Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram

శ్రీ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్

 

ఉషసి మాగధమంగలగాయనైర్ఝటితి జాగృహి జాగృహి జాగృహి |
అతికృపార్ద్రకటాక్షనిరీక్షణైర్జగదిదం జగదంబ సుఖీకురు || ౧ ||

 

కనకకలశశోభమానశీర్షం జలధరలంబి సముల్లసత్పతాకమ్ |
భగవతి తవ సంనివాసహేతోర్మణిమయమందిరమేతదర్పయామి || ౩ ||

 

కనకకలశశోభమానశీర్షం జలధరలంబి సముల్లసత్పతాకమ్ |
భగవతి తవ సంనివాసహేతోర్మణిమయమందిరమేతదర్పయామి || ౩ ||

 

తపనీయమయీ సుతూలికా కమనీయా మృదులోత్తరచ్ఛదా |
నవరత్నవిభూషితా మయా శిబికేయం జగదంబ తేఽర్పితా || ౪ ||

 

కనకమయవితర్దిస్థాపితే తూలికాఢ్యే వివిధకుసుమకీర్ణే కోటిబాలార్కవర్ణే |
భగవతి రమణీయే రత్నసింహాసనేఽస్మిన్ సుపవిశ పదయుగ్మం హేమపీఠే నిధాయ || ౫ ||

 

మణిమౌక్తికనిర్మితం మహాంతం కనకస్తంభచతుష్టయేన యుక్తమ్ |
కమనీయతమం భవాని తుభ్యం నవముల్లోచమహం సమర్పయామి || ౬ ||

 

దూర్వయా సరసిజాన్వితవిష్ణుక్రాంతయా చ సహితం కుసుమాఢ్యమ్ |
పద్మయుగ్మసదృశే పదయుగ్మే పాద్యమేతదురరీకురు మాతః || ౭ ||

 

గంధపుష్పయవసర్షపదూర్వాసంయుతం తిలకుశాక్షతమిశ్రమ్ |
హేమపాత్రనిహితం సహ రత్నైరర్ఘ్యర్మేతదురరీకురు మాతః || ౮ ||

 

జలజద్యుతినా కరేణ జాతీఫలతక్కోలలవంగగంధయుక్తైః |
అమృతైరమృతైరివాతిశీతైర్భగవత్యాచమనం విధీయతామ్ || ౯ ||

 

నిహితం కనకస్య సంపుటే పిహితం రత్నపిధానకేన యత్ |
తదిదం జగదంబ తేఽర్పితం మధుపర్కం జనని ప్రగృహ్యతామ్ || ౧౦ ||

 

ఏతచ్చమ్పకతైలమంబ వివిధైః పుష్పైర్ముహుర్వాసితం
న్యస్తం రత్నమయే సువర్ణచషకే భృంగైర్భ్రమద్భిర్వృతమ్ |
సానందం సురసుందరీభిరభితో హస్తైర్ధృతం తే మయా
కేశేషు భ్రమరభ్రమేషు సకలేష్వంగేషు చాలిప్యతే || ౧౧ ||

 

మాతః కుంకుమపంకనిర్మితమిదం దేహే తవోద్వర్తనం
భక్త్యాహం కలయామి హేమరజసా సంమిశ్రితం కేసరైః |
కేశానామలకైర్విశోధ్య విశదాంకస్తూరికోదంచితైః
స్నానం తే నవరత్నకుంభసహితైః సంవాసితోష్ణోదకైః || ౧౨ ||

 

దధిదుగ్ధఘృతైః సమాక్షికైః సితయా శర్కరయా సమన్వితైః |
స్నపయామి తవాహమాదరాజ్జనని త్వాం పునరుష్ణవారిభిః || ౧౩ ||

 

ఏలోశీరసువాసితైః సకుసుమైర్గంగాది తీర్థోదకైః
మాణిక్యామలమౌక్తికామృతరసైః స్వచ్ఛైః సువర్ణోదకైః |
మంత్రాన్వైదికతాంత్రికాన్పరిపఠంసానందమత్యాదరాత్
స్నానం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు || ౧౪ ||

 

బాలార్కద్యుతి దాడిమీయకుసుమప్రస్పర్ధి సర్వోత్తమం
మాతస్త్వం పరిధేహి దివ్యవసనం భక్త్యా మయా కల్పితమ్ |
ముక్తాభిర్గ్రథితం సుకంచుకమిదం స్వీకృత్య పీతప్రభం
తప్తస్వర్ణసమానవర్ణమతులం ప్రావర్ణమంగీకురు || ౧౫ ||

 

నవరత్నమయే మయార్పితే కమనీయే తపనీయపాదుకే |
సవిలాసమిదం పదద్వయం కృపయా దేవి తయోర్నిధీయతామ్ || ౧౬ ||

 

బహుభిరగరుధూపైః సాదరం ధూపయిత్వా
భగవతి తవ కేశాంకంకతైర్మార్జయిత్వా |
సురభిభిరరవిందైశ్చంపకైశ్చార్చయిత్వా
ఝటితి కనకసూత్రైర్జూటయన్వేష్టయామి || ౧౭ ||

 

సౌవీరాంజనమిదమంబ చక్షుషోస్తే విన్యస్తం కనకశలాకయా మయా యత్ |
తన్న్యూనం మలినమపి త్వదక్షిసంగాత్ బ్రహ్మేంద్రాద్యభిలషణీయతామియాయ || ౧౮ ||
మంజీరే పదయోర్నిధాయ రుచిరాం విన్యస్య కాంచీం కటౌ
ముక్తాహారమురోజయోరనుపమాం నక్షత్రమాలాం గలే |
కేయూరాణి భుజేషు రత్నవలయశ్రేణీం కరేషు క్రమా-
త్తాటంకే తవ కర్ణయోర్వినిదధే శీర్షే చ చూడామణిమ్ || ౧౯ ||

 

ధమ్మిల్లే తవ దేవి హేమకుసుమాన్యాధాయ ఫాలస్థలే
ముక్తారాజివిరాజమానతిలకం నాసాపుటే మౌక్తికమ్ |
మాతర్మౌక్తికజాలికాం చ కుచయోః సర్వాంగులీషూర్మికాః
కట్యాం కాంచనకింకిణీర్వినిదధే రత్నావతంసం శ్రుతౌ || ౨౦ ||

 

మాతః ఫాలతలే తవాతివిమలే కాశ్మీరకస్తూరికా-
కర్పూరాగరుభిః కరోమి తిలకం దేహేఽంగరాగం తతః |
వక్షోజాదిషు యక్షకర్దమరసం సిక్త్వా చ పుష్పద్రవం
పాదౌ చందనలేపనాదిభిరహం సంపూజయామి క్రమాత్ || ౨౧ ||

 

రత్నాక్షతైస్త్వాం పరిపూజయామి ముక్తాఫలైర్వా రుచిరైరవిద్ధైః |
అఖండితైర్దేవి యవాదిభిర్వా కాశ్మీరపంకాంకితతండులైర్వా || ౨౨ ||

 

జనని చంపకతలైమిదం పురో మృగమదోపయుతం పటవాసకమ్ |
సురభిగంధమిదం చ చతుఃసమం సపది సర్వమిదం పరిగృహ్యతామ్ || ౨౩ ||

 

సీమంతే తే భగవతి మయా సాదరం న్యస్తమేతత్
సిందూరం మే హృదయకమలే హర్షవర్షం తనోతి |
బాలాదిత్యద్యుతిరివ సదా లోహితా యస్య కాంతీ-
రంతర్ధ్వాంతం హరతి సకలం చేతసా చింతయైవ || ౨౪ ||

 

మందారకుందకరవీరలవంగపుష్పైస్త్వాం దేవి సంతతమహం పరిపూజయామి |
జాతీజపావకులచంపకకేతకాదినానావిధాని కుసుమాని చ తేఽర్పయామి || ౨౫ ||

 

మాలతీవకులహేమపుష్పికాకాంచనారకరవీరకైతకైః |
కర్ణికారగిరికర్ణికాదిభిః పూజయామి జగదంబ తే వపుః || ౨౬ ||

 

పారిజాతశతపత్రపాటలైర్మల్లికావకులచంపకాదిభిః |
అంబుజైః సుకుసుమైశ్చ సాదరం పూజయామి జగదంబ తే వపుః || ౨౭ ||

 

లాక్షాసంమిలితైః సితాభ్రసహితైః శ్రీవాససంమిశ్రితైః
కర్పూరాకలితైః శిరైర్మధుయుతైర్గోసర్పిషా లోడితైః |
శ్రీఖండాగరుగుగ్గులుప్రభృతిభిర్నానావిధైర్వస్త్తుభిః
ధూపం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు || ౨౮ ||

 

రత్నాలంకృతహేమపాత్రనిహితైర్గోసర్పిషా లోడితైః
దీపైర్దీర్ఘతరాంధకారభిదురైర్బాలార్కకోటిప్రభైః |
ఆతామ్రజ్వలదుజ్జ్వలప్రవిలసద్రత్నప్రదీపైస్తథా
మాతస్త్వామహమాదరాదనుదినం నీరాజయామ్యుచ్చకైః || ౨౯ ||

 

మాతస్త్వాం దధిదుగ్ధపాయసమహాశాల్యన్నసంతానికాః
సూపాపూపసితాఘృతైః సవటకైః సక్షౌద్రరంభాఫలైః |
ఏలాజీరకహింగునాగరనిశాకుస్తుంభరీసంస్కృతైః
శాకైః సాకమహం సుధాధికరసైః సంతర్పయామ్యర్చయన్ || ౩౦ ||

 

సాపూపసూపదధిదుగ్ధసితాఘృతాని సుస్వాదుభక్తపరమాన్నపురఃసరాణి |
శాకోల్లసన్మరిచిజీరకబాహ్లికాని భక్ష్యాణి భుంక్ష్వ జగదంబ మయార్పితాని || ౩౧ ||

 

క్షీరమేతదిదముత్తమోత్తమం ప్రాజ్యమాజ్యమిదముజ్జ్వలం మధు |
మాతరేతదమృతోపమం పయః సంభ్రమేణ పరిపీయతాం ముహుః || ౩౨ ||

 

ఉష్ణోదకైః పాణియుగం ముఖం చ ప్రక్షాల్య మాతః కలధౌతపాత్రే |
కర్పూరమిశ్రేణ సకుంకుమేన హస్తౌ సముద్వర్తయ చందనేన || ౩౩ ||

 

అతిశీతముశీరవాసితం తపనీయే కలశే నివేశితమ్ |
పటపూతమిదం జితామృతం శుచి గంగాజలమంబ పీయతామ్ || ౩౪ ||

 

జంబ్వామ్రరంభాఫలసంయుతాని ద్రాక్షాఫలక్షౌద్రసమన్వితాని |
సనారికేలాని సదాడిమాని ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి || ౩౫ ||

 

కూశ్మాండకోశాతకిసంయుతాని జంబీరనారంగసమన్వితాని |
సబీజపూరాణి సబాదరాణి ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి || ౩౬ ||

 

కర్పూరేణ యుతైర్లవంగసహితైస్తక్కోలచూర్ణాన్వితైః
సుస్వాదుక్రముకైః సగౌరఖదిరైః సుస్నిగ్ధజాతీఫలైః |
మాతః కైతకపత్రపాండురుచిభిస్తాంబూలవల్లీదలైః
సానందం ముఖమండనార్థమతులం తాంబూలమంగీకురు || ౩౭ ||

 

ఏలాలవంగాదిసమన్వితాని తక్కోలకర్పూరవిమిశ్రితాని |
తాంబూలవల్లీదలసంయుతాని పూగాని తే దేవి సమర్పయామి || ౩౮ ||

 

తాంబూలనిర్జితసుతప్తసువర్ణవర్ణం స్వర్ణాక్తపూగఫలమౌక్తికచూర్ణయుక్తమ్ |
సౌవర్ణపాత్రనిహితం ఖదిరేన సార్ధం తాంబూలమంబ వదనాంబురుహే గృహాణ || ౩౯ ||

 

మహతి కనకపాత్రే స్థాపయిత్వా విశాలాన్
డమరుసదృశరూపాన్బద్ధగోధూమదీపాన్ |
బహుఘృతమథ తేషు న్యస్య దీపాన్ప్రకృష్టా-
న్భువనజనని కుర్వే నిత్యమారార్తికం తే || ౪౦ ||

 

సవినయమథ దత్వా జానుయుగ్మం ధరణ్యాం
సపది శిరసి ధృత్వా పాత్రమారార్తికస్య |
ముఖకమలసమీపే తేఽంబ సార్థం త్రివారం
భ్రమయతి మయి భూయాత్తే కృపార్ద్రః కటాక్షః || ౪౧ ||

Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram

1 Comment

  1. Mayank agarwal says:

    jai maadi

    (5/5)

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *