Sri Tara Stotram – శ్రీ తారా స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 19, 2023

Sri Tara Stotram

ధ్యానం |
ఓం ప్రత్యాలీఢపదార్చితాంఘ్రిశవహృద్ ఘోరాట్టహాసా పరా
ఖడ్గేందీవరకర్త్రికర్పరభుజా హుంకార బీజోద్భవా |
సర్వా నీలవిశాలపింగలజటాజూటైక నాగైర్యుతా
జాడ్యన్యస్య కపాలకే త్రిజగతాం హంత్యుగ్రతారా స్వయం ||

 

శూన్యస్థామతితేజసాం చ దధతీం శూలాబ్జ ఖడ్గం గదాం
ముక్తాహారసుబద్ధ రత్న రసనాం కర్పూర కుందోజ్వలామ్ |
వందే విష్ణుసురేంద్రరుద్రనమితాం త్రైలోక్య రక్షాపరామ్
నీలాం తామహిభూషణాధివలయామత్యుగ్రతారాం భజే ||

 

స్తోత్రం |
మాతర్నీలసరస్వతి ప్రణమతాం సౌభాగ్యసంపత్ప్రదే
ప్రత్యాలీఢపదస్థితే శవహృది స్మేరాననాంభోరుహే |
ఫుల్లేందీవరలోచనే త్రినయనే కర్త్రీకపాలోత్పలే
ఖడ్గం చాదధతీ త్వమేవ శరణం త్వామీశ్వరీమాశ్రయే || ౧ ||

 

వాచామీశ్వరి భక్తికల్పలతికే సర్వార్థసిద్ధీశ్వరి
గద్యప్రాకృతపద్యజాతరచనాసర్వార్థసిద్ధిప్రదే |
నీలేందీవరలోచనత్రయయుతే కారుణ్యవారాన్నిధే
సౌభాగ్యామృతవర్ధనేన కృపయాసించ త్వమస్మాదృశమ్ || ౨ ||

 

ఖర్వే గర్వసమూహపూరితతనో సర్పాదివేషోజ్వలే
వ్యాఘ్రత్వక్పరివీతసుందరకటివ్యాధూతఘంటాంకితే |
సద్యఃకృత్తగలద్రజఃపరిమిలన్ముండద్వయీమూర్ధజే
గ్రంథిశ్రేణినృముండదామలలితే భీమే భయం నాశయ || ౩ ||

 

మాయానంగవికారరూపలలనాబింద్వర్ధచంద్రాంబికే
హుంఫట్కారమయి త్వమేవ శరణం మంత్రాత్మికే మాదృశః |
మూర్తిస్తే జనని త్రిధామఘటితా స్థూలాతిసూక్ష్మా పరా
వేదానాం నహి గోచరా కథమపి ప్రాజ్ఞైర్నుతామాశ్రయే || ౪ ||

 

త్వత్పాదాంబుజసేవయా సుకృతినో గచ్ఛంతి సాయుజ్యతాం
తస్యాః శ్రీపరమేశ్వరత్రినయనబ్రహ్మాదిసామ్యాత్మనః |
సంసారాంబుధిమజ్జనే పటుతనుర్దేవేంద్రముఖ్యాసురాన్
మాతస్తే పదసేవనే హి విముఖాన్ కిం మందధీః సేవతే || ౫ ||

 

మాతస్త్వత్పదపంకజద్వయరజోముద్రాంకకోటీరిణస్తే
దేవా జయసంగరే విజయినో నిశ్శంకమంకే గతాః |
దేవోఽహం భువనే న మే సమ ఇతి స్పర్ధాం వహంతః పరే
తత్తుల్యాం నియతం యథా శశిరవీ నాశం వ్రజంతి స్వయమ్ || ౬ ||

 

త్వన్నామస్మరణాత్పలాయనపరాంద్రష్టుం చ శక్తా న తే
భూతప్రేతపిశాచరాక్షసగణా యక్షశ్చ నాగాధిపాః |
దైత్యా దానవపుంగవాశ్చ ఖచరా వ్యాఘ్రాదికా జంతవో
డాకిన్యః కుపితాంతకశ్చ మనుజాన్ మాతః క్షణం భూతలే || ౭ ||

 

లక్ష్మీః సిద్ధిగణశ్చ పాదుకముఖాః సిద్ధాస్తథా వైరిణాం
స్తంభశ్చాపి వరాంగనే గజఘటాస్తంభస్తథా మోహనమ్ |
మాతస్త్వత్పదసేవయా ఖలు నృణాం సిద్ధ్యంతి తే తే గుణాః
క్లాంతః కాంతమనోభవోఽత్ర భవతి క్షుద్రోఽపి వాచస్పతిః || ౮ ||

 

తారాష్టకమిదం పుణ్యం భక్తిమాన్ యః పఠేన్నరః |
ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ సాయాహ్నే నియతః శుచిః || ౯ ||

 

లభతే కవితాం విద్యాం సర్వశాస్త్రార్థవిద్భవేత్
లక్ష్మీమనశ్వరాం ప్రాప్య భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్ |
కీర్తిం కాంతిం చ నైరుజ్యం ప్రాప్త్యాంతే మోక్షమాప్నుయాత్ || ౧౦ ||

 

మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.

Sri Tara Stotram

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *