Rama Ashtakam in English

English, Rama, Stotram Jul 27, 2023

Rama Ashtakam in English

bhajé visêsasundaram samastapäpakhandanam |
svabhaktacittaranjanam sadaiva râmamadvayam || 1 ||

jatakalapasobhitam samastapäpanasakam |
svabhaktabhitibhanjanam bhaje ha rāmamadvayam || 2 ||

nijasvarüpabödhakam krpäkaram bhava: ‘paham |
samam sivam niranianam bhajé ha râmamadvayam || 3 ||

sada prapañcakalpitam hyanāmarûpavâstavam |
nirākrtim nirāmayam bhaje ha râmamadvayam |l 4 ll

nisprapanca nirvikalpa nirmalam niramayam |
cidekarüpasantatam bhaje ha râmamadvayam || 5 ||

bhavabdhipötarüpakam hyasesadehakalpitam|
gunakaram krpakaram bhaje ha ramamadvayam || 6 ||

mahāsuvakvabödhakairviräjamanaväkpadaih |
param a brahma vâpakam bhajê ha râmamadvayam |l 7 ||

sivapradam sukhapradam bhavacchidam bhramapaham |
virajamanadaisikam bhajé ha ramamadvayam || 8 ||

râmastakam pathati yah sukhadam supunyam
vâsêna bhâsitamidam Srnutê manusyah |
vidyäm Sriyam vipulasaukhyamanantakirtim
samprapya dehavilaye labhatê ca möksam |I 9 ||

iti Srivyâsa prôkta Srirāmāstakam |

Rama Ashtakam in English

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *