Mahanyasam 02 – Panchaga Rudra Nyasa, Panchamukha Nyasa – పంచాంగ రుద్రన్యాసః, పంచముఖ న్యాసః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1]

అథ పంచాంగరుద్రాణాం –
ఓంకారమంత్రసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయన్తి యోగినః |
కామదం మోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః ||
నమస్తే దేవ దేవేశ నమస్తే పరమేశ్వర |
నమస్తే వృషభారూఢ నకారాయ నమో నమః ||
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: |
ఓం నం – నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమ॑: |
నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమ॑: ||
ఓం కం ఖం గం ఘం ఙం | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య |
నం ఓం – పూర్వాఙ్గరుద్రాయ నమః || ౧ ||

మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాతకనాశనమ్ |
మహాపాపహరం వన్దే మకారాయ నమో నమః ||
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: |
ఓం మం – నిధ॑నపతయే॒ నమః | నిధ॑నపతాన్తికాయ॒ నమః |
ఊర్ధ్వాయ॒ నమః | ఊర్ధ్వలిఙ్గాయ॒ నమః |
హిరణ్యాయ॒ నమః | హిరణ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |
సువర్ణాయ॒ నమః | సువర్ణలిఙ్గాయ॒ నమః |
దివ్యాయ॒ నమః | దివ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |
భవాయ॒ నమః | భవలిఙ్గాయ॒ నమః |
శర్వాయ॒ నమః | శర్వలిఙ్గాయ॒ నమః |
శివాయ॒ నమః | శివలిఙ్గాయ॒ నమః |
జ్వలాయ॒ నమః | జ్వలలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఆత్మాయ॒ నమః | ఆత్మలిఙ్గాయ॒ నమః |
పరమాయ॒ నమః | పరమలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఏతథ్సోమస్య॑ సూర్య॒స్య॒ సర్వలిఙ్గగ్గ్॑ స్థాప॒య॒తి॒ పాణిమన్త్ర॑o పవి॒త్రమ్ ||
ఓం చం ఛం జం ఝం ఞం | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య |
మం ఓం – దక్షిణాఙ్గ రుద్రాయ నమః || ౨ ||

శివం శాన్తం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణమ్ |
శివమేకం పరం వన్దే శికారాయ నమో నమః ||
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: |
ఓం శిం – అపై॑తు మృ॒త్యుర॒మృత॑o న॒ ఆగ॑న్వైవస్వ॒తో నో॒ అభ॑యం కృణోతు |
ప॒ర్ణం వన॒స్పతే॑రివా॒భిన॑శ్శీయతాగ్ం ర॒యిస్సచ॑తాం న॒శ్శచీ॒పతి॑: ||
ఓం టం ఠం డం ఢం ణం | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య |
శిం ఓం – పశ్చిమాఙ్గ రుద్రాయ నమః || ౩ ||

వాహనం వృషభో యస్య వాసుకిః కణ్ఠభూషణమ్ |
వామే శక్తిధరం వన్దే వకారాయ నమో నమః ||
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: |
ఓం వాం – ప్రాణానాం గ్రన్థిరసి రుద్రో మా॑ విశా॒న్తకః |
తేనాన్నేనా”ప్యాయ॒స్వ ||
ఓం తం థం దం ధం నం | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య |
వాం ఓం – ఉత్తరాఙ్గ రుద్రాయ నమః || ౪ ||

యత్ర కుత్ర స్థితం దేవం సర్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ |
యల్లిఙ్గం పూజయేన్నిత్యం యకారాయ నమో నమః ||
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: |
ఓం యం – యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో
విశ్వా॒ భువ॑నాఽఽవి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు ||
ఓం పం ఫం బం భం మం | ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య |
యం ఓం – ఊర్ధ్వాంగ రుద్రాయ నమః || ౫ ||

౨) పంచముఖ న్యాసః

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||
సంవర్తాగ్నితటిత్ప్రదీప్తకనక ప్రస్పర్ధితేజోమయం |
గమ్భీరధ్వనిమిశ్రితోగ్రదహన ప్రోద్భాసితామ్రాధరమ్ ||
అర్ధేన్దుద్యుతిలోలపిఙ్గళజటాభారప్రబద్ధోరగం |
వన్దే సిద్ధసురాసురేంద్రనమితం పూర్వం ముఖః శూలినః ||
ఓం అం కం ఖం గం ఘం ఙం ఆం ఓం |
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య | ఓం నం పూర్వముఖాయ నమః || ౧ ||

అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
సర్వే”భ్యః సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||
కాలాభ్రభ్రమరాఞ్జనద్యుతినిభం వ్యావృత్తపిఙ్గేక్షణం |
కర్ణోద్భాసితభోగిమస్తకమణి ప్రోద్భిన్నదంష్ట్రాఙ్కురమ్ ||
సర్పప్రోతకపాలశుక్తిశకల వ్యాకీర్ణసంచారగం |
వన్దే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిల భ్రూభఙ్గరౌద్రం ముఖమ్ ||
ఓం ఇం చం ఛం జం ఝం ఞం ఈం ఓం |
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య | ఓం మం దక్షిణముఖాయ నమః || ౨ ||

స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యో జా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |
భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: ||
ప్రాలేయాచలమిందుకుందధవళం గోక్షీరఫేనప్రభం |
భస్మాభ్యక్తమనఙ్గదేహదహన జ్వాలావళీలోచనమ్ ||
బ్రహ్మేన్ద్రాదిమరుద్గణైస్స్తుతిపరైరభ్యర్చితం యోగిభి-
ర్వన్దేఽహం సకలం కళఙ్కరహితం స్థాణోర్ముఖం పశ్చిమమ్ ||
ఓం ఉం టం ఠం డం ఢం ణం ఊం ఓం |
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య | ఓం శిం పశ్చిమముఖాయ నమః || ౩ ||

వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑శ్శ్రే॒ష్ఠాయ॒
నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: కాలా॑య॒ నమ॒: కల॑వికరణాయ॒
నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒
నమ॒స్సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమ॑: ||
గౌరం కుఙ్కుమపఙ్కిలం సుతిలకం వ్యాపాణ్డుగణ్డస్థలం |
భ్రూవిక్షేపకటాక్షవీక్షణలసత్సంసక్తకర్ణోత్పలమ్ ||
స్నిగ్ధం బిమ్బఫలాధరప్రహసితం నీలాలకాలఙ్కృతం |
వన్దే పూర్ణశశాఙ్కమణ్డలనిభం వక్త్రం హరస్యోత్తరమ్ ||
ఓం ఏం తం థం దం ధం నం ఐం ఓం |
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య | ఓం వాం ఉత్తరముఖాయ నమః || ౪ ||

ఈశానస్సర్వ॑విద్యా॒నా॒మీశ్వరః సర్వ॑ భూతా॒నా॒o
బ్రహ్మాధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||
వ్యక్తావ్యక్తగుణేతరం సువిమలం షట్త్రింశతత్త్వాత్మకం |
తస్మాదుత్తరతత్త్వమక్షరమితి ధ్యేయం సదా యోగిభిః ||
వన్దే తామసవర్జితం త్రిణయనం సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాత్పరం |
శాన్తం పఞ్చమమీశ్వరస్య వదనం ఖవ్యాపితేజోమయమ్ ||
ఓం ఓం పం ఫం బం భం మం ఔం ఓం |
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య | ఓం యం ఊర్ధ్వముఖాయ నమః || ౫ ||

పూర్వే పశుపతిః పాతు దక్షిణే పాతు శంకరః |
పశ్చిమే పాతు విశ్వేశో నీలకణ్ఠస్తథోత్తరే ||
ఐశాన్యాం పాతు మాం శర్వో హ్యాగ్నేయ్యాం పార్వతీపతిః |
నైరృత్యాం పాతు మాం రుద్రో వాయవ్యాం నీలలోహితః ||
ఊర్ధ్వే త్రిలోచనః పాతు అధరాయాం మహేశ్వరః |
ఏతాభ్యో దశదిగ్భ్యస్తు సర్వతః పాతు శంకరః ||

(నా రుద్రో రుద్రమర్చయే”త్ |
న్యాసపూర్వకం జపహోమార్చనాఽభిషేకవిధిం వ్యా”ఖ్యాస్యామః |)

Mahanyasam 03 – Anga nyasa, Dashanga Nyasa, Panchanga Nyasa – అంగన్యాసః, దశాంగ న్యాసః, పంచాంగ న్యాసః >>

సంపూర్ణ మహాన్యాస సూచిక చూడండి.

[ad_2]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *