Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1]

ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  శ్రీం ఇతి శక్తిః   కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్
లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్  మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం –
ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ |
సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ ||
గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ |
జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ ||
వామహస్తసమాకృష్టదశాస్యాననమణ్డలమ్ |
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దణ్డం హనూమన్తం విచిన్తయేత్ ||

స్తోత్రం –
ఓం హనూమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రోఽనఘోఽజరః |
అమృత్యుర్వీరవీరశ్చ గ్రామవాసో జనాశ్రయః || ౧ ||

ధనదో నిర్గుణశ్శూరో వీరో నిధిపతిర్మునిః |
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతాశోకవినాశనః || ౨ ||

శివః శర్వః పరోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః |
పింగకేశః పింగరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః || ౩ ||

అనాదిర్భగవాన్ దేవో విశ్వహేతుర్జనాశ్రయః |
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః || ౪ ||

భర్గో రామో రామభక్తః కళ్యాణః ప్రకృతిస్థిరః |
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాకారశ్చ విశ్వపః || ౫ ||

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యోఽథ విశ్వో విశ్వహరో రవిః |
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః || ౬ ||

ప్లవంగమః కపిశ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో విద్యావనేచరః |
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సుఖో హ్యజః || ౭ ||

అంజనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామశాంతో ధరాధరః |
భూర్భువఃస్వర్మహర్లోకో జనోలోకస్తపోఽవ్యయః || ౮ ||

సత్యమోంకారగమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకోఽమలః |
శివో ధర్మప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గుణప్రియః || ౯ ||

గోష్పదీకృతవారాశిః పూర్ణకామో ధరాపతిః |
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః || ౧౦ ||

జానకీప్రాణదాతా చ రక్షః ప్రాణాపహారకః |
పూర్ణసత్త్వః పీతవాసాః దివాకరసమప్రభః || ౧౧ ||

ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తిరాక్షసమారకః |
రక్షోఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీజీవహారకః || ౧౨ ||

భుభుక్కారహతారాతిర్గర్వః పర్వతభేదనః |
హేతుమాన్ ప్రాంశుబీజం చ విశ్వభర్తా జగద్గురుః || ౧౩ ||

జగత్త్రాతా జగన్నాథో జగదీశో జనేశ్వరః |
జగత్పితా హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభంజనః || ౧౪ ||

పార్థధ్వజో వాయుపుత్రోఽమితపుచ్ఛోఽమితప్రభః |
బ్రహ్మపుచ్ఛః పరబ్రహ్మపుచ్ఛో రామేష్ట ఏవ చ || ౧౫ ||

సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః |
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ ప్రసన్నశ్చ సదాశివః || ౧౬ ||

సన్మతిః సద్గతిర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః |
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః || ౧౭ ||

ఉదధిక్రమణో దేవః సంసారభయనాశనః |
వార్ధిబంధనకృద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్ఠితః || ౧౮ ||

లంకారిః కాలపురుషో లంకేశగృహభంజనః |
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః ||

శ్రీరామదూతః కృష్ణశ్చ లంకాప్రాసాదభంజనః |
కృష్ణః కృష్ణస్తుతః శాంతః శాంతిదో విశ్వభావనః || ౨౦ ||

విశ్వభోక్తా చ మారీఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః |
ఊర్ధ్వగో లాంగులీ మాలీ లాంగూలహతరాక్షసః || ౨౧ ||

సమీరతనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః |
జగన్మంగళదః పుణ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || ౨౨ ||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యగతిః జగత్పావనపావనః |
దేవేశో జితరోధశ్చ రామభక్తివిధాయకః || ౨౩ ||

ధ్యాతా ధ్యేయో నభస్సాక్షీ చేతశ్చైతన్యవిగ్రహః |
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః || ౨౪ ||

విభీషణప్రియః శూరః పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదః |
సుహృత్సిద్ధాశ్రయః కాలః కాలభక్షకభర్జితః || ౨౫ ||

లంకేశనిధన స్థాయీ లంకాదాహక ఈశ్వరః |
చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రళయాంతకః || ౨౬ ||

కపిలః కపిశః పుణ్యరాశిర్ద్వాదశరాశిగః |
సర్వాశ్రయోఽప్రమేయాత్మా రేవత్యాదినివారకః || ౨౭ ||

లక్ష్మణప్రాణదాతా చ సీతాజీవనహేతుకః |
రామధ్యేయో హృషీకేశో విష్ణుభక్తో జటీ బలీ || ౨౮ ||

దేవారిదర్పహా హోతా కర్తా హర్తా జగత్ప్రభుః |
నగరగ్రామపాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరంతరః || ౨౯ ||

నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః |
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యస్స్తపస్సాధ్యోఽమరేశ్వరః || ౩౦ ||

జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాత్పరః |
వాఙ్మయః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః || ౩౧ ||

భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛలంకావిదాహకః |
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధానరిపుప్రియః || ౩౨ ||

ఛాయాపహారీ భూతేశో లోకేశః సద్గతిప్రదః |
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః క్రోధసంరక్తలోచనః || ౩౩ ||

క్రోధహర్తా తాపహర్తా భక్తాభయవరప్రదః |
భక్తానుకంపే విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః || ౩౪ ||

అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిర్‍ఋతిరేవ చ |
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కౌబేర ఈశ్వరః || ౩౫ ||

రవిశ్చంద్రః సుఖః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్చరః |
రాహుః కేతుర్మరుద్ధోతా ధాతా హర్తా సమీరకః || ౩౬ ||

మశకీకృతదేవారిః దైత్యారిర్మధుసూదనః |
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వజీవనః || ౩౭ ||

[ad_2]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *