Sri Subrahmanya Kavacham – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం

Stotram, Subrahmanya stotralu Jun 19, 2023

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | ఓం నమ ఇతి బీజమ్ | భగవత ఇతి శక్తిః | సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
సీం తర్జనీభ్యాం నమః
సూం మధ్యమాభ్యాం నమః
సైం అనామికాభ్యాం నమః
సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగ న్యాసః –
సాం హృదయాయ నమః
సీం శిరసే స్వాహా
సూం శిఖాయై వషట్
సైం కవచాయ హుం
సౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్
సః అస్త్రాయ ఫట్
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం |
సిందూరారుణమిందుకాంతివదనం కేయూరహారాదిభిః
దివ్యైరాభరణైర్విభూషితతనుం స్వర్గాదిసౌఖ్యప్రదమ్ |
అంభోజాభయశక్తికుక్కుటధరం రక్తాంగరాగోజ్జ్వలం
సుబ్రహ్మణ్యముపాస్మహే ప్రణమతాం భీతిప్రణాశోద్యతమ్ ||

సుబ్రహ్మణ్యోఽగ్రతః పాతు సేనానీః పాతు పృష్ఠతః |
గుహో మాం దక్షిణే పాతు వహ్నిజః పాతు వామతః || ౧ ||

శిరః పాతు మహాసేనః స్కందో రక్షేల్లలాటకమ్ |
నేత్రౌ మే ద్వాదశాక్షశ్చ శ్రోత్రే రక్షతు విశ్వభృత్ || ౨ ||

ముఖం మే షణ్ముఖః పాతు నాసికం శంకరాత్మజః |
ఓష్ఠౌ వల్లీపతిః పాతు జిహ్వాం పాతు షడాననః || ౩ ||

దేవసేనాపతిర్దంతాన్ చుబుకం బహుళోద్భవః |
కంఠం తారకజిత్పాతు బాహూ ద్వాదశబాహుకః || ౪ ||

హస్తౌ శక్తిధరః పాతు వక్షః పాతు శరోద్భవః |
హృదయం వహ్నిభూః పాతు కుక్షిం పాత్వంబికాసుతః || ౫ ||

నాభిం శంభుసుతః పాతు కటిం పాతు హరాత్మజః |
ఊరూ పాతు గజారూఢో జానూ మే జాహ్నవీసుతః || ౬ ||

జంఘే విశాఖో మే పాతు పాదౌ మే శిఖివాహనః |
సర్వాణ్యంగాని భూతేశః సర్వధాతుంశ్చ పావకిః || ౭ ||

సంధ్యాకాలే నిశీథిన్యాం దివాప్రాతర్జలేఽగ్నిషు |
దుర్గమే చ మహారణ్యే రాజద్వారే మహాభయే || ౮ ||

తుములేఽరణ్యమధ్యే చ సర్వదుష్టమృగాదిషు |
చోరాదిసాధ్యసంభేద్యే జ్వరాదివ్యాధి పీడనే || ౯ ||

దుష్టగ్రహాదిభీతౌ చ దుర్నిమిత్తాది భీషణే |
అస్త్రశస్త్రనిపాతే చ పాతు మాం క్రౌంచరంధకృత్ || ౧౦ ||

యః సుబ్రహ్మణ్య కవచం ఇష్టసిద్ధిప్రదం పఠేత్ |
తస్య తాపత్రయం నాస్తి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౧౧ ||

ధర్మార్థీ లభతే ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ |
కామార్థీ లభతే కామం మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ || ౧౨ ||

యత్ర యత్ర జపేద్భక్త్యా తత్ర సన్నిహితో గుహః |
పూజాప్రతిష్ఠకాలే చ జపకాలే పఠేదిదమ్ || ౧౩ ||

సర్వాభీష్టప్రదాం తస్య మహాపాతకనాశనమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్భక్త్యా నిత్యం దేవస్య సన్నిధౌ || ౧౪ ||

సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదేన హ్యపమృత్యుః స హరతే |
ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యం పుత్రపౌత్రాదివర్ధనమ్ |
సర్వాన్కామానిహః ప్రాప్య సోఽంతే స్కందపురం వ్రజేత్ || ౧౫

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రమ్ |

మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *