Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

తరుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా |
విచిత్రమాల్యాభరణా తుహినాచలవాసినీ || ౧ ||

వరదాభయహస్తాబ్జా రేవాతీరనివాసినీ |
ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞా యంత్రాకృతవిరాజితా || ౨ ||

భద్రపాదప్రియా చైవ గోవిందపదగామినీ |
దేవర్షిగణసంతుష్టా వనమాలావిభూషితా || ౩ ||

స్యందనోత్తమసంస్థా చ ధీరజీమూతనిస్వనా |
మత్తమాతంగగమనా హిరణ్యకమలాసనా || ౪ ||

ధీజనాధారనిరతా యోగినీ యోగధారిణీ |
నటనాట్యైకనిరతా ప్రణవాద్యక్షరాత్మికా || ౫ ||

చోరచారక్రియాసక్తా దారిద్ర్యచ్ఛేదకారిణీ |
యాదవేంద్రకులోద్భూతా తురీయపథగామినీ || ౬ ||

గాయత్రీ గోమతీ గంగా గౌతమీ గరుడాసనా |
గేయగానప్రియా గౌరీ గోవిందపదపూజితా || ౭ ||

గంధర్వనగరాకారా గౌరవర్ణా గణేశ్వరీ |
గుణాశ్రయా గుణవతీ గహ్వరీ గణపూజితా || ౮ ||

గుణత్రయసమాయుక్తా గుణత్రయవివర్జితా |
గుహావాసా గుణాధారా గుహ్యా గంధర్వరూపిణీ || ౯ ||

గార్గ్యప్రియా గురుపదా గుహ్యలింగాంగధారిణీ |
సావిత్రీ సూర్యతనయా సుషుమ్నానాడిభేదినీ || ౧౦ ||

సుప్రకాశా సుఖాసీనా సుమతిః సురపూజితా |
సుషుప్త్యవస్థా సుదతీ సుందరీ సాగరాంబరా || ౧౧ ||

సుధాంశుబింబవదనా సుస్తనీ సువిలోచనా |
సీతా సర్వాశ్రయా సంధ్యా సుఫలా సుఖధాయినీ || ౧౨ ||

సుభ్రోః సువాసా సుశ్రోణీ సంసారార్ణవతారిణీ |
సామగానప్రియా సాధ్వీ సర్వాభరణభూషితా || ౧౩ ||

వైష్ణవీ విమలాకారా మహేంద్రీ మంత్రరూపిణీ |
మహాలక్ష్మీ మహాసిద్ధీ మహామాయా మహేశ్వరీ || ౧౪ ||

మోహినీ మదనాకారా మధుసూదనచోదితా |
మీనాక్షీ మధురావాసా నాగేంద్రతనయా ఉమా || ౧౫ ||

త్రివిక్రమపదాక్రాంతా త్రిస్వరా త్రివిలోచనా |
సూర్యమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలసంస్థితా || ౧౬ ||

వహ్నిమండలమధ్యస్థా వాయుమండలసంస్థితా |
వ్యోమమండలమధ్యస్థా చక్రిణీ చక్రరూపిణీ || ౧౭ ||

కాలచక్రవితానస్థా చంద్రమండలదర్పణా |
జ్యోత్స్నాతపానులిప్తాంగీ మహామారుతవీజితా || ౧౮ ||

సర్వమంత్రాశ్రయా ధేనుః పాపఘ్నీ పరమేశ్వరీ |
నమస్తేస్తు మహాలక్ష్మీ మహాసంపత్తిదాయినీ || ౧౯ ||

నమస్తేస్తు కరుణామూర్తీ నమస్తే భక్తవత్సలే |
గాయత్ర్యాం ప్రజపేద్యస్తు నామ్నాం అష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౦ ||

ఫలశ్రుతిః ||
తస్య పుణ్య ఫలం వక్తుం బ్రహ్మణాఽపి నశక్యతే |
ప్రాతః కాలే చ మధ్యాహ్నే సాయం వా ద్విజోత్తమ || ౨౧ ||

యే పఠన్తీహ లోకేస్మిన్ సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ |
పఠనాదేవ గాయత్రీ నామ్నాం అష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౨ ||

బ్రహ్మ హత్యాది పాపేభ్యో ముచ్యతే నాఽత్ర సంశయః |
దినే దినే పఠేద్యస్తు గాయత్రీ స్తవముత్తమమ్ || ౨౩ ||

స నరో మోక్షమాప్నోతి పునరావృత్తి వివర్జితమ్ |
పుత్రప్రదమపుత్రాణామ్ దరిద్రాణాం ధనప్రదమ్ || ౨౪ ||

రోగీణాం రోగశమనం సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ |
బహునాత్ర కిముక్తేన స్తోత్రం శీఘ్రఫలప్రదమ్ || ౨౫ ||

మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రములు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *