Tag

navaratna

Padmavati Navaratna Malika Stuti

Padmavati Navaratna Malika Stuti శ్రీ పద్మావతీ నవరత్నమాలికా స్తుతిః శ్రీమాన్ యస్యాః ప్రియస్సన్ సకలమపి జగజ్జంగమస్థావరాద్యం స్వర్భూపాతాలభేదం వివిధవిధమహాశిల్పసామర్థ్యసిద్ధమ్ | రంజన్ బ్రహ్మామరేంద్రైస్త్రిభువనజనకః స్తూయతే భూరిశో యః సా విష్ణోరేకపత్నీ త్రిభువనజననీ పాతు పద్మావతీ నః || ౧ || శ్రీశృంగారైకదేవీం విధిముఖసుమనఃకోటికోటీరజాగ్ర- -ద్రత్నజ్యోత్స్నాప్రసారప్రకటితచరణాంభోజనీరాజితార్చామ్ | గీర్వాణస్త్రైణవాణీపరిఫణితమహాకీర్తిసౌభాగ్యభాగ్యాం హేలానిర్దగ్ధదైన్యశ్రమవిషమమహారణ్యగణ్యాం నమామి || ౨ || విద్యుత్కోటిప్రకాశాం వివిధమణిగణోన్నిద్రసుస్నిగ్ధశోభా- సంపత్సంపూర్ణహారాద్యభినవవిభవాలంక్రియోల్లాసికంఠామ్ | ఆద్యాం విద్యోతమానస్మితరుచిరచితానల్పచంద్రప్రకాశాం పద్మాం పద్మాయతాక్షీం పదనలిననమత్పద్మసద్మాం నమామి || ౩ || శశ్వత్తస్యాః శ్రయేఽహం చరణసరసిజం శార్ఙ్గపాణేః పురంధ్ర్యాః స్తోకం యస్యాః…

Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – శ్రీ వేంకటేశ్వర నవరత్నమాలికా స్తుతిః

Venkateshwara Navaratna Malika Stuti in Telugu శ్రీమానంభోధికన్యావిహరణభవనీభూతవక్షఃప్రదేశః భాస్వద్భోగీంద్రభూమీధరవరశిఖరప్రాంతకేలీరసజ్ఞః | శశ్వద్బ్రహ్మేంద్రవహ్నిప్రముఖసురవరారాధ్యమానాంఘ్రిపద్మః పాయాన్మాం వేంకటేశః ప్రణతజనమనఃకామనాకల్పశాఖీ || ౧ ||   యస్మిన్ విశ్వం సమస్తం చరమచరమిదం దృశ్యతే వృద్ధిమేతి భ్రశ్యత్యంతే చ తాదృగ్విభవవిలసితస్సోఽయమానందమూర్తిః | పద్మావాసాముఖాంభోరుహమదమధువిద్విభ్రమోన్నిద్రచేతాః శశ్వద్భూయాద్వినమ్రాఖిలమునినివహో భూయసే శ్రేయసే మే || ౨ ||   వందే దేవం మహాంతం దరహసితలసద్వక్త్రచంద్రాభిరామం నవ్యోన్నిద్రావదాతాంబుజరుచిరవిశాలేక్షణద్వంద్వరమ్యమ్ | రాజన్మార్తాండతేజఃప్రసితశుభమహాకౌస్తుభోద్భాస్యురస్కం శాంతం శ్రీశంఖచక్రాద్యమలకరయుతం భవ్యపీతాంబరాఢ్యమ్ || ౩ ||   పాయాద్విశ్వస్య సాక్షీ ప్రభురఖిలజగత్కారణం శాశ్వతోఽయం పాదప్రహ్వాఘరాశిప్రశమననిభృతాంభోధరప్రాభవో మామ్ | వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపో దురధిగమపదః ప్రాక్తనీనాం…

Sri Shiva Navaratna Stava – శ్రీ శివ నవరత్న స్తవః

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

బృహస్పతిరువాచ – నమో హరాయ దేవాయ మహామాయా త్రిశూలినే | తాపసాయ మహేశాయ తత్త్వజ్ఞానప్రదాయినే || ౧ || నమో మౌంజాయ శుద్ధాయ నమః కారుణ్యమూర్తయే | నమో దేవాధిదేవాయ నమో వేదాంతదాయినే || ౨ || నమః పరాయ రుద్రాయ సుపారాయ నమో నమః | విశ్వమూర్తే మహేశాయ విశ్వాధారాయ తే నమః || ౩ || నమో భక్త భవచ్ఛేద కారణాయాఽమలాత్మనే | కాలకాలాయ కాలాయ కాలాతీతాయ తే నమః || ౪ || జితేంద్రియాయ నిత్యాయ జితక్రోధాయ తే నమః…

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] ముత్యం – యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ | స్మృతిర్మతిర్ధృతిర్దాక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి || ౨ || ప్రవాలం – అనిర్వేదః శ్రియో మూలం అనిర్వేదః పరం సుఖమ్ | అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః || ౩ || మరకతం – నమోఽస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై | నమోఽస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యః నమోఽస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః || ౪ || పుష్యరాగం – ప్రియాన్న సంభవేద్దుఃఖం అప్రియాదధికం భయమ్ | తాభ్యాం…