Sri Gayatri Sahasranama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

 

నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద |
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ || ౧ ||

సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే |
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనమ్ || ౨ ||

బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనమ్ |
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన || ౩ ||

వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః |
శ్రీనారాయణ ఉవాచ –
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ || ౪ ||

శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకమ్ |
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనమ్ || ౫ ||

సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే |
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || ౬ ||

ఛన్దోఽనుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా |
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః || ౭ ||

అఙ్గన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః |
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై || ౮ ||

ధ్యానమ్ –
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తాం త్రినీత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమామ్ |
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుణ్డాంబుజాం
పద్మాక్షీం చ వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే || ౯ ||

అచిన్త్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ |
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా || ౧౦ ||

అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమణ్డలసంస్థితా |
అజరాజాపరాధర్మా అక్షసూత్రధరాధరా || ౧౧ ||

అకారాదిక్షకారాన్తాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ |
అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాప్యఞ్జనాద్రినివాసినీ || ౧౨ ||

అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిన్దనిభేక్షణా |
అన్తర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాన్తరాత్మికా || ౧౩ ||

అజా చాజముఖావాసాప్యరవిన్దనిభాననా |
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమణ్డలమర్దినీ || ౧౪ ||

అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యన్త్యజార్చితా |
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా || ౧౫ ||

ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా |
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ || ౧౬ ||

ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా |
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాన్తనివాసినీ || ౧౭ ||

ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాన్తరాకాశరూపిణీ |
ఆదిత్యమణ్డలగతా చాన్తరధ్వాన్తనాశినీ || ౧౮ ||

ఇన్దిరా చేష్టదా చేష్టా చేన్దీవరనిభేక్షణా |
ఇరావతీ చేన్ద్రపదా చేన్ద్రాణీ చేన్దురూపిణీ || ౧౯ ||

ఇక్షుకోదణ్డసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ |
ఇన్ద్రనీలసమాకారా చేడాపిఙ్గలరూపిణీ || ౨౦ ||

ఇన్ద్రాక్షీచేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా |
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా || ౨౧ ||

ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా |
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ || ౨౨ ||

ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రన్థదాయినీ |
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా || ౨౩ ||

ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమణ్డలచారిణీ |
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋజుప్రదా || ౨౪ ||

ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ |
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ || ౨౫ ||

ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా |
ఐన్ద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా || ౨౬ ||

ఓంకారా హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ |
ఔర్వా హ్యౌషధసమ్పన్నా ఔపాసనఫలప్రదా || ౨౭ ||

అణ్డమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ |
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసున్దరీ || ౨౮ ||

కమలా కామినీ కాన్తా కామదా కాలకణ్ఠినీ |
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ || ౨౯ ||

కల్యాణీ కుణ్డలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ |
కురువిన్దదలాకారా కుణ్డలీ కుముదాలయా || ౩౦ ||

కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ |
కమనీయగుణా కాన్తిః కలాధారా కుముద్వతీ || ౩౧ ||

కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభఞ్జినీ |
కౌమారీ కరుణాపాఙ్గీ కకువన్తా కరిప్రియా || ౩౨ ||

కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా |
కాలిన్దీ కాలికా కాఞ్చీ కలశోద్భవసంస్తుతా || ౩౩ ||

కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ |
కుమారీ కుణ్డనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా || ౩౪ ||

కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా |
కమణ్డలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ || ౩౫ ||

కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమఙ్గలా |
కస్తూరీతిలకా కమ్ప్రా కరీన్ద్రగమనా కుహూః || ౩౬ ||

కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా |
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా || ౩౭ ||

ఖడ్గఖేటధరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా |
ఖట్వాఙ్గధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా || ౩౮ ||

ఖలఘ్నీ ఖణ్డితజరా ఖణ్డాఖ్యానప్రదాయినీ |
ఖణ్డేన్దుతిలకా గఙ్గా గణేశగుహపూజితా || ౩౯ ||

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *