Sri Brihaspathi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః
గుణీ గుణవతాంశ్రేష్ఠో గురూణాంగురురవ్యయః || ౧ ||

జేతా జయంతో జయదో జీవోఽనంతో జయావహః
ఆంగీరసోఽధ్వరాసక్తో వివిక్తోఽధ్వరకృత్పరః || ౨ ||

వాచస్పతిర్వశీ వశ్యో వరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః
చిత్తశుద్ధికరః శ్రీమాన్ చైత్రః చిత్రశిఖండిజః || ౩ ||

బృహద్రథో బృహద్భానుః బృహస్పతిరభీష్టదః
సురాచార్యః సురారాధ్యః సురకార్యహితంకరః || ౪ ||

గీర్వాణపోషకో ధన్యో గీష్పతిర్గిరిశోఽనఘః
ధీవరో ధిషణో దివ్యభూషణో దేవపూజితః || ౫ ||

ధనుర్ధరో దైత్యహంతా దయాసారో దయాకరః
దారిద్ర్యనాశకో ధన్యో దక్షిణాయనసంభవః || ౬ ||

ధనుర్మీనాధిపో దేవో ధనుర్బాణధరో హరిః
ఆంగీరసాబ్జసంజాతః ఆంగీరసకులోద్భవః || ౭ ||

సింధుదేశాధిపో ధీమాన్ స్వర్ణవర్ణః చతుర్భుజః
హేమాంగదో హేమవపుర్హేమభూషణభూషితః || ౮ ||

పుష్యనాథః పుష్యరాగమణిమండనమండితః
కాశపుష్పసమానాభః కలిదోషనివారకః || ౯ ||

ఇంద్రాధిదేవో దేవేశో దేవతాభీష్టదాయకః
అసమానబలః సత్త్వగుణసంపద్విభాసురః || ౧౦ ||

భూసురాభీష్టదో భూరియశః పుణ్యవివర్ధనః
ధర్మరూపో ధనాధ్యక్షో ధనదో ధర్మపాలనః || ౧౧ ||

సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞః సర్వాపద్వినివారకః
సర్వపాపప్రశమనః స్వమతానుగతామరః || ౧౨ ||

ఋగ్వేదపారగో ఋక్షరాశిమార్గప్రచారకః
సదానందః సత్యసంధః సత్యసంకల్పమానసః || ౧౩ ||

సర్వాగమజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వవేదాంతవిద్వరః
బ్రహ్మపుత్రో బ్రాహ్మణేశో బ్రహ్మవిద్యావిశారదః || ౧౪ ||

సమానాధికనిర్ముక్తః సర్వలోకవశంవదః
ససురాసురగంధర్వవందితః సత్యభాషణః || ౧౫ ||

నమః సురేంద్రవంద్యాయ దేవాచార్యాయ తే నమః
నమస్తేఽనంతసామర్థ్య వేదసిద్ధాంతపారగః || ౧౬ ||

సదానంద నమస్తేస్తు నమః పీడాహరాయ చ
నమో వాచస్పతే తుభ్యం నమస్తే పీతవాససే || ౧౭ ||

నమోఽద్వితీయరూపాయ లంబకూర్చాయ తే నమః
నమః ప్రహృష్టనేత్రాయ విప్రాణాంపతయే నమః || ౧౮ ||

నమో భార్గవశిష్యాయ విపన్నహితకారిణే
నమస్తే సురసైన్యానాంవిపత్తిత్రాణహేతవే || ౧౯ ||

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః
లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వగః సర్వతోవిభుః || ౨౦ ||

సర్వేశః సర్వదాతుష్టః సర్వదః సర్వపూజితః
అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా జగత్పితా || ౨౧ ||

విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః
భూర్భువోధనదాతా చ భర్తాజీవో మహాబలః || ౨౨ ||

బృహస్పతిః కాశ్యపేయో దయావాన్ శుభలక్షణః
అభీష్టఫలదః శ్రీమాన్ శుభగ్రహ నమోస్తు తే || ౨౩ ||

బృహస్పతిస్సురాచార్యో దేవాసురసుపూజితః
ఆచార్యోదానవారిశ్చ సురమంత్రీ పురోహితః || ౨౪ ||

కాలజ్ఞః కాలఋగ్వేత్తా చిత్తగశ్చ ప్రజాపతిః
విష్ణుః కృష్ణస్తదా సూక్ష్మః ప్రతిదేవోజ్జ్వలగ్రహః || ౨౫ ||

మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రములు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *