Sri Lalitha Arya Dwisathi – శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం in Telugu

Lalitha stotram, Saraswathi stotralu, Stotram Jun 20, 2023

వందే గజేంద్రవదనం వామాంకారూఢవల్లభాశ్లిష్టం |
కుంకుమపరాగశోణం కువలయినీజారకోరకాపీడం || ౧ ||

స జయతి సువర్ణశైలః సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్తిః |
కాంచన నికుంజవాటీ కందళదమరీప్రపంచ సంగీతః || ౨ ||

హరిహయనైరృతమారుత హరితామంతేష్వవస్థితం తస్య |
వినుమః సానుత్రితయం విధిహరిగౌరీశవిష్టపాధారం || ౩ ||

మధ్యే పునర్మనోహరరత్నరుచిస్తబక రంజితదిగంతమ్ |
ఉపరి చతుః శతయోజనముత్తంగ శృంగంపుంగవముపాసే || ౪ ||

తత్ర చతుః శతయోజనపరిణాహం దేవ శిల్పినా రచితమ్ |
నానాసాలమనోజ్ఞం నమామ్యహం నగరం ఆదివిద్యాయాః || ౫ ||

ప్రథమం సహస్రపూర్వక షట్శతసంఖ్యాక యోజనం పరితః |
వలయీకృతస్వగాత్రం వరణం శరణం వ్రజామ్యయో రూపమ్ || ౬ ||

తస్యోత్తరే సమీరణయోజనదూరే తరంగితచ్ఛాయః |
ఘటయతు ముదం ద్వితీయో ఘణ్టాస్తనసార నిర్మితః సాలః || ౭ ||

ఉభయోరంతరసీమన్యుద్దామ భ్రమరరంజితోదారమ్ |
ఉపవమనముపాస్మహే వయమూరీకృత మందమారుత స్యందమ్ || ౮ ||

ఆలింగ్య భద్రకాలీమాసీనస్తత్ర హరిశిలాశ్యామామ్ |
మనసి మహాకాలో మే విహరతు మధుపానవిభ్రమన్నేత్రః || ౯ ||

తార్త్తీయీకో వరణస్తస్యోత్తరసీమ్ని వాతయోజనతః |
తామ్రేణ రచితమూర్తిస్తనుతాదా చంద్రతారకం భద్రమ్ || ౧౦ ||

మధ్యే తయోశ్చ మణిమయపల్లవశాఖా ప్రసూనపక్ష్మలితామ్ |
కల్పానోకహవాటీం కలయే మకరందపంకిలావాలామ్ || ౧౧ ||

తత్ర మధుమాధవశ్రీతరుణీభ్యాం తరలదృక్చకోరాభ్యామ్ |
ఆలింగితోఽవతాన్మామనిశం ప్రథమర్తురాత్తపుష్పాస్రః || ౧౨ ||

నమత తదుత్తరభాగే నాకిపథోల్లంఘి శృంగసంఘాతమ్ |
సీసాకృతిం తురీయం సితకిరణాలోకనిర్మలం సాలమ్ || ౧౩ ||

సాలద్వయాంతరాలే సరలాలికపోత-చాటుసుభగాయామ్ |
సంతానవాటికాయాం సక్తం చేతోఽస్తు సతతమస్మాకమ్ || ౧౪ ||

తత్ర తపనాదిరూక్షః సామ్రాజ్ఞీచరణ సాంద్రితస్వాంతః |
శుక్ర శుచిశ్రీసహితో గ్రీష్మర్తుర్దిశతు కీర్తిమాకల్పమ్ || ౧౫ ||

ఉత్తరసీమని తస్యోన్నతశిఖరోత్కంపి హాటకపతాకః |
ప్రకటయతు పంచమో నః ప్రాకారః కుశలమారకూటమయః || ౧౬ ||

ప్రాకారయోశ్చ మధ్యే పల్లవితాన్యభృతపంచమోన్మేషా |
హరిచందనద్రువాటీహరతాదామూలమస్మదనుతాపమ్ || ౧౭ ||

తత్ర నభశ్రీ ముఖ్యైస్తరుణీ వర్గైః సమన్వితః పరితః |
వజ్రాట్టఋహాసముఖరో వాంఛాపూర్తిం తనోతు వర్షర్తుః || ౧౮ ||

మారుతయోజనదూరే మహనీయస్తస్య చోత్తరే భాగే |
భద్రం కృషీష్ట షష్ఠః ప్రాకారః పంచలోహధాతుమయః || ౧౯ ||

అనయోర్మధ్యే సంతతమంకూరద్దివ్యకుసుమగంధాయామ్ |
మందారవాటికాయాం మానసమంగీకరోతు మే విహృతిమ్ || ౨౦ ||

తస్యామిషోర్జలక్ష్మీతరుణీభ్యాం శరదృతుః సదా సహితః |
అభ్యర్చయన్ స జీయాదంబామామోదమేదురైః కుసుమైః || ౨౧ ||

తస్యర్షిసంఖ్యయోజనదూరే దేదీప్యమానశృంగౌఘః |
కలధౌతకలితమూర్తిః కల్యాణం దిశతు సప్తమః సాలః || ౨౨ ||

మధ్యే తయోర్మరుత్పథ లంఘిథవిట-పాగ్రవిరుతకలకంఠా |
శ్రీపారిజాతవాటీ శ్రియమనిశం దిశతు శీతలోద్దేశా || ౨౩ ||

తస్యామతిప్రియాభ్యాం సహఖేలన్ సహసహస్య లక్ష్మీభ్యామ్ |
సామంతో ఝషకేతోర్హేమంతో భవతు హేమవృద్ధ్యై నః || ౨౪ ||

ఉత్తరతస్తస్య మహానుద్భట హుత్భుక్షి స్వారుణః మయూఖః |
తపనీయఖండరచితస్తనుతాదాయుష్యమష్టమో వరణః || ౨౫ ||

కాదంబవిపినవాటీమనయోర్మధ్యభువి కల్పితావాసామ్ |
కలయామి సూనకోరకకందలితామోద-తుందిలసమీరామ్ || ౨౬ ||

తస్యామతి-శిశిరాకృతిరాసీనస్తపతపస్యలక్ష్మీభ్యామ్ |
శివమనిశం కురుతాన్మే శిశిరర్తుః సతతశీతలదిగంతః || ౨౭ ||

తస్యాం కదంబవాట్యాం తత్ప్రసవామోదమిలిత-మధుగంధమ్ |
సప్తావరణమనోజ్ఞం శరణం సముపైమి మంత్రిణీ-శరణమ్ || ౨౮ ||

తత్రాలయే విశాలే తపనీయారచిత-తరల-సోపానే |
మాణిక్య మండపాంతర్మహితే సింహాసనే మణీఖచితే || ౨౯ ||

బిందు-త్రిపంచ-కోణ-ద్విప-నృప-వసు-వేద-దల-కురేఖాఢ్యే |
చక్రే సదా నివిష్టాం షష్ఠ్యష్టత్రింశదక్షరేశానీమ్ || ౩౦ ||

తాపింఛమేచకాభాం తాలీదలఘటితకర్ణతాటంకామ్ |
తాంబూలపూరితముఖీం తామ్రాధరబింబదృష్టదరహాసామ్ || ౩౧ ||

కుంకుమపంకిలదేహాం కువలయ-జీవాతు-శావకావతంసామ్ |
కోకనదశోణచరణాం కోకిల-నిక్వాణ-కోమలాలాపామ్ || ౩౨ ||

వామాంగగలితచూలీం వనమాల్యకదంబమాలికాభరణామ్ |
ముక్తాలలంతికాంచిత ముగ్ధాలిక-మిలిత-చిత్రకోదారామ్ || ౩౩ ||

కరవిధృతకీరశావక-కల-నినద-వ్యక్త-నిఖిల-నిగమార్థామ్ |
వామకుచసంగివీణావాదనసౌఖ్యార్ధమీలితాక్షియుగామ్ || ౩౪ ||

ఆపాటలాంశుకధరాం ఆదిరసోన్మేషవాసిత కటాక్షామ్ |
ఆమ్నాయసారగులికాం ఆద్యాం సంగీతమాతృకాం వందే || ౩౫ ||

తస్య చ సువర్ణసాలస్యోత్తరతస్తరుణకుంకుమచ్ఛాయః |
శమయతు మమ సంతాపం సాలో నవమః స పుష్పరాగమయః || ౩౬ ||

అనయోరంతరవసుధాః ప్రణుమః ప్రత్యగ్రపుష్పరాగమయీః |
సింహాసనేశ్వరీమనుచింతన-నిస్తంద్ర-సిద్ధనీరంధ్రాః || ౩౭ ||

తత్సాలోత్తరదేశే తరుణజపా-కిరణ-ధోరణీ-శోణః |
ప్రశమయతు పద్మరాగప్రాకారో మమ పరాభవం దశమః || ౩౮ ||

అంతరభూకృతవాసాననయోరపనీత చిత్తవైమత్యాన్ |
చక్రేశీపదభక్తాంశ్చారణవర్గానహర్నిశం కలయే || ౩౯ ||

సారంగవాహయోజనదూరేఽఽసంఘటిత కేతనస్తస్య |
గోమేదకేన రచితో గోపాయతు మాం సమున్నతః సాలః || ౪౦ ||

1 Comment

  1. Amrutha says:

    Namaskaram I learnt Arya dwisathi send full Telugu slokas

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *