Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రంin Telugu

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుపాది నానాఛందాంసి, ఆద్యాది శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీం బీజం, హ్రీం శక్తిః, ఐం కీలకమ్, శ్రీమహాలక్ష్మీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

అథన్యాసః |
ఓం భార్గవఋషయే నమః శిరసి |
అనుష్టుపాదినానాఛందోభ్యో నమః ముఖే |
ఆద్యాదిశ్రీమహాలక్ష్మీ దేవతాయై నమః హృదయే |
శ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే |
హ్రీం శక్తయే నమః పాదయోః |
ఐం కీలకాయ నమః సర్వాంగే |

కరన్యాసః |
ఓం శ్రీం అంగుష్టాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ఐం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం కనిష్టికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః |
ఓం శ్రీం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం ఐం శిఖాయై వషట్ |
ఓం శ్రీం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

అథ ధ్యానమ్ |
హస్తద్వయేన కమలే ధారయంతీం స్వలీలయా |
హారనూపురసంయుక్తాం లక్ష్మీం దేవీం విచింతయే ||

కౌశేయపీతవసనామరవిందనేత్రాం
పద్మద్వయాభయవరోద్యతపద్మహస్తామ్ |
ఉద్యచ్ఛతార్కసదృశీం పరమాంకసంస్థాం
ధ్యాయేద్విధీశనతపాదయుగాం జనిత్రీమ్ ||

పీతవస్త్రాం సువర్ణాంగీం పద్మహస్తద్వాయాన్వితామ్ |
లక్ష్మీం ధ్యాత్వేతి మంత్రేణ స భవేత్పృథివీపతిః ||
మాతులుంగం గదాం ఖేటం పాణౌ పాత్రం చ బిభ్రతీ |
నాగం లింగం చ యోనిం చ బిభ్రతీం చైవ మూర్ధని ||

[ ఇతి ధ్యాత్వా మానసోపచారైః సంపూజ్య |
శంఖచక్రగదాహస్తే శుభ్రవర్ణే సువాసినీ |
మమ దేహి వరం లక్ష్మీః సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ |
ఇతి సంప్రార్థ్య ఓం శ్రీం హ్రీం ఐం మహాలక్ష్మ్యై కమలధారిణ్యై సింహవాహిన్యై స్వాహా ఇతి మంత్రం జప్త్వా పునః పూర్వవద్ధృదయాది షడంగన్యాసం కృత్వా స్తోత్రం పఠేత్ | ]

స్తోత్రమ్ |
వందే లక్ష్మీం పరమశివమయీం శుద్ధజాంబూనదాభాం
తేజోరూపాం కనకవసనాం సర్వభూషోజ్జ్వలాంగీమ్ |
బీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మం దధానా-
-మాద్యాం శక్తిం సకలజననీం విష్ణువామాంకసంస్థామ్ || ౧ ||

శ్రీమత్సౌభాగ్యజననీం స్తౌమి లక్ష్మీం సనాతనీమ్ |
సర్వకామఫలావాప్తిసాధనైకసుఖావహామ్ || ౨ ||

స్మరామి నిత్యం దేవేశి త్వయా ప్రేరితమానసః |
త్వదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా భజామి పరమేశ్వరీమ్ || ౩ ||

సమస్తసంపత్సుఖదాం మహాశ్రియం
సమస్తసౌభాగ్యకరీం మహాశ్రియమ్ |
సమస్తకళ్యాణకరీం మహాశ్రియం
భజామ్యహం జ్ఞానకరీం మహాశ్రియమ్ || ౪ ||

విజ్ఞానసంపత్సుఖదాం సనాతనీం
విచిత్రవాగ్భూతికరీం మనోహరామ్ |
అనంతసంమోదసుఖప్రదాయినీం
నమామ్యహం భూతికరీం హరిప్రియామ్ || ౫ ||

సమస్తభూతాంతరసంస్థితా త్వం
సమస్తభోక్త్రీశ్వరి విశ్వరూపే |
తన్నాస్తి యత్త్వద్వ్యతిరిక్తవస్తు
త్వత్పాదపద్మం ప్రణమామ్యహం శ్రీః || ౬ ||

దారిద్ర్య దుఃఖౌఘతమోపహంత్రి
త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ |
దీనార్తివిచ్ఛేదనహేతుభూతైః
కృపాకటాక్షైరభిషించ మాం శ్రీః || ౭ ||

అంబ ప్రసీద కరుణాసుధయార్ద్రదృష్ట్యా
మాం త్వత్కృపాద్రవిణగేహమిమం కురుష్వ |
ఆలోకయ ప్రణతహృద్గతశోకహంత్రి
త్వత్పాదపద్మయుగళం ప్రణమామ్యహం శ్రీః || ౮ ||

శాంత్యై నమోఽస్తు శరణాగతరక్షణాయై
కాంత్యై నమోఽస్తు కమనీయగుణాశ్రయాయై |
క్షాంత్యై నమోఽస్తు దురితక్షయకారణాయై
ధాత్ర్యై నమోఽస్తు ధనధాన్యసమృద్ధిదాయై || ౯ ||

శక్త్యై నమోఽస్తు శశిశేఖరసంస్తుతాయై
రత్యై నమోఽస్తు రజనీకరసోదరాయై |
భక్త్యై నమోఽస్తు భవసాగరతారికాయై
మత్యై నమోఽస్తు మధుసూదనవల్లభాయై || ౧౦ ||

లక్ష్మ్యై నమోఽస్తు శుభలక్షణలక్షితాయై
సిద్ధ్యై నమోఽస్తు శివసిద్ధిసుపూజితాయై |
ధృత్యై నమోఽస్త్వమితదుర్గతిభంజనాయై
గత్యై నమోఽస్తు వరసద్గతిదాయికాయై || ౧౧ ||

దేవ్యై నమోఽస్తు దివి దేవగణార్చితాయై
భూత్యై నమోఽస్తు భువనార్తివినాశనాయై |
ధాత్ర్యై నమోఽస్తు ధరణీధరవల్లభాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై || ౧౨ ||

సుతీవ్రదారిద్ర్యవిదుఃఖహంత్ర్యై
నమోఽస్తు తే సర్వభయాపహంత్ర్యై |
శ్రీవిష్ణువక్షఃస్థలసంస్థితాయై
నమో నమః సర్వవిభూతిదాయై || ౧౩ ||

జయతు జయతు లక్ష్మీర్లక్షణాలంకృతాంగీ
జయతు జయతు పద్మా పద్మసద్మాభివంద్యా |
జయతు జయతు విద్యా విష్ణువామాంకసంస్థా
జయతు జయతు సమ్యక్సర్వసంపత్కరీ శ్రీః || ౧౪ ||

జయతు జయతు దేవీ దేవసంఘాభిపూజ్యా
జయతు జయతు భద్రా భార్గవీ భాగ్యరూపా |
జయతు జయతు నిత్యా నిర్మలజ్ఞానవేద్యా
జయతు జయతు సత్యా సర్వభూతాంతరస్థా || ౧౫ ||

జయతు జయతు రమ్యా రత్నగర్భాంతరస్థా
జయతు జయతు శుద్ధా శుద్ధజాంబూనదాభా |
జయతు జయతు కాంతా కాంతిమద్భాసితాంగీ
జయతు జయతు శాంతా శీఘ్రమాగచ్ఛ సౌమ్యే || ౧౬ ||

యస్యాః కలాయాః కమలోద్భవాద్యా
రుద్రాశ్చ శక్ర ప్రముఖాశ్చ దేవాః |
జీవంతి సర్వేఽపి సశక్తయస్తే
ప్రభుత్వమాప్తాః పరమాయుషస్తే || ౧౭ ||

లిలేఖ నిటిలే విధిర్మమ లిపిం విసృజ్యాంతరం
త్వయా విలిఖితవ్యమేతదితి తత్ఫలప్రాప్తయే |
తదంతరఫలేస్ఫుటం కమలవాసిని శ్రీరిమాం
సమర్పయ స్వముద్రికాం సకలభాగ్యసం‍సూచికామ్ || ౧౮ ||

కలయా తే యథా దేవి జీవంతి సచరాచరాః |
తథా సంపత్కరే లక్ష్మీః సర్వదా సంప్రసీద మే || ౧౯ ||

యథా విష్ణుర్ధ్రువే నిత్యం స్వకలాం సంన్యవేశయత్ |
తథైవ స్వకలాం లక్ష్మీ మయి సమ్యక్సమర్పయ || ౨౦ ||

సర్వసౌఖ్యప్రదే దేవి భక్తానామభయప్రదే |
అచలాం కురు యత్నేన కలాం మయి నివేశితామ్ || ౨౧ ||

ముదాస్తాం మత్ఫాలే పరమపదలక్ష్మీః స్ఫుటకలా
సదా వైకుంఠశ్రీర్నివసతు కలా మే నయనయోః |
వసేత్సత్యే లోకే మమ వచసి లక్ష్మీర్వరకలా
శ్రియః శ్వేతద్వీపే నివసతు కలా మేఽస్తు కరయోః || ౨౨ ||

తావన్నిత్యం మమాంగేషు క్షీరాబ్ధౌ శ్రీకలా వసేత్ |
సూర్యాచంద్రమసౌ యావద్యావల్లక్ష్మీపతిః శ్రియా || ౨౩ ||

సర్వమంగళసంపూర్ణా సర్వైశ్వర్యసమన్వితా |
ఆద్యాది శ్రీర్మహాలక్ష్మీ త్వత్కలా మయి తిష్ఠతు || ౨౪ ||

అజ్ఞానతిమిరం హన్తుం శుద్ధజ్ఞానప్రకాశికా |
సర్వైశ్వర్యప్రదా మేఽస్తు త్వత్కలా మయి సంస్థితా || ౨౫ ||

అలక్ష్మీం హరతు క్షిప్రం తమః సూర్యప్రభా యథా |
వితనోతు మమ శ్రేయస్త్వత్కళా మయి సంస్థితా || ౨౬ ||

ఐశ్వర్యమంగలోత్పత్తిః త్వత్కలాయాం నిధీయతే |
మయి తస్మాత్కృతార్థోఽస్మి పాత్రమస్మి స్థితేస్తవ || ౨౭ ||

భవదావేశభాగ్యార్హో భాగ్యవానస్మి భార్గవి |
త్వత్ప్రసాదాత్పవిత్రోఽహం లోకమాతర్నమోఽస్తు తే || ౨౮ ||

పునాసి మాం త్వత్కలయైవ యస్మా-
-దతః సమాగచ్ఛ మమాగ్రతస్త్వమ్ |
పరం పదం శ్రీర్భవ సుప్రసన్నా
మయ్యచ్యుతేన ప్రవిశాదిలక్ష్మీః || ౨౯ ||

శ్రీవైకుంఠస్థితే లక్ష్మీః సమాగచ్ఛ మమాగ్రతః |
నారాయణేన సహ మాం కృపాదృష్ట్యాఽవలోకయ || ౩౦ ||

సత్యలోకస్థితే లక్ష్మీస్త్వం మమాగచ్ఛ సన్నిధిమ్ |
వాసుదేవేన సహితా ప్రసీద వరదా భవ || ౩౧ ||

శ్వేతద్వీపస్థితే లక్ష్మీః శీఘ్రమాగచ్ఛ సువ్రతే |
విష్ణునా సహితే దేవి జగన్మాతః ప్రసీద మే || ౩౨ ||

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *