Upamanyu Krutha Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

జయ శంకర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖండమండన |
మదనాంతక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే || ౧ ||

సదుపాయకథాస్వపండితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖండితః |
శశిఖండశిఖండమండనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ || ౨ ||

మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనభేదినో భిదే |
దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః || ౩ ||

న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః |
కృపయాఽభయదేన చక్షుషా సకలేనేశ విలోకయాశు నః || ౪ ||

త్వదనుస్మృతిరేవ పావనీ స్తుతియుక్తా న హి వక్తుమీశ సా |
మధురం హి పయస్స్వభావతో నను కీదృక్సితశర్కరాన్వితమ్ || ౫ ||

సవిషోఽప్యమృతాయతే భవాంచ్ఛవముండాభరణోఽపి పావనః |
భవ ఏవ భవాంతకస్సతాం సమదృష్టిర్విషమేక్షణోఽపి సన్ || ౬ ||

అపి శూలధరో నిరామయో దృఢవైరాగ్యరతోఽపి రాగవాన్ |
అపి భైక్ష్యచరో మహేశ్వరశ్చరితం చిత్రమిదం హి తే ప్రభో || ౭ ||

వితరత్యభివాంఛితం దృశా పరిదృష్టః కిల కల్పపాదపః |
హృదయే స్మృత ఏవ ధీమతే నమతేఽభీష్టఫలప్రదో భవాన్ || ౮ ||

సహసైవ భుజంగపాశవాన్వినిగృహ్ణాతి న యావదంతకః |
అభయం కురు తావదాశు మే గతజీవస్య పునః కిమౌషధైః || ౯ ||

సవిషైరివ భీమపన్నగైర్విషయైరేభిరలం పరిక్షతమ్ |
అమృతైరివ సంభ్రమేణ మామభిషించాశు దయావలోకనైః || ౧౦ ||

మునయో బహవోఽద్య ధన్యతాం గమితాస్స్వాభిమతార్థదర్శినః |
కరుణాకర యేన తేన మామవసన్నం నను పశ్య చక్షుషా || ౧౧ ||

ప్రణమామ్యథ యామి చాపరం శరణం కం కృపణాభయప్రదమ్ |
విరహీవ విభో ప్రియామయం పరిపశ్యామి భవన్మయం జగత్ || ౧౨ ||

బహవో భవతాఽనుకంపితాః కిమితీశాన న మానుకంపసే |
దధతా కిము మందరాచలం పరమాణుః కమఠేన దుర్ధరః || ౧౩ ||

అశుచిం యది మానుమన్యసే కిమిదం మూర్ధ్ని కపాలదామ తే |
ఉత శాఠ్యమసాధుసంగినం విషలక్ష్మాసి న కిం ద్విజిహ్వధృక్ || ౧౪ ||

క్వ దృశం విదధామి కిం కరోమ్యనుతిష్ఠామి కథం భయాకులః |
క్వ ను తిష్ఠసి రక్ష రక్ష మామయి శంభో శరణాగతోఽస్మి తే || ౧౫ ||

విలుఠామ్యవనౌ కిమాకులః కిమురో హన్మి శిరశ్ఛినద్మి వా |
కిము రోదిమి రారటీమి కిం కృపణం మాం న యదీక్షసే ప్రభో || ౧౬ ||

శివ సర్వగ శర్వ శర్మద ప్రణతో దేవ దయాం కురుష్వ మే |
నమ ఈశ్వర నాథ దిక్పతే పునరేవేశ నమో నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

శరణం తరుణేందుశేఖరశ్శరణం మే గిరిరాజకన్యకా |
శరణం పునరేవ తావుభౌ శరణం నాన్యదుపైమి దైవతమ్ || ౧౮ ||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం జపతశ్శంభుసమీపవర్తినః |
అభివాంఛితభాగ్యసంపదః పరమాయుః ప్రదదాతి శంకరః || ౧౯ ||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం ప్రజపేద్యస్తు శివస్య సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్య సోఽచిరాత్సహ తేనైవ శివేన మోదతే || ౨౦ ||

ఇత్యుపమన్యుకృతం శివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *