Sri Maha Saraswati Stavam – శ్రీ మహాసరస్వతీ స్తవం in Telugu

Saraswathi stotralu, Stotram Jun 20, 2023

అశ్వతర ఉవాచ |
జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ |
స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || ౧ ||

సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ |
తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ || ౨ ||

త్వమక్షరం పరం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ |
అక్షరం పరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ || ౩ ||

అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వంచైతత్క్షరాత్మకమ్ |
దారుణ్యవస్థితో వహ్నిర్భౌమాశ్చ పరమాణవః || ౪ ||

తథా త్వయి స్థితం బ్రహ్మ జగచ్చేదమశేషతః |
ఓంకారాక్షరసంస్థానం యత్తు దేవి స్థిరాస్థిరమ్ || ౫ ||

తత్ర మాత్రాత్రయం సర్వమస్తి యద్దేవి నాస్తి చ |
త్రయో లోకాస్త్రయో వేదాస్త్రైవిద్యం పావకత్రయమ్ || ౬ ||

త్రీణి జ్యోతీంషి వర్ణాశ్చ త్రయో ధర్మాగమాస్తథా |
త్రయో గుణాస్త్రయః శబ్దస్త్రయో వేదాస్తథాశ్రమాః || ౭ ||

త్రయః కాలాస్తథావస్థాః పితరోఽహర్నిశాదయః |
ఏతన్మాత్రాత్రయం దేవి తవ రూపం సరస్వతి || ౮ ||

విభిన్నదర్శినామాద్యా బ్రహ్మణో హి సనాతనాః |
సోమసంస్థా హవిః సంస్థాః పాకసంస్థాశ్చ సప్త యాః || ౯ ||

తాస్త్వదుచ్చారణాద్దేవి క్రియంతే బ్రహ్మవాదిభిః |
అనిర్దేశ్యం తథా చాన్యదర్ధమాత్రాన్వితం పరమ్ || ౧౦ ||

అవికార్యక్షయం దివ్యం పరిణామవివర్జితమ్ |
తవైతత్పరమం రూపం యన్న శక్యం మయోదితుమ్ || ౧౧ ||

న చాస్యేన చ తజ్జిహ్వా తామ్రోష్ఠాదిభిరుచ్యతే |
ఇంద్రోఽపి వసవో బ్రహ్మా చంద్రార్కౌ జ్యోతిరేవ చ || ౧౨ ||

విశ్వావాసం విశ్వరూపం విశ్వేశం పరమేశ్వరమ్ |
సాంఖ్యవేదాంతవాదోక్తం బహుశాఖాస్థిరీకృతమ్ || ౧౩ ||

అనాదిమధ్యనిధనం సదసన్న సదేవ యత్ |
ఏకంత్వనేకం నాప్యేకం భవభేదసమాశ్రితమ్ || ౧౪ ||

అనాఖ్యం షడ్గుణాఖ్యంచ వర్గాఖ్యం త్రిగుణాశ్రయమ్ |
నానాశక్తిమతామేకం శక్తివైభవికం పరమ్ || ౧౫ ||

సుఖాసుఖం మహాసౌఖ్యరూపం త్వయి విభావ్యతే |
ఏవం దేవి త్వయా వ్యాప్తం సకలం నిష్కలంచ యత్ |
అద్వైతావస్థితం బ్రహ్మ యచ్చ ద్వైతే వ్యవస్థితమ్ || ౧౬ ||

యేఽర్థా నిత్యా యే వినశ్యంతి చాన్యే
యే వా స్థూలా యే చ సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాః |
యే వా భూమౌ యేఽంతరీక్షేఽన్యతో వా
తేషాం తేషాం త్వత్త ఏవోపలబ్ధిః || ౧౭ ||

యచ్చామూర్తం యచ్చ మూర్తం సమస్తం
యద్వా భూతేష్వేకమేకంచ కించిత్ |
యద్దివ్యస్తి క్ష్మాతలే ఖేఽన్యతో వా
త్వత్సంబంధం త్వత్స్వరైర్వ్యంజనైశ్చ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే త్రయోవింశోఽధ్యాయే అశ్వతర ప్రోక్త మహాసరస్వతీ స్తవమ్ |

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *