Category

Narasimha swamy stotra

Runa Vimochana Narasimha Stotram in telugu – ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

Runa Vimochana Narasimha Stotram in Telugu ధ్యానం – వాగీసా యస్య వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి | యస్యాస్తే హృదయే సంవిత్ తం నృసింహమహం భజే || స్తోత్రం | దేవతా కార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౧ || లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౨ || ఆంత్రమాలాధరం శంఖచక్రాబ్జాయుధ ధారిణం | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి…

srinivasa Narasimha Stotram – శ్రీనివాస నృసింహ స్తోత్రం

srinivasa Narasimha Stotram అథ విబుధవిలాసినీషు విష్వ- -ఙ్మునిమభితః పరివార్య తస్థుషీషు | మదవిహృతివికత్థనప్రలాపా- -స్వవమతినిర్మితనైజచాపలాసు || ౧ || త్రిభువనముదముద్యతాసు కర్తుం మధుసహసాగతిసర్వనిర్వహాసు | మధురసభరితాఖిలాత్మభావా- -స్వగణితభీతిషు శాపతశ్శుకస్య || ౨ || అతివిమలమతిర్మహానుభావో మునిరపి శాంతమనా నిజాత్మగుప్త్యై | అఖిలభువనరక్షకస్య విష్ణోః స్తుతిమథ కర్తుమనా మనాగ్బభూవ || ౩ || శ్రియఃశ్రియం షడ్గుణపూరపూర్ణం శ్రీవత్సచిహ్నం పురుషం పురాణమ్ | శ్రీకంఠపూర్వామరబృందవంద్యం శ్రియఃపతిం తం శరణం ప్రపద్యే || ౪ || విభుం హృది స్వం భువనేశమీడ్యం నీళాశ్రయం నిర్మలచిత్తచింత్యమ్ | పరాత్పరం…

Prahlada Krutha Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం)- Telugu

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in English [** అధిక శ్లోకాః – నారద ఉవాచ – ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః | నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ ||   సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ | అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా ||   ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే | తాతప్రశమయోపేహి స్వపిత్రేకుపితం ప్రభుమ్ ||   తథేతి శనకై రాజన్మహాభాగవతోఽర్భకః | ఉపేత్య భువికాయేన ననామ విధృతాఞ్జలిః ||   స్వపాదమూలే పతితం తమర్భకం విలోక్య దేవః కృపయా పరిప్లుతః | ఉత్థాప్య తచ్ఛీర్ష్యణ్యదధాత్కరామ్బుజం కాలాహివిత్రస్తధియాం కృతాభయమ్…

Narasimha Gadyam – శ్రీ నృసింహ గద్య స్తుతిః

Narasimha Gadyam Telugu   దేవాః || భక్తిమాత్రప్రతీత నమస్తే నమస్తే | అఖిలమునిజననివహ విహితసవనకదనకర ఖరచపలచరితభయద బలవదసురపతికృత వివిధపరిభవభయచకిత నిజపదచలిత నిఖిలమఖముఖ విరహకృశతరజలజభవముఖ సకలసురవరనికర కారుణ్యావిష్కృత చండదివ్య నృసింహావతార స్ఫురితోదగ్రతారధ్వని-భిన్నాంబరతార నిజరణకరణ రభసచలిత రణదసురగణ పటుపటహ వికటరవపరిగత చటులభటరవరణిత పరిభవకర ధరణిధర కులిశఘట్టనోద్భూత ధ్వనిగంభీరాత్మగర్జిత నిర్జితఘనాఘన ఊర్జితవికటగర్జిత సృష్టఖలతర్జిత సద్గుణగణోర్జిత యోగిజనార్జిత సర్వమలవర్జిత లక్ష్మీఘనకుచతటనికటవిలుణ్ఠన విలగ్నకుంకుమ పంకశంకాకరారుణ మణికిరణానురంజిత విగతశశాకలంక శశాంకపూర్ణమండలవృత్త స్థూలధవల ముక్తామణివిఘట్టిత దివ్యమహాహార లలితదివ్యవిహార విహితదితిజప్రహార లీలాకృతజగద్విహార సంసృతిదుఃఖసమూహాపహార విహితదనుజాపహార యుగాన్తభువనాపహార అశేషప్రాణిగణవిహిత సుకృతదుష్కృత సుదీర్ఘదణ్డభ్రామిత బృహత్కాలచక్ర భ్రమణకృతిలబ్ధప్రారమ్భ స్థావరజంగమాత్మక…

Narasimha Shodasa Upachara Puja – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ షోడశోపచార పూజ

Lakshmi Narasimha Shodasa Upachara Puja (గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్వామినః ప్రీత్యర్థం పురుష సూక్త విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే | ప్రాణప్రతిష్ఠ – ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒: పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |…

Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – శ్రీ నృసింహ మంత్రరాజపద స్తోత్రం

Narasimha Mantra Raja Pada Stotram in Telugu పార్వత్యువాచ – మన్త్రాణాం పరమం మన్త్రం గుహ్యానాం గుహ్యమేవ చ | బ్రూహి మే నారసింహస్య తత్త్వం మన్త్రస్య దుర్లభమ్ || శంకర ఉవాచ – వృత్తోత్ఫుల్లవిశాలాక్షం విపక్షక్షయదీక్షితం | నినాదత్రస్తవిశ్వాణ్డం విష్ణుముగ్రం నమామ్యహమ్ || ౧ || సర్వైరవధ్యతాం ప్రాప్తం సబలౌఘం దితేస్సుతం | నఖాగ్రైశ్శకలీచక్రేయస్తం వీరం నమామ్యహమ్ || ౨ || పాదావష్టబ్ధపాతాళం మూర్ధాఽఽవిష్టత్రివిష్టపం | భుజప్రవిష్టాష్టదిశం మహావిష్ణుం నమామ్యహమ్ || ౩ || జ్యోతీంష్యర్కేన్దునక్షత్రజ్వలనాదీన్యనుక్రమాత్ | జ్వలన్తి తేజసా యస్య…

Narasimha Stotram 3 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౩

Narasimha Stotram శ్రీరమాకుచాగ్రభాసికుంకుమాంకితోరసం తాపనాంఘ్రిసారసం సదాదయాసుధారసమ్ | కుందశుభ్రశారదారవిందచంద్రసుందరం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౧ ||   పాపపాశమోచనం విరోచనేందులోచనం ఫాలలోచనాదిదేవసన్నుతం మహోన్నతమ్ | శేషతల్పశాయినం మనోరథప్రదాయినం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౨ ||   సంచరస్సటాజటాభిరున్నమేఖమండలం భైరవారవాటహాసవేరిదామిహ్రోదరమ్ | దీనలోకసారరం ధరాభరం జటాధరం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౩ ||   శాకినీపిశాచిఘోరఢాకినీభయంకరం బ్రహ్మరాక్షసవ్యథాక్షయంకరం శివంకరమ్ | దేవతాసుహృత్తమం దివాకరం సుధాకరం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౪ ||   మత్స్య కూర్మ క్రోడ నారసింహ వామనాకృతిం భార్గవం రఘూద్వహం ప్రలంభగర్పురాపహమ్ |…

Narasimha Ashtakam 2 – శ్రీ నృసింహాష్టకం ౨-lyrics

ధ్యాయామి నారసింహాఖ్యం బ్రహ్మవేదాన్తగోచరమ్ | భవాబ్ధితరణోపాయం శఙ్ఖచక్రధరం పదమ్ || నీళాం రమాం చ పరిభూయ కృపారసేన స్తంభే స్వశక్తిమనఘాం వినిధాయదేవ | ప్రహ్లాదరక్షణవిధాయపతీ కృపా తే శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ భక్తమ్ || ౧ || ఇన్ద్రాదిదేవ నికరస్య కిరీటకోటి ప్రత్యుప్తరత్నప్రతిబింబితపాదపద్మ | కల్పాన్తకాలఘనగర్జనతుల్యనాద శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ భక్తమ్ || ౨ || ప్రహ్లాద ఈడ్య ప్రళయార్కసమానవక్త్ర హుఙ్కారనిర్జితనిశాచరబృన్దనాథ | శ్రీనారదాదిమునిసఙ్ఘసుగీయమాన శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ భక్తమ్ || ౩ || రాత్రిఞ్చరాఽద్రిజఠరాత్పరిస్రంస్యమాన రక్తం నిపీయ పరికల్పితసాన్త్రమాల…

Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం-lyrics

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram సహస్రభాస్కరస్ఫురత్ప్రభాక్షదుర్నిరీక్షణం ప్రభగ్నకౄరకృద్ధిరణ్యకశ్యపోరురస్థలమ్ | అజస్తృజాండకర్పరప్రభగ్నరౌద్రగర్జనం ఉదగ్రనిగ్రహాగ్రహోగ్రవిగ్రహాకృతిం భజే || ౧ ||   స్వయంభుశంభుజంభజిత్ప్రముఖ్యదివ్యసంభ్రమం ద్విజృంభమధ్యదుత్కటోగ్రదైత్యకుంభకుంభినిన్ | అనర్గళాట్టహాసనిస్పృహాష్టదిగ్గజార్భటిన్ యుగాంతిమాంతమత్కృతాంతధిక్కృతాంతకం భజే || ౨ ||   జగజ్వలద్దహద్గ్రసత్ప్రహస్ఫురన్ముఖార్భటిం మహద్భయద్భవద్దహగ్రసల్లసత్కృతాకృతిమ్ | హిరణ్యకశ్యపోసహస్రసంహరత్సమర్థకృ- -న్ముహుర్ముహుర్ముహుర్గళధ్వనన్నృసింహ రక్ష మామ్ || ౩ ||   దరిద్రదేవి దుష్టి దృష్టి దుఃఖ దుర్భరం హరం నవగ్రహోగ్రవక్రదోషణాదివ్యాధి నిగ్రహమ్ | పరౌషధాదిమన్త్రయన్త్రతన్త్రకృత్రిమంహనం అకాలమృత్యుమృత్యుమృత్యుముగ్రమూర్తిణం భజే || ౪ ||   జయత్వవక్రవిక్రమక్రమక్రమక్రియాహరం స్ఫురత్సహస్రవిస్ఫులింగభాస్కరప్రభాగ్రసత్ | ధగద్ధగద్ధగల్లసన్మహద్భ్రమత్సుదర్శనో- న్మదేభభిత్స్వరూపభృద్భవత్కృపారసామృతమ్ || ౫ ||…

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (పాఠాంతరం:౨౫ శ్లోకాః)

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram in Telugu (గమనిక: శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (13 శ్లోకాలతో) మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.)   శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరంజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి- సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత | లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || సంసారదావదహనాకులభీకరోరు- జ్వాలావళీఖిరతిదగ్ధతనూరుహస్య | త్వత్పాదపద్మసరసీం శరణాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ || సంసారజాలపతితస్య జగన్నివాస…

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

అజోమేశదేవం రజోత్కర్షవద్భూ- -ద్రజోత్కర్షవద్భూద్రజోద్ధూతభేదమ్ | ద్విజాధీశభేదం రజోపాలహేతిం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౧ || హిరణ్యాక్షరక్షోవరేణ్యాగ్రజన్మ స్థిరక్రూరవక్షో హరప్రౌఢదక్షః | భృతశ్రీనఖాగ్రం పరశ్రీసుఖోగ్రం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౨ || నిజారంభశుంభద్భుజా స్తంభడంభ- -ద్దృఢాఙ్గ స్రవద్రక్తసంయుక్తభూతమ్ | నిజాఘావనోద్వేల లీలానుభూతం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౩ || వటుర్జన్యజాస్యం స్ఫుటాలోలధాటీ- సటాఝూట మృత్యుర్బహిర్గాన శౌర్యమ్ | ఘటోద్ధూతపద్భూద్ఘటస్తూయమానం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౪ || పినాక్యుత్తమాఙ్గం స్వనద్భఙ్గరఙ్గం ధ్రువాకాశరఙ్గం జనశ్రీపదాఙ్గమ్ | పినాకిన్య రాజప్రశస్తస్తరస్తం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౫ || ఇతి వేదశైలగతం…

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (13 Shlokas) – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (13 శ్లో.)

(గమనిక: శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (25 శ్లోకాలతో) మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.) శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరంజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి- సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత | లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే మారోగ్రభీకరమృగప్రవరార్దితస్య | ఆర్తస్య మత్సరనిదాఘనిపీడితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ || సంసారకూపమతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్పసమాకులస్య | దీనస్య దేవ కృపయా…

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మన్త్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్జ్వలమ్ | త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే || ౧ లక్ష్మీ చారుకుచద్వన్ద్వకుంకుమాంకితవక్షసే | నమో నృసింహనాథాయ సర్వమంగళమూర్తయే || ౨ ఉపాస్మహే నృసింహాఖ్యం బ్రహ్మ వేదాంతగోచరమ్ | భూయోల్లాసితసంసారచ్ఛేదహేతుం జగద్గురుమ్ || ౩ బ్రహ్మోవాచ | ఓం నమో…

Sri Narasimha Ashtakam – శ్రీ నృసింహాష్టకం

శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి- శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత| పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ || ౧ || పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల పతత్రివర-కేతో| భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాం పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ || ౨ || తుంగనఖ-పంక్తి-దలితాసుర-వరాసృక్ పంక-నవకుంకుమ-విపంకిల-మహోరః | పండితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే పంకజనిషణ్ణ నరసింహ నరసింహ || ౩ || మౌలిషు విభూషణమివామర వరాణాం యోగిహృదయేషు చ శిరస్సునిగమానామ్ | రాజదరవింద-రుచిరం పదయుగం తే దేహి మమ మూర్ధ్ని నరసింహ నరసింహ || ౪ ||…

Sri Ahobala Narasimha Stotram – శ్రీ అహోబల నృసింహ స్తోత్రం

లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం | గోక్షీరసార ఘనసారపటీరవర్ణం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౧ || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయమప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచనమాదిదేవం | అబ్జాముఖాబ్జమదలోలుపమత్తభృంగం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౨ || కోటీరకోటిఘటితోజ్జ్వలకాంతికాంతం కేయూరహారమణికుండలమండితాంగం | చూడాగ్రరంజితసుధాకరపూర్ణబింబం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౩ || వరాహవామననృసింహసుభాగ్యమీశం క్రీడావిలోలహృదయం విబుధేంద్రవంద్యం | హంసాత్మకం పరమహంసమనోవిహారం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౪ || మందాకినీజననహేతుపదారవిందం బృందారకాలయవినోదనముజ్జ్వలాంగం | మందారపుష్పతులసీరచితాంఘ్రిపద్మం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౫ || తారుణ్యకృష్ణతులసీదళధామరమ్యం ధాత్రీరమాభిరమణం మహనీయరూపం | మంత్రాధిరాజమథదానవమానభృంగం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౬ || ఇతి…

Shani Krutha Sri Narasimha Stuti- శ్రీ నరసింహ స్తుతి (శనైశ్చర కృతం)

శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ | సులభో భక్తియుక్తానాం దుర్దర్శో దుష్టచేతసామ్ | అనన్యగతికానాం చ ప్రభుర్భక్తైకవత్సలః || ౧ శనైశ్చరస్తత్ర నృసింహదేవ స్తుతిం చకారామల చిత్తవృతిః | ప్రణమ్య సాష్టాంగమశేషలోక కిరీట నీరాజిత పాదపద్మమ్ || ౨ || శ్రీ శనిరువాచ | యత్పాదపంకజరజః పరమాదరేణ సంసేవితం సకలకల్మషరాశినాశమ్ | కల్యాణకారకమశేషనిజానుగానాం స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౩ || సర్వత్ర చంచలతయా స్థితయా హి లక్ష్మ్యా బ్రహ్మాది వంద్యపదయా స్థిరయాన్యసేవి | పాదారవిందయుగళం పరమాదరేణ స త్వం నృసింహ…

Sri Narasimha Kavacham – శ్రీ నృసింహ కవచం

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా | సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్ | ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || ౨ || వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభమ్ | లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ || ౩ || చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితమ్ | సరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్ || ౪ || [*ఉరోజ*] తప్తకాంచనసంకాశం పీతనిర్మలవాసనమ్ | ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థస్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః || ౫ || విరాజితపదద్వంద్వం శంఖచక్రాదిహేతిభిః | గరుత్మతా సవినయం స్తూయమానం ముదాన్వితమ్ || ౬ || స్వహృత్కమలసంవాసం కృత్వా…

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీలక్ష్మీనృసింహహృదయ మహామంత్రస్య ప్రహ్లాద ఋషిః | శ్రీలక్ష్మీనృసింహో దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | మమేప్సితార్థసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం వజ్రనఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం మహారూపాయ మధ్యమాభ్యాం నమః | ఓం సర్వతోముఖాయ అనామికాభ్యాం నమః | ఓం భీషణాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం వీరాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | హృదయన్యాసః | ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ హృదయాయ నమః | ఓం వజ్రనఖాయ శిరసే స్వాహా | ఓం…

Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం నారసింహాయ నమః | ఓం మహాసింహాయ నమః | ఓం దివ్యసింహాయ నమః | ఓం మహాబలాయ నమః | ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం స్తంభజాయ నమః | ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః | ఓం రౌద్రాయ నమః | ౯ ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం యోగానందాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః | ఓం హరయే నమః | ఓం కోలాహలాయ నమః…

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః | ఉగ్రసింహో మహాదేవస్స్తంభజశ్చోగ్రలోచనః || ౧ || రౌద్రస్సర్వాద్భుతః శ్రీమాన్ యోగానందస్త్రివిక్రమః | హరిః కోలాహలశ్చక్రీ విజయో జయవర్ధనః || ౨ || పంచాననః పరబ్రహ్మ చాఽఘోరో ఘోరవిక్రమః | జ్వలన్ముఖో జ్వాలమాలీ మహాజ్వాలో మహాప్రభుః || ౩ || నిటిలాక్షస్సహస్రాక్షో దుర్నిరీక్షః ప్రతాపనః | మహాదంష్ట్రాయుధః ప్రాజ్ఞశ్చండకోపీ సదాశివః || ౪ || హిరణ్యకశిపుధ్వంసీ దైత్యదానవభంజనః | గుణభద్రో మహాభద్రో బలభద్రస్సుభద్రకః || ౫ || కరాళో వికరాళశ్చ వికర్తా సర్వకర్తృకః | శింశుమారస్త్రిలోకాత్మా ఈశస్సర్వేశ్వరో విభుః…

Sri Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం

బ్రహ్మోవాచ | నతోఽస్మ్యనన్తాయ దురన్తశక్తయే విచిత్రవీర్యాయ పవిత్రకర్మణే | విశ్వస్య సర్గస్థితిసంయమాన్గుణైః స్వలీలయా సన్దధతేఽవ్యయాత్మనే || ౧ || శ్రీరుద్ర ఉవాచ | కోపకాలో యుగాన్తస్తే హతోఽయమసురోఽల్పకః | తత్సుతం పాహ్యుపసృతం భక్తం తే భక్తవత్సల || ౨ || ఇన్ద్ర ఉవాచ | ప్రత్యానీతాః పరమ భవతా త్రాయతాం నః స్వభాగా దైత్యాక్రాన్తం హృదయకమలం త్వద్గృహం ప్రత్యబోధి | కాలగ్రస్తం కియదిదమహో నాథ శుశ్రూషతాం తే ముక్తిస్తేషాం న హి బహుమతా నారసింహాపరైః కిమ్ || ౩ || ఋషయ ఊచుః |…

Lakshmi Nrusimha pancharatnam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ పంచరత్నం

త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతం ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ || ౧ || శుక్తౌ రజతప్రతిభా జాతా కటకాద్యర్థసమర్థా చే- ద్దుఃఖమయీ తే సంసృతిరేషా నిర్వృతిదానే నిపుణా స్యాత్ | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ || ౨ || ఆకృతిసామ్యాచ్ఛాల్మలికుసుమే స్థలనలినత్వభ్రమమకరోః గంధరసావిహ కిము విద్యేతే విఫలం భ్రామ్యసి భృశవిరసేస్మిన్ | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ || ౩…

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీనృసింహ ద్వాదశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః లక్ష్మీనృసింహో దేవతా శ్రీనృసింహ ప్రీత్యర్థే వినియోగః | ధ్యానం | స్వభక్త పక్షపాతేన తద్విపక్ష విదారణమ్ | నృసింహమద్భుతం వందే పరమానంద విగ్రహమ్ || స్తోత్రం | ప్రథమం తు మహాజ్వాలో ద్వితీయం తూగ్రకేసరీ | తృతీయం వజ్రదంష్ట్రశ్చ చతుర్థం తు విశారదః || ౧ || పంచమం నారసింహశ్చ షష్ఠః కశ్యపమర్దనః | సప్తమో యాతుహంతా చ అష్టమో దేవవల్లభః || ౨ || నవ ప్రహ్లాదవరదో దశమోఽనంతహస్తకః | ఏకాదశో…

Sri Narasimha Stotram 2 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౨

కున్దేన్దుశఙ్ఖవర్ణః కృతయుగభగవాన్పద్మపుష్పప్రదాతా త్రేతాయాం కాఞ్చనాభిః పునరపి సమయే ద్వాపరే రక్తవర్ణః | శఙ్కో సమ్ప్రాప్తకాలే కలియుగసమయే నీలమేఘశ్చ నాభా ప్రద్యోతసృష్టికర్తా పరబలమదనః పాతు మాం నారసింహః || ౧ || నాసాగ్రం పీనగణ్డం పరబలమదనం బద్ధకేయురహారం వజ్రం దంష్ట్రాకరాలం పరిమితగణనః కోటిసూర్యాగ్నితేజః | గాంభీర్యం పిఙ్గలాక్షం భ్రుకిటతముఖం కేశకేశార్ధభాగం వన్దే భీమాట్టహాసం త్రిభువనజయః పాతు మాం నారసింహః || ౨ || పాదద్వన్ద్వం ధరిత్ర్యాం పటుతరవిపులం మేరుమధ్యాహ్నసేతుం నాభిం బ్రహ్మాణ్డసిన్ధో హృదయమభిముఖం భూతవిద్వాంసనేతః | ఆహుశ్చక్రం తస్య బాహుం కులిశనఖముఖం చన్ద్రసూర్యాగ్నినేత్రమ్ | వక్త్రం…