Sri Skanda lahari – శ్రీ స్కందలహరీin Telugu

Stotram, Subrahmanya stotralu Jun 20, 2023

శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్త్వం శివసుతః
ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ |
త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా
మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ || ౧ ||

నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర
ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభసితవదనషట్కస్త్రిణయనః |
పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః
కరోతు స్వాస్థ్యం కమలదలబిందూపమహృది || ౨ ||

న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం
విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ |
కలౌ కాలేఽప్యంతర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ
ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి || ౩ ||

శివ స్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిశ్శేషణగురో
భవధ్వాంతధ్వంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట |
శివప్రాప్త్యై సమ్యక్ఫలితసదుపాయప్రకటన
ధ్రువం తత్కారుణ్యే కలిరపి కృతీ భూతవిభవః || ౪ ||

అశక్తానాం కర్మస్వపి నిఖిలనిశ్శ్రేయసకృతౌ
పశుత్వగ్రస్తానాం పతిరసి విపాశత్వకలనే |
ప్రశస్తానాం భూమ్నాం నిధిరసి నిరోద్ధా నిజశుచా-
మశక్తానాం కర్తా జగతి ధృతశక్తిః కిల భవాన్ || ౫ ||

విషార్తానాం హర్తా విషయివిషయాణాం ఘటయితా
తృషార్తానాం కాలే పరమమృతవర్షీ ఘన ఇవ |
మృషాజ్ఞానార్తానాం నిఖిలవిచికిత్సాపరిహరో
విషగ్రస్తానాం త్వం సకలభయహర్తా విలససి || ౬ ||

రసాధిక్యం భక్తేరధికమధికం వర్ధయ విభో
ప్రసీద త్వం భూయః ప్రకటయ చిదానందలహరీమ్ |
అసారే సంసారే సదసతి నలిప్తం మమ మనః
కుసీదం భూయాన్మే కుశలవతి నిశ్శ్రేయసపథి || ౭ ||

మహామోహారణ్యే విచరతి మనస్తన్నియమయ-
న్నహంతాం నిశ్శేషీకురు కరుణయా త్వం స్నపయ మామ్ |
మహీయో మాహాత్మ్యం తవ మనసమార్గే స్ఫురతు మే
మహస్త్సోమాకారే త్వయి మతిజుషి స్యాత్క్వను తమః || ౮ ||

వలక్షాభం స్నిగ్ధం వదనకమలేభ్యః ప్రసృమరం
మిలత్కారుణ్యార్ద్రం మృదితభువనార్తిస్మితమిదమ్ |
పులిందాపత్యస్య ప్రకటపులకోద్రేకజనకం
దలద్ధైన్యం భేదం హరతు సతతం నః సురగురోః || ౯ ||

అతీతో బ్రహ్మాదీన్ కృతిముఖకృతః కారణపతీన్
క్షితిస్తోయం వహ్నిః మరుదసి వియత్తత్త్వమఖిలమ్ |
పతిః కృత్యానాం త్వం పరిణతచిదాత్మేక్షణవతాం
ధృతిస్త్వం వ్యాప్తస్సన్ దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీమ్ || ౧౦ ||

సదాత్మా త్వచ్చిత్తః త్వదనుభవబుద్ధిస్మృతిపథః
త్వదాలోకస్సర్వం జగదిదమశేషం స్థిరచరమ్ |
సదా యోగీ సాక్షాద్భజతి తవ సారూప్యమమలం
త్వదాయత్తానాం కిం న హి సులభమష్టౌ చ విభవాః || ౧౧ ||

కతి బ్రహ్మాణో వా కతి కమలనేత్రాః కతి హరాః
కతి బ్రహ్మాండానాం కతి చ శతకోటిష్వధికృతాః |
కృతాజ్ఞాస్సంతస్తే వివిధకృతిరక్షాభృతికరా
అతస్సర్వైశ్వర్యం తవ యదపరిచ్ఛేద్యవిభవమ్ || ౧౨ ||

నమస్తే స్కందాయ త్రిదశపరిపాలాయ మహతే
నమః క్రౌంచాభిఖ్యాసురదలనదక్షాయ భవతే |
నమశ్శూరక్రూరత్రిదశరిపుదండాధ్వరకృతే
నమో భూయో భూయో నతికృదవనే జాగరవతే || ౧౩ ||

శివస్త్వం శక్తిస్త్వం తదుభయతమైక్యం పృథగసి
స్తవే ధ్యానే పూజాజపనియమముఖేష్వభిరతాః |
భువి స్థిత్వా భోగాన్ సుచిరముపభుజ్య ప్రముదితా
భవంతి త్వత్ స్థానే తదను పునరావృత్తివిముఖాః || ౧౪ ||

గురోర్విద్యాం లబ్ధ్వా సకలభయహంత్రీం జపపరాః
పురశ్చర్యాముఖ్యక్రమవిధిజుషో ధ్యాననిపుణాః
ప్రతస్థైః కామస్థైరభిలషితవాంఛాం ప్రియభుజ-
శ్చిరం జీవన్ముక్తా జగతి విజయంతే సుకృతినః || ౧౫ ||

శరజ్జ్యోత్స్నాశుభ్రం స్ఫటికనికురంబాభరుచిరం
స్ఫురన్ముక్తాహారం ధవళవసనం భావయతి వః |
ప్రరోహత్కారుణ్యామృతబహులధారాభిరభిత-
శ్చిరం సిక్తాత్మా వై స భవతి చ విచ్ఛిన్న నిగడః || ౧౬ ||

వృథా కర్తుం దుష్టాన్వివిధవిషవేగాన్ శమయితుం
సుధారోచిష్కోటిప్రతిభటరుచిం భావయతి యః |
అధః కర్తుం సాక్షాద్భవతి వినతా సూనుమచిరా
ద్విధత్తే సర్పాణాం వివిధవిషదర్పాపహరణమ్ || ౧౭ ||

ప్రవాలాభావూరే ప్రసరతి మహస్తే జగదిదం
దివం భూమిం కాష్ఠాస్సకలమపి సంచింతయతి యః |
ద్రవీకుర్యాచ్చేతస్త్రిదశనివహానామపి సుఖా-
ద్భువి స్త్రీణాం పుంసాం వశయతి తిరశ్చామపి మనః || ౧౮ ||

నవాంభోదశ్యామం మరకతమణిప్రఖ్యమథవా
భవంతం ధ్యాయేద్యో భవతి నిపుణో మోహనవిధౌ |
దివిష్ఠానాం భూమావపి వివిధదేశేషు వసతాం
నృణాం దేవానాం వా వియతి చరతాం పతగఫణినామ్ || ౧౯ ||

ఇతి స్కందలహరీ ||

మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *