Sri Lalitha Stavaraja Stotram – శ్రీ లలితా స్తవరాజః in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

దేవా ఊచుః |
జయ దేవి జగన్మాతర్జయ దేవి పరాత్పరే |
జయ కల్యాణనిలయే జయ కామకలాత్మికే || ౧ ||

జయకారి చ వామాక్షి జయ కామాక్షి సున్దరి |
జయాఖిలసురారాధ్యే జయ కామేశి మానదే || ౨ ||

జయ బ్రహ్మమయే దేవి బ్రహ్మాత్మకరసాత్మికే |
జయ నారాయణి పరే నన్దితాశేషవిష్టపే || ౩ ||

జయ శ్రీకణ్ఠదయితే జయ శ్రీలలితేఽంబికే |
జయ శ్రీవిజయే దేవి విజయ శ్రీసమృద్ధిదే || ౪ ||

జాతస్య జాయమానస్య ఇష్టాపూర్తస్య హేతవే |
నమస్తస్యై త్రిజగతాం పాలయిత్ర్యై పరాత్పరే || ౫ ||

కలాముహూర్తకాష్ఠాహర్మాసర్తుశరదాత్మనే |
నమః సహస్రశీర్షాయై సహస్రముఖలోచనే || ౬ ||

నమః సహస్రహస్తాబ్జపాదపఙ్కజశోభితే |
అణోరణుతరే దేవి మహతోఽపి మహీయసి || ౭ ||

పరాత్పరతరే మాతస్తేజస్తేజీయసామపి |
అతలం తు భవేత్పాదౌ వితలం జానునీ తవ || ౮ ||

రసాతలం కటీదేశః కుక్షిస్తే ధరణీ భవేత్ |
హృదయం తు భువర్లోకః స్వస్తే ముఖముదాహృతమ్ || ౯ ||

దృశశ్చన్ద్రార్కదహనా దిశస్తే బాహవోఽంబికే |
మరుతస్తు తవోచ్ఛ్వాసా వాచస్తే శ్రుతయోఽఖిలాః || ౧౦ ||

క్రీడా తే లోకరచనా సఖా తే చిన్మయః శివః |
ఆహారస్తే సదానన్దో వాసస్తే హృదయే సతామ్ || ౧౧ ||

దృశ్యాదృశ్యస్వరూపాణి రూపాణి భువనాని తే |
శిరోరుహా ఘనాస్తే తు తారకాః కుసుమాని తే || ౧౨ ||

ధర్మాద్యా బాహవస్తే స్యురధర్మాద్యాయుధాని తే |
యమాశ్చ నియమాశ్చైవ కరపాదరుహాస్తథా || ౧౩ ||

స్తనౌ స్వాహాస్వధాఽఽకరౌ లోకోజ్జీవనకారకౌ |
ప్రాణాయామస్తు తే నాసా రసనా తే సరస్వతీ || ౧౪ ||

ప్రత్యాహారస్త్విన్ద్రియాణి ధ్యానం తే ధీస్తు సత్తమా |
మనస్తే ధారణాశక్తిర్హృదయం తే సమాధికః || ౧౫ ||

మహీరుహాస్తేఽఙ్గరుహాః ప్రభాతం వసనం తవ |
భూతం భవ్యం భవిష్యచ్చ నిత్యం చ తవ విగ్రహః || ౧౬ ||

యజ్ఞరూపా జగద్ధాత్రీ విశ్వరూపా చ పావనీ |
ఆదౌ యా తు దయాభూతా ససర్జ నిఖిలాః ప్రజాః || ౧౭ ||

హృదయస్థాపి లోకానామదృశ్యా మోహనాత్మికా || ౧౮ ||

నామరూపవిభాగం చ యా కరోతి స్వలీలయా |
తాన్యధిష్ఠాయ తిష్ఠన్తీ తేష్వసక్తార్థకామదా |
నమస్తస్యై మహాదేవ్యై సర్వశక్త్యై నమోనమః || ౧౯ ||

యదాజ్ఞయా ప్రవర్తన్తే వహ్నిసూర్యేన్దుమారుతాః |
పృథివ్యాదీని భూతాని తస్యై దేవ్యై నమోనమః || ౨౦ ||

యా ససర్జాదిధాతారం సర్గాదావాదిభూరిదమ్ |
దధార స్వయమేవైకా తస్యై దేవ్యై నమోనమః || ౨౧ ||

యథా ధృతా తు ధరణీ యయాఽఽకాశమమేయయా |
యస్యాముదేతి సవితా తస్యై దేవ్యై నమోనమః || ౨౨ ||

యత్రోదేతి జగత్కృత్స్నం యత్ర తిష్ఠతి నిర్భరమ్ |
యత్రాన్తమేతి కాలే తు తస్యై దేవ్యై నమోనమః || ౨౩ ||

నమోనమస్తే రజసే భవాయై
నమోనమః సాత్త్వికసంస్థితాయై |
నమోనమస్తే తమసే హరాయై
నమోనమో నిర్గుణతః శివాయై || ౨౪ ||

నమోనమస్తే జగదేకమాత్రే
నమోనమస్తే జగదేకపిత్రే |
నమోనమస్తేఽఖిలరూపతన్త్రే
నమోనమస్తేఽఖిలయన్త్రరూపే || ౨౫ ||

నమోనమో లోకగురుప్రధానే
నమోనమస్తేఽఖిలవాగ్విభూత్యై |
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై జగదేకతుష్ట్యై
నమోనమః శాంభవి సర్వశక్త్యై || ౨౬ ||

అనాదిమధ్యాన్తమపాఞ్చభౌతికం
హ్యవాఙ్మనోగమ్యమతర్క్యవైభవమ్ |
అరూపమద్వన్ద్వమదృష్టగోచరం
ప్రభావమగ్ర్యం కథమంబ వర్ణయే || ౨౭ ||

ప్రసీద విశ్వేశ్వరి విశ్వవన్దితే
ప్రసీద విద్యేశ్వరి వేదరూపిణి |
ప్రసీద మాయామయి మన్త్రావిగ్రహే
ప్రసీద సర్వేశ్వరి సర్వరూపిణి || ౨౮ ||

ఇతి స్తుత్వా మహాదేవీం దేవాః సర్వే సవాసవాః |
భూయో భూయో నమస్కృత్య శరణం జగ్మురఞ్జసా || ౨౯ ||

తతః ప్రసన్నా సా దేవీ ప్రణతం వీక్ష్య వాసవమ్ |
వరేణ చ్ఛన్దయామాస వరదాఖిలదేహినామ్ || ౩౦ ||

ఇన్ద్ర ఉవాచ |
యది తుష్టాసి కల్యాణి వరం దైత్యేన్ద్రపీడితాః |
దుర్ధరం జీవితం దేహి త్వాం గతాః శరణార్థినః || ౩౧ ||

శ్రీదేవ్యువాచ |
అహమేవ వినిర్జిత్య భణ్డం దైత్యకులోద్భవమ్ |
అచిరాత్తవ దాస్యామి త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ || ౩౨ ||

నిర్భయా ముదితాః సన్తు సర్వే దేవగణాస్తథా |
యే స్తోష్యన్తి చ మాం భక్త్యా స్తవేనానేన మానవాః || ౩౩ ||

భాజనం తే భవిష్యన్తి ధర్మశ్రీయశసాం సదా |
విద్యావినయసమ్పన్నా నీరోగా దీర్ఘజీవినః || ౩౪ ||

పుత్రమిత్రకలత్రాఢ్యా భవన్తు మదనుగ్రహాత్ |
ఇతి లబ్ధవరా దేవా దేవేన్ద్రోఽపి మహాబలః || ౩౫ ||

ఆమోదం పరమం జగ్ముస్తాం విలోక్య ముహుర్ముహుః || ౩౬ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే లలితాస్తవరాజో నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ||

మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *