Tag

Ganapathi Stava – శ్రీ గణపతి స్తవః

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

Ganapathi Stava శ్రీ గణపతి స్తవః ఋషిరువాచ- అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ | మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౨ || జగత్కారణం కారణజ్ఞానరూపం సురాదిం సుఖాదిం గుణేశం గణేశమ్ | జగద్వయాపినం విశ్వవంద్యం సురేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౩ || రజోయోగతో బ్రహ్మరూపం శ్రుతిజ్ఞం సదా కార్యసక్తం హృదాఽచింత్యరూపమ్ | జగత్కారణం సర్వవిద్యానిదానం…

Navagraha Mangala Sloka – (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౧ || చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౨ || భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ వృశ్చికమేషయోస్సు గురుశ్చార్కశ్శశీ సౌహృదః, జ్ఞోఽరిష్షట్త్రిఫలప్రదశ్చ వసుధాస్కందౌ క్రమాద్దేవతే భారద్వాజకులోద్వహోఽరుణరుచిః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౩ || సౌమ్యః పీత ఉదఙ్ముఖస్సమిదపామార్గో త్రిగోత్రోద్భవో బాణేశానదిశస్సుహృద్రవిసుతశ్శేషాస్సమాశ్శీతగోః, కన్యాయుగ్మపతిర్దశాష్టచతురష్షణ్ణేత్రగశ్శోభనో విష్ణుర్దేవ్యధిదేవతే మగధపః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౪ || జీవశ్చాంగిరగోత్రజోత్తరముఖో…

Andhaka Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Andhaka Krita Shiva Stuti నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని భూతాధిప ముచ్చరంతి || ౩ || నిశాచరాస్తూగ్రముపాచరంతి భవేతి పుణ్యాః పితరో నమస్తే | దాసోఽస్మి తుభ్యం…

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక-

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ || అగస్త్య ఉవాచ- హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల | త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ || రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా | ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ || తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే | కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ || కిమిదం కారణం బ్రూహి జ్ఞాతవ్యాంశోపి వా పునః |…

Rahu Kavacham in Telugu– శ్రీ రాహు కవచం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Kavacham అస్య శ్రీరాహుకవచస్తోత్ర మహామన్త్రస్య చంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  రాహుర్దేవతా  నీం బీజమ్  హ్రీం శక్తిః  కాం కీలకమ్ మమ రాహుగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్- రాహుం చతుర్భుజం చర్మశూలఖడ్గవరాంగినమ్ కృష్ణామ్బరధరం నీలం కృష్ణగన్ధానులేపనమ్ | గోమేధికవిభూషం చ విచిత్రమకుటం ఫణిమ్ కృష్ణసింహరథారూఢం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || ప్రణమామి సదా రాహుం సర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం భక్తానామభయప్రదమ్ || ౧ || కవచమ్ – నీలామ్బరః శిరః పాతు లలాటం లోకవన్దితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే…

Surya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Ashtottara Shatanama Stotram శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ || ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః || ౪ || ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః || ౫ || ఊర్జస్వలాయ…

Ganesha Prabhava Stuti Telugu – శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

Ganesha Prabhava Stuti శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః ఓమిత్యాదౌ వేదవిదోయం ప్రవదంతి బ్రహ్మాద్యాయం లోకవిధానే ప్రణమంతి | యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౧ || గంగా గౌరీ శంకరసంతోషకవృత్తం గంధర్వాళీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ | యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశం తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౨ || గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ కార్యాణాం గంతాపారం సంసృతి సింధోర్యద్వేత్తా | గర్వగ్రంథేర్యః కిలభేత్తా గణరాజః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౩ || తణ్యేత్యుచ్చైర్వర్ణ జపాదౌ పూజార్థం యద్యంత్రాంతఃపశ్చిమకోణే…

Trailokya Vijaya Vidya Mantra – త్రైలోక్యవిజయవిద్యా

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Trailokya Vijaya Vidya Mantra in telugu మహేశ్వర ఉవాచ – త్రైలోక్యవిజయాం వక్ష్యే సర్వయన్త్రవిమర్దినీమ్ || ౧ || ఓం హూం క్షూం హ్రూం ఓం నమో భగవతి దంష్ట్రణి భీమవక్త్రే మహోగ్రరూపే హిలి హిలి రక్తనేత్రే కిలి కిలి మహానిస్వనే కులు కులు ఓం విద్యుజ్జిహ్వే హులు హులు ఓం నిర్మాంసే కట కట గోనసాభరణే చిలి చిలి జీవమాలాధారిణి ద్రావయ ఓం మహారౌద్రీ సార్ధచర్మకృతాచ్ఛదే విజృంభ ఓం నృత్య అసిలతాధారిణి భృకుటికృతాపాఙ్గే విషమనేత్రకృతాననే వసామేదో విలిప్తగాత్రే కహ కహ ఓం…

Kalabhairava Ashtakam telugu – కాలభైరవాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Kalabhairava Ashtakam telugu దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరమ్ | నారదాదియోగిబృందవందితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౧ || భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం నీలకంఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ | కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౨ || శూలటంకపాశదండపాణిమాదికారణం శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయమ్ | భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౩ || భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం భక్తవత్సలం స్థిరం సమస్తలోకవిగ్రహమ్ | నిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకింకిణీలసత్కటిం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౪ || ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్ |…

Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠిక- Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Siva Sahasranama stotram in English శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||   పూర్వపీఠిక ||   వాసుదేవ ఉవాచ | తతః స ప్రయతో భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర | ప్రాంజలిః ప్రాహ విప్రర్షిర్నామసంగ్రహమాదితః || ౧ ||   ఉపమన్యురువాచ | బ్రహ్మప్రోక్తైః ఋషిప్రోక్తైర్వేదవేదాంగసంభవైః | సర్వలోకేషు విఖ్యాతం స్తుత్యం స్తోష్యామి నామభిః || ౨ ||   మహద్భిర్విహితైః సత్యైః సిద్ధైః సర్వార్థసాధకైః | ఋషిణా తండినా భక్త్యా కృతైర్వేదకృతాత్మనా ||…

Ashtalakshmi stotram in Telugu – అష్టలక్ష్మీస్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

  ఆదిలక్ష్మీ – సుమనసవందిత సుందరి మాధవి చంద్రసహోదరి హేమమయే మునిగణవందిత మోక్షప్రదాయిని మంజులభాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౧ ||   (శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >>)   ధాన్యలక్ష్మీ – అయి కలికల్మషనాశిని కామిని వైదికరూపిణి వేదమయే క్షీరసముద్భవ మంగళరూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రితపాదయుతే జయ జయ హే మధుసూదనకామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౨ ||…

Somasundara Ashtakam – శ్రీ సోమసుందరాష్టకమ్

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Somasundara Ashtakam Telugu ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ ||   జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౨ ||   అశ్వమేధాదియజ్ఞైశ్చ యస్సమారాధ్యతే ద్విజైః | దదాతి చ ఫలం తేషాం తం వందే సోమసుందరమ్ || ౩ ||   యం విదిత్వా బుధాస్సర్వే కర్మబంధవివర్జితాః | లభంతే పరమాం ముక్తిం తం వందే సోమసుందరమ్ ||…

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) – శ్రీ మనసా దేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (నాగభయ నివరణ స్తోత్రం)

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram ఓం నమో మనసాయై | జరత్కారుర్జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగినీ | వైష్ణవీ నాగభగినీ శైవీ నాగేశ్వరీ తథా || ౧ || జరత్కారుప్రియాస్తీకమాతా విషహరీతీ చ | మహాజ్ఞానయుతా చైవ సా దేవీ విశ్వపూజితా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య నాగభయం నాస్తి తస్య వంశోద్భవస్య చ || ౩ || నాగభీతే చ శయనే నాగగ్రస్తే చ మందిరే | నాగక్షతే నాగదుర్గే నాగవేష్టితవిగ్రహే ||…

Devi Khadgamala stotram Telugu – దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Devi Khadgamala stotram Telugu (గమనిక: దేవీ ఖడ్గమాలా నామావళీ కూడా ఉన్నది చూడండి.)   ప్రార్థన | హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రిణేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || ధ్యానమ్ | తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేన హస్తస్థితేనవై | అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి || ఆరక్తాభాం త్రినేత్రామరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యాం | హస్తాంభోజైస్సపాశాంకుశమదన ధనుస్సాయకైర్విస్ఫురంతీమ్ | ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాంగీం | ధ్యాయేదంభోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ్ || లమిత్యాది పంచ పూజాం కుర్యాత్, యథాశక్తి మూలమంత్రం జపేత్ |…

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti – శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (దేవదారువనస్థ ముని కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti in telugu ఋషయః ఊచుః – నమో దిగ్వాససే తుభ్యం కృతాంతాయ త్రిశూలినే | వికటాయ కరాళాయ కరాళవదనాయ చ || ౧ ||   అరూపాయ సురూపాయ విశ్వరూపాయ తే నమః | కటంకటాయ రుద్రాయ స్వాహాకారాయ వై నమః || ౨ ||   సర్వప్రణత దేహాయ స్వయం చ ప్రణతాత్మనే | నిత్యం నీలశిఖండాయ శ్రీకంఠాయ నమో నమః || ౩ ||   నీలకంఠాయ దేవాయ చితాభస్మాంగధారిణే | త్వం…

Chandra Ashtavimsathi nama stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టావింశతి నామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Chandra Ashtavimsathi nama stotram in telugu చంద్రస్య శృణు నామాని శుభదాని మహీపతే | యాని శృత్వా నరో దుఃఖాన్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౧ ||   సుధాకరో విధుః సోమో గ్లౌరబ్జః కుముదప్రియః | లోకప్రియః శుభ్రభానుశ్చంద్రమా రోహిణీపతిః || ౨ ||   శశీ హిమకరో రాజా ద్విజరాజో నిశాకరః | ఆత్రేయ ఇందుః శీతాంశురోషధీషః కళానిధిః || ౩ ||   జైవాతృకో రమాభ్రాతా క్షీరోదార్ణవసంభవః | నక్షత్రనాయకః శంభుశ్శిరశ్చూడామణిర్విభుః || ౪ ||   తాపహర్తా…

Matangi Stotram in Telugu – శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Matangi Stotram in Telugu ఈశ్వర ఉవాచ | ఆరాధ్య మాతశ్చరణాంబుజే తే బ్రహ్మాదయో విస్తృత కీర్తిమాయుః | అన్యే పరం వా విభవం మునీంద్రాః పరాం శ్రియం భక్తి పరేణ చాన్యే || ౧   నమామి దేవీం నవచంద్రమౌళే- ర్మాతంగినీ చంద్రకళావతంసాం | ఆమ్నాయప్రాప్తి ప్రతిపాదితార్థం ప్రబోధయంతీం ప్రియమాదరేణ || ౨ ||   వినమ్రదేవస్థిరమౌళిరత్నైః విరాజితం తే చరణారవిందం | అకృత్రిమాణం వచసాం విశుక్లాం పదాం పదం శిక్షితనూపురాభ్యామ్ || ౩ ||   కృతార్థయంతీం పదవీం పదాభ్యాం ఆస్ఫాలయంతీం…

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja – శ్రీ శివ స్తవరాజః (బాణేశ్వర కవచ సహితం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja (బ్రహ్మవైవర్త పురాణాంతర్గతం)   ఓం నమో మహాదేవాయ |   [– కవచం –] బాణాసుర ఉవాచ | మహేశ్వర మహాభాగ కవచం యత్ప్రకాశితమ్ | సంసారపావనం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౪౩ ||   మహేశ్వర ఉవాచ | శృణు వక్ష్యామి హే వత్స కవచం పరమాద్భుతమ్ | అహం తుభ్యం ప్రదాస్యామి గోపనీయం సుదుర్లభమ్ || ౪౪ ||   పురా దుర్వాససే దత్తం త్రైలోక్యవిజయాయ చ | మమైవేదం చ…

Chandra Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Chandra Ashtottara Shatanama Stotram శ్రీమాన్ శశధరశ్చంద్రో తారాధీశో నిశాకరః | సుధానిధిః సదారాధ్యః సత్పతిః సాధుపూజితః || ౧ ||   జితేంద్రియో జగద్యోనిః జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకః | వికర్తనానుజో వీరో విశ్వేశో విదుశాంపతిః || ౨ ||   దోషాకరో దుష్టదూరః పుష్టిమాన్ శిష్టపాలకః | అష్టమూర్తిప్రియోఽనంతకష్టదారుకుఠారకః || ౩ ||   స్వప్రకాశః ప్రకాశాత్మా ద్యుచరో దేవభోజనః | కళాధరః కాలహేతుః కామకృత్కామదాయకః || ౪ ||   మృత్యుసంహారకోఽమర్త్యో నిత్యానుష్ఠానదాయకః | క్షపాకరః క్షీణపాపః క్షయవృద్ధిసమన్వితః || ౫ ||…

Maheshwara pancharatna stotram – మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Maheshwara pancharatna stotram ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్ భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ ||   ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్ గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్ సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ || ౨ ||   ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్ పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యమ్ || ౩ ||   ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర…

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram – శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం-lyricsin Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ || ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ || ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందరరూప సురేశ శివ || ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవసేవిత కీర్తి శివ || ఉరగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ నరకవినాశ నటేశ శివ || ఊర్జితదాన వనాశ పరాత్పర ఆర్జితపాపవినాశ శివ || ఋగ్వేదశృతి మౌళి విభూషణ రవిచంద్రాగ్నిత్రినేత్ర శివ || ౠపనామాది ప్రపంచవిలక్షణ తాపనివారణ తత్త్వ శివ ||…

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram in telugu శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ ||   సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ ||   శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్ దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ ||   శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః || ౪ ||   ఉల్కాపాతజనిః శూలీ నిధిపః కృష్ణసర్పరాట్ విషజ్వలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాద్యసంప్రదః || ౫ ||   రవీందుభీకరశ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాలాస్యో…

Subrahmanya Pooja Vidhanam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పూజా విధానం-lyricsin Telugu

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వాంగం చూ. శ్రీ మహాగణపతి లఘు పూజ చూ. పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ప్రసాదేన సర్వోపశాంతి పూర్వక దీర్ఘాయురారోగ్య ధన కళత్ర పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధ్యర్థం స్థిరలక్ష్మీ కీర్తిలాభ శతృపరాజయాది సకలాభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజాం కరిష్యే || ధ్యానం – షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకం…

Swarna Akarshana Bhairava Stotram – శ్రీ స్వర్ణాకర్షణ భైరవ స్తోత్రం-lyricsin Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

ఓం అస్య శ్రీ స్వర్ణాఽకర్షణ భైరవ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ స్వర్ణాకర్షణ భైరవో దేవతా హ్రీం బీజం క్లీం శక్తిః సః కీలకం మమ దారిద్ర్య నాశార్థే పాఠే వినియొగః || ఋష్యాది న్యాసః | బ్రహ్మర్షయే నమః శిరసి | అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే | స్వర్ణాకర్షణ భైరవాయ నమః హృది | హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే | క్లీం శక్తయే నమః పాదయోః | సః కీలకాయ నమః నాభౌ | వినియొగాయ…

Lakshmi Gayatri Mantra Stuti – శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః-lyricsin Telugu

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

శ్రీర్లక్ష్మీ కల్యాణీ కమలా కమలాలయా పద్మా | మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకమ్ || ౧ || తత్సదోం శ్రీమితిపదైః చతుర్భిశ్చతురాగమైః | చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౨ || సచ్చిత్సుఖత్రయీమూర్తి సర్వపుణ్యఫలాత్మికా | సర్వేశమహిషీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౩ || విద్యా వేదాంతసిద్ధాంతవివేచనవిచారజా | విష్ణుస్వరూపిణీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౪ || తురీయాద్వైతవిజ్ఞానసిద్ధిసత్తాస్వరూపిణీ | సర్వతత్త్వమయీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౫ || వరదాభయదాంభోజధరపాణిచతుష్టయా | వాగీశజననీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౬ || రేచకైః పూరకైః…

1 2 3 10