Sri Saraswati Kavacham – శ్రీ సరస్వతీ కవచం

Saraswathi stotralu, Stotram Jun 20, 2023

(గమనిక: శ్రీ సరస్వతీ కవచం (పాఠాంతరం)  మరొక బీజాక్షర సంపుటితో కూడా ఉన్నది చూడండి.)

(బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణాంతర్గతం)

భృగురువాచ |
బ్రహ్మన్బ్రహ్మవిదాంశ్రేష్ఠ బ్రహ్మజ్ఞానవిశారద |
సర్వజ్ఞ సర్వజనక సర్వపూజకపూజిత || ౬౦

సరస్వత్యాశ్చ కవచం బ్రూహి విశ్వజయం ప్రభో |
అయాతయామమన్త్రాణాం సమూహో యత్ర సంయుతః || ౬౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ |
శ్రుతిసారం శ్రుతిసుఖం శ్రుత్యుక్తం శ్రుతిపూజితమ్ || ౬౨ ||

ఉక్తం కృష్ణేన గోలోకే మహ్యం వృన్దావనే వనే |
రాసేశ్వరేణ విభునా రాసే వై రాసమణ్డలే || ౬౩ ||

అతీవ గోపనీయఞ్చ కల్పవృక్షసమం పరమ్ |
అశ్రుతాద్భుతమన్త్రాణాం సమూహైశ్చ సమన్వితమ్ || ౬౪ ||

యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మన్బుద్ధిమాంశ్చ బృహస్పతిః |
యద్ధృత్వా భగవాఞ్ఛుక్రః సర్వదైత్యేషు పూజితః || ౬౫ ||

పఠనాద్ధారణాద్వాగ్మీ కవీన్ద్రో వాల్మికీ మునిః |
స్వాయమ్భువో మనుశ్చైవ యద్ధృత్వా సర్వపూజితాః || ౬౬ ||

కణాదో గౌతమః కణ్వః పాణినిః శాకటాయనః |
గ్రన్థం చకార యద్ధృత్వా దక్షః కాత్యాయనః స్వయమ్ || ౬౭ ||

ధృత్వా వేదవిభాగఞ్చ పురాణాన్యఖిలాని చ |
చకార లీలామాత్రేణ కృష్ణద్వైపాయనః స్వయమ్ || ౬౮ ||

శాతాతపశ్చ సంవర్తో వసిష్ఠశ్చ పరాశరః |
యద్ధృత్వా పఠనాద్గ్రన్థం యాజ్ఞవల్క్యశ్చకార సః || ౬౯ ||

ఋష్యశృఙ్గో భరద్వాజశ్చాస్తీకో దేవలస్తథా |
జైగీషవ్యోఽథ జాబాలిర్యద్ధృత్వా సర్వపూజితః || ౭౦ ||

కవచస్యాస్య విప్రేన్ద్ర ఋషిరేష ప్రజాపతిః |
స్వయం బృహస్పతిశ్ఛన్దో దేవో రాసేశ్వరః ప్రభుః || ౭౧ ||

సర్వతత్త్వపరిజ్ఞానే సర్వార్థేఽపి చ సాధనే |
కవితాసు చ సర్వాసు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౭౨ ||

( కవచం )
ఓం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహా శిరో మే పాతు సర్వతః |
శ్రీం వాగ్దేవతాయై స్వాహా భాలం మే సర్వదాఽవతు || ౭౩ ||

ఓం సరస్వత్యై స్వాహేతి శ్రోత్రం పాతు నిరన్తరమ్ |
ఓం శ్రీం హ్రీం భారత్యై స్వాహా నేత్రయుగ్మం సదాఽవతు || ౭౪ ||

ఓం హ్రీం వాగ్వాదిన్యై స్వాహా నాసాం మే సర్వతోఽవతు |
హ్రీం విద్యాధిష్ఠాతృదేవ్యై స్వాహా శ్రోత్రం సదాఽవతు || ౭౫ ||

ఓం శ్రీం హ్రీం బ్రాహ్మ్యై స్వాహేతి దన్తపఙ్క్తీః సదాఽవతు |
ఐమిత్యేకాక్షరో మన్త్రో మమ కణ్ఠం సదాఽవతు || ౭౬ ||

ఓం శ్రీం హ్రీం పాతు మే గ్రీవాం స్కన్ధం మే శ్రీం సదాఽవతు |
శ్రీం విద్యాధిష్ఠాతృదేవ్యై స్వాహా వక్షః సదాఽవతు || ౭౭ ||

ఓం హ్రీం విద్యాస్వరూపాయై స్వాహా మే పాతు నాభికామ్ |
ఓం హ్రీం హ్రీం వాణ్యై స్వాహేతి మమ పృష్ఠం సదాఽవతు || ౭౮ ||

ఓం సర్వవర్ణాత్మికాయై పాదయుగ్మం సదాఽవతు |
ఓం రాగాధిష్ఠాతృదేవ్యై సర్వాంగం మే సదాఽవతు || ౭౯ ||

ఓం సర్వకణ్ఠవాసిన్యై స్వాహా ప్రచ్యాం సదాఽవతు |
ఓం హ్రీం జిహ్వాగ్రవాసిన్యై స్వాహాఽగ్నిదిశి రక్షతు || ౮౦ ||

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సరస్వత్యై బుధజనన్యై స్వాహా |
సతతం మన్త్రరాజోఽయం దక్షిణే మాం సదాఽవతు || ౮౧ ||

ఓం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరో మన్త్రో నైరృత్యాం మే సదాఽవతు |
కవిజిహ్వాగ్రవాసిన్యై స్వాహా మాం వారుణేఽవతు || ౮౨ ||

ఓం సదంబికాయై స్వాహా వాయవ్యే మాం సదాఽవతు |
ఓం గద్యపద్యవాసిన్యై స్వాహా మాముత్తరేఽవతు || ౮౩ ||

ఓం సర్వశాస్త్రవాసిన్యై స్వాహైశాన్యాం సదాఽవతు |
ఓం హ్రీం సర్వపూజితాయై స్వాహా చోర్ధ్వం సదాఽవతు || ౮౪ ||

ఐం హ్రీం పుస్తకవాసిన్యై స్వాహాఽధో మాం సదావతు |
ఓం గ్రన్థబీజరూపాయై స్వాహా మాం సర్వతోఽవతు || ౮౫ ||

ఇతి తే కథితం విప్ర సర్వమన్త్రౌఘవిగ్రహమ్ |
ఇదం విశ్వజయం నామ కవచం బ్రహ్మారూపకమ్ || ౮౬ ||

పురా శ్రుతం ధర్మవక్త్రాత్పర్వతే గన్ధమాదనే |
తవ స్నేహాన్మయాఽఽఖ్యాతం ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ || ౮౭ ||

గురుమభ్యర్చ్య విధివద్వస్త్రాలఙ్కారచన్దనైః |
ప్రణమ్య దణ్డవద్భూమౌ కవచం ధారయేత్సుధీః || ౮౮ ||

పఞ్చలక్షజపేనైవ సిద్ధం తు కవచం భవేత్ |
యది స్యాత్సిద్ధకవచో బృహస్పతి సమో భవేత్ || ౮౯ ||

మహావాగ్మీ కవీన్ద్రశ్చ త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ |
శక్నోతి సర్వం జేతుం స కవచస్య ప్రభావతః || ౯౦ ||

ఇదం తే కాణ్వశాఖోక్తం కథితం కవచం మునే |
స్తోత్రం పూజావిధానం చ ధ్యానం వై వన్దనం తథా || ౯౧ ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే ప్రకృతిఖణ్డే నారదనారాయణసంవాదే సరస్వతీకవచం నామ చతుర్థోఽధ్యాయః |

మరిన్ని శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *