Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 1 – మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) -1in Telugu in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

[ ప్రథమ భాగం – ద్వితీయ భాగంతృతీయ భాగం ]

(శ్రీదేవీభాగవతం ద్వాదశ స్కంధం దశమోఽధ్యాయః)

వ్యాస ఉవాచ –
బ్రహ్మలోకాదూర్ధ్వభాగే సర్వలోకోఽస్తి యః శ్రుతః |
మణిద్వీపః స ఏవాస్తి యత్ర దేవీ విరాజతే || ౧ ||

సర్వస్మాదధికో యస్మాత్సర్వలోకస్తతః స్మృతః |
పురా పరాంబయైవాయం కల్పితో మనసేచ్ఛయా || ౨ ||

సర్వాదౌ నిజవాసార్థం ప్రకృత్యా మూలభూతయా |
కైలాసాదధికో లోకో వైకుంఠాదపి చోత్తమః || ౩ ||

గోలోకాదపి సర్వస్మాత్సర్వలోకోఽధికః స్మృతః |
నైతత్సమం త్రిలోక్యాం తు సుందరం విద్యతే క్వచిత్ || ౪ ||

ఛత్రీభూతం త్రిజగతో భవసంతాపనాశకమ్ |
ఛాయాభూతం తదేవాస్తి బ్రహ్మాండానాం తు సత్తమ || ౫ ||

బహుయోజనవిస్తీర్ణో గంభీరస్తావదేవ హి |
మణిద్వీపస్య పరితో వర్తతే తు సుధోదధిః || ౬ ||

మరుత్సంఘట్టనోత్కీర్ణతరంగ శతసంకులః |
రత్నాచ్ఛవాలుకాయుక్తో ఝషశంఖసమాకులః || ౭ ||

వీచిసంఘర్షసంజాతలహరీకణశీతలః |
నానాధ్వజసమాయుక్తా నానాపోతగతాగతైః || ౮ ||

విరాజమానః పరితస్తీరరత్నద్రుమో మహాన్ |
తదుత్తరమయోధాతునిర్మితో గగనే తతః || ౯ ||

సప్తయోజనవిస్తీర్ణః ప్రాకారో వర్తతే మహాన్ |
నానాశస్త్రప్రహరణా నానాయుద్ధవిశారదాః || ౧౦ ||

రక్షకా నివసంత్యత్ర మోదమానాః సమంతతః |
చతుర్ద్వారసమాయుక్తో ద్వారపాలశతాన్వితః || ౧౧ ||

నానాగణైః పరివృతో దేవీభక్తియుతైర్నృప |
దర్శనార్థం సమాయాంతి యే దేవా జగదీశితుః || ౧౨ ||

తేషాం గణా వసంత్యత్ర వాహనాని చ తత్ర హి |
విమానశతసంఘర్షఘంటాస్వనసమాకులః || ౧౩ ||

హయహేషాఖురాఘాతబధిరీకృతదింముఖః |
గణైః కిలకిలారావైర్వేత్రహస్తైశ్చ తాడితాః || ౧౪ ||

సేవకా దేవసంగానాం భ్రాజంతే తత్ర భూమిప |
తస్మింకోలాహలే రాజన్నశబ్దః కేనచిత్క్వచిత్ || ౧౫ ||

కస్యచిచ్ఛ్రూయతేఽత్యంతం నానాధ్వనిసమాకులే |
పదే పదే మిష్టవారిపరిపూర్ణసరాన్సి చ || ౧౬ ||

వాటికా వివిధా రాజన్ రత్నద్రుమవిరాజితాః |
తదుత్తరం మహాసారధాతునిర్మితమండలః || ౧౭ ||

సాలోఽపరో మహానస్తి గగనస్పర్శి యచ్ఛిరః |
తేజసా స్యాచ్ఛతగుణః పూర్వసాలాదయం పరః || ౧౮ ||

గోపురద్వారసహితో బహువృక్షసమన్వితః |
యా వృక్షజాతయః సంతి సర్వాస్తాస్తత్ర సంతి చ || ౧౯ ||

నిరంతరం పుష్పయుతాః సదా ఫలసమన్వితాః |
నవపల్లవసంయుక్తాః పరసౌరభసంకులాః || ౨౦ ||

పనసా బకులా లోధ్రాః కర్ణికారాశ్చ శింశపాః |
దేవదారుకాంచనారా ఆమ్రాశ్చైవ సుమేరవః || ౨౧ ||

లికుచా హింగులాశ్చైలా లవంగాః కట్ఫలాస్తథా |
పాటలా ముచుకుందాశ్చ ఫలిన్యో జఘనేఫలాః || ౨౨ ||

తాలాస్తమాలాః సాలాశ్చ కంకోలా నాగభద్రకాః |
పున్నాగాః పీలవః సాల్వకా వై కర్పూరశాఖినః || ౨౩ ||

అశ్వకర్ణా హస్తికర్ణాస్తాలపర్ణాశ్చ దాడిమాః |
గణికా బంధుజీవాశ్చ జంబీరాశ్చ కురండకాః || ౨౪ ||

చాంపేయా బంధుజీవాశ్చ తథా వై కనకద్రుమాః |
కాలాగురుద్రుమాశ్చైవ తథా చందనపాదపాః || ౨౫ ||

ఖర్జూరా యూథికాస్తాలపర్ణ్యశ్చైవ తథేక్షవః |
క్షీరవృక్షాశ్చ ఖదిరాశ్చించాభల్లాతకాస్తథా || ౨౬ ||

రుచకాః కుటజా వృక్షా బిల్వవృక్షాస్తథైవ చ |
తులసీనాం వనాన్యేవం మల్లికానాం తథైవ చ || ౨౭ ||

ఇత్యాదితరుజాతీనాం వనాన్యుపవనాని చ |
నానావాపీశతైర్యుక్తాన్యేవం సంతి ధరాధిప || ౨౮ ||

కోకిలారావసంయుక్తా గున్జద్భ్రమరభూషితాః |
నిర్యాసస్రావిణః సర్వే స్నిగ్ధచ్ఛాయాస్తరూత్తమాః || ౨౯ ||

నానాఋతుభవా వృక్షా నానాపక్షిసమాకులాః |
నానారసస్రావిణీభిర్నదీభిరతిశోభితాః || ౩౦ ||

పారావతశుకవ్రాతసారికాపక్షమారుతైః |
హంసపక్షసముద్భూత వాతవ్రాతైశ్చలద్ద్రుమమ్ || ౩౧ ||

సుగంధగ్రాహిపవనపూరితం తద్వనోత్తమమ్ |
సహితం హరిణీయూథైర్ధావమానైరితస్తతః || ౩౨ ||

నృత్యద్బర్హికదంబస్య కేకారావైః సుఖప్రదైః |
నాదితం తద్వనం దివ్యం మధుస్రావి సమంతతః || ౩౩ ||

కాంస్యసాలాదుత్తరే తు తామ్రసాలః ప్రకీర్తితః |
చతురస్రసమాకార ఉన్నత్యా సప్తయోజనః || ౩౪ ||

ద్వయోస్తు సాలయోర్మధ్యే సంప్రోక్తా కల్పవాటికా |
యేషాం తరూణాం పుష్పాణి కాంచనాభాని భూమిప || ౩౫ ||

పత్రాణి కాంచనాభాని రత్నబీజఫలాని చ |
దశయోజనగంధో హి ప్రసర్పతి సమంతతః || ౩౬ ||

తద్వనం రక్షితం రాజన్వసంతేనర్తునానిశమ్ |
పుష్పసింహాసనాసీనః పుష్పచ్ఛత్రవిరాజితః || ౩౭ ||

పుష్పభూషాభూషితశ్చ పుష్పాసవవిఘూర్ణితః |
మధుశ్రీర్మాధవశ్రీశ్చ ద్వే భార్యే తస్య సమ్మతే || ౩౮ ||

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *