Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – శ్రీ వేంకటేశ్వర నవరత్నమాలికా స్తుతిః

Stotram, venkateswara stotra Jun 20, 2023

Venkateshwara Navaratna Malika Stuti in Telugu

శ్రీమానంభోధికన్యావిహరణభవనీభూతవక్షఃప్రదేశః
భాస్వద్భోగీంద్రభూమీధరవరశిఖరప్రాంతకేలీరసజ్ఞః |
శశ్వద్బ్రహ్మేంద్రవహ్నిప్రముఖసురవరారాధ్యమానాంఘ్రిపద్మః
పాయాన్మాం వేంకటేశః ప్రణతజనమనఃకామనాకల్పశాఖీ || ౧ ||

 

యస్మిన్ విశ్వం సమస్తం చరమచరమిదం దృశ్యతే వృద్ధిమేతి
భ్రశ్యత్యంతే చ తాదృగ్విభవవిలసితస్సోఽయమానందమూర్తిః |
పద్మావాసాముఖాంభోరుహమదమధువిద్విభ్రమోన్నిద్రచేతాః
శశ్వద్భూయాద్వినమ్రాఖిలమునినివహో భూయసే శ్రేయసే మే || ౨ ||

 

వందే దేవం మహాంతం దరహసితలసద్వక్త్రచంద్రాభిరామం
నవ్యోన్నిద్రావదాతాంబుజరుచిరవిశాలేక్షణద్వంద్వరమ్యమ్ |
రాజన్మార్తాండతేజఃప్రసితశుభమహాకౌస్తుభోద్భాస్యురస్కం
శాంతం శ్రీశంఖచక్రాద్యమలకరయుతం భవ్యపీతాంబరాఢ్యమ్ || ౩ ||

 

పాయాద్విశ్వస్య సాక్షీ ప్రభురఖిలజగత్కారణం శాశ్వతోఽయం
పాదప్రహ్వాఘరాశిప్రశమననిభృతాంభోధరప్రాభవో మామ్ |
వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపో దురధిగమపదః ప్రాక్తనీనాం చ వాచాం
ధ్యేయో యోగీంద్రచేతస్సరసిజనియతానందదీక్షావిహారః || ౪ ||

 

ఆద్యం తేజోవిశేషైరుపగతదశదిఙ్మండలాభ్యంతరాలం
సూక్ష్మం సూక్ష్మాతిరిక్తం భవభయహరణం దివ్యభవ్యస్వరూపమ్ |
లక్ష్మీకాంతం ఖగేంద్రధ్వజమఘశమనం కామితార్థైకహేతుం
వందే గోవిందమిందీవరనవజలదశ్యామలం చారుహాసమ్ || ౫ ||

 

రాకాచంద్రోపమాస్యం లలితకువలయశ్యామమంభోజనేత్రం
ధ్యాయామ్యాజానుబాహుం హలనలినగదాశార్ఙ్గరేఖాంచితాంఘ్రిమ్ |
కారుణ్యాంచత్కటాక్షం కలశజలధిజాపీనవక్షోజకోశా-
శ్లేషావాతాంగరాగోచ్ఛ్రయలలితనవాంకోరువక్షస్స్థలాఢ్యమ్ || ౬ ||

 

శ్రీమన్సంపూర్ణశీతద్యుతిహసనముఖం రమ్యబింబాధరోష్ఠం
గ్రీవాప్రాలంబివక్షస్స్థలసతతనటద్వైజయంతీవిలాసమ్ |
ఆదర్శౌపమ్యగండప్రతిఫలితలసత్కుండలశ్రోత్రయుగ్మం
స్తౌమి త్వాం ద్యోతమానోత్తమమణిరుచిరానల్పకోటీరకాంతమ్ || ౭ ||

 

సప్రేమౌత్సుక్యలక్ష్మీదరహసితముఖాంభోరుహామోదలుభ్య-
-న్మత్తద్వైరేఫవిక్రీడితనిజహృదయో దేవదేవో ముకుందః |
స్వస్తి శ్రీవత్సవక్షాః శ్రితజనశుభదః శాశ్వతం మే విదధ్యాత్
న్యస్తప్రత్యగ్రకస్తూర్యనుపమతిలకప్రోల్లసత్ఫాలభాగః || ౮ ||

 

శ్రీమాన్ శేషాద్రినాథో మునిజనహృదయాంభోజసద్రాజహంసః |
సేవాసక్తామరేంద్రప్రముఖసురకిరీటార్చితాత్మాంఘ్రిపీఠః |
లోకస్యాలోకమాత్రాద్విహరతి రచయన్ యో దివారాత్రలీలాం
సోఽయం మాం వేంకటేశప్రభురధికకృపావారిధిః పాతు శశ్వత్ || ౯ ||

 

శ్రీశేషశర్మాభినవోపవలుప్తా
ప్రియేణ భక్త్యా చ సమర్పితేయమ్ |
శ్రీవేంకటేశప్రభుకంఠభూషా
విరాజతాం శ్రీనవరత్నమాలా || ౧౦ ||

 

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ్వర నవరత్నమాలికా స్తుతిః సమాప్తా |

 

మరిన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు  చూడండి.

Venkateshwara Navaratna Malika Stutiin Telugu

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *