Sri Bhuvaneshwari Stotram in Telugu – శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 19, 2023

Sri Bhuvaneshwari Stotram in telugu

అథానందమయీం సాక్షాచ్ఛబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణీం
ఈడే సకలసంపత్త్యై జగత్కారణమంబికాం || ౧ ||

విద్యామశేషజననీమరవిందయోనే-
ర్విష్ణోశ్శివస్యచవపుః ప్రతిపాదయిత్రీం
సృష్టిస్థితిక్షయకరీం జగతాం త్రయాణాం
స్తోష్యేగిరావిమలయాప్యహమంబికే త్వాం || ౨ ||

పృథ్వ్యా జలేన శిఖినా మరుతాంబరేణ
హోత్రేందునా దినకరేణ చ మూర్తిభాజః
దేవస్య మన్మథరిపోః పరశక్తిమత్తా
హేతుస్త్వమేవ ఖలు పర్వతరాజపుత్రి || ౩ ||

త్రిస్రోతసస్సకలదేవసమర్చితాయా
వైశిష్ట్యకారణమవైమి తదేవ మాతః
త్వత్పాదపంకజ పరాగ పవిత్రితాసు
శంభోర్జటాసు సతతం పరివర్తనం యత్ || ౪ ||

ఆనందయేత్కుముదినీమధిపః కళానా-
న్నాన్యామినఃకమలినీ మథనేతరాంవా
ఏకస్యమోదనవిధౌ పరమేకమీష్టే
త్వం తు ప్రపంచమభినందయసి స్వదృష్ట్యా || ౫ ||

అద్యాప్యశేషజగతాం నవయౌవనాసి
శైలాధిరాజతనయాప్యతి కోమలాసి
త్రయ్యాః ప్రసూరపి తయానసమీక్షితాసి
ధ్యేయాసి గౌరి మనసోనపథి స్థితాసి || ౬ ||

ఆసాద్య జన్మ మనుజేషు చిరాద్దురాపం
తత్రాపిపాటవమవాస్య నిజేంద్రియాణాం
నాభ్యర్చయంతి జగతాం జనయిత్రి యేత్వాం
నిశ్రేణికాగ్రమధిరుహ్య పునః పతంతి || ౭ ||

కర్పూరచూర్ణహిమవారివిలోడితేన
యే చందనేన కుసుమైశ్చ సుజాతగంధైః
ఆరాధయంతిహి భవాని సముత్సుకాస్త్వాం
తేఖల్వఖండభువనాధిభువః ప్రథంతే || ౮ ||

ఆవిశ్యమధ్యపదవీం ప్రథమేసరోజే
సుప్తాహిరాజసదృశీం విరచయ్యవిశ్వం
విద్యుల్లతావలయవిభ్రమముద్వహంతీ
పద్మానిపంచ విదలయ్య సమశ్ను వానా || ౯ ||

తన్నిర్గతామృతరసైరభిషిచ్యగాత్రం
మార్గేణ తే నవిలయం పునరప్యవాప్తా
యేషాంహృది స్ఫురసిజాతు నతేభవేయు-
ర్మాతర్మహేశ్వర కుటుంబిని గర్భభాజః || ౧౦ ||

ఆలంబికుండలభరామభిరామవక్త్రాం
ఆపీవరస్తనతటీం తను వృత్తమధ్యాం
చింతాక్షసూత్రకలశాలిఖితాఢ్యహాసాం
ఆవర్తయామిమనసా తవ గౌరిమూర్తిమ్ || ౧౧ ||

ఆస్థాయయోగమవిజిత్య చ వైరిషట్కం
ఆబధ్యచేంద్రియగణం మనసి ప్రసన్నే
పాశాంకుశాభయవరాఢ్యకరాం సువక్త్రాం
ఆలోకయంతి భువనేశ్వరి యోగినస్త్వామ్ || ౧౨ ||

ఉత్తప్తహాటకనిభాం కరిభిశ్చతుర్భిః
ఆవృత్తితామృత ఘటైరభిషిచ్యమానా
హస్తద్వయేన నళినే రుచిరే వహంతీ
పద్మాపిసాభయకరా భవసి త్వమేవ || ౧౩ ||

అష్టాభిరుగ్రవివిధాయుధవాహినీభిర్-
దోర్వల్లరీభిరధిరుహ్య మృగాధివాసం
దూర్వాదళద్యుతి రమాత్య విపక్షపక్షాన్
న్యక్కుర్వతీ త్వమసి దేవి భవాని దుర్గే || ౧౪ ||

ఆవిర్నిదాఘ జలశీకరశోభివక్త్రాం
గుంజాఫలేన పరికల్పితహారయష్టిం
రత్నాంశుకామసితకాంతిమలంకృతాం త్వాం
ఆద్యాం పుళిందతరుణీమసకృన్నమామి || ౧౫ ||

హంసైర్గతిః క్వణితనూపుర దూరదృష్టే
మూర్తేరివాప్తవచనైరనుగమ్యమానౌ
పద్మావివోర్ధ్వముఖరూఢ సుజాత నాళౌ
శ్రీకంఠపత్ని శిరసైవ దధే తవాంఘ్రీ || ౧౬ ||

ద్వాభ్యాం సమీక్షితుమతృప్తిమతేవదృగ్భ్యాం
ఉత్పాద్యతాత్రినయనం వృషకేతనేన
సాంద్రానురాగభవనేన నిరీక్ష్యమాణే
జంఘే ఉభే అపి భవాని తవానతోస్మి || ౧౭ ||

ఊరూ స్మరామి జితహస్తి కరావలేపౌ
స్థౌల్యేనమార్దవతయా పరిభూతరంభౌ
శ్రేణీభరస్య సహనౌ పరికల్ప్యదత్తా
స్తంభావివాంగవయసా తవ మధ్యమేన || ౧౮|

శ్రోణ్యౌస్తనౌచ యుగపత్ప్రథయిష్యతోచ్యైః
బాల్యాత్పరేణవయసాపరి కృష్ణసారః
రోమావళీవిలసితేన విభావ్యమూర్తిం
మధ్యం తవ స్ఫురతు మే హృదయస్య మధ్యే || ౧౯ ||

సఖ్యాస్మ్సరస్య హరనేత్ర హుతాశభీరోః
లావణ్యవారిభరితం నవయౌవనేన
ఆపాద్య దత్తమివ పల్లవమప్రవిష్టం
నాభింకదాపి తవదేవి న విస్మరేయమ్ || ౨౦ ||

ఈశోపి గేహపిశునం భసితం దధానే
కాశ్మీరకర్దమ మను స్తన పంకజేన
స్నానోత్థితస్య కరిణః క్షణలక్షఫేనౌ
సిందూరితా స్మరయతః స మదస్య కుంభౌ || ౨౧ ||

కంఠాతిరిక్త గళదుజ్జ్వల కాంతిధారా
శోభౌ భుజౌ నిజరిపోర్మకరధ్వజేన
కంఠగ్రహాయ రచితౌ కిల దీర్ఘపాశౌ
మాతర్మమ స్మృతిపథం నవిలజ్జయేతామ్ || ౨౨ ||

నాత్యాయతం రుచిరకంబువిలాస చౌర్యం
భూషాభరేణ వివిధేన విరాజమానం
కంఠం మనోహరగుణం గిరిరాజకన్యే
సంచిన్త్యతృప్తి ముపయామి కదాపి నాహమ్ || ౨౩ ||

అత్యాయతాక్షమభిజాతలలాటపట్టం
మందస్మితేన దర ఫుల్లకపోలరేఖం
బింబాధరం ఖలు సమున్నతదీర్ఘనాసం
యత్తేస్మరత్య సకృతంబ స ఏవజాతః || ౨౪ ||

ఆవిస్త్వయార కరలేఖమనల్ప గంధ
పుష్పోపరిభ్రమదళి వ్రజనిర్విశేషం
యశ్చేతసా కలయతే తవ కేశపాశం
తస్య త్వయం గలతి దేవి పురాణపాశః || ౨౫ ||

శ్రుతి సురచితపాకం ధీమతాం స్తోత్రమేతత్
పఠతియ ఇహమర్త్యో నిత్యమార్ద్రాంతరాత్మా
స భవతి పదముచ్చైస్సంపదాం పాదనమ్ర
క్షితిపముకుటలక్ష్మీర్లక్షణానాంచిరాయ || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీభువనేశ్వరీ స్తోత్రం ||

 

మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.

Sri Bhuvaneshwari Stotram

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *