Sri Shiva Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ గణపతి పూజ చూ. ||

ఓం శివాయ గురవే నమః |

ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒oధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నం |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మామృతా”త్ ||

ఓం పశుపతయే నమః | అస్మిన్ లింగే శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినమావాహయామి స్థాపయామి | తతః ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపనం కరిష్యే ||

అస్య శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | మమ శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర దేవతా ప్రాణ ప్రతిష్టాపనసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఓం హ్రాం శివాయ సర్వజ్ఞాయ – అంగుష్టాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం శివాయ సర్వతృప్తాయ – తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం శివాయ నిత్యమలుప్తశక్తయే – మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం శివాయ సర్వజ్ఞానశక్తయే – అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం శివాయ నిత్యానందశక్తయే – కనిష్టికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశక్తిశివాయ – కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం హ్రాం శివాయ సర్వజ్ఞాయ – హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శివాయ సర్వతృప్తాయ – శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శివాయ నిత్యమలుప్తశక్తయే – శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం శివాయ సర్వజ్ఞానశక్తయే – కవచాయ హుం |
ఓం హ్రౌం శివాయ నిత్యానందశక్తయే – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశక్తిశివాయ – అస్త్రాయ ఫట్ |

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం –
కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్ర హారం |
సదా రమంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి ||

వందే మహేశం సురసిద్ధసేవితం, దేవాంగనా గీత సునృత్య తుష్టం |
పర్యంకగం శైలసుతాసమేతం కల్పద్రుమారణ్యగతం ప్రసన్నమ్ |

ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారు చంద్రావతం సం |
రత్నకల్పో జ్వలాంగం పరశు వర మృగాభీతి హస్తం ప్రసన్నం |

పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం |
విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిల భయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం |

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం, యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం హంసః శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా సర్వేంద్రియాణి వాఙ్మనశ్చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వా ఘ్రాణ రేతో బుద్ధ్యాదీని సుఖం చిరం తిష్ఠంతు స్వాహా |

ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||

స్థిరో భవ | వరదో భవ | సుముఖో భవ |
సుప్రసన్నో భవ | స్థిరాసనం కురు |

స్వామిన్ సర్వ జగన్నాథ యావత్పూజాఽవసానకమ్ |
తావత్త్వం ప్రీతి భావేన లిఙ్గేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు |

త్ర్యంబకమితి స్థాపన ముద్రాం దర్శయిత్వా |

ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నం |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ ||

ధ్యానం –
కైలాసే కమనీయ రత్న ఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం |
కర్పూర స్ఫటికేందు సుందర తనుం కాత్యాయనీ సేవితం |
గంగోత్తుంగ తరంగ రంజిత జటా భారం కృపాసాగరం |
కంఠాలంకృత శేషభూషణమహం మృత్యుంజయం భావయే |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం – (ఓం స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి)
ఓంకారాయ నమస్తుభ్యం ఓంకారప్రియ శంకర |
ఆవాహనం గృహాణేదం పార్వతీప్రియ వల్లభ ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం – (ఓం స॒ద్యోజా॒తాయ॒వై నమో॒ నమ॑:)
నమస్తే గిరిజానాథ కైలాసగిరి మందిర |
సింహాసనం మయా దత్తం స్వీకురుష్వ ఉమాపతే |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః నవరత్న ఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం – (ఓం భవే భ॑వే॒న)
మహాదేవ జగన్నాథ భక్తానామభయప్రద |
పాద్యం గృహాణ దేవేశ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ ||
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం – (ఓం అతి॑ భవే భవస్వ॒మాం)
శివాప్రియ నమస్తేస్తు పావనం జలపూరితం |
అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్ గాంగేయ కలశస్థితం |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనం – (ఓం భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమః)
వామాదేవ సురాధీశ వందితాంఘ్రి సరోరుహ |
గృహాణాచమనం దేవ కరుణా వరుణాలయ ||
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
యమాంతకాయ ఉగ్రాయ భీమాయ చ నమో నమః |
మధుపర్కం ప్రదాస్యామి గృహాణ త్వముమాపతే |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృతస్నానం –
క్షీరం –
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ |
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑ అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: |
సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒-
త్వచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః |
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః |
మధు॒ నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్పార్థి॑వగ్ం రజ॑: |
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా |
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: |
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవన్తు నః |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కరా –
స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే |
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే |
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ |
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం –
యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: |
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

శుద్ధోదక స్నానం – (ఓం వామదేవాయ నమః)
ఓంకార ప్రీత మనసే నమో బ్రహ్మార్చితాంఘ్రయే |
స్నానం స్వీకురు దేవేశ మయానీతం నదీ జలం |
[ నమ॑శ్శ॒oభవే॑ చ మయో॒భవే॑చ॒ నమ॑శ్శంక॒రాయ॑ చ
మయస్క॒రాయ॑ చ॒ నమ॑శ్శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ || ]
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి |

రుద్రప్రశ్నః – నమకం చూ.

రుద్రప్రశ్నః – చమకం చూ.

పురుష సూక్తం చూ.

శ్రీ సూక్తం చూ.

వస్త్రం – (ఓం జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమః)
నమో నాగవిభూషాయ నారదాది స్తుతాయ చ |
వస్త్రయుగ్మం ప్రదాస్యామి పార్థివేశ్వర స్వీకురు |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |
(వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి)

యజ్ఞోపవీతం – (ఓం శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమః)
యజ్ఞేశ యజ్ఞవిధ్వంస సర్వదేవ నమస్కృత |
యజ్ఞసూత్రం ప్రదాస్యామి శోభనం చోత్తరీయకమ్ |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |
(ఉపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి)

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *