Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠిక- Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Siva Sahasranama stotram in English

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||

 

పూర్వపీఠిక ||

 

వాసుదేవ ఉవాచ |
తతః స ప్రయతో భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర |
ప్రాంజలిః ప్రాహ విప్రర్షిర్నామసంగ్రహమాదితః || ౧ ||

 

ఉపమన్యురువాచ |
బ్రహ్మప్రోక్తైః ఋషిప్రోక్తైర్వేదవేదాంగసంభవైః |
సర్వలోకేషు విఖ్యాతం స్తుత్యం స్తోష్యామి నామభిః || ౨ ||

 

మహద్భిర్విహితైః సత్యైః సిద్ధైః సర్వార్థసాధకైః |
ఋషిణా తండినా భక్త్యా కృతైర్వేదకృతాత్మనా || ౩ ||

 

యథోక్తైః సాధుభిః ఖ్యాతైర్మునిభిస్తత్త్వదర్శిభిః |
ప్రవరం ప్రథమం స్వర్గ్యం సర్వభూతహితం శుభం || ౪ ||

 

శ్రుతైః సర్వత్ర జగతి బ్రహ్మలోకావతారితైః |
సత్యైస్తత్పరమం బ్రహ్మ బ్రహ్మప్రోక్తం సనాతనం || ౫ ||

 

వక్ష్యే యదుకులశ్రేష్ఠ శృణుష్వావహితో మమ |
వరయైనం భవం దేవం భక్తస్త్వం పరమేశ్వరం || ౬ ||

 

తేన తే శ్రావయిష్యామి యత్తద్బ్రహ్మ సనాతనం |
న శక్యం విస్తరాత్కృత్స్నం వక్తుం సర్వస్య కేనచిత్ || ౭ ||

 

యుక్తేనాపి విభూతీనామపి వర్షశతైరపి |
యస్యాదిమధ్యమంతం చ సురైరపి న గమ్యతే || ౮ ||

 

కస్తస్య శక్నుయాద్వక్తుం గుణాన్ కార్త్స్న్యేన మాధవ |
కిం తు దేవస్య మహతః సంక్షిప్తార్థపదాక్షరం || ౯ ||

 

శక్తితశ్చరితం వక్ష్యే ప్రసాదాత్ తస్య ధీమతః |
అప్రాప్య తు తతోఽనుజ్ఞాం న శక్యః స్తోతుమీశ్వరః || ౧౦ ||

 

యదా తేనాభ్యనుజ్ఞాతః స్తుతో వై స తదా మయా |
అనాదినిధనస్యాహం జగద్యోనేర్మహాత్మనః || ౧౧ ||

 

నామ్నాం కించిత్సముద్దేశ్యం వక్ష్యామ్యవ్యక్తయోనినః |
వరదస్య వరేణ్యస్య విశ్వరూపస్య ధీమతః || ౧౨ ||

 

శృణు నామ్నాం చయం కృష్ణ యదుక్తం పద్మయోనినా |
దశనామసహస్రాణి యాన్యాహ ప్రపితామహః || ౧౩ ||

 

తాని నిర్మథ్య మనసా దధ్నో ఘృతమివోద్ధృతం |
గిరేః సారం యథా హేమ పుష్పసారం యథా మధు || ౧౪ ||

 

ఘృతాత్సారం యథా మండస్తథైతత్సారముద్ధృతం |
సర్వపాపాపహమిదం చతుర్వేదసమన్వితం || ౧౫ ||

 

ప్రయత్నేనాధిగంతవ్యం ధార్యం చ ప్రయతాత్మనా |
మాంగళ్యం పౌష్టికం చైవ రక్షోఘ్నం పావనం మహత్ || ౧౬ ||

 

ఇదం భక్తాయ దాతవ్యం శ్రద్ధయా నాస్తికాయ చ |
నాశ్రద్ధధాన రూపాయ నాస్తికాయా హితాత్మనే || ౧౭ ||

 

యశ్చాభ్యసూయతేదేవం కారణాత్మానమీశ్వరం |
స కృష్ణ నరకం యాతి సః పూర్వైః సహాత్మజైః || ౧౮ ||

 

ఇదం ధ్యానం ఇదం యోగం ఇదం ధ్యేయమనుత్తమం |
ఇదం జప్యమిదం జ్ఞానం రహస్యమిదముత్తమమ్ || ౧౯ ||

 

యం జ్ఞాత్వా హ్యంతకాలేపి గచ్ఛేత పరమాం గతిం |
పవిత్రం మంగళం మేథ్యం కళ్యాణమిదముత్తమమ్ || ౨౦ ||

 

ఇదం బ్రహ్మా పురా కృత్వా సర్వలోకపితామహః |
సర్వ స్తవానాం రాజత్వే దివ్యానాం సమకల్పయత్ || ౨౧ ||

 

తదా ప్రభృతి చైవాయం ఈశ్వరస్య మహాత్మనః |
స్తవరాజ ఇతి ఖ్యాతో జగత్యమరపూజితః || ౨౨ ||

 

బ్రహ్మలోకాదయం స్వర్గ్యే స్తవరాజోవతారితః |
యతస్తండిః పురాప్రాప తేన తండి కృతో భవత్ || ౨౩ ||

 

స్వర్గాచ్చైవాత్ర భూలోకం తండినా హ్యవతారితః |
సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం || ౨౪ ||

 

నిగధిష్యే మహాబాహో స్తవానాముత్తమం స్తవం |
బ్రహ్మణామపి యద్బ్రహ్మ పరాణామపి యత్పరం || ౨౫ ||

 

తేజసామపి యత్తేజస్తపసామపి యత్తపః |
శాంతానామపి యః శాంతో ద్యుతీనామపి యాద్యుతిః || ౨౬ ||

 

దాంతానామపి యో దాంతో ధీమతామపి యా చ ధీః |
దేవానామపి యో దేవ ఋషీణామపి యస్తృషిః || ౨౭ ||

 

యజ్ఞానామపి యో యజ్ఞశ్శివానామపి యః శివః |
రుద్రాణామపి యో రుద్రః ప్రభాః ప్రభవతామపి || ౨౮ ||

 

యోగినామపి యో యోగీ కారణానాం చ కారణం |
యతో లోకాస్సంభవంతి న భవంతి యతః పునః || ౨౯ ||

 

సర్వభూతాత్మభూతస్య హరస్యామితతేజసః |
అష్టోత్తరసహస్రం తు నామ్నాం శర్వస్య మే శృణు || ౩౦ ||

 

యచ్ఛ్రుత్వా మనుజవ్యాఘ్ర సర్వాన్ కామానవాప్స్యసి || ౩౧ ||

 

Siva Sahasranama stotram in English

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *