Tag

kritam)

Sri Shiva Stuti (Narayanacharya Kritam) – శ్రీ శివ స్తుతిః (నారాయణాచార్య కృతం)-lyricsin Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫుటితహారకశ్రీజటం శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ | తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమ- త్కదా ను శితికణ్ఠ తే వపురవేక్షతే వీక్షణమ్ || ౧ || త్రిలోచన విలోచనే లసతి తే లలామాయితే స్మరో నియమఘస్మరో నియమినామభూద్భస్మసాత్ | స్వభక్తిలతయా వశీకృతపతీ సతీయం సతీ స్వభక్తవశతో భవానపి వశీ ప్రసీద ప్రభో || ౨ || మహేశ మహితోఽసి తత్పురుష పూరుషాగ్ర్యో భవా- నఘోరరిపుఘోర తేఽనవమ వామదేవాఞ్జలిః | నమస్సపది జాత తే త్వమితి పఞ్చరూపోచిత- ప్రపఞ్చచయపఞ్చవృన్మమ మనస్తమస్తాడయ || ౩ || రసాఘనరసానలానిలవియద్వివస్వద్విధు- ప్రయష్టృషు నివిష్టమిత్యజ…

Sri Saraswati Stotram (Agastya Kritam) – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం (అగస్త్య కృతం)

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || ౧ || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభైరక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాఽసమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || ౨ || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా | విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || ౩ || సరస్వతీ…

Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam) – శ్రీ వేంకటేశ్వర శరణాగతి స్తోత్రం (సప్తర్షి కృతం)

Sri Venkateswara Saranagathi Stotram in telugu శేషాచలం సమాసాద్య కశ్యపాద్యా మహర్షయః | వేంకటేశం రమానాథం శరణం ప్రాపురంజసా || ౧ || కలిసంతారకం ముఖ్యం స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః | సప్తర్షివాక్ప్రసాదేన విష్ణుస్తస్మై ప్రసీదతి || ౨ || కశ్యప ఉవాచ – కాదిహ్రీమంతవిద్యాయాః ప్రాప్యైవ పరదేవతా | కలౌ శ్రీవేంకటేశాఖ్యా తామహం శరణం భజే || ౩ || అత్రిరువాచ – అకారాది క్షకారాంత వర్ణైర్యః ప్రతిపాద్యతే | కలౌ స వేంకటేశాఖ్యశ్శరణం మే ఉమాపతిః || ౪ || భరద్వాజ ఉవాచ…

Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం (యాజ్ఞ్యవల్క్య కృతం)

నారాయణ ఉవాచ | వాగ్దేవతాయాః స్తవనం శ్రూయతాం సర్వకామదమ్ | మహామునిర్యాజ్ఞవల్క్యో యేన తుష్టావ తాం పురా || ౧ || గురుశాపాచ్చ స మునిర్హతవిద్యో బభూవ హ | తదా జగామ దుఃఖార్తో రవిస్థానం చ పుణ్యదమ్ || ౨ || సంప్రాప్యతపసా సూర్యం కోణార్కే దృష్టిగోచరే | తుష్టావ సూర్యం శోకేన రురోద చ పునః పునః || ౩ || సూర్యస్తం పాఠయామాస వేదవేదాఙ్గమీశ్వరః | ఉవాచ స్తుహి వాగ్దేవీం భక్త్యా చ స్మృతిహేతవే || ౪ || తమిత్యుక్త్వా…

Runa Mukthi Ganesha stotram – (Shukracharya Kritam)

Ganesha Stotras, Stotram Jun 19, 2023

 శ్రీ ఋణముక్తి గణేశ స్తోత్రం (శుక్రాచార్య కృతం)   అస్య శ్రీ ఋణమోచన మహాగణపతి స్తోత్రమంత్రస్య, భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషిః, ఋణమోచన మహాగణపతిర్దేవతా, మమ ఋణమోచనార్తే జపే వినియోగః | ఋష్యాదిన్యాసః – భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషయే నమః శిరసి, ఋణమోచనగణపతి దేవతాయై నమః హృది, మమ ఋణమోచనార్థే జపే వినియోగాయ నమః అంజలౌ | స్తోత్రం – ఓం స్మరామి దేవదేవేశం వక్రతుండం మహాబలమ్ | షడక్షరం కృపాసిన్ధుం నమామి ఋణముక్తయే || ౧ || […]