Sri Siddhi Lakshmi Stotram – శ్రీ సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం అస్య శ్రీసిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్రస్య హిరణ్యగర్భ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సిద్ధిలక్ష్మీర్దేవతా మమ సమస్త దుఃఖక్లేశపీడాదారిద్ర్యవినాశార్థం సర్వలక్ష్మీప్రసన్నకరణార్థం మహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ దేవతాప్రీత్యర్థం చ సిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్రజపే వినియోగః |

కరన్యాసః |
ఓం సిద్ధిలక్ష్మీ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం విష్ణుహృదయే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం అమృతానందే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీం దైత్యమాలినీ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం తం తేజఃప్రకాశినీ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం బ్రాహ్మీ వైష్ణవీ మాహేశ్వరీ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః |
ఓం సిద్ధిలక్ష్మీ హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం వైష్ణవీ శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లీం అమృతానందే శిఖాయై వషట్ |
ఓం శ్రీం దైత్యమాలినీ కవచాయ హుమ్ |
ఓం తం తేజఃప్రకాశినీ నేత్రద్వయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం బ్రాహ్మీం వైష్ణవీం అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానమ్ |
బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం భద్రాం షడ్భుజాం చ చతుర్ముఖామ్
త్రినేత్రాం చ త్రిశూలాం చ పద్మచక్రగదాధరామ్ |
పీతాంబరధరాం దేవీం నానాలంకారభూషితామ్
తేజఃపుంజధరాం శ్రేష్ఠాం ధ్యాయేద్బాలకుమారికామ్ ||

స్తోత్రమ్ |
ఓంకారలక్ష్మీరూపేణ విష్ణోర్హృదయమవ్యయమ్ |
విష్ణుమానందమధ్యస్థం హ్రీంకారబీజరూపిణీ || ౧ ||

ఓం క్లీం అమృతానందభద్రే సద్య ఆనందదాయినీ |
ఓం శ్రీం దైత్యభక్షరదాం శక్తిమాలినీ శత్రుమర్దినీ || ౨ ||

తేజఃప్రకాశినీ దేవీ వరదా శుభకారిణీ |
బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ భద్రా కాలికా రక్తశాంభవీ || ౩ ||

ఆకారబ్రహ్మరూపేణ ఓంకారం విష్ణుమవ్యయమ్ |
సిద్ధిలక్ష్మి పరాలక్ష్మి లక్ష్యలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || ౪ ||

సూర్యకోటిప్రతీకాశం చంద్రకోటిసమప్రభమ్ |
తన్మధ్యే నికరే సూక్ష్మం బ్రహ్మరూపవ్యవస్థితమ్ || ౫ ||

ఓంకారపరమానందం క్రియతే సుఖసంపదా |
సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే || ౬ ||

ప్రథమే త్ర్యంబకా గౌరీ ద్వితీయే వైష్ణవీ తథా |
తృతీయే కమలా ప్రోక్తా చతుర్థే సురసుందరీ || ౭ ||

పంచమే విష్ణుపత్నీ చ షష్ఠే చ వైష్ణవీ తథా |
సప్తమే చ వరారోహా అష్టమే వరదాయినీ || ౮ ||

నవమే ఖడ్గత్రిశూలా దశమే దేవదేవతా |
ఏకాదశే సిద్ధిలక్ష్మీర్ద్వాదశే లలితాత్మికా || ౯ ||

ఏతత్ స్తోత్రం పఠంతస్త్వాం స్తువంతి భువి మానవాః |
సర్వోపద్రవముక్తాస్తే నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౦ ||

ఏకమాసం ద్విమాసం వా త్రిమాసం చ చతుర్థకమ్ |
పంచమాసం చ షణ్మాసం త్రికాలం యః పఠేన్నరః || ౧౧ ||

బ్రాహ్మణాః క్లేశతో దుఃఖదరిద్రా భయపీడితాః |
జన్మాంతరసహస్రేషు ముచ్యంతే సర్వక్లేశతః || ౧౨ ||

అలక్ష్మీర్లభతే లక్ష్మీమపుత్రః పుత్రముత్తమమ్ |
ధన్యం యశస్యమాయుష్యం వహ్నిచౌరభయేషు చ || ౧౩ ||

శాకినీభూతవేతాలసర్వవ్యాధినిపాతకే |
రాజద్వారే మహాఘోరే సంగ్రామే రిపుసంకటే || ౧౪ ||

సభాస్థానే శ్మశానే చ కారాగేహారిబంధనే |
అశేషభయసంప్రాప్తౌ సిద్ధిలక్ష్మీం జపేన్నరః || ౧౫ ||

ఈశ్వరేణ కృతం స్తోత్రం ప్రాణినాం హితకారణమ్ |
స్తువంతి బ్రాహ్మణా నిత్యం దారిద్ర్యం న చ వర్ధతే || ౧౬ ||

యా శ్రీః పద్మవనే కదంబశిఖరే రాజగృహే కుంజరే
శ్వేతే చాశ్వయుతే వృషే చ యుగలే యజ్ఞే చ యూపస్థితే |
శంఖే దేవకులే నరేంద్రభవనే గంగాతటే గోకులే
సా శ్రీస్తిష్ఠతు సర్వదా మమ గృహే భూయాత్సదా నిశ్చలా ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఈశ్వరవిష్ణుసంవాదే దారిద్ర్యనాశనం సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *