Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

భృగురువాచ –
చతుర్వక్త్ర జగన్నాథ స్తోత్రం వద మయి ప్రభో |
యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ నరో భక్తిమవాప్నుయాత్ || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ –
సహస్రనామ్నామాకృష్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
గుహ్యాద్గుహ్యతరం గుహ్యం సున్దర్యాః పరికీర్తితమ్ || ౨ ||

అస్య శ్రీషోడశ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శమ్భురృషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీషోడశీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ఓం త్రిపురా షోడశీ మాతా త్ర్యక్షరా త్రితయా త్రయీ |
సున్దరీ సుముఖీ సేవ్యా సామవేదపరాయణా || ౩ ||

శారదా శబ్దనిలయా సాగరా సరిదమ్బరా |
శుద్ధా శుద్ధతనుస్సాధ్వీ శివధ్యానపరాయణా || ౪ ||

స్వామినీ శమ్భువనితా శామ్భవీ చ సరస్వతీ |
సముద్రమథినీ శీఘ్రగామినీ శీఘ్రసిద్ధిదా || ౫ ||

సాధుసేవ్యా సాధుగమ్యా సాధుసన్తుష్టమానసా |
ఖట్వాఙ్గధారిణీ ఖర్వా ఖడ్గఖర్పరధారిణీ || ౬ ||

షడ్వర్గభావరహితా షడ్వర్గపరిచారికా |
షడ్వర్గా చ షడఙ్గా చ షోఢా షోడశవార్షికీ || ౭ ||

క్రతురూపా క్రతుమతీ ఋభుక్షక్రతుమణ్డితా |
కవర్గాదిపవర్గాన్తా అన్తస్థాఽనన్తరూపిణీ || ౮ ||

అకారాకారరహితా కాలమృత్యుజరాపహా |
తన్వీ తత్త్వేశ్వరీ తారా త్రివర్షా జ్ఞానరూపిణీ || ౯ ||

కాలీ కరాలీ కామేశీ ఛాయా సంజ్ఞాప్యరున్ధతీ |
నిర్వికల్పా మహావేగా మహోత్సాహా మహోదరీ || ౧౦ ||

మేఘా బలాకా విమలా విమలజ్ఞానదాయినీ |
గౌరీ వసున్ధరా గోప్త్రీ గవామ్పతినిషేవితా || ౧౧ ||

భగాఙ్గా భగరూపా చ భక్తిభావపరాయణా |
ఛిన్నమస్తా మహాధూమా తథా ధూమ్రవిభూషణా || ౧౨ ||

ధర్మకర్మాదిరహితా ధర్మకర్మపరాయణా |
సీతా మాతఙ్గినీ మేధా మధుదైత్యవినాశినీ || ౧౩ ||

భైరవీ భువనా మాతాఽభయదా భవసున్దరీ |
భావుకా బగలా కృత్యా బాలా త్రిపురసున్దరీ || ౧౪ ||

రోహిణీ రేవతీ రమ్యా రమ్భా రావణవన్దితా |
శతయజ్ఞమయీ సత్త్వా శతక్రతువరప్రదా || ౧౫ ||

శతచన్ద్రాననా దేవీ సహస్రాదిత్యసన్నిభా |
సోమసూర్యాగ్నినయనా వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతా || ౧౬ ||

అర్ధేన్దుధారిణీ మత్తా మదిరా మదిరేక్షణా |
ఇతి తే కథితం గోప్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౧౭ ||

సున్దర్యాః సర్వదం సేవ్యం మహాపాతకనాశనమ్ |
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం కలౌ యుగే || ౧౮ ||

సహస్రనామపాఠస్య ఫలం యద్వై ప్రకీర్తితమ్ |
తస్మాత్కోటిగుణం పుణ్యం స్తవస్యాస్య ప్రకీర్తనాత్ || ౧౯ ||

పఠేత్సదా భక్తియుతో నరో యో
నిశీథకాలేఽప్యరుణోదయే వా |
ప్రదోషకాలే నవమీ దినేఽథవా
లభేత భోగాన్పరమాద్భుతాన్ప్రియాన్ || ౨౦ ||

ఇతి బ్రహ్మయామలే పూర్వఖణ్డే షోడశ్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |

మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *