Tag

mahavidya

Matangi Stotram in Telugu – శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Matangi Stotram in Telugu ఈశ్వర ఉవాచ | ఆరాధ్య మాతశ్చరణాంబుజే తే బ్రహ్మాదయో విస్తృత కీర్తిమాయుః | అన్యే పరం వా విభవం మునీంద్రాః పరాం శ్రియం భక్తి పరేణ చాన్యే || ౧   నమామి దేవీం నవచంద్రమౌళే- ర్మాతంగినీ చంద్రకళావతంసాం | ఆమ్నాయప్రాప్తి ప్రతిపాదితార్థం ప్రబోధయంతీం ప్రియమాదరేణ || ౨ ||   వినమ్రదేవస్థిరమౌళిరత్నైః విరాజితం తే చరణారవిందం | అకృత్రిమాణం వచసాం విశుక్లాం పదాం పదం శిక్షితనూపురాభ్యామ్ || ౩ ||   కృతార్థయంతీం పదవీం పదాభ్యాం ఆస్ఫాలయంతీం…

Tripura Bhairavi Kavacham – శ్రీ త్రిపురభైరవీ కవచం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Tripura Bhairavi Kavacham శ్రీపార్వత్యువాచ – దేవదేవ మహాదేవ సర్వశాస్త్రవిశారద | కృపాం కురు జగన్నాథ ధర్మజ్ఞోసి మహామతే || ౧ ||   భైరవీ యా పురా ప్రోక్తా విద్యా త్రిపురపూర్వికా | తస్యాస్తు కవచం దివ్యం మహ్యం కథయ తత్త్వతః || ౨ ||   తస్యాస్తు వచనం శ్రుత్వా జగాద జగదీశ్వరః | అద్భుతం కవచం దేవ్యా భైరవ్యా దివ్యరూపి వై || ౩ ||   ఈశ్వర ఉవాచ – కథయామి మహావిద్యాకవచం సర్వదుర్లభమ్ | శృణుష్వ త్వం…

Tripurasundari ashtakam – త్రిపురసుందర్యష్టకం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Tripurasundari ashtakam కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితామ్ నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౧ ||   కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్ దయావిభవకారిణీం విశదరోచనాచారిణీం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౨ ||   కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా కయాపి ఘననీలయా కవచితా వయం లీలయా || ౩ ||   కదంబవనమధ్యగాం కనకమండలోపస్థితాం షడంబురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీమ్ విడంబితజపారుచిం వికచచంద్ర చూడామణిం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౪ ||   కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీమ్ మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసమ్మోహినీం మతంగమునికన్యకాం…

Sri Chinnamastha devi stotram in Telugu – శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Sri Chinnamastha devi stotram in Telugu ఈశ్వర ఉవాచ | స్తవరాజమహం వందే వై రోచన్యాశ్శుభప్రదం |   నాభౌ శుభ్రారవిందం తదుపరి విలసన్మండలం చండరశ్మేః సంసారస్యైకసారాం త్రిభువనజననీం ధర్మకామార్థదాత్రీం | తస్మిన్నధ్యే త్రిభాగే త్రితయతనుధరాం ఛిన్నమస్తాం ప్రశస్తాం తాం వందే ఛిన్నమస్తాం శమనభయహరాం యోగినీం యోగముద్రామ్ || ౧ ||   నాభౌ శుద్ధసరోజవక్త్రవిలసద్బంధూకపుష్పారుణం భాస్వద్భాస్కరమండలం తదుదరే తద్యోనిచక్రం మహత్ | తన్మధ్యే విపరీతమైథునరత ప్రద్యుమ్నసత్కామినీ పృష్ఠంస్యాత్తరుణార్య కోటివిలసత్తేజస్స్వరూపాం భజే || ౨ ||   వామే ఛిన్నశిరోధరాం తదితరే పాణౌ…

Sri Dhumavathi Stotram in Telugu – శ్రీ ధూమావతీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Sri Dhumavathi Stotram in Telugu ప్రాతర్యా స్యాత్కుమారీ కుసుమకలికయా జాపమాలాం జపంతీ మధ్యాహ్నే ప్రౌఢరూపా వికసితవదనా చారునేత్రా నిశాయాం | సంధ్యాయాం వృద్ధరూపా గలితకుచయుగా ముండమాలాం వహంతీ సా దేవీ దేవదేవీ త్రిభువనజననీ కాళికా పాతు యుష్మాన్ || ౧ ||   బధ్వా ఖట్వాంగఖేటౌ కపిలవరజటామండలం పద్మయోనేః కృత్వా దైత్యోత్తమాంగైః స్రజమురసి శిరశ్శేఖరం తార్క్ష్యపక్షైః | పూర్ణం రక్తైః సురాణాం యమమహిషమహాశృంగమాదాయ పాణౌ పాయాద్వో వంద్యమాన ప్రలయ ముదితయా భైరవః కాళరాత్ర్యామ్ || ౨ ||   చర్వంతీమస్తిఖండం ప్రకటకటకటా శబ్దసంఘాత…

Sri Bagalamukhi stotram – 1 – శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Sri Bagalamukhi stotram – 1 ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీస్తోత్రస్య-నారదఋషిః శ్రీ బగళాముఖీ దేవతా- మమ సన్నిహితానాం విరోధినాం వాఙ్ముఖ-పదబుద్ధీనాం స్తంభనార్థే స్తోత్రపాఠే వినియోగః మధ్యేసుధాబ్ధి మణిమంటప రత్నవేది సింహాసనోపరిగతాం పరిపీతవర్ణాం | పీతాంబరాభరణ మాల్యవిభూషితాంగీం దేవీం భజామి ధృతముద్గరవైరి జిహ్వామ్ || ౧ || జిహ్వాగ్రమాదాయ కరేణ దేవీం వామేన శత్రూన్ పరిపీడయంతీం | గదాభిఘాతేన చ దక్షిణేన పీతాంబరాఢ్యాం ద్విభుజాం భజామి || ౨ || చలత్కనకకుండలోల్లసితచారుగండస్థలాం లసత్కనకచంపక ద్యుతిమదిందుబింబాననాం | గదాహత విపక్షకాం కలితలోలజిహ్వాంచలాం స్మరామి బగళాముఖీం విముఖవాఙ్మనస్స్తంభినీమ్ ||…

Kamala stotram in Telugu – కమలా స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 19, 2023

Kamala stotram in Telugu ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ || దేవదానవగంధర్వయక్షరాక్షసకిన్నరః | స్తూయసే త్వం సదా లక్ష్మీ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩ || లోకాతీతా ద్వైతాతీతా సమస్తభూతవేష్టితా | విద్వజ్జనని కీర్తితా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౪ || పరిపూర్ణా సదా…

Sri Bhuvaneshwari Stotram in Telugu – శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 19, 2023

Sri Bhuvaneshwari Stotram in telugu అథానందమయీం సాక్షాచ్ఛబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణీం ఈడే సకలసంపత్త్యై జగత్కారణమంబికాం || ౧ || విద్యామశేషజననీమరవిందయోనే- ర్విష్ణోశ్శివస్యచవపుః ప్రతిపాదయిత్రీం సృష్టిస్థితిక్షయకరీం జగతాం త్రయాణాం స్తోష్యేగిరావిమలయాప్యహమంబికే త్వాం || ౨ || పృథ్వ్యా జలేన శిఖినా మరుతాంబరేణ హోత్రేందునా దినకరేణ చ మూర్తిభాజః దేవస్య మన్మథరిపోః పరశక్తిమత్తా హేతుస్త్వమేవ ఖలు పర్వతరాజపుత్రి || ౩ || త్రిస్రోతసస్సకలదేవసమర్చితాయా వైశిష్ట్యకారణమవైమి తదేవ మాతః త్వత్పాదపంకజ పరాగ పవిత్రితాసు శంభోర్జటాసు సతతం పరివర్తనం యత్ || ౪ || ఆనందయేత్కుముదినీమధిపః కళానా- న్నాన్యామినఃకమలినీ మథనేతరాంవా ఏకస్యమోదనవిధౌ…

Sri Tara Stotram – శ్రీ తారా స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 19, 2023

Sri Tara Stotram ధ్యానం | ఓం ప్రత్యాలీఢపదార్చితాంఘ్రిశవహృద్ ఘోరాట్టహాసా పరా ఖడ్గేందీవరకర్త్రికర్పరభుజా హుంకార బీజోద్భవా | సర్వా నీలవిశాలపింగలజటాజూటైక నాగైర్యుతా జాడ్యన్యస్య కపాలకే త్రిజగతాం హంత్యుగ్రతారా స్వయం ||   శూన్యస్థామతితేజసాం చ దధతీం శూలాబ్జ ఖడ్గం గదాం ముక్తాహారసుబద్ధ రత్న రసనాం కర్పూర కుందోజ్వలామ్ | వందే విష్ణుసురేంద్రరుద్రనమితాం త్రైలోక్య రక్షాపరామ్ నీలాం తామహిభూషణాధివలయామత్యుగ్రతారాం భజే ||   స్తోత్రం | మాతర్నీలసరస్వతి ప్రణమతాం సౌభాగ్యసంపత్ప్రదే ప్రత్యాలీఢపదస్థితే శవహృది స్మేరాననాంభోరుహే | ఫుల్లేందీవరలోచనే త్రినయనే కర్త్రీకపాలోత్పలే ఖడ్గం చాదధతీ త్వమేవ శరణం…

Sri Maha Kali Stotram in Telugu – శ్రీ మహాకాళీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 19, 2023

Sri Maha Kali Stotram in Telugu ధ్యానం | శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం వరప్రదాం హాస్యయుక్తాం త్రిణేత్రాంచ కపాల కర్త్రికా కరాం | ముక్తకేశీం లలజ్జిహ్వాం పిబంతీం రుధిరం ముహుః చతుర్బాహుయుతాం దేవీం వరాభయకరాం స్మరేత్ || శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం హసన్ముఖీం చతుర్భుజాం ఖడ్గముండవరాభయకరాం శివాం | ముండమాలాధరాం దేవీం లలజ్జిహ్వాం దిగంబరాం ఏవం సంచింతయేత్కాళీం శ్మశనాలయవాసినీమ్ ||   స్తోత్రం | ఓం విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీం | నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభాం || త్వం స్వాహా…