Sri Bagalamukhi stotram – 1 – శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం

Dasa Mahavidya, Stotram Jun 20, 2023

Sri Bagalamukhi stotram – 1

ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీస్తోత్రస్య-నారదఋషిః శ్రీ బగళాముఖీ దేవతా- మమ సన్నిహితానాం విరోధినాం వాఙ్ముఖ-పదబుద్ధీనాం స్తంభనార్థే స్తోత్రపాఠే వినియోగః

మధ్యేసుధాబ్ధి మణిమంటప రత్నవేది
సింహాసనోపరిగతాం పరిపీతవర్ణాం |
పీతాంబరాభరణ మాల్యవిభూషితాంగీం
దేవీం భజామి ధృతముద్గరవైరి జిహ్వామ్ || ౧ ||

జిహ్వాగ్రమాదాయ కరేణ దేవీం
వామేన శత్రూన్ పరిపీడయంతీం |
గదాభిఘాతేన చ దక్షిణేన
పీతాంబరాఢ్యాం ద్విభుజాం భజామి || ౨ ||

చలత్కనకకుండలోల్లసితచారుగండస్థలాం
లసత్కనకచంపక ద్యుతిమదిందుబింబాననాం |
గదాహత విపక్షకాం కలితలోలజిహ్వాంచలాం
స్మరామి బగళాముఖీం విముఖవాఙ్మనస్స్తంభినీమ్ || ౩ ||

పీయూషో దధిమధ్యచారు విలస ద్రక్తోత్పలే మంటపే
సత్సింహాసన మౌళిపాతితరిపుం ప్రేతాసనాధ్యాసినీం |
స్వర్ణాభాం కరపీడితారిరసనాం భ్రామ్యద్గదాం విభ్రమాం
ఇత్థం ధ్యాయతి యాంతి తస్య విలయం సద్యోథ సర్వాపదః || ౪ ||

దేవిత్త్వచ్చరణాంబుజార్చనకృతే యః పీత పుష్పాంజలీన్
భక్త్యా వామకరే నిధాయ చ మనుం మన్త్రీ మనోజ్ఞాక్షరం |
పీఠధ్యానపరోఽథ కుంభకవశాద్బీజం స్మరేత్పార్థివ-
స్తస్యామిత్రముఖస్య వాచి హృదయే జాడ్యం భవేత్తత్‍క్షణాత్ || ౫ ||

వాదీ మూకతి కంకతి క్షితిపతిర్వైశ్వానరశ్శీతితి
క్రోధీశామ్యతి దుర్జనస్సుజనతి క్షిప్రానుగః ఖంజతి |
గర్వీ ఖర్వతి సర్వవిచ్చ జడతి త్వద్యంత్రణా యంత్రితః
శ్రీనిత్యే బగళాముఖి ప్రతిదినం కల్యాణి తుభ్యం నమః || ౬ ||

మంత్రస్తావదయం విపక్షదలనే స్తోత్రం పవిత్రం చ తే
యంత్రం వాదినియంత్రణం త్రిజగతాం జైత్రం చ చిత్రం చ తే |
మాతః శ్రీబగళేతి నామ లలితం యస్యాస్తి జంతోర్ముఖే
త్వన్నామగ్రహణేన సంసది ముఖ స్తంభో భవేద్వాదినామ్ || ౭ ||

దుష్టస్తంభనముగ్రవిఘ్నశమనం దారిద్ర్యవిద్రావణం
భూభృద్భీశమనం చలన్మృగదృశాం చేతస్సమాకర్షణం |
సౌభాగ్యైకనికేతనం సమదృశః కారుణ్యపూర్ణామృతం
మృత్యోర్మారణమావిరస్తు పురతో మాతస్త్వదీయం వపుః || ౮ ||

మాతర్భంజయ మే విపక్షవదనాం జిహ్వాం చ సంకీలయ
బ్రాహ్మీం ముద్రయ నాశయాశుధిషణాముగ్రాం గతిం స్తంభయ |
శత్రూంశ్చూర్ణయ దేవి తీక్ష్ణగదయా గౌరాంగి పీతాంబరే
విఘ్నౌఘం బగళే హర ప్రణమతాం కారుణ్యపూర్ణేక్షణే || ౯ ||

మాతర్భైరవి భద్రకాళి విజయే వారాహి విశ్వాశ్రయే
శ్రీవిద్యే సమయే మహేశి బగళే కామేశి రామే రమే |
మాతంగి త్రిపురే పరాత్పరతరే స్వర్గాపవర్గప్రదే
దాసోఽహం శరణాగతః కరుణయా విశ్వేశ్వరి త్రాహిమామ్ || ౧౦ ||

సంరంభే సౌరసంఘే ప్రహరణసమయే బంధనేవారిమధ్యే
విద్యావాదేవివాదే ప్రతికృతినృపతౌ దివ్యకాలే నిశాయామ్ |
వశ్యే వా స్తంభనే వా రిపువధసమయే నిర్జనే వా వనే వా
గచ్ఛంస్తిష్ఠంస్త్రికాలం యది పఠతి శివం ప్రాప్నుయాదాశు ధీరః || ౧౧ ||

త్వం విద్యా పరమా త్రిలోకజననీ విఘ్నౌఘసంఛేదినీ
యోషాకర్షణకారిణీ త్రిజగతామానందసంవర్ధినీ |
దుస్ఫోటోచ్చాటనకారిణీ జనమనస్సంమోహసందాయినీ
జిహ్వాకీలనభైరవీ విజయతే బ్రహ్మాస్త్రమంత్రో యథా || ౧౨ ||

విద్యాలక్ష్మీస్సర్వసౌభాగ్యమాయుః
పుత్రైః పౌత్రైః సర్వసామ్రాజ్యసిద్ధిః |
మానో భోగో వశ్యమారోగ్యసౌఖ్యం
ప్రాప్తం తత్తద్భూతలేఽస్మిన్నరేణ || ౧౩ ||

యత్కృతం చ జపం హోమం గదితం పరమేశ్వరీ |
దుష్టానాం నిగ్రహార్థాయ తద్గృహాణ నమోఽస్తు తే || ౧౪ ||

పీతాంబరాం తాం ద్విభుజాం త్రినేత్రాం గాత్రగోజ్జ్వలాం |
శిలాముద్గరహస్తాం చ స్మరేత్తాం బగళాముఖీమ్ || ౧౫ ||

బ్రహ్మాస్త్రమితి విఖ్యాతం త్రిషు లోకేషు విశ్రుతం |
గురుభక్తాయ దాతవ్యం నదేయం యస్య కస్యచిత్ || ౧౬ ||

నిత్యం స్తోత్రమిదం పవిత్రమిహ యో దేవ్యాః పఠత్యాదరాత్
ధృత్వాయంత్రమిదం తథైవ సమరే బాహౌ కరే వా గళే |
రాజానోఽప్యరయో మదాంధకరిణస్సర్పా మృగేంద్రాదికాః
తే వై యాంతి విమోహితా రిపుగణా లక్ష్మీః స్థిరాస్సిద్ధయః || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీ రుద్రయామళే తంత్రే శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం ||

 

మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.

Sri Bagalamukhi stotram – 1

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *