Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja

ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయే”త్ ||

 

శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ |
గఙ్గాధరం దశభుజగ్ం సర్వాభరణభూషితమ్ ||

 

నీలగ్రీవగ్ం శశాఙ్క చిహ్నం నాగయజ్ఞోపవీతినం |
నాగాభరణభూషితం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం ||

 

కమణ్డల్వక్షసూత్రధరమభయవరకరగ్ం శూలహస్తం |
జ్వలన్తం కపిలజటినగ్ం శిఖాముద్యోతధారిణమ్ ||

 

వృషస్కన్ధసమారూఢముమాదేహార్ధధారిణమ్ |
అమృతేనాప్లుతం హృష్టం దివ్యభోగసమన్వితమ్ ||

 

దిగ్దేవతాసమాయుక్తం సురాసురనమస్కృతమ్ |
నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువమక్షరమవ్యయమ్ ||

 

సర్వవ్యాపినమీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజస్సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ||

 

అథాత్మని దేవతాస్స్థాపయే”త్ |

 

ఓం ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు | పాదయోర్విష్ణుస్తిష్ఠతు |
హస్తయోర్హరస్తిష్ఠతు | బాహ్వోరిన్ద్రస్తిష్ఠతు |
జఠరే అగ్నిస్తిష్ఠతు | హృదయే శివస్తిష్ఠతు |
కణ్ఠే వసవస్తిష్ఠన్తు | వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు |
నాసికయోర్వాయుస్తిష్ఠతు | నయనయోశ్చన్ద్రాదిత్యౌ తిష్ఠేతామ్ |
కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్ఠేతామ్ |
లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠన్తు | మూర్ధ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠన్తు |
శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు | శిఖాయాం వామదేవస్తిష్ఠతు |
పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు | పురతశ్శూలీ తిష్ఠతు |
పార్శ్వయోశ్శివాశంకరౌ తిష్ఠేతామ్ |
సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు |
తతో బహిస్సర్వతోఽగ్నిర్జ్వాలామాలాః పరివృతాస్తిష్ఠన్తు |
సర్వేష్వఙ్గేషు సర్వాదేవతా యథాస్థానం తిష్ఠన్తు |
మాగ్ం రక్షన్తు యజమానగ్ం రక్షన్తు ||

 

ఓం అ॒గ్నిర్మే॑ వా॒చి శ్రి॒తః |
వాగ్ధృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

వా॒యుర్మే” ప్రా॒ణే శ్రి॒తః |
ప్రా॒ణో హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

సూర్యో॑ మే॒ చక్షు॑షి శ్రి॒తః |
చక్షు॒ర్హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

చ॒న్ద్రమా॑ మే॒ మన॑సి శ్రి॒తః |
మనో॒ హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

దిశో॑ మే॒ శ్రోత్రే” శ్రి॒తాః |
శ్రోత్ర॒గ్॒o హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

ఆపో॑ మే॒ రేత॑సి శ్రి॒తాః |
రేతో॒ హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

పృ॒థి॒వీ మే॒ శరీ॑రే శ్రి॒తా |
శరీ॑ర॒గ్॒o హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

ఓ॒ష॒ధి॒వ॒న॒స్ప॒తయో॑ మే॒ లోమ॑సు శ్రి॒తాః |
లోమా॑ని॒ హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

ఇన్ద్రో॑ మే॒ బలే” శ్రి॒తః |
బల॒గ్॒o హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

ప॒ర్జన్యో॑ మే మూ॒ర్ధ్ని శ్రి॒తః |
మూ॒ర్ధా హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

ఈశా॑నో మే మ॒న్యౌ శ్రి॒తః |
మ॒న్యుర్హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

ఆ॒త్మా మ॑ ఆ॒త్మని॑ శ్రి॒తః |
ఆ॒త్మా హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |
అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

 

పున॑ర్మ ఆ॒త్మా పున॒రాయు॒రాగా”త్ |
పున॑: ప్రా॒ణః పున॒రాకూ॑త॒మాగా”త్ |

 

వై॒శ్వా॒న॒రో ర॒శ్మిభి॑ర్వావృధా॒నః |
అ॒న్తస్తి॑ష్ఠత్వ॒మృత॑స్య గో॒పాః ||

 

(ఏవం యథాలిఙ్గమఙ్గాని సంమృజ్య దేవమాత్మానం చ ప్రత్యారాధయే”త్|)

 

 

౨౧) షోడశోపచార పూజా

 

ఆరాధితో మనుష్యైస్త్వం శుద్ధైర్దేవాసురాదిభిః |
ఆరాధయామి భక్త్యా త్వాం మాం గృహాణ మహేశ్వర ||
ఆ త్వా॑ వహన్తు॒ హర॑య॒స్సచే॑తసశ్శ్వే॒తైరశ్వై”స్స॒హ కే॑తు॒మద్భి॑: |
వాతా॑ జిరై॒ర్బల॑వద్భి॒ర్మనో॑జవై॒రాయా॑హి శీ॒ఘ్రం మమ॑ హ॒వ్యాయ॑ శ॒ర్వోమ్ ||
ఈశానమావాహయామి ||

 

మణ్డలాన్తరగతం హిరణ్మయం భ్రాజమానవపుషం శుచిస్మితమ్ |
చణ్డదీధితిమఖణ్డవిగ్రహం చిన్తయేన్మునిసహస్రసేవితమ్ ||
శఙ్కరస్య చరితా కథామృతం చన్ద్రశేఖరగుణానుకీర్తనమ్ |
నీలకణ్ఠ తవ పాదసేవనం సంభవన్తు మమ జన్మజన్మని ||

 

స్వామిన్ సర్వ జగన్నాథ యావత్పూజాఽవసానకమ్ |
తావత్త్వం ప్రీతి భావేన లిఙ్గేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు |

 

ఆవాహితో భవ | స్థాపితో భవ | సమ్ముఖో భవ |
సన్నిహితో భవ | సన్నిరుద్ధో భవ | అవకుణ్ఠితో భవ |
ప్రసీద ప్రసీద |

 

ఓం నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమ॑: |
నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమ॑: |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | ఆవాహనం సమర్పయామి |

 

ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నమ్ |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ ||
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | రత్న సింహాసనం సమర్పయామి ||

 

స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యో జా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | పాద్యం సమర్పయామి |

 

భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

 

భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | ఆచమనీయం సమర్పయామి |

 

ఓం వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమ॑: |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | స్నానం సమర్పయామి |

 

ఓం జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | వస్త్రం సమర్పయామి |

 

ఓం శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | ఉపవీతం సమర్పయామి |

 

ఓం రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: |
శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః | ఆభరణాని సమర్పయామి |

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *