Kirata Varahi Stotram English

Devi stotra, English Nov 17, 2023

Kirata Varahi Stotram

Asya Sri Kiratha Varahi Stotra Mahamantrasya – Durvaso Bhagavan Rishih – Anushtup Chandah – Sri Kirathavarahi Mudrarupini Devta – Hum Beejam – Ram Shaktih – Kleem Vital – Mama Sarvashatrukshayarth Sri Kirathavarahhistotrajape kaldah |

Ugrarupam Mahadevi Shathrunasanatatparam |
Kruram Kiratavaraheem Vandeham Karyasiddhaye || 1 ||

Urdhvakesimugradharam Somasuryagnilochanam |
Lochanagnisfulingadyarbhasmitriktvajagatrayam || 3 ||

Urdhvakesimugradharam Somasuryagnilochanam |
Lochanagnisfulingadyarbhasmitriktvajagatrayam || 3 ||

Jagattrayam modayantimattahasairmuhurmuhuh |
Khadgam Cha Musalam Chaiva Passham Shonitapatrakam || 4 ||

Dadhatim panchashakhaih svaih swarnabharanbhushitam |
Gunjamalam Sankhamalam Nanaratnavibhushitam || 5 ||

Vairipatnikanthasutrachchedanakshurarupinim |
Krodhoddhatam prajahantru kshurike vasthitam sada || 6 ||

Jitarambhoryugalam ripusamharathandavim |
Rudrashaktim param vyktamishwarim paradevatam || 7 ||

Vibhajya kanthadamshtrabhyam pibantimasrujam ripoh |
Gajakantham yatha harih in gokanthamiva shardoo || 8 ||

Kapotayascha Varahi Patatyashanaya Ripau |
sarvashatrum cha shusyanti kampanti sarvavyadhayah || 9 ||

Vidhivishnushivendradya Mrityubheetiparayanah |
Evem Jagattryakshobhakarakakrodasamyutam || 10 ||

Sadhakanam purah sthitva pravadantim muhurmuhuh |
Pracharantim bhakshayami tapasadhakate ripoon || 11 ||

Thepi Yano Brahmajihva Satrumaranathatparam |
Tvagasrujmanmasmedosthimajjashuklani sarvada || 12 ||

Bhakshayantim bhaktashatro rachiratpranaharinim |
Evanvidham mahadevim yacheham shatrupaedam || 13 ||

Shatrunasanarupani Karmani Kuru Panchami |
sarvashatruvinasartha tvamaham saranam gatah || 14 ||

Tasmadavasyam Shatrunam Varahi Kuru Destruction |
Pathumichchami Varahi Devi Twam Ripukarmatah || 15 ||

Marayashu Mahadevi Tatkatham Thena Karmana |
Apadasatrubhutaya grhottha rajakascha yah || 16 ||

Nanavidhascha Varahi Sambhayasu continuously |
Shatrugramagrihandesanrashtranyapi cha sarvada || 17 ||

Uchchatayasu Varahi Vrikavatpramathasu Tan |
Amukamukasjnyamscha Shatrunam cha mutual || 18 ||

Vidveshaya Mahadevi Kurvantam May Purpose |
Yatha nasyanti ripavastatha vidveshanam kuru || 19 ||

Yasmin Kale Ripustambam Bhakshanaya Marpitham |
Idanimeva Varahi Bhunkshvedam Kalamrityuvat || 20 ||

Mam Drishtwa Ye Jana Nityam Vidveshanti Hasanti Cha |
Dooshyanti Cha Nindanti Varahyetan Pramaraya || 21 ||

Hantu Te Musalah Shatrun Asaneh Patanadiva |
Shatrudehan halam tikshnam karotu sakalarikitan || 22 ||

Hantu Gatrani Shatrunam Damshtra Varahi Te Shubhe |
Simhadanshtraih padanakhairhatva shatrun sudussahan || 23 ||

Padairnipedya Shatrunam Gatrani Mahisho Yatha |
Tanstadayanthi sringabhyam ripum nasaya medhuna || 24 ||

Kimuktairbahubhirvakyairachiracchathrunasanam |
Kuru Vashyam Kuru Kuru Varahi Bhaktavatsale || 25 ||

Etatkiratavarahyam stotramapannivaranam |
Marakam Sarvashatrunam Sarvabhishtaphalapradham || 26 ||

Trisandhyam pathate yastu stotrokta phalamashnute |
Musalenatha satrunshcha marayanti smaranti ye || 27 ||

Tarkshyarudham suvarnabham japettesham na samsayah |
Achiraddhastaram possible hastenakrishya deyate || 28 ||

Evam dhyayejapeddevimakarshanapalam Labhet |
Ashwarudham Raktavarnam Raktavastradyalankritam || 29 ||

Evem Dhyayezjapeddevim Janavashyamapnuyat |
Danshtradhritabhujam nityam pranavayum prayachhati || 30 ||

Durvasyam Samsmareddevim Bhulabham Yati Buddhiman |
Sakaleshtarthada Devi Sadhakastra Durlabhah || 31 ||

 

Iti Sri Kiratavarahi Stotram ||

Kirata Varahi Stotram in English

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *