Category

Stotram

Sri rama ashtakam in Telugu – శ్రీ రామాష్టకం 1

Rama, Stotram Jul 27, 2023

Sri rama ashtakam in Telugu భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ | స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || ౧ || జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ | స్వభక్తభీతిభంజనం భజే హ రామమద్వయమ్ || ౨ || నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాఽపహమ్ | సమం శివం నిరంజనం భజే హ రామమద్వయమ్ || ౩ || సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్ | నిరాకృతిం నిరామయం భజే హ రామమద్వయమ్ || ౪ || నిష్ప్రపంచ నిర్వికల్ప నిర్మలం నిరామయమ్ | చిదేకరూపసంతతం భజే హ రామమద్వయమ్ ||…

Rama Ashtakam in English

English, Rama, Stotram Jul 27, 2023

Rama Ashtakam in English bhajé visêsasundaram samastapäpakhandanam | svabhaktacittaranjanam sadaiva râmamadvayam || 1 || jatakalapasobhitam samastapäpanasakam | svabhaktabhitibhanjanam bhaje ha rāmamadvayam || 2 || nijasvarüpabödhakam krpäkaram bhava: ‘paham | samam sivam niranianam bhajé ha râmamadvayam || 3 || sada prapañcakalpitam hyanāmarûpavâstavam | nirākrtim nirāmayam bhaje ha râmamadvayam |l 4 ll nisprapanca nirvikalpa nirmalam niramayam | cidekarüpasantatam bhaje ha râmamadvayam ||…

Brihaspati Kavacham in telugu – శ్రీ బృహస్పతి కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Brihaspati Kavacham in telugu అస్య శ్రీబృహస్పతికవచస్తోత్రమన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః  బృహస్పతిర్దేవతా  అం బీజం  శ్రీం శక్తిః  క్లీం కీలకం మమ బృహస్పతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   కరన్యాసః || గాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః | గీం తర్జనీభ్యాం నమః | గూం మధ్యమాభ్యాం నమః | గైం అనామికాభ్యాం నమః | గౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | గః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగన్యాసః || గాం హృదయాయ నమః | గీం శిరసే స్వాహా | గూం…

Ganapathi Stava – శ్రీ గణపతి స్తవః

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

Ganapathi Stava శ్రీ గణపతి స్తవః ఋషిరువాచ- అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ | మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౨ || జగత్కారణం కారణజ్ఞానరూపం సురాదిం సుఖాదిం గుణేశం గణేశమ్ | జగద్వయాపినం విశ్వవంద్యం సురేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౩ || రజోయోగతో బ్రహ్మరూపం శ్రుతిజ్ఞం సదా కార్యసక్తం హృదాఽచింత్యరూపమ్ | జగత్కారణం సర్వవిద్యానిదానం…

Mahanyasam 20 in Telugu – Puja – పూజ

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 20 వస్త్రం – ఓం జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: | వస్త్రం సమర్పయామి | ఉపవీతం – ఓం శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: | యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి | భస్మలేపనం – ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒oధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నం | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మామృతా”త్ || శ్రీ భవానీశంకరస్వామినే నమః | భస్మలేపనం సమర్పయామి | ఆభరణం – ఓం రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: | ఆభరణాని సమర్పయామి | గంధం – ఓం కాలా॑య॒ నమ॑: | సుగన్ధాది పరిమళద్రవ్యాణి సమర్పయామి | శ్వేతాక్షతాన్…

Navagraha Mangala Sloka – (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౧ || చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౨ || భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ వృశ్చికమేషయోస్సు గురుశ్చార్కశ్శశీ సౌహృదః, జ్ఞోఽరిష్షట్త్రిఫలప్రదశ్చ వసుధాస్కందౌ క్రమాద్దేవతే భారద్వాజకులోద్వహోఽరుణరుచిః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౩ || సౌమ్యః పీత ఉదఙ్ముఖస్సమిదపామార్గో త్రిగోత్రోద్భవో బాణేశానదిశస్సుహృద్రవిసుతశ్శేషాస్సమాశ్శీతగోః, కన్యాయుగ్మపతిర్దశాష్టచతురష్షణ్ణేత్రగశ్శోభనో విష్ణుర్దేవ్యధిదేవతే మగధపః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౪ || జీవశ్చాంగిరగోత్రజోత్తరముఖో…

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (లంకేశ్వర కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lankeshwara Krita Shiva Stuti గలే కలితకాలిమః ప్రకటితేన్దుఫాలస్థలే వినాటితజటోత్కరం రుచిరపాణిపాథోరుహే | ఉదఞ్చితకపాలజం జఘనసీమ్ని సన్దర్శిత ద్విపాజినమనుక్షణం కిమపి ధామ వన్దామహే || ౧ || వృషోపరి పరిస్ఫురద్ధవలదామధామశ్రియా కుబేరగిరి-గౌరిమప్రభవగర్వనిర్వాసి తత్ | క్వచిత్పునరుమా-కుచోపచితకుఙ్కుమై రఞ్జితం గజాజినవిరాజితం వృజినభఙ్గబీజం భజే || ౨ || ఉదిత్వర-విలోచనత్రయ-విసృత్వరజ్యోతిషా కలాకరకలాకర-వ్యతికరేణ చాహర్నిశమ్ | వికాసిత జటాటవీ విహరణోత్సవప్రోల్లస- త్తరామర తరఙ్గిణీ తరల-చూడమీడే మృడమ్ || ౩ || విహాయ కమలాలయావిలసితాని విద్యున్నటీ- విడంబనపటూని మే విహరణం విధత్తాం మనః | కపర్దిని కుముద్వతీరమణఖణ్డచూడామణౌ కటీ తటపటీ…

Mahanyasam 05 – Diksamputa Nyasa – దిక్సంపుటన్యాసః

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 05 – Diksamputa Nyasa అథ సమ్పుటీకరణమ్ || ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | ఓం ఓం | త్రా॒తార॒మిన్ద్ర॑ మవి॒తార॒మిన్ద్ర॒గ్॒o హవే॑ హవే సు॒హవ॒గ్॒o శూర॒మిన్ద్రమ్” | హు॒వే ను శ॒క్రం పు॑రుహూ॒తమిన్ద్రగ్గ్॑o స్వ॒స్తి నో॑ మ॒ఘవా॑ ధా॒త్విన్ద్ర॑: | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య | ఓం ఓం పూర్వదిగ్భాగే ఇన్ద్రాయ నమః || ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | ఓం నం | త్వం నో॑ అగ్నే॒ వరు॑ణస్య వి॒ద్వాన్దే॒వస్య॒ హేడోఽవ॑ యాసిసీష్ఠాః | యజి॑ష్ఠో॒ వహ్ని॑తమ॒శ్శోశు॑చానో॒ విశ్వా॒ ద్వేషాగ్॑oసి॒ ప్రము॑ముగ్ధ్య॒స్మత్…

Andhaka Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Andhaka Krita Shiva Stuti నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని భూతాధిప ముచ్చరంతి || ౩ || నిశాచరాస్తూగ్రముపాచరంతి భవేతి పుణ్యాః పితరో నమస్తే | దాసోఽస్మి తుభ్యం…

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక-

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ || అగస్త్య ఉవాచ- హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల | త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ || రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా | ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ || తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే | కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ || కిమిదం కారణం బ్రూహి జ్ఞాతవ్యాంశోపి వా పునః |…

Shiva Rama Ashtakam – శ్రీ శివరామాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Rama Ashtakam శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర గురో గజరక్షక గోపతే | శివతనో భవశంకర పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౨ || సుజనరంజనమంగలమందిరం భజతి తే పురుషః పరమం పదమ్ | భవతి తస్య సుఖం పరమాద్భుతం శివ హరే విజయం కురు మే…

Rahu Kavacham in Telugu– శ్రీ రాహు కవచం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Kavacham అస్య శ్రీరాహుకవచస్తోత్ర మహామన్త్రస్య చంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  రాహుర్దేవతా  నీం బీజమ్  హ్రీం శక్తిః  కాం కీలకమ్ మమ రాహుగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్- రాహుం చతుర్భుజం చర్మశూలఖడ్గవరాంగినమ్ కృష్ణామ్బరధరం నీలం కృష్ణగన్ధానులేపనమ్ | గోమేధికవిభూషం చ విచిత్రమకుటం ఫణిమ్ కృష్ణసింహరథారూఢం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || ప్రణమామి సదా రాహుం సర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం భక్తానామభయప్రదమ్ || ౧ || కవచమ్ – నీలామ్బరః శిరః పాతు లలాటం లోకవన్దితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే…

Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu– శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Bhadra Lakshmi Stavam శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం మహాలక్ష్మిః ద్వాదశం లోకసుందరీ || ౩ || శ్రీః పద్మ కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ | మా క్షీరాబ్ధి సుతాఽరవిందజననీ విద్యా సరోజాత్మికా || ౪ || సర్వాభీష్టఫలప్రదేతి సతతం నామాని…

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం మార్కండేయ ఉవాచ | నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే హరిః || ౨ || ఆకాశరాట్సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు | దేవదేవోత్తమో పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః || ౩ || సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిరీశ్వరః | పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు || ౪ ||…

Apaduddharaka Hanuman Stotram – శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 20, 2023

Apaduddharaka Hanuman Stotram ధ్యానం || వామే కరే వైరిభీతం వహన్తం శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్ | దధానమచ్ఛచ్ఛవియజ్ఞసూత్రం భజే జ్వలత్కుండలమాంజనేయమ్ || ౧ || సంవీతకౌపీన ముదంచితాంగుళిం సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినమ్ | సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ఆపన్నాఖిల లోకార్తిహారిణే శ్రీహనూమతే | అకస్మాదాగతోత్పాత నాశనాయ నమో నమః || ౩ || సీతావియుక్తశ్రీరామశోకదుఃఖభయాపహ | తాపత్రితయసంహారిన్ ఆంజనేయ నమోఽస్తుతే || ౪ || ఆధివ్యాధి మహామారి గ్రహపీడాపహారిణే | ప్రాణాపహర్త్రేదైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమః || ౫ ||…

Runa Vimochana Narasimha Stotram in telugu – ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

Runa Vimochana Narasimha Stotram in Telugu ధ్యానం – వాగీసా యస్య వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి | యస్యాస్తే హృదయే సంవిత్ తం నృసింహమహం భజే || స్తోత్రం | దేవతా కార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౧ || లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౨ || ఆంత్రమాలాధరం శంఖచక్రాబ్జాయుధ ధారిణం | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి…

Kirata Varahi Stotram – శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Kirata Varahi Stotram అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య – దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా – హుం బీజం – రం శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః | ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం | క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే || ౧ || ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం | లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం || ౩ || ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం | లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం ||…

Vedasara Shiva stotram – వేదసార శివ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Vedasara Shiva stotram పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ | విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ || గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ | భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ || శివాకాంత శంభో శశాంకార్ధమౌళే మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్ | త్వమేకో జగద్వ్యాపకో…

Subrahmanya Pancharatnam in telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

Subrahmanya Pancharatnam షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౪ || ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుమ్…

Surya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Ashtottara Shatanama Stotram శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ || ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః || ౪ || ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః || ౫ || ఊర్జస్వలాయ…

Hanuman Chalisa Sundaradasu MS Rama Rao – హనుమాన్ చాలీసా

Hanuma, Stotram Jun 20, 2023

Hanuman Chalisa MS Rama Rao   ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||   హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షో అమితవిక్రమః | ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్యదర్పహా | ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీభవేత్ ||   —   శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు | బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు బుద్బుదములని…

Halasyesha Ashtakam – శ్రీ హాలాస్యేశాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Halasyesha Ashtakam కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ నివేశ నిర్జరధునీ భాస్వజ్జటామండల | కైలాసాచలవాస కార్ముకహర త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౨ || ఫాలాక్ష ప్రభవ ప్రభంజన సఖ ప్రోద్యత్స్ఫులింగచ్ఛటా- -తూలానంగక చారుసంహనన సన్మీనేక్షణావల్లభ | శైలాదిప్రముఖైర్గణైస్స్తుతగణ త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౩ ||…

Padmavati Navaratna Malika Stuti

Padmavati Navaratna Malika Stuti శ్రీ పద్మావతీ నవరత్నమాలికా స్తుతిః శ్రీమాన్ యస్యాః ప్రియస్సన్ సకలమపి జగజ్జంగమస్థావరాద్యం స్వర్భూపాతాలభేదం వివిధవిధమహాశిల్పసామర్థ్యసిద్ధమ్ | రంజన్ బ్రహ్మామరేంద్రైస్త్రిభువనజనకః స్తూయతే భూరిశో యః సా విష్ణోరేకపత్నీ త్రిభువనజననీ పాతు పద్మావతీ నః || ౧ || శ్రీశృంగారైకదేవీం విధిముఖసుమనఃకోటికోటీరజాగ్ర- -ద్రత్నజ్యోత్స్నాప్రసారప్రకటితచరణాంభోజనీరాజితార్చామ్ | గీర్వాణస్త్రైణవాణీపరిఫణితమహాకీర్తిసౌభాగ్యభాగ్యాం హేలానిర్దగ్ధదైన్యశ్రమవిషమమహారణ్యగణ్యాం నమామి || ౨ || విద్యుత్కోటిప్రకాశాం వివిధమణిగణోన్నిద్రసుస్నిగ్ధశోభా- సంపత్సంపూర్ణహారాద్యభినవవిభవాలంక్రియోల్లాసికంఠామ్ | ఆద్యాం విద్యోతమానస్మితరుచిరచితానల్పచంద్రప్రకాశాం పద్మాం పద్మాయతాక్షీం పదనలిననమత్పద్మసద్మాం నమామి || ౩ || శశ్వత్తస్యాః శ్రయేఽహం చరణసరసిజం శార్ఙ్గపాణేః పురంధ్ర్యాః స్తోకం యస్యాః…

Shiva Manasa Puja Stotram – శ్రీ శివ మానస పూజ

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Manasa Puja Stotram శ్రీ శివ మానస పూజ రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ | జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || ౧ || సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ | శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు || ౨ || ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం…

Ganesha Prabhava Stuti Telugu – శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

Ganesha Prabhava Stuti శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః ఓమిత్యాదౌ వేదవిదోయం ప్రవదంతి బ్రహ్మాద్యాయం లోకవిధానే ప్రణమంతి | యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౧ || గంగా గౌరీ శంకరసంతోషకవృత్తం గంధర్వాళీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ | యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశం తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౨ || గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ కార్యాణాం గంతాపారం సంసృతి సింధోర్యద్వేత్తా | గర్వగ్రంథేర్యః కిలభేత్తా గణరాజః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౩ || తణ్యేత్యుచ్చైర్వర్ణ జపాదౌ పూజార్థం యద్యంత్రాంతఃపశ్చిమకోణే…

1 2 3 18