Khanda sashti kavacham

Stotram, Subrahmanya stotralu Jun 20, 2023

Khanda sashti kavacham

|| కాప్పు ||
తుదిప్పోర్‍క్కు వల్వినైపోమ్ తున్బమ్ పోమ్
నెఞ్జిఱ్ పదిప్పోర్‍క్కు సెల్వమ్ పలిత్తు కథిత్తు ఓఙ్గుమ్
నిష్టైయుఙ్ కైకూడుమ్, నిమలర్ అరుళ్ కందర్
శష్ఠి కవచన్ తనై |

 

కుఱళ్ వెణ్బా |
అమరర్ ఇడర్తీర అమరమ్ పురిన్ద
కుమరన్ అడి నెఞ్జే కుఱి |

 

|| నూల్ ||
శష్టియై నోక్క శరహణ భవనార్
శిష్టరుక్కుదవుమ్ శెఙ్కదిర్ వేలోన్
పాదమ్ ఇరణ్డిల్ పన్మణిచ్ చదఙ్గై
గీతమ్ పాడ కిణ్కిణి యాడ

 

మైయ నడఞ్చెయుమ్ మయిల్ వాగననార్
కైయిల్ వేలాల్ ఎనైక్కాక్కవెన్‍ఱు వన్దు
వర వర వేలాయుదనార్ వరుగ
వరుగ వరుగ మయిలోన్ వరుగ
ఇన్దిరన్ ముదలా ఎణ్డిశై పోఱ్ఱ
మన్తిర వడివేల్ వరుగ వరుగ (౧౦)

 

వాశవన్ మరుగా వరుగ వరుగ
నేశక్ కుఱమగళ్ నినైవోన్ వరుగ
ఆఱుముగమ్ పడైత్త ఐయా వరుగ
నీఱిడుమ్ వేలవన్ నిత్తమ్ వరుగ
శిరగిరి వేలవన్ సీక్కిరమ్ వరుగ (౧౫)

 

శరహణ భవనార్ శడుదియిల్ వరుగ
రహణ భవచ రరరర రరర
రిహణ భవచ రిరిరిరి రిరిరి
విణభవ శరహణ వీరా నమోనమ
నిభవ శరహణ నిఱ నిఱ నిఱైన (౨౦)

 

వచర హణబ వరుగ వరుగ
అసురర్ కుడి కెడుత్త అయ్యా వరుగ
ఎన్నై ఆళుమ్ ఇళైయోన్ కైయిల్
పన్నిరణ్డాయుమ్ పాశాఙ్కుశముమ్
పరన్ద విళి*గళ్ పన్నిరణ్డిలఙ్గ (౨౫)

 

విరైన్‍దెనైక్ కాక్క వేలోన్ వరుగ
ఐయుమ్ కిలియుమ్ అడైవుడన్ శౌవుమ్
ఉయ్యోళి శౌవుమ్, ఉయిరైయుఙ్ కిలియుమ్
కిలియుఙ్ శౌవుమ్ కిళరోళియైయుమ్
నిలై పెఱ్ఱెన్మున్ నిత్తముమ్ ఒళిరుమ్ (౩౦)

 

శణ్ముఖన్ ఱీయుమ్ తనియొళి యొవ్వుమ్
కుణ్డలియామ్ శివగుహన్ దినమ్ వరుగ
ఆఱుముగముమ్ అణిముడి ఆఱుమ్
నీఱిడు నెఱ్ఱియుమ్ నీణ్డ పురువముమ్
పణ్ణిరు కణ్ణుమ్ పవళచ్ చెవ్వాయుమ్ (౩౫)

 

నన్నెఱి నెఱ్ఱియిల్ నవమణిచ్ చుట్టియుమ్
ఈరాఱు శెవియిల్ ఇలగుకుణ్డలముమ్
ఆఱిరు తిణ్బుయత్ తళి*గియ మార్బిల్
పల్బూషణముమ్ పదక్కముమ్ దరిత్తు
నన్మణి పూణ్డ నవరత్న మాలైయుమ్ (౪౦)

 

ముప్పురి నూలుమ్ ముత్తణి మార్బుమ్
శెప్పళ*గుడైయ తిరువయి ఱున్దియుమ్
తువణ్డ మరుఙ్గిల్ శుడరొళిప్ పట్టుమ్
నవరత్నమ్ పదిత్త నఱ్‍ చీఱావుమ్
ఇరుతొడై అళ*గుమ్ ఇణైముళ*న్ దాళుమ్ (౪౫)

 

తిరువడి యదనిల్ శిలంబొలి ముళ*ఙ్గ
శెగగణ శెగగణ శెగగణ శెగణ
మొగమొగ మొగమొగ మొగమొగ మొగన
నగనగ నగనగ నగనగ నగెన
డిగుగుణ డిగుడిగు డిగుగుణ డిగుణ (౫౦)

 

రరరర రరరర రరరర రరర
రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరి
డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడు
డగుడగు డిగుడిగు డఙ్గు డిఙ్గుగు
విన్దు విన్దు మయిలోన్ విన్దు (౫౫)

 

మున్దు మున్దు మురుగవేళ్ మున్దు
ఎన్‍ఱనై యాళుమ్ ఏరగచ్ చెల్వ !
మైన్దన్ వేణ్డుమ్ వరమగిళ్‍*న్దుదవుమ్
లాలా లాలా లాలా వేశముమ్
లీలా లీలా లీలా వినోద నెన్‍ఱు (౬౦)

 

ఉన్‍ఱిరు వడియై ఉఱుదియెణ్ ఱెణ్ణుమ్
ఎణ్‍ఱనై వైత్తున్ ఇణైయడి కాక్క
ఎన్నుయిర్క్ కుయిరామ్ ఇఱైవన్ కాక్క
పన్నిరు విళి*యాల్ బాలనైక్ కాక్క
అడియేన్ వదనమ్ అళ*గువేల్ కాక్క (౬౫)

 

పొడిపునై నెఱ్ఱియైప్ పునిదవేల్ కాక్క
కదిర్వేల్ ఇరణ్డుమ్ కణ్ణినైక్ కాక్క
విదిశెవి ఇరణ్డుమ్ వేలవర్ కాక్క
నాశిగళ్ ఇరణ్డుమ్ నల్వేల్ కాక్కా
పేశియ వాయ్‍థనైప్ పెరువేల్ కాక్క (౭౦)

 

ముప్పత్ తిరుపల్ మునైవేల్ కాక్క
శెప్పియ నావై చెవ్వేల్ కాక్క
కన్నమ్ ఇరణ్డుమ్ కదిర్వేల్ కాక్క
ఎన్నిళఙ్ కళు*త్తై ఇనియవేల్ కాక్క
మార్బై ఇరత్తిన వడివేల్ కాక్క (౭౫)

 

శెరిళ ములైమార్ తిరువేల్ కాక్క
వడివేల్ ఇరుతోళ్ వళమ్‍పెఱక్ కాక్క
పిడరిగళ్ ఇరణ్డుమ్ పెరువేల్ కాక్క
అళ*గుడన్ ముదుగై అరుళ్వేల్ కాక్క
పళు*పతి నాఱుమ్ పరువేల్ కాక్క (౮౦)

 

వెఱ్ఱివేల్ వయిఱ్ఱై విళఙ్గవే కాక్క
సిఱ్ఱిడై అళ*గుఱ శెవ్వేల్ కాక్క
నాణాఙ్కయిఱ్ఱై నల్వేల్ కాక్క
ఆణ్కుఱి యిరణ్డుమ్ అయిల్వేల్ కాక్క
పిట్టమ్ ఇరణ్డుమ్ పెరువేల్ కాక్క (౮౫)

 

వట్టక్ కుదత్తై వల్వేల్ కాక్క
పణైత్తొడై ఇరణ్డుమ్ పరువేల్ కాక్క
కణైక్కాల్ ముళ*న్తాళ్ కదిర్వేల్ కాక్క
ఐవిరల్ అడియినై అరుళ్వేల్ కాక్క
కైగళిరణ్డుమ్ కరుణైవేల్ కాక్క (౯౦)

 

మున్గై యిరణ్డుమ్ మురణ్వేల్ కాక్క
పిన్గై యిరణ్డుమ్ పిన్నవళ్ ఇరుక్క
నావిల్ సరస్వతి నఱ్ఱునై యాగ
నాబిక్ కమలమ్ నల్వేల్ కాక్క
ముప్పాల్ నాడియై మునైవేల్ కాక్క (౯౫)

 

ఎప్పొళు*దుమ్ ఎనై ఎదిర్వేల్ కాక్క
అడియేన్ వచనమ్ అశైవుళ నేరమ్
కడుగవే వన్దు కనకవేల్ కాక్క
వరుమ్పగల్ తన్నిల్ వజ్జిరవేల్ కాక్క
అరైయిరుళ్ తన్నిల్ అనైయవేల్ కాక్క (౧౦౦)

 

ఏమతిల్ జామత్తిల్ ఎదిర్వేల్ కాక్క
తామదమ్ నీక్కిచ్ చతుర్వేల్ కాక్క
కాక్క కాక్క కనకవేల్ కాక్క
నోక్క నోక్క నొడియినిల్ నోక్క

 

తాక్క తాక్క తడైయఱత్ తాక్క (౧౦౫)
పార్‍క్క పార్‍క్క పావమ్ పొడిపడ
బిల్లి శూనియమ్ పెరుమ్పగై అగల
వల్ల భూతమ్ వలాట్టిగప్పేయ్గళ్
అల్లఱ్‍పడుత్తుమ్ అడఙ్గ మునియుమ్
పిళ్ళైగళ్ తిన్నుమ్ పుళ*క్కడై మునియుమ్ (౧౧౦)

 

కొళ్ళివాయ్ పేయ్గళుమ్ కుఱళైప్ పేయ్గళుమ్
పెణ్గలైత్ తొడరుమ్ బిరమరాక్ కరుదరుమ్
అడియనైక్ కణ్డాల్ అలఱిక్ కలఙ్గిడ
ఇరిశికాట్ టేరి ఇత్తున్బ శేనైయుమ్
ఎల్లిలుమ్ ఇరుట్టిలుమ్ ఎదిర్‍ప్పడుమ్ అణ్ణరుమ్ (౧౧౫)

 

కనపూజై కొళ్ళుమ్ కాళియో డనైవరుమ్
విట్టాఙ్గ్ కారరుమ్ మిగుపల పేయ్గళుమ్
తణ్డియక్కారరుమ్ చణ్డాళర్గళుమ్
ఎన్ పెయర్ శొల్లవుమ్ ఇడివిళు*న్ దొడిడ

 

ఆనై అడియినిల్ అరుమ్పా వైగళుమ్ (౧౨౦)

 

పూనై మయిరుమ్ పిళ్ళైగళ్ ఎన్బుమ్
నగముమ్ మయిరుమ్ నీళ్ముడి మణ్డైయుమ్
పావైగళుడనే పలకలశత్తుడన్
మనైయిఱ్ పుదైత్త వఞ్జనై తనైయుమ్
ఒట్టియ పావైయుమ్ ఒట్టియ శెరుక్కుమ్ (౧౨౫)

 

కాశుమ్ పణముమ్ కావుడన్ శోఱుమ్
ఓదుమఞ్జనముమ్ ఒరువళి*ప్ పోక్కుమ్
అడియనైక్ కణ్డాల్ అలైన్దు కులైన్దిడ
మాఱ్ఱార్ వఙ్చగర్ వన్దు వణఙ్గిడ
కాల ధూతాళ్ ఎనైక్ కణ్డాఱ్ కలఙ్గిడ (౧౩౦)

 

అఞ్జి నడుఙ్గిడ అరణ్డు పురణ్డిడ
వాయ్‍విట్టలఱి మదికెట్టోడ
పడియినిల్ ముట్టాప్ పాశక్ కయిఱ్ఱాల్
కట్టుడన్ అఙ్గమ్ కదఱిడక్ కట్టు
కట్టి ఉరుట్టు కాల్కై ముఱియక్ (౧౩౫)

 

కట్టు కట్టు కదఱిడక్ కట్టు
ముట్టు ముట్టు విళి*గళ్ పిదుఙ్గిడ
చెక్కు చెక్కు చెదిల్ చెదిలాగ
చొక్కు చొక్కు శూర్‍ప్పగై చొక్కు
కుత్తు కుత్తు కూర్వడి వేలాల్ (౧౪౦)

 

పఱ్ఱు పఱ్ఱు పగలవన్ తణలెరి
తణలెరి తణలెరి తణలదువాగ
విడువిడు వేలై వెరుణ్డదు ఓడప్
పులియుమ్ నరియుమ్ పున్నరి నాయుమ్
ఎలియుమ్ కరడియుమ్ ఇనిత్ తొడర్‍న్దోడ (౧౪౫)

 

తేళుమ్ పామ్బుమ్ శెయ్యాన్ పూరాన్
కడివిడ విషఙ్గళ్ కడిత్తుయ రఙ్గమ్
ఏఱియ విషఙ్గళ్ ఎళిదినిల్ ఇరఙ్గ
ఒళుప్పుఞ్ చుళుక్కుమ్ ఒరుతలై నోయుమ్
వాదమ్ చయిత్తియమ్ వలిప్పుప్ పిత్తమ్ (౧౫౦)

 

శూలైయఙ్ చయఙ్గున్మమ్ శొక్కుచ్ చిఱఙ్గు
కుడైచ్చల్ శిలన్ది కుడల్విప్ పిరిది
పక్కప్ పిళవై పడర్‍తొడై వాళై*
కడువన్ పడువన్ కైత్తాళ్ శిలన్ది
పఱ్‍కుత్తు అరణై పరు అరై ఆప్పుమ్ (౧౫౫)

 

ఎల్లాప్పిణియుమ్ ఎన్‍ఱనైక్ కణ్డాల్
నిల్లా దోడ నీయెనక్ కరుళ్వాయ్
ఈరేళ్* ఉలగముమ్ ఎనక్కుఱ వాగ
ఆణుమ్ పెణ్ణుమ్ అనైవరుమ్ ఎనక్కా
మణ్ణాళరశరుమ్ మగిళ్*న్దుఱ వాగవుమ్ (౧౬౦)

 

ఉన్నైత్ తుదిక్క ఉన్ తిరునామమ్
శరహణ భవనే శైలొళి భవనే
తిరిపుర భవనే తిగళొ*ళి భవనే
పరిపుర భవనే పవమొళి భవనే
అరితిరు మరుగా అమరాపదియైక్ (౧౬౫)

 

కాత్తుత్ దేవర్గళ్ కడుఞ్జిరై విడుత్తాయ్
కన్దా గుహనే కదిర్ వేలవనే
కార్‍త్తికై మైన్దా కడమ్బా కడమ్బనై
ఇడుమ్బనై అళి*త్త ఇనియవేల్ మురుగా
తణికాచలనే శఙ్కరన్ పుదల్వా (౧౭౦)

 

కదిర్కామత్తుఱై కదిర్వేల్ మురుగా
పళ*నిప్ పదివాళ్* బాల కుమారా
ఆవినన్ కుడివాళ్* అళ*గియ వేలా
సెన్దిన్ మామలైయుఱుమ్ చెఙ్గల్వరాయా
శమరాపురివాళ్* శణ్ముగత్ అరసే (౧౭౫)

 

కారార్ కుళ*లాల్ కలైమగళ్ నన్‍ఱాయ్
ఎన్ నా ఇరుక్క యానునైప్ పాడ
యెనైత్తొడర్దిరుక్కుమ్ ఎన్దై మురుగనైప్
పాడినేన్ ఆడినేన్ పరవశమాగ
ఆడినేన్ నాడినేన్ ఆవినన్ బూతియై (౧౮౦)

 

నేశముడన్ యాన్ నెఱ్ఱియిల్ అణియప్
పాశవినైగళ్ పఱ్ఱదు నీఙ్గి
ఉన్పదమ్ పెఱవే ఉన్నరుళాగ
అన్బుడన్ రక్షి అన్నముఞ్ చొన్నముమ్
మెత్తమెత్తాగ వేలా యుదనార్ (౧౮౫)

 

Khanda sashti kavacham

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *