య ధన కళత్ర పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధ్యర్థం స్థిరలక్ష్మీ కీర్తిలాభ శతృపరాజయాది సకలాభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజాం కరిష్యే || ధ్యానం – షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకం…

Sri Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram – శ్రీ ప్రజ్ఞా వివర్ధన కార్తికేయ స్తోత్రం-lyricsin Telugu

స్కంద ఉవాచ | యోగీశ్వరో మహాసేనః కార్తికేయోఽగ్నినందనః | స్కందః కుమారః సేనానీః స్వామీ శంకరసంభవః || ౧ || గాంగేయస్తామ్రచూడశ్చ బ్రహ్మచారీ శిఖిధ్వజః | తారకారిరుమాపుత్రః క్రౌంచారిశ్చ షడాననః || ౨ || శబ్దబ్రహ్మసముద్రశ్చ సిద్ధసారస్వతో గుహః | సనత్కుమారో భగవాన్ భోగమోక్షఫలప్రదః || ౩ || శరజన్మా గణాధీశపూర్వజో ముక్తిమార్గకృత్ | సర్వాగమప్రణేతా చ వాంఛితార్థప్రదర్శనః || ౪ || అష్టావింశతినామాని మదీయానీతి యః పఠేత్ | ప్రత్యూషే శ్రద్ధయా యుక్తో మూకో వాచస్పతిర్భవేత్ || ౫ || మహామంత్రమయానీతి మమ…

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః-lyricsin Telugu

ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం దేవసేనాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః | ఓం ఉత్పలధారిణ్యై నమః | ఓం అణిమాయై నమః | ఓం మహాదేవ్యై నమః | ఓం కరాళిన్యై నమః | ఓం జ్వాలనేత్రిణ్యై నమః | ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ౯ ఓం వారాహ్యై నమః | ఓం బ్రహ్మవిద్యాయై నమః | ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం ఉషాయై నమః | ఓం ప్రకృత్యై నమః | ఓం శివాయై నమః…

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రంin Telugu

శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ || అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ || ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ || ఇభవదనానుజ శుభసముదయయుత విభవకరంబిత విభుపదజృంభిత || ౩ || ఈతిభయాపహ నీతినయావహ గీతికలాఖిలరీతివిశారద || ౪ || ఉపపతిరివకృతవల్లీసంగమ – కుపిత వనేచరపతిహృదయంగమ || ౫ || ఊర్జితశాసనమార్జితభూషణ స్ఫూర్జథుఘోషణ ధూర్జటితోషణ || ౬ || ఋషిగణవిగణితచరణకమలయుత ఋజుసరణిచరిత మహదవనమహిత || ౭ || ౠకారాక్షరరూప పురాతన రాకాచంద్రనికాశ షడానన…

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రంin Telugu

స్కందో గుహష్షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః | పింగళః కృత్తికాసూనుశ్శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః || ౧ || ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశప్రభంజనః | తారకాసురసంహారీ రక్షోబలవిమర్దనః || ౨ || మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యస్సురక్షకః | దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాళుర్భక్తవత్సలః || ౩ || ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కుమారః క్రౌంచదారణః | సేనానీరగ్నిజన్మా చ విశాఖశ్శంకరాత్మజః || ౪ || శివస్వామీ గణస్వామీ సర్వస్వామీ సనాతనః | అనంతశక్తిరక్షోభ్యః పార్వతీప్రియనందనః || ౫ || గంగాసుతశ్శరోద్భూత ఆహూతః పావకాత్మజః | జృంభః ప్రజృంభః ఉజ్జృంభః కమలాసనసంస్తుతః || ౬ ||…

Sri Skanda lahari – శ్రీ స్కందలహరీin Telugu

శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్త్వం శివసుతః ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ | త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ || ౧ || నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభసితవదనషట్కస్త్రిణయనః | పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః కరోతు స్వాస్థ్యం కమలదలబిందూపమహృది || ౨ || న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ | కలౌ కాలేఽప్యంతర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి || ౩ || శివ స్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిశ్శేషణగురో భవధ్వాంతధ్వంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట |…

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః

ఓం అచింత్యశక్తయే నమః | ఓం అనఘాయ నమః | ఓం అక్షోభ్యాయ నమః | ఓం అపరాజితాయ నమః | ఓం అనాథవత్సలాయ నమః | ఓం అమోఘాయ నమః | ఓం అశోకాయ నమః | ఓం అజరాయ నమః | ఓం అభయాయ నమః | ఓం అత్యుదారాయ నమః | ౧౦ ఓం అఘహరాయ నమః | ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః | ఓం అద్రిజాసుతాయ నమః | ఓం అనంతమహిమ్నే నమః | ఓం అపారాయ నమః…

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహావల్ల్యై నమః | ఓం శ్యామతనవే నమః | ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః | ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం శశిసుతాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః | ఓం అంబుజధారిణ్యై నమః | ఓం పురుషాకృత్యై నమః | ఓం బ్రహ్మ్యై నమః | ౯ ఓం నళిన్యై నమః | ఓం జ్వాలనేత్రికాయై నమః | ఓం లంబాయై నమః | ఓం ప్రలంబాయై నమః | ఓం తాటంకిణ్యై నమః | ఓం నాగేంద్రతనయాయై నమః…

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః 

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళీ ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం పింగళాయ నమః | ఓం కృత్తికాసూనవే నమః | ఓం శిఖివాహాయ నమః | ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః | ౯ ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః | ఓం శక్తిధరాయ నమః | ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః | ఓం తారకాసురసంహర్త్రే నమః…

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్

భజేఽహం కుమారం భవానీ కుమారం గళోల్లాసిహారం నమత్సద్విహారమ్ | రిపుస్తోమపారం నృసింహావతారం సదానిర్వికారం గుహం నిర్విచారమ్ || ౧ || నమామీశపుత్రం జపాశోణగాత్రం సురారాతిశత్రుం రవీంద్వగ్నినేత్రమ్ | మహాబర్హిపత్రం శివాస్యాబ్జమిత్రం ప్రభాస్వత్కళత్రం పురాణం పవిత్రమ్ || ౨ || అనేకార్కకోటి-ప్రభావజ్జ్వలం తం మనోహారి మాణిక్య భూషోజ్జ్వలం తమ్ | శ్రితానామభీష్టం నిశాంతం నితాంతం భజే షణ్ముఖం తం శరచ్చంద్రకాంతమ్ || ౩ || కృపావారి కల్లోలభాస్వత్కటాక్షం విరాజన్మనోహారి శోణాంబుజాక్షమ్ | ప్రయోగప్రదానప్రవాహైకదక్షం భజే కాంతికాంతం పరస్తోమరక్షమ్ || ౪ || సుకస్తూరిసిందూరభాస్వల్లలాటం దయాపూర్ణచిత్తం మహాదేవపుత్రమ్…

Sri Subrahmanya Shodasa nama stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రిణయనం చిత్రాంబరాలంకృతాం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ || పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దధానం సదా | ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం స్కందం సురారాధితమ్ || ౧ || ప్రథమోజ్ఞానశక్త్యాత్మా ద్వితీయః స్కంద ఏవ చ | అగ్నిగర్భస్తృతీయస్తు బాహులేయశ్చతుర్థకః || ౨ || గాంగేయః పంచమః ప్రోక్తః షష్ఠః శరవణోద్భవః | సప్తమః…

Sri Subrahmanya Kavacham – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | ఓం నమ ఇతి బీజమ్ | భగవత ఇతి శక్తిః | సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః – సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః సీం తర్జనీభ్యాం నమః సూం మధ్యమాభ్యాం నమః సైం అనామికాభ్యాం నమః సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగ న్యాసః – సాం హృదయాయ నమః సీం శిరసే స్వాహా సూం శిఖాయై…

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా | సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧ తతోఽబ్రువన్సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ | ప్రణిపత్య సురాః సర్వే సేంద్రాః సాగ్ని పురోగమాః || ౨ యో నః సేనాపతిర్దేవ దత్తో భగవతా పురా | స న జాతోఽద్య భగవన్నస్మద్వైరినిబర్హణః || ౩ తత్పితా భగవాఞ్శర్వో హిమవచ్ఛిఖరేఽద్య వై | తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా || ౪ యదత్రానంతరం కార్యం లోకానాం హితకామ్యయా | సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హి నః పరమా…

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – శ్రీ స్కంద స్తోత్రం (మహాభారతే)

మార్కండేయ ఉవాచ | ఆగ్నేయశ్చైవ స్కందశ్చ దీప్తకీర్తిరనామయః | మయూరకేతుర్ధర్మాత్మా భూతేశో మహిషార్దనః || ౧ || కామజిత్కామదః కాంతః సత్యవాగ్భువనేశ్వరః | శిశుః శీఘ్రః శుచిశ్చండో దీప్తవర్ణః శుభాననః || ౨ || అమోఘస్త్వనఘో రౌద్రః ప్రియశ్చంద్రాననస్తథా | దీప్తశక్తిః ప్రశాంతాత్మా భద్రకృత్కూటమోహనః || ౩ || షష్ఠీప్రియశ్చ ధర్మాత్మా పవిత్రో మాతృవత్సలః | కన్యాభర్తా విభక్తశ్చ స్వాహేయో రేవతీసుతః || ౪ || ప్రభుర్నేతా విశాఖశ్చ నైగమేయః సుదుశ్చరః | సువ్రతో లలితశ్చైవ బాలక్రీడనకప్రియః || ౫ || ఖచారీ బ్రహ్మచారీ…

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో శ్రీపార్వతీశముఖపంకజపద్మబంధో |శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || అర్థం – హే స్వామినాథా, కరుణాకరా, దీనబాంధవా, శ్రీ పార్వతీశ (శివ) ముఖ కమలమునకు బంధుడా (పుత్రుడా), శ్రీశ (ధనపతి) మొదలగు దేవగణములచే పూజింపబడు పాదపద్మములు కలిగిన ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము. దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || అర్థం – దేవాదిదేవునిచే (శివుడిచే) ప్రశంసింపబడువాడా, దేవగణములకు అధిపతీ, దేవేంద్రునిచే వందనము చేయబడు మృదువైన…

Sri Subrahmanya stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం

ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || ౧ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ || ౨ || నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్ | ఏవం త్వాం మేధయా బుద్ధ్యా సదా పశ్యంతి సూరయః || ౩ || ఏవమజ్ఞానగాఢాంధతమోపహతచేతసః | న పశ్యంతి తథా మూఢాః సదా దుర్గతి హేతవే || ౪ || విష్ణ్వాదీని స్వరూపాణి లీలాలోకవిడంబనమ్ | కర్తుముద్యమ్య రూపాణి వివిధాని భవంతి చ || ౫ || తత్తదుక్తాః…

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం

శివయోస్తనుజాయాస్తు శ్రితమందారశాఖినే | శిఖివర్యతురంగాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మంగళమ్ || ౧ భక్తాభీష్టప్రదాయాస్తు భవరోగవినాశినే | రాజధిరాజావంద్యాయ రణధీరాయ మంగళమ్ || ౨ శూరపద్మాది దైతేయ తమిస్రకులభానవే | తారకాసురకాలాయ బాలకాయాస్తు మంగళమ్ || ౩ వల్లీవదనరాజీవ మధుపాయ మహాత్మనే | ఉల్లసన్మణి కోటీర భాసురాయాస్తు మంగళమ్ || ౪ కందర్పకోటిలావణ్యనిధయే కామదాయినే | కులిశాయుధహస్తాయ కుమారాయాస్తు మంగళమ్ || ౫ ముక్తాహారలసత్కంఠ రాజయే ముక్తిదాయినే | దేవసేనాసమేతాయ దైవతాయాస్తు మంగళమ్ || ౬ కనకాంబరసంశోభి కటయే కలిహారిణే | కమలాపతివంద్యాయ కార్తికేయాయ మంగళమ్ ||…