Sri Shiva Stuti (Narayanacharya Kritam) – శ్రీ శివ స్తుతిః (నారాయణాచార్య కృతం)-lyricsin Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫుటితహారకశ్రీజటం
శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ |
తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమ-
త్కదా ను శితికణ్ఠ తే వపురవేక్షతే వీక్షణమ్ || ౧ ||

త్రిలోచన విలోచనే లసతి తే లలామాయితే
స్మరో నియమఘస్మరో నియమినామభూద్భస్మసాత్ |
స్వభక్తిలతయా వశీకృతపతీ సతీయం సతీ
స్వభక్తవశతో భవానపి వశీ ప్రసీద ప్రభో || ౨ ||

మహేశ మహితోఽసి తత్పురుష పూరుషాగ్ర్యో భవా-
నఘోరరిపుఘోర తేఽనవమ వామదేవాఞ్జలిః |
నమస్సపది జాత తే త్వమితి పఞ్చరూపోచిత-
ప్రపఞ్చచయపఞ్చవృన్మమ మనస్తమస్తాడయ || ౩ ||

రసాఘనరసానలానిలవియద్వివస్వద్విధు-
ప్రయష్టృషు నివిష్టమిత్యజ భజామి మూర్త్యష్టకమ్ |
ప్రశాన్తముత భీషణం భువనమోహనం చేత్యహో
వపూంషి గుణభూషితేహమహమాత్మనోఽహం భిదే || ౪ ||

విముక్తిపరమాధ్వనాం తవ షడధ్వనామాస్పదం
పదం నిగమవేదినో జగతి వామదేవాదయః |
కథఞ్చిదుపశిక్షితా భగవతైవ సంవిద్రతే
వయం తు విరలాన్తరాః కథముమేశ తన్మన్మహే || ౫ ||

కఠోరితకుఠారయా లలితశూలయా వాహయా
రణడ్డమరుణా స్ఫురద్ధరిణయా సఖట్వాఙ్గయా |
చలాభిరచలాభిరప్యగణితాభిరున్మృత్యత-
శ్చతుర్దశ జగన్తి తే జయజయేత్యయుర్విస్మయమ్ || ౬ ||

పురా త్రిపురరన్ధనం వివిధదైత్యవిధ్వంసనం
పరాక్రమపరమ్పరా అపి పరా న తే విస్మయః |
అమర్షిబలహర్షితక్షుభితవృత్తనేత్రోజ్జ్వల-
జ్జ్వలజ్జ్వలనహేలయా శలభితం హి లోకత్రయమ్ || ౭ ||

సహస్రనయనో గుహస్సహసహస్రరశ్మిర్విధుః
బృహస్పతిరుతాప్పతిస్ససురసిద్ధవిద్యాధరాః |
భవత్పదపరాయణాశ్శ్రియమిమాం యయుః ప్రార్థితాం
భవాన్ సురతరుర్భృశం శివ శివాం శివావల్లభామ్ || ౮ ||

తవ ప్రియతమాదతిప్రియతమం సదైవాన్తరం
పయస్యుపహితం ఘృతం స్వయమివ శ్రియో వల్లభమ్ |
విబుద్ధ్య లఘుబుద్ధయస్స్వపరపక్షలక్ష్యాయితం
పఠన్తి హి లుఠన్తి తే శఠహృదశ్శుచా శుణ్ఠితాః || ౯ ||

నివాసనిలయాచితా తవ శిరస్తతిర్మాలికా
కపాలమపి తే కరే త్వమశివోఽస్యనన్తర్ధియామ్ |
తథాపి భవతః పదం శివశివేత్యదో జల్పతా-
మకిఞ్చన న కిఞ్చన వృజినమస్తి భస్మీ భవేత్ || ౧౦ ||

త్వమేవ కిల కామధుక్సకలకామమాపూరయన్
సదా త్రినయనో భవాన్వహసి చాత్రినేత్రోద్భవమ్ |
విషం విషధరాన్దధత్పిబసి తేన చానన్దవా-
న్నిరుద్ధచరితోచితా జగదధీశ తే భిక్షుతా || ౧౧ ||

నమః శివశివా శివాశివ శివార్థ కృన్తాశివం
నమో హరహరా హరాహర హరాన్తరీం మే దృశమ్ |
నమో భవభవా భవప్రభవభూతయే మే భవా-
న్నమో మృడ నమో నమో నమ ఉమేశ తుభ్యం నమః || ౧౨ ||

సతాం శ్రవణపద్ధతిం సరతు సన్నతోక్తేత్యసౌ
శివస్య కరుణాఙ్కురాత్ప్రతికృతాత్మదా సోచితా |
ఇతి ప్రథితమానసో వ్యథిత నామ నారాయణః
శివస్తుతిమిమాం శివాం లికుచిసూరిసూనుస్సుధీః || ౧౩ ||

ఇతి శ్రీలికుచిసూరిసూను నారాయణాచార్యవిరచితా శ్రీ శివస్తుతిః |

మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *