Tag

mahanyasam

Mahanyasam 20 in Telugu – Puja – పూజ

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 20 వస్త్రం – ఓం జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: | వస్త్రం సమర్పయామి | ఉపవీతం – ఓం శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: | యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి | భస్మలేపనం – ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒oధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నం | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మామృతా”త్ || శ్రీ భవానీశంకరస్వామినే నమః | భస్మలేపనం సమర్పయామి | ఆభరణం – ఓం రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: | ఆభరణాని సమర్పయామి | గంధం – ఓం కాలా॑య॒ నమ॑: | సుగన్ధాది పరిమళద్రవ్యాణి సమర్పయామి | శ్వేతాక్షతాన్…

Mahanyasam 05 – Diksamputa Nyasa – దిక్సంపుటన్యాసః

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 05 – Diksamputa Nyasa అథ సమ్పుటీకరణమ్ || ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | ఓం ఓం | త్రా॒తార॒మిన్ద్ర॑ మవి॒తార॒మిన్ద్ర॒గ్॒o హవే॑ హవే సు॒హవ॒గ్॒o శూర॒మిన్ద్రమ్” | హు॒వే ను శ॒క్రం పు॑రుహూ॒తమిన్ద్రగ్గ్॑o స్వ॒స్తి నో॑ మ॒ఘవా॑ ధా॒త్విన్ద్ర॑: | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య | ఓం ఓం పూర్వదిగ్భాగే ఇన్ద్రాయ నమః || ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | ఓం నం | త్వం నో॑ అగ్నే॒ వరు॑ణస్య వి॒ద్వాన్దే॒వస్య॒ హేడోఽవ॑ యాసిసీష్ఠాః | యజి॑ష్ఠో॒ వహ్ని॑తమ॒శ్శోశు॑చానో॒ విశ్వా॒ ద్వేషాగ్॑oసి॒ ప్రము॑ముగ్ధ్య॒స్మత్…

Mahanyasam 12 – Pratipurusham – ప్రతిపూరుషం

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 12 ప్ర॒తి॒పూ॒రు॒షమేక॑కపాలా॒న్ నిర్వ॑ప॒త్యేక॒మతి॑రిక్త॒o యావ॑న్తో గృ॒హ్యా”స్స్మస్తేభ్య॒: కమ॑కరం పశూ॒నాగ్ం శర్మా॑సి॒ శర్మ॒ యజ॑మానస్య॒ శర్మ॑ మే య॒చ్ఛైక॑ ఏ॒వ రు॒ద్రో న ద్వి॒తీయా॑య తస్థ ఆ॒ఖుస్తే॑ రుద్ర ప॒శుస్తం జు॑షస్వై॒ష తే॑ రుద్ర భా॒గస్స॒హ స్వస్రాఽమ్బి॑కయా॒ తం జు॑షస్వ భేష॒జం గవేఽశ్వా॑య॒ పురు॑షాయ భేష॒జమథో॑ అ॒స్మభ్య॑o భేష॒జగ్ం సుభే॑షజ॒o యథాఽస॑తి |   సు॒గం మే॒షాయ॑ మే॒ష్యా॑ అవా”మ్బ రు॒ద్రమ॑దిమ॒హ్యవ॑ దే॒వం త్ర్య॑మ్బకమ్ |   యథా॑ న॒శ్శ్రేయ॑స॒: కర॒ద్యథా॑ నో॒ వస్య॑ స॒: కర॒ద్యథా॑ న॒: పశు॒మత॒: కర॒ద్యథా॑ నో వ్యవసా॒యయా”త్…

Mahanyasam 16 – Panchamrita Snanam, Malapakarshana Snanam – పఞ్చామృత స్నానం, మలాపకర్షణ స్నానం-lyrics

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Panchamrita Snanam, Malapakarshana Snanam in Telugu (వా॒మ॒దేవా॒య న॑మః – స్నానం) ఇత్యాది నిర్మాల్యం విసృజ్యేత్యన్తం ప్రతివారం కుర్యాత్ ||   || పఞ్చామృతస్నానం || అథ (పఞ్చామృత స్నానం) పఞ్చామృతదేవతాభ్యో నమః | ధ్యానావాహనాది షోడశోపచారపూజాస్సమర్పయామి | భవానీశంకరముద్దిశ్య భవానీశంకర ప్రీత్యర్థం పఞ్చామృతస్నానం కరిష్యామః |   క్షీరం – ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ | భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే || శ్రీ భవానీశంకరాస్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |   ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే…

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయే”త్ ||   శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ | గఙ్గాధరం దశభుజగ్ం సర్వాభరణభూషితమ్ ||   నీలగ్రీవగ్ం శశాఙ్క చిహ్నం నాగయజ్ఞోపవీతినం | నాగాభరణభూషితం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం ||   కమణ్డల్వక్షసూత్రధరమభయవరకరగ్ం శూలహస్తం | జ్వలన్తం కపిలజటినగ్ం శిఖాముద్యోతధారిణమ్ ||   వృషస్కన్ధసమారూఢముమాదేహార్ధధారిణమ్ | అమృతేనాప్లుతం హృష్టం దివ్యభోగసమన్వితమ్ ||   దిగ్దేవతాసమాయుక్తం సురాసురనమస్కృతమ్ | నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువమక్షరమవ్యయమ్ ||   సర్వవ్యాపినమీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్…

Mahanyasam 11 – Apratiratham – అప్రతిరథం

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 11 – Apratiratham in telugu ఆ॒శుశ్శిశా॑నో వృష॒భో న॑ యు॒ధ్మో ఘ॑నాఘ॒నః క్షోభ॑ణశ్చర్షణీ॒నామ్ | స॒oక్రన్ద॑నోఽనిమి॒ష ఏ॑కవీ॒రశ్శ॒తగ్ం సేనా॑ అజయథ్సా॒కమిన్ద్ర॑: ||   స॒oక్రన్ద॑నేనానిమి॒షేణ॑ జి॒ష్ణునా॑ యుత్కా॒రేణ॑ దుశ్చ్య॒వనేన॑ ధృ॒ష్ణునా” | తదిన్ద్రే॑ణ జయత॒ తథ్స॑హధ్వ॒o యుధో॑ నర॒ ఇషు॑హస్తేన॒ వృష్ణా” ||   స ఇషు॑హస్తై॒: స ని॑ష॒ఙ్గిభి॑ర్వ॒శీ సగ్గ్‍స్ర॑ష్టా॒ స యుధ॒ ఇన్ద్రో॑ గ॒ణేన॑ | స॒గ్॒oసృ॒ష్ట॒జిథ్సో॑మ॒పా బా॑హుశ॒ర్ధ్యూ”ర్ధ్వధ॑న్వా॒ ప్రతి॑హితాభి॒రస్తా” ||   బృహ॑స్పతే॒ పరి॑దీయా॒ రథే॑న రక్షో॒హాఽమిత్రాగ్॑o అప॒బాధ॑మానః | ప్ర॒భ॒ఞ్జన్థ్సేనా”: ప్రమృ॒ణో యు॒ధా జయ॑న్న॒స్మాక॑మేధ్యవి॒తా రథా॑నామ్…

Mahanyasam 01 – Sankalpam, Prarthana – సంకల్పం, ప్రార్థన

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

[ad_1] ప్రార్థన ఓం గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ | జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ || ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః || ప్ర ణో॑ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ | ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు || (ఋ.౬.౬౧.౪) శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః || గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దే॒వో మహే॑శ్వరః | గురుస్సా॒క్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై॑ శ్రీ॒ గురవే॑ నమః || శ్రీ॒ గు॒రు॒భ్యో నమ॒: | హ॒రి॒: ఓం | ఓం నమో భగవతే॑…

Mahanyasam 10 – Purusha Suktam, Uttara Narayanam – పురుషసూక్తం, ఉత్తరనారాయణం-

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

[ad_1] ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః | స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ | స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా | అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ | పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వ”మ్ | యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్య”మ్ | ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః | య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి | ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా | అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః || ౧ || పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ | త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి | త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః | పాదో”ఽస్యే॒హాభ॑వా॒త్పున॑: | తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ | సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి | తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత | వి॒రాజో॒ అధి పూరు॑షః |…

Mahanyasam 04 – Hamsa Gayatri – హంస గాయత్రీin

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

[ad_1] [** పాఠభేదః – అనుష్టుప్ ఛందః **] అస్య శ్రీ హంసగాయత్రీ స్తోత్రమహామన్త్రస్య | అవ్యక్తపరబ్రహ్మ ఋషిః | అవ్యక్త గాయత్రీ ఛన్దః | పరమహంసో దేవతా | హంసాం బీజం | హంసీం శక్తిః | హంసూం కీలకం | పరమహంస ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | హంసాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః || హంసీం తర్జనీభ్యాం నమః || హంసూం మధ్యమాభ్యాం నమః || హంసైం అనామికాభ్యాం నమః || హంసౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః || హంసః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః…

Mahanyasam 09 – Shiva Sankalpam (Shiva Sankalpa Suktam) – శివసంకల్పాః

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

[ad_1] అథ శివసంకల్పాః || యేనే॒దం భూ॒తం భువ॑నం భవి॒ష్యత్పరి॑గృహీతమ॒మృతే॑న॒ సర్వమ్” | యేన॑ య॒జ్ఞస్త్రా॑యతే స॒ప్తహో॑తా॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧ యేన॒ కర్మా॑ణి ప్ర॒చర॑న్తి॒ ధీరా॒ యతో॑ వా॒చా మన॑సా॒ చారు॒యన్తి॑ | యత్సమ్మి॑త॒o మన॑స్స॒oచర॑oతి ప్రా॒ణిన॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨ యేన॒ కర్మా”ణ్య॒పసో॑ మనీ॒షిణో॑ య॒జ్ఞే కృ॑ణ్వన్తి వి॒తథే॑షు॒ ధీరా”: | యద॑పూ॒ర్వం యక్ష॒మంత॑o ప్ర॒జానా॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩ యత్ప్ర॒జ్ఞాన॑ము॒త చేతో॒ ధృతి॑శ్చ॒ యజ్జ్యోతి॑ర॒న్తర॒మృత॑o ప్ర॒జాసు॑ | యస్మా॒న్న ఋ॒తే కించ॒న కర్మ॑…

Mahanyasam 18 – Dasha Shantayah – దశశాన్తయః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] ఓం నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే॒ నమో॑ అస్త్వ॒గ్నయే॒ నమ॑: పృథి॒వ్యై నమ॒ ఓష॑ధీభ్యః | నమో॑ వా॒చే నమో॑ వా॒చస్పత॑యే॒ నమో॒ విష్ణ॑వే బృహ॒తే క॑రోమి || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౨ || నమో॑ వా॒చే యా చో॑ది॒తా యా చాను॑దితా॒ తస్యై॑ వా॒చే నమో॒ నమో॑ వా॒చే నమో॑ వా॒చస్పత॑యే॒ నమ॒ ఋషి॑భ్యో మన్త్ర॒కృద్భ్యో॒ మన్త్ర॑పతిభ్యో॒ మామామృష॑యో మన్త్ర॒కృతో॑ మన్త్ర॒పత॑య॒: పరా॑దు॒ర్మాఽహమృషీ”న్మన్త్ర॒కృతో॑ మన్త్ర॒పతీ॒న్పరా॑దాం వైశ్వదే॒వీం వాచ॑ముద్యాసగ్ం శి॒వామద॑స్తా॒o జుష్టా”o దే॒వేభ్య॒శ్శర్మ॑ మే॒ ద్యౌశ్శర్మ॑పృథి॒వీ శర్మ॒ విశ్వ॑మి॒దం జగ॑త్ |…

Mahanyasam 08 – Atma Raksha – ఆత్మరక్షా

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] (తై.బ్రా.౨-౩-౧౧-౧) బ్రహ్మా”త్మ॒న్వద॑సృజత | తద॑కామయత | సమా॒త్మనా॑ పద్యే॒యేతి॑ | ఆత్మ॒న్నాత్మ॒న్నిత్యామ॑న్త్రయత | తస్మై॑ దశ॒మగ్‍ం హూ॒తః ప్రత్య॑శృణోత్ | స దశ॑హూతోఽభవత్ | దశ॑హూతో హ॒ వై నామై॒షః | తం వా ఏ॒తం దశ॑హూత॒గ్॒‍ం సన్తమ్” | దశ॑హో॒తేత్యాచ॑క్షతే ప॒రోక్షే॑ణ | ప॒రోక్ష॑ప్రియా ఇవ॒ హి దే॒వాః || ౧ || ఆత్మ॒న్నాత్మ॒న్నిత్యామ॑న్త్రయత | తస్మై॑ సప్త॒మగ్‍ం హూ॒తః ప్రత్య॑శృణోత్ | స స॒ప్తహూ॑తోఽభవత్ | స॒ప్తహూ॑తో హ॒ వై నామై॒షః | తం వా ఏ॒తగ్‍ం స॒ప్తహూ॑త॒గ్॒‍ం సన్తమ్”…

Mahanyasam 03 – Anga nyasa, Dashanga Nyasa, Panchanga Nyasa – అంగన్యాసః, దశాంగ న్యాసః, పంచాంగ న్యాసః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

Mahanyasam 03 – Anga nyasa, Dashanga Nyasa, Panchanga Nyasa ౩) అంగన్యాసః ఓం యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాపా॑పకాశినీ | తయా॑ నస్త॒నువా॒ శన్త॑మయా॒ గిరి॑శన్తా॒భిచా॑కశీహి || శిఖాయై నమః || ఓం అ॒స్మిన్మ॑హ॒త్య॑ర్ణ॒వే”ఽన్తరి॑క్షే భ॒వా అధి॑ || తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి || శిరసే నమః || ఓం స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒శో యే రు॒ద్రా అధి॒ భూమ్యా”మ్ | తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి || లలాటాయ నమః || ఓం హ॒గ్॒oసశ్శు॑చి॒షద్వసు॑రన్తరిక్ష॒సద్ధోతా॑ వేది॒షదతి॑థిర్దురోణ॒సత్ | నృ॒షద్వ॑ర॒సదృ॑త॒సద్వ్యో॑మ॒సద॒బ్జా…

Mahanyasam 14 – Panchanga Japa, Sashtanga Pranama – పఞ్చాఙ్గజపః, సాష్టాంగ ప్రణామః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] అథ పఞ్చాఙ్గజపః || స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యోజా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: | భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: || వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑శ్శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: కాలా॑య॒ నమ॒: కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమ॒స్సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమ॑: || అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః | సర్వే”భ్యస్సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః || తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ || ఈశానస్సర్వ॑విద్యా॒నా॒మీశ్వరస్సర్వ॑భూతా॒నా॒o…

Mahanyasam 02 – Panchaga Rudra Nyasa, Panchamukha Nyasa – పంచాంగ రుద్రన్యాసః, పంచముఖ న్యాసః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] అథ పంచాంగరుద్రాణాం – ఓంకారమంత్రసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయన్తి యోగినః | కామదం మోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః || నమస్తే దేవ దేవేశ నమస్తే పరమేశ్వర | నమస్తే వృషభారూఢ నకారాయ నమో నమః || ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | ఓం నం – నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమ॑: | నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమ॑: || ఓం కం ఖం గం ఘం ఙం | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య |…

Mahanyasam 13 – Tvamagne Rudro Anuvaka, Deva Deveshu Shrayadhvam – త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] త్వమ॑గ్నే రు॒ద్రో అసు॑రో మ॒హో ది॒వస్త్వగ్ం శర్ధో॒ మారు॑తం పృ॒క్ష ఈ॑శిషే | త్వం వాతై॑రరు॒ణైర్యా॑సి శంగ॒యస్త్వం పూ॒షా వి॑ధ॒తః పా॑సి॒ ను త్మనా” |(ఋ.౨.౦౦౧.౦౬) ఆ వో॒ రాజా॑న మధ్వ॒రస్య॑ రు॒ద్రగ్ం హోతా॑రగ్ం సత్య॒ యజ॒గ్॒o రోద॑స్యోః | అ॒గ్నిం పు॒రా త॑నయి॒త్నో ర॒చిత్తా॒ద్ధిర॑ణ్యరూప॒మవ॑సే కృణుధ్వమ్ | అ॒గ్నిర్హోతా॒ నిష॑సాదా॒ యజీ॑ యాను॒ పస్థే॑ మా॒తుస్సు॑ర॒భావు॑ లో॒కే | యువా॑ క॒విః పురు॑ని॒ష్ఠః ఋ॒తావా॑ ధ॒ర్తాకృ॑ష్టీ॒నా ము॒త మధ్య॑ ఇ॒ద్ధః | సా॒ధ్వీ మ॑కర్దే॒వవీ॑తిం నో అ॒ద్య య॒జ్ఞస్య॑ జి॒హ్వామ॑ విదామ॒…

Mahanyasam 06 – Dashanga Raudrikaranam, Shodashanga Raudrikaranam – దశాంగ రౌద్రీకరణం, షోడశాంగ రౌద్రీకరణం

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] అథ దశాంగరౌద్రీకరణమ్ || ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | ఓం ఓం | ఓం నమ॑శ్శ॒oభవే॑ చ మయో॒భవే॑ చ॒ నమ॑: శఙ్క॒రాయ॑ చ మయస్క॒రాయ॑ చ॒ నమ॑: శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ॒ || త్రా॒తార॒మిన్ద్ర॑ మవి॒తార॒మిన్ద్ర॒గ్॒o హవే॑ హవే సు॒హవ॒గ్॒o శూర॒మిన్ద్రమ్” | హు॒వే ను శ॒క్రం పు॑రుహూ॒తమిన్ద్రగ్గ్॑o స్వ॒స్తి నో॑ మ॒ఘవా॑ ధా॒త్విన్ద్ర॑: | ఓం నమ॑శ్శ॒oభవే॑ చ మయో॒భవే॑ చ॒ నమ॑: శఙ్క॒రాయ॑ చ మయస్క॒రాయ॑ చ॒ నమ॑: శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ॒ || ఓం నమో…

Mahanyasam 07 – Shadanga Nyasa – షడంగ న్యాసః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] మనో॒ జ్యోతి॑ర్జుషతా॒మాజ్య॒o విచ్ఛి॑న్నం య॒జ్ఞగ్ం సమి॒మం ద॑ధాతు | బృహ॒స్పతి॑స్తనుతామి॒మం నో॒ విశ్వే॑దే॒వా ఇ॒హమా॑దయన్తామ్ || గుహ్యాయ నమః || అబో”ధ్య॒గ్నిస్స॒మిధా॒ జనా॑నా॒o ప్రతి॑ ధే॒నుమి॑వాయ॒తీము॒షాసమ్” | య॒హ్వా ఇ॑వ॒ ప్రవ॒యా ము॒జ్జిహా॑నా॒: ప్రభా॒నవ॑: సిస్రతే॒ నాక॒మచ్ఛ॑ || నాభ్యై నమః || అ॒గ్నిర్మూ॒ర్ధా ది॒వః క॒కుత్పతి॑: పృథి॒వ్యా అ॒యమ్ | అ॒పాగ్ం రేతాగ్॑oసి జిన్వతి || హృదయాయ నమః || మూ॒ర్ధాన॑o ది॒వో అ॑ర॒తిం పృ॑థి॒వ్యా వై”శ్వాన॒రమృ॒తాయ॑ జా॒తమ॒గ్నిమ్ | క॒విగ్ం స॒oరాజ॒మతి॑థి॒o జనా॑నాం ఆ॒సన్నా పాత్ర॑o జనయన్త దే॒వాః ||…

Mahanyasam 19 – Samrajya Pattabhisheka – సామ్రాజ్యపట్టాఽభిషేకః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] అర్యమణం బృహస్పతిమిన్ద్రం దానాయ చోదయ | వాచం విష్ణుగ్ం సరస్వతీగ్ం సవితారం చ వాజినం | సోమగ్ం రాజానం వరుణమగ్నిమన్వారభామహే | ఆదిత్యాన్ విష్ణుగ్ం సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిమ్ | దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవేఽశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాగ్ం సరస్వత్యై వాచోయన్తుర్యన్త్రేణాగ్నేస్త్వా సామ్రాజ్యేనాభిషిఞ్చామీన్ద్రస్యత్వా సామ్రాజ్యేనాభిషిఞ్చామి బృహస్పతేస్త్వా సామ్రాజ్యేనాభిషిఞ్చామి || దేవాస్త్వేన్ద్రజ్యేష్ఠా వరుణరాజానోఽధస్తాచ్చో పరిష్టాచ్చపాన్తు న వా ఏతేన పూతో న మేధ్యో న ప్రోక్షితోయదేనమతః ప్రాచీనం ప్రోక్షతి యత్సఞ్చితమాజ్యేన ప్రోక్షతి తేన పూతస్తేన మేధ్యస్తేన ప్రోక్షితః || వసవస్త్వా పురస్తాదభిషిఞ్చన్తు గాయత్త్రేణ…

Mahanyasam in Telugu – మహాన్యాసం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

విషయ సూచిక – 01 – సంకల్పం, ప్రార్థన 02 – పంచాంగ రుద్రన్యాసః, పంచముఖ న్యాసః 03 – అంగన్యాసః, దశాంగ న్యాసః, పంచాంగ న్యాసః 04 – హంస గాయత్రీ 05 – దిక్సంపుటన్యాసః 06 – దశాంగ రౌద్రీకరణం, షోడశాంగ రౌద్రీకరణం 07 – షడంగ న్యాసః 08 – ఆత్మరక్షా 09 – శివసంకల్పాః 10 – పురుషసూక్తం, ఉత్తరనారాయణం 11 – అప్రతిరథం 12 – ప్రతిపూరుషం 13 – త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః 14 – పఞ్చాఙ్గజపః,…

Mahanyasam 17 – Ekadasa Rudra Abhishekam – ఏకాదశవారాభిషేచనం

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | వికి॑రిద॒ విలో॑హిత॒ నమ॑స్తే అస్తు భగవః | యాస్తే॑ స॒హస్రగ్॑o హే॒తయో॒న్యమ॒స్మన్నివ॑పన్తు॒ తాః | చణ్డీశ్వరాయ నమః నిర్మాల్యం విసృజ్య || స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ | ఆవాహనం సమర్పయామి | స॒ద్యో జా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: | ఆసనం సమర్పయామి | భ॒వే భ॑వే॒ నా | పాద్యం సమర్పయామి| అతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | అర్ఘ్యం సమర్పయామి | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: | ఆచమనీయం సమర్పయామి | ఓం వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమ॑: | అస్య శ్రీ…