Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠికా in Telugu

Lalitha stotram, Stotram Jun 19, 2023

అగస్త్య ఉవాచ –
అశ్వానన మహాబుద్ధే సర్వశాస్త్రవిశారద |
కథితం లలితాదేవ్యాశ్చరితం పరమాద్భుతమ్ || ౧ ||

పూర్వం ప్రాదుర్భవో మాతుస్తతః పట్టాభిషేచనమ్ |
భండాసురవధశ్చైవ విస్తరేణ త్వయోదితః || ౨ ||

వర్ణితం శ్రీపురం చాపి మహావిభవవిస్తరం |
శ్రీమత్పంచదశాక్షర్యాః మహిమా వర్ణితస్తథా || ౩ ||

షోఢాన్యాసాదయో న్యాసాః న్యాసఖండే సమీరితాః |
అంతర్యాగక్రమశ్చైవ బహిర్యాగక్రమస్తథా || ౪ ||

మహాయాగక్రమశ్చైవ పూజాఖండే సమీరితః |
పురశ్చరణఖండే తు జపలక్షణమీరితమ్ || ౫ ||

హోమఖండే త్వయా ప్రోక్తో హోమద్రవ్యవిధిక్రమః |
చక్రరాజస్య విద్యాయాః శ్రీ దేవ్యా దేశికాత్మనోః || ౬ ||

రహస్యఖండే తాదాత్మ్యం పరస్పరముదీరితమ్ |
స్తోత్రఖండే బహువిధాస్త్సుతయః పరికీర్తితాః || ౭ ||

మంత్రిణీదండినీదేవ్యోః ప్రోక్తే నామసహస్రకే |
న తు శ్రీలలితాదేవ్యాః ప్రోక్తం నామసహస్రకమ్ || ౮ ||

తత్ర మే సంశయో జాతో హయగ్రీవ దయానిధే |
కిం వా త్వయా విస్మృతం తత్ జ్ఞాత్వా వా సముపేక్షితమ్ || ౯ ||

మమ వా యోగ్యతా నాస్తి శ్రోతుం నామసహస్రకమ్ |
కిమర్థం భవతా నోక్తం తత్ర మే కారణం వద || ౧౦ ||

సూత ఉవాచ –
ఇతి పృష్టో హయగ్రీవో మునినా కుంభజన్మనా |
ప్రహృష్టో వచనం ప్రాహ తాపసం కుంభసంభవమ్ || ౧౧ ||

శ్రీహయగ్రీవ ఉవాచ –
లోపాముద్రాపతేఽగస్త్య సావధానమనాశ్శృణు |
నామ్నాం సహస్రం యన్నోక్తం కారణం తద్వదామి తే || ౧౨ ||

రహస్యమితి మత్వాహం నోక్తవాన్ తే న చాన్యథా |
పునశ్చ పృచ్ఛతే భక్త్యా తస్మాత్తత్తే వదామ్యహమ్ || ౧౩ ||

బ్రూయాచ్ఛిష్యాయ భక్తాయ రహస్యమపి దేశికః |
భవతా న ప్రదేయం స్యాదభక్తాయ కదాచన || ౧౪ ||

న శఠాయ న దుష్టాయ నావిశ్వాసాయ కర్హిచిత్ |
శ్రీమాతృభక్తియుక్తాయ శ్రీవిద్యారాజవేదినే || ౧౫ ||

ఉపాసకాయ శుద్ధాయ దేయం నామసహస్రకమ్ |
యాని నామసహస్రాణి సద్యస్సిద్ధిప్రదాని వై || ౧౬ ||

తంత్రేషు లలితాదేవ్యాస్తేషు ముఖ్యమిదం మునే |
శ్రీవిద్యైవ తు మంత్రాణాం తత్ర కాదిర్యథా పరా || ౧౭ ||

పురాణాం శ్రీపురమివ శక్తీనాం లలితా తథా |
శ్రీవిద్యోపాసకానాం చ యథా దేవః పరశ్శివః || ౧౮ ||

తథా నామసహస్రేషు పరమేతత్ ప్రకీర్తితమ్ |
యథాస్య పఠనాద్దేవీ ప్రీయతే లలితాంబికా || ౧౯ ||

అన్యనామసహస్రస్య పాఠాన్న ప్రీయతే తథా |
శ్రీమాతుః ప్రీతయే తస్మాదనిశం కీర్తయేదిదమ్ || ౨౦ ||

బిల్వపత్రైశ్చక్రరాజే యోఽర్చయేల్లలితాంబికామ్ |
పద్మైర్వా తులసీపత్రైరేభిర్నామసహస్రకైః || ౨౧ ||

సద్యః ప్రసాదం కురుతే తస్య సింహాసనేశ్వరీ |
చక్రాధిరాజమభ్యర్చ్య జప్త్వా పంచదశాక్షరీమ్ || ౨౨ ||

జపాంతే కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసహస్రకమ్ |
జపపూజాద్యశక్తశ్చేత్పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౨౩ ||

సాంగార్చనే సాంగజపే యత్ఫలం తదవాప్నుయాత్ |
ఉపాసనే స్తుతీరస్యాః పఠేదభ్యుదయో హి సః || ౨౪ ||

ఇదం నామసహస్రం తు కీర్తయేన్నిత్యకర్మవత్ |
చక్రరాజార్చనం దేవ్యాః జపో నామ్నాం చ కీర్తనమ్ || ౨౫ ||

భక్తస్య కృత్యమేతావదన్యదభ్యుదయం విదుః |
భక్తస్యావశ్యకమిదం నామసాహస్రకీర్తనమ్ || ౨౬ ||

తత్ర హేతుం ప్రవక్ష్యామి శృణు త్వం కుంభసంభవ |
పురా శ్రీలలితాదేవీ భక్తానాం హితకామ్యయా || ౨౭ ||

వాగ్దేవీర్వశినీముఖ్యాస్సమాహూయేదమబ్రవీత్ |
వాగ్దేవతా వశిన్యాద్యాశ్శృణుధ్వం వచనం మమ || ౨౮ ||

భవత్యో మత్ప్రసాదేన ప్రోల్లసద్వాగ్విభూతయః |
మద్భక్తానాం వాగ్విభూతి ప్రదానే వినియోజితాః || ౨౯ ||

మచ్చక్రస్య రహస్యజ్ఞా మమ నామపరాయణాః |
మమ స్తోత్రవిధానాయ తస్మాదాజ్ఞాపయామి వః || ౩౦ ||

కురుధ్వమంకితం స్తోత్రం మమ నామసహస్రకైః |
యేన భక్తైః స్తుతాయా మే సద్యః ప్రీతిః పరా భవేత్ || ౩౧ ||

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ –
ఇత్యాజ్ఞప్తాస్తతో దేవ్యశ్ర్శీదేవ్యా లలితాంబయా |
రహస్యైర్నామభిర్దివ్యైశ్చక్రుస్స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౩౨ ||

రహస్యనామసాహస్రమితి తద్విశ్రుతం పరమ్ |
తతః కదాచిత్సదసి స్థిత్వా సింహాసనేఽంబికా || ౩౩ ||

స్వసేవావసరం ప్రాదాత్సర్వేషాం కుంభసంభవ |
సేవార్థమాగతాస్తత్ర బ్రహ్మాణీబ్రహ్మకోటయః || ౩౪ ||

లక్ష్మీనారాయణానాం చ కోటయస్సముపాగతాః |
గౌరీకోటిసమేతానాం రుద్రాణామపి కోటయః || ౩౫ ||

మంత్రిణీ దండినీముఖ్యాస్సేవార్థం చ సమాగతాః |
శక్తయో వివిధాకారాస్తాసాం సంఖ్యా న విద్యతే || ౩౬ ||

దివ్యౌఘా మానవౌఘాశ్చ సిద్ధౌఘాశ్చ సమాగతాః |
తత్ర శ్రీలలితాదేవీ సర్వేషాం దర్శనం దదౌ || ౩౭ ||

తేషు దృష్ట్వోపవిష్టేషు స్వే స్వే స్థానే యథాక్రమమ్ |
తత్ర శ్రీలలితాదేవీకటాక్షాక్షేపచోదితాః || ౩౮ ||

ఉత్థాయ వశినీముఖ్యా బద్ధాంజలిపుటాస్తదా |
అస్తువన్నామసాహస్రైస్స్వకృతైర్లలితాంబికామ్ || ౩౯ ||

శ్రుత్వా స్తవం ప్రసన్నాభూల్లలితా పరమేశ్వరీ |
తే సర్వే విస్మయం జగ్ముర్యేతత్ర సదసి స్థితాః || ౪౦ ||

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *