Tag

krutha

Prahlada Krutha Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం)- Telugu

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in English [** అధిక శ్లోకాః – నారద ఉవాచ – ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః | నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ ||   సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ | అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా ||   ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే | తాతప్రశమయోపేహి స్వపిత్రేకుపితం ప్రభుమ్ ||   తథేతి శనకై రాజన్మహాభాగవతోఽర్భకః | ఉపేత్య భువికాయేన ననామ విధృతాఞ్జలిః ||   స్వపాదమూలే పతితం తమర్భకం విలోక్య దేవః కృపయా పరిప్లుతః | ఉత్థాప్య తచ్ఛీర్ష్యణ్యదధాత్కరామ్బుజం కాలాహివిత్రస్తధియాం కృతాభయమ్…

Asitha Krutha Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (అసిత కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Asitha Krutha Shiva Stotram in Telugu అసిత ఉవాచ – జగద్గురో నమస్తుభ్యం శివాయ శివదాయ చ | యోగీంద్రాణాం చ యోగీంద్ర గురూణాం గురవే నమః || ౧ ||   మృత్యోర్మృత్యుస్వరూపేణ మృత్యుసంసారఖండన | మృత్యోరీశ మృత్యుబీజ మృత్యుంజయ నమోస్తు తే || ౨ ||   కాలరూపః కలయతాం కాలకాలేశ కారణ | కాలాదతీత కాలస్థ కాలకాల నమోస్తు తే || ౩ ||   గుణాతీత గుణాధార గుణబీజ గుణాత్మక | గుణీశ గుణినాం బీజ గుణినాం…

Dasaratha Krutha Shani Stotram in Telugu – శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

Shani, Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Dasaratha Krutha Shani Stotram in Telugu నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || ౩ || నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే | నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోఽస్తు తే || ౪…

Sarva Deva Krutha Sri Lakshmi Stotram – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవ కృతం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

దేవా ఊచుః | క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే | శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || ౧ || ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే | త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ | రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః || ౩ || కైలాసే పార్వతీ త్వం చ క్షీరోదే సింధుకన్యకా | స్వర్గే చ స్వర్గలక్ష్మీస్త్వం మర్త్యలక్ష్మీశ్చ భూతలే || ౪ || వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ…

Shani Krutha Sri Narasimha Stuti- శ్రీ నరసింహ స్తుతి (శనైశ్చర కృతం)

శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ | సులభో భక్తియుక్తానాం దుర్దర్శో దుష్టచేతసామ్ | అనన్యగతికానాం చ ప్రభుర్భక్తైకవత్సలః || ౧ శనైశ్చరస్తత్ర నృసింహదేవ స్తుతిం చకారామల చిత్తవృతిః | ప్రణమ్య సాష్టాంగమశేషలోక కిరీట నీరాజిత పాదపద్మమ్ || ౨ || శ్రీ శనిరువాచ | యత్పాదపంకజరజః పరమాదరేణ సంసేవితం సకలకల్మషరాశినాశమ్ | కల్యాణకారకమశేషనిజానుగానాం స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౩ || సర్వత్ర చంచలతయా స్థితయా హి లక్ష్మ్యా బ్రహ్మాది వంద్యపదయా స్థిరయాన్యసేవి | పాదారవిందయుగళం పరమాదరేణ స త్వం నృసింహ…

Indra Krutha Sri Lakshmi Stotram in telugu – శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (ఇంద్ర కృతం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Indra Krutha Sri Lakshmi Stotram నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః | కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః || ౧ || పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః | పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వారాధ్యై నమో నమః | హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః || ౩ || కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః | చంద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే || ౪ ||…

Upamanyu Krutha Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

జయ శంకర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖండమండన | మదనాంతక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే || ౧ || సదుపాయకథాస్వపండితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖండితః | శశిఖండశిఖండమండనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ || ౨ || మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనభేదినో భిదే | దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః || ౩ || న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః | కృపయాఽభయదేన చక్షుషా సకలేనేశ విలోకయాశు నః || ౪ || త్వదనుస్మృతిరేవ పావనీ స్తుతియుక్తా న…